ŞİRKET PAY DEVRİ
DİLEKÇESİ
Ankara, ......./......./...........
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
Odanızın .................... sicil numaralı şirket üyesiyiz.
Şirketimizin ......./......./............ tarihi itibariyle pay devri yapılmıştır. Devir işlemlerine ilişkin belgeler
dilekçe ekinde sunulmuştur.
Gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.
Ekler:
Saygılarımızla,
Adı-Soyadı
İmza
Pay Devrine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
Devralan Meslek Mensuplarının Ruhsat Fotokopileri
Anonim Şirketler İçin Pay Devri Karar Defteri Onaylı Fotokopisi
Download

ŞİRKET PAY DEVRİ DİLEKÇESİ