ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI
SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
PROGRAM
Hopa Yerleşkesi
ARTVİN
15-17 Ekim 2014
QUO VADIS
SOCIAL S CIENC E
HOPA
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI
SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
2014
PROGRAM
Hopa Yerleşkesi
ARTVİN
15-17 Ekim 2014
Çarşamba,
2
15 Ekim
AÇILIŞ KONUŞMALARI
AÇILIŞ KONUŞMALARI (8:30-9:30 Konferans Salonu)
Açılış (8:30-8:35)
Prof. Dr. Mehmet DUMAN (8:35-9:00)
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Kongre
Düzenleme Kurulu Başkanı
Ekrem YÜCE (9:00-9:25)
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkan
DAVETLİ KONUŞMACILAR (9:30-12:00 Konferans Salonu)
Prof. Dr. Michael Perelman (9:30-10:15)
California State University
Prof. Dr. Erinç Yeldan (10:20-11:05)
Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Engin Yıldırım (11:10-11:55)
Anayasa Mahkemesi
Öğle Yemeği (12:00-13:00)
3
Çarşamba,
15 Ekim
Oturum 1: Kriz
13:00-14:30 #Konferans Salonu
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Yakup Küçükkale
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Şahin-Finansallaşma, Devlet ve Kriz: 2008 Eşikaltı Kredi Krizinin
Oluşumunda Kamu Ekonomi Politikalarının Rolü
Arş. Gör. Dr. Yavuz Yayla-Ekolojik Kriz ve Kapitalizmin Yıkıcı Gelişimi: Yolun Sonu Mu?
Arş. Gör. Melih Yeşilbağ-AKP Döneminde İnşaata Dayalı Birikim Rejimi
Arş. Gör. Merter Mert-Orta Gelir Tuzağı
Arş. Gör. Mehmet Saya-Orta Gelir Tuzağı Türkiye İçin Bir Kriz mi, Yoksa Bir Fırsat mı?
Oturum 2: Para: Kurumlar ve Politikalar
13:00-14:30 #A1
Kolaylaştırıcı: Dr. Sabri Öncü
Doç. Dr. Vedat Cengiz-Merkez Bankalarının İletişimi ve Para Politikası: Avrupa Merkez
Bankası Örneği
Yrd. Doç. Dr. Fatma Cesur, Adlen Güngör-28 Ocak Tarihli Merkez Bankası Kararları ve
Ekonomiye Yansıması
Arş. Gör. Nimet Binicioğulları-Başarılı Bir Uluslararası Son Borç Başvuru Mercii Tasarımı
Mümkün mü? IMF ve Diğer Alternatif Öneriler Üzerine Tartışmalar
Çarşamba,
15 Ekim
Oturum 3: İktisat Politikası I
13:00-14:30 #A2
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Aydın
Doç. Dr. Afşin Şahin-Stock Market Returns and Oil Prices Relationship Revisited
Öğr. Gör. Dilek Şahin-Ekonomik Sorunların Çözümünde Sosyal Piyasa Ekonomisinin Rolü
ve Uygulanabilirliği
Doç. Dr. Seymur Ağazade-Kredi Sınırlaması Türkiye'nin Cari Açık Sorununa Çözüm Olur
mu? Doğrusal Dışı Bir Koentegrasyon Analizi
Oturum 4: Küreselleşme
13:00-14:30 #A3
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İzzettin Önder
Yrd. Doç. Dr. Özgür Adadağ-Dünya Haritalarından Zihin Haritalarımıza Küreselleşme
Arş. Gör. Orhan Irk, Arş. Gör Serdar Oluğ-Küçülen Devletten Büyüyen Taşeronlaşmaya:
Küreselleşmenin Doğurduğu Yeni Üretim Modeli ve Bunun Gelişmekte Olan Ülkeler
Üzerindeki Muhtemel Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Selcen Altınbaş-Küreselleşmenin Demokrasiye Etkisi: Post-Demokrasi Üzerine Bir
Değerlendirme
Arş. Gör. Şafak Etike-Uluslararası İktidar İlişkilerinin “Silah”ı Medya: Alman Basınında
Türkiye Haberleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
4
5
Çarşamba,
15 Ekim
Oturum 5: Demokrasi ve İnsan Hakları
13:00-14:30 #A4
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz
Doç. Dr. Uğur Özgöker, Arş. Gör. Serdar Yılmaz-Küreselleşme Karşıtları Küreselleşme Taraftarlarına
Karşı Ortak Nokta: Küreselleşmenin Alternatifsizliği
Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu-Küresel Çağda İnsan Hakları Siyasetini Yeniden Düşünmek
Dr. Erkan Duymaz-Sosyal Medya ve İnsan Hakları: Çok Uluslu Şirketler, Devlet ve Birey Üçgeninde
Çakışan ve Yarışan Yararlar
Oturum 6: İşletmelerde Maliyet
13:00-14:30 #201
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş
Doç. Dr. Habib Akdoğan, Uzm. Öğr. L. Akdoğan-İşletmeler Açısından Çevresel Maliyetler
ve Eğitimcilerin Çevreci Ürünlere Karşı Duyarlılıkları
Doç. Dr. Habib Akdoğan, Öğr. Gör. Dr. Nurcan Süklüm-Hastane İşletmelerinde Kalite
Maliyetlerinin Önemi
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ardıç, Öğr. Gör. Berkant Dulkadir, İşletmelerin Kurumsal
Kaynak Planlaması (ERP) Kullanım Nedenleri
Yrd. Doç Dr. Muhammed Ardıç, F. E. Erdoğan, İ. Çelik-Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
Orman Bölge Müdürlüklerindeki Uygulamaları Üzerinde Bir Araştırma
Çarşamba,
15 Ekim
6
Oturum 7: Ekoturizm
13:00-14:30 #202
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Remzi Altunışık
Doç. Dr. Kahraman Kalyoncu, Prof. Dr. Hüseyin Kalyoncu-Ekonomik Coğrafya, Turizm,
Sağlıkkent ve Medikalpark Önerisi
Ali Akbarisari-Health Tourism Around the World: Challenges and Opportunities
Arş. Gör. Dr. Yavuz Yayla-Yeşil Ekonomi Çerçevesinde Yeşil Lojistik Sistemler ve
Ulaştırma Sektörü
Oturum 8: Anayasa Bağlamında Hukuk, Politika Ve Yurttaşlık
14:45-16:15 #Konferans Salonu
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Engin Yıldırım
Prof. Dr. Engin Yıldırım, Doç. Dr. Serdar Gülener-Küreselleşen Dünyada “Anayasal Fikirlerin
Göçü” ve Bunun Türkiye'ye Bir Yansıması Olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu
Yrd. Doç. Dr. Özge Kemahlıoğlu-Partisan Incumbency Advantage and Democracy: Municipal
Level Analysis of Elections in Chile and Turkey
Doç. Dr. Kıvanç Ulusoy, Arş. Gör. Çiğdem Görgün- Değişime Karşı Hukuk ve Politika
Arasındaki Değişmeyen İlişki
Arş. Gör. Ayşegül Kars Kaynar-Rule By Law?: Questioning The Legal Limits of Political Power
in a Constitutiıonal State
Arş. Gör. Murat Artuç, Arş. Gör. Bulut Doğan- Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mahremiyet
Hakkının İzlerini Sürmek
7
Çarşamba,
15 Ekim
Oturum 9:Tarım I
14:45-16:15 #A1
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu
Doç. Dr. Bahadır Aydın-Fikri Mülkiyet Hakları ve Tarımda Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Fevzi Engin-Küreselleşme Sürecinde HES'lerin Doğu Karadeniz'de Kırsal
Dönüşüm Üzerinde Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Emek Kepenek-Tarım Arazilerinin Mülkiyetine Yönelik Anlaşmazlıkların Sosyal
Boyutları Yeniyol Köyü (Ardeşen) Örneği
Oturum 10: Neoliberalizm
14:45-16:15 #A2
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun
Arş. Gör. Esra Dabağcı-Kalkınmanın “Proje” Hali: Bir Olgu ve Pratik Olarak “Proje”ye
Etnografik Bir Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Salih Akkanat- Neoliberalizmin Nomosu: Egemen İktidar ile Biyoiktidar Arasında
Arş. Gör. Şahin Gürçay, Sena Bilen-Neoliberal Siyasi Aklın Aile Sorunu? AKP, Aile ve
Neoliberalizm
Çarşamba,
15 Ekim
Oturum 11: Bölgesel İktisat
14:45-16:15 #A3
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Gülen Elmas
Prof. Dr. Yusuf Karakılçık, Öğr. Gör. Burcu Koyuncu-Yerel Kalkınmayı Güçleştiren Yönetsel ve
Kurumsal Düzenlemeler İçin Çözüm Önerileri: Nemrut Kalderası Örneği
Prof. Dr. Halil İbrahim Aydınlı, Öğr. Gör. Levent Memiş-Kurumlar Arası İşbirliği ve Bölgesel
Kalkınma Ajansları: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Örneği
Öğr. Gör. Neşegül Parlak-Kobi'lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri: Ordu İli Örneği
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya-Türkiye'de Bölgesel Gelişme Farklılıkların Giderilmesinde
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Etkisi ve TRC2 Bölgesine Bir Bakış
Hayati Ecer- Kalkınmada Coğrafi Şartlar, Doğal Kaynaklar ve Kurumlar
Oturum 12: Eğitim I
14:45-16:15 #A4
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İbrahim Fevzi Şahin
Prof. Dr. İbrahim Fevzi Şahin, Arş. Gör. Fatih Çermik-Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dünya
Vatandaşlığı Öğretimi İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi
Arş. Gör. İpek Beyza Altıparmak-Öğrencilerin Siyasal Sosyalleşme Algısı Üzerinde Ailenin
Etkisi
Yrd. Doç.Dr. Birol Büyükdoğan, Yrd. Doç.Dr. Hasan Gedik-The Using of Websites of the
Universities for Prospective Students for Purpose of Institutional Promotion
Doç. Murat Aydın, Öğr. Gör. Ramazan Aslan, Öğr. Gör. Kadir Güçlüer-Meslek Yüksekokulu
Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesine Yönelik Bir
Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Kadir Kırda-Veri Zarflama Analizi ile Türkiye'deki Üniversitelerin
Performanslarının Değerlendirilmesi
8
9
Çarşamba,
15 Ekim
Oturum 13: Pazarlama I
14:45-16:15 #201
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Sima Nart
Yrd.Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir-Sanat, Girişimcilik ve Küresel Pazarlama Deltasında
Evrensel' in İzini Sürmek: tamsanat.net Örneği
Yrd. Doç. Dr. Hasan Gedik, Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan,-Uluslararası Pazarlama Hedeflerinin
İhracata Etkisi: Kadın Girişimciler Üzerine
Doç. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu-Oğuzhan Aydın-Bankaların Bayram Döneminde Kullandıkları
Objelerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. B. Bora, Arş. Gör. M. Türkmen-Cep Telefonu Taksit Sınırlamasına Tüketicinin
Cevabı: Hazcılık mı? Rasyonalite mi?
Oturum 14: Milliyetçilik ve Öteki
14:45-16:15 #202
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce
Prof. Dr. Ellis Washington-Nigger Manifesto Ideological Racism Inside The American
Academy
Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü-“Türklük Krizi üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Denemesi”
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tuncel, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga-Toplumsal Ayrışma
Kaynaklarının Türkiye Demokrasisi Üzerindeki Etkisi
Arş. Gör. Özhan Değirmencioğlu, Arş. Gör. Şenay Eray-Etnisite ve Yurttaşlık Sarkacında: AKP
Döneminde Türkiye'de Milliyetçi Oyların Serencamı
Çarşamba,
15 Ekim
Oturum 15: Yerel Yönetimler
16:30-18:00 #Konferans Salonu
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Halil İbrahim Aydınlı
Doç. Dr. Ramazan Şengül-Fransa'da 1789 Devriminden Günümüze İl Yerel Yönetimlerinde
Yaşanan Değişim
Doç. Dr. İ. E. Taş, Öğr. Gör. Hatun Korkmaz-Hizmette Yerellik Perspektifinden Yeni
Büyükşehir Kanunu
Doç. Dr. Şükrü Aslan-21. Yüzyılda Yerel Yönetimlerin Değişen İşlevleri
Doç. Dr. A. Serap Tunçer-Bilgi Toplumunda Yerel Siyaset Kanalları
Berat Yoldaş, Prof. Dr. Helga Rittersberger Tılıç-A Luhmannian Discussion on the Relationship
Between History of Locally Organized Disaster Response and Current Centralized Disaster
Planning: Düzce Case
Oturum 16: Çevre Politikası
16:30-18:00 #A1
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Bahadır Aydın
Yrd. Doç. Dr. Saadet Aydın-Cop20'ye Doğru Türkiye'nin İklim Değişikliği Siyaseti
Dr. Ferda Uzunyayla-İktisadın Araçlarıyla Ekolojik Sorunlara Müdahalenin Çözüm Üretebilirliği
Yrd. Doç. Dr. Oktay Kızılkaya, Arş. Gör. Emrah Sofuoğlu, Arş. Gör. Mesut Demir-İklim
Değişikliği Sorunu Kapsamında Sera Gazlarının Azaltılmasında Kyoto Protokolünün Rolü
Arş. Gör. Murat Uzun-Çevre Kirliliği ile Mücadelede Karbon Vergisi ve Etkinliği
10
11
Çarşamba,
15 Ekim
Oturum 17: “Sınıf Edebiyatı”
16:30-18:00 #A2
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun
Arş. Gör. Güneş Gümüş- Orhan Kemal Yazınında İşçi Sınıfı
Arş. Gör. Yasin Durak-Aziz Nesin Öyküleri'nde Sınıfın Temsili
Arş. Gör. Akın Bakioğlu-Mehmet Seyda'nın Yanartaş Romanında İşçi Sınıfı
Rahşan İnal-“Yeraltının Kalem Kılavuzu” Ahmet Naim (Çıladır)
Arş. Gör. Feray Artar-Rıfat Ilgaz'da Sınıf Temsili
Oturum 18: Kimlik: Aidiyet, Dışlanma ve Çokkültürlülük
16:30-18:00 #A3
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ufuk Serdaroğlu
Prof. Dr. Sıddık Korkmaz-İslam Düşüncesi Bağlamında Din ve Kültür İlişkisi
Yrd.Doç. Dr. Özge Gökbulut Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Asena Akmaner Demirer-Id, Idea, Ideal,
Identity: (Küresel) Pazarda 'Id' lerini Yitirmek ve Bulmak
Muhammet Fırat-Çingeneler: Sembolik Şiddet Deneyimleri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz
Prof. Dr. Füsun Üstel-Kültürel Haklar: Külkedisi mi, Zeyna mı?
Yrd. Doç. Dr. Osman Sirkeci-Başarının Sırrı Disiplinli Öğrenme Yöntemleri
Çarşamba,
15 Ekim
12
Oturum 19: Dış Ticaret
16:30-18:00 #A4
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ahmet Ay
Prof. Dr. Ahmet Ay, Öğr. Gör. Gökhan Akar, Arş. Gör. Tuba Akar-Gümrük Birliği Anlaşmasından
Sonra Türkiye'nin Dış Ticaret Yapısı
Yrd. Doç. Dr. Utku Altunöz-Cari Açık Sorununun Temel Nedenleri ve Sürdürülebilirliği:
Türkiye Örneği
E. Dedebek, D. Dalgıç-Karadeniz Havzası Ülkelerinde Savunma Harcamalarının
Belirleyicileri: Panel Veri Analizi
Oturum 20: Performans
16:30-18:00 #201
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Habib Akdoğan
Arzu Tuygun Toklu, Yrd. Doç. Dr. İsmail Tamer Toklu-İnsani Lojistik Sürecinde Örgütsel
Performansın Geliştirilmesi: Kurumsal Performans Karnesi Yaklaşımı
Prof. Dr. Remzi Altunışık, Doç. Dr. Sima Nart, Arş. Gör. Kazım Mert-Ekonomik Performans ve
İşletme Eğitimi İlişkisi: İşletme Eğitiminin İş Dünyası Perspektifinden Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Remzi Altunışık, Doç. Dr. Sima Nart, Arş. Gör. Kazım Mert-İşletme Akademisyenleri
Gözüyle Türkiye’de İşletme Eğitiminin Durumu ve Geleceği
13
Çarşamba,
15 Ekim
Oturum 21: Yönetim I
16:30-18:00 #202
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş
Yrd. Doç. Dr. Özgür Doğan-Mentörlük Rolünün Yöneticilerin Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisi:
Kocaeli İlindeki Otomotiv Üreticisi Firmalar Üzerinde Ampirik Bir Çalışma
Arş. Gör Sevgin Batuk Turan-The Effects of Knowledge Transfer Capacity and Transaction Costs
on Network Organizations
Öğr. Gör. Murat Berberoğlu- Çin'den Yapılan İthalatın Türkiye'deki Firmalar Üzerine Sektörel
Etkisi
Perşembe,
14
16 Ekim
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Alex Callinicos (9:30-10:15)
London Kings College
Prof. Dr. İlhan Tekeli (10:20-11:05)
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Buğra (11:10-11:55)
Boğaziçi Üniversitesi
Öğle Yemeği (12:00-13:00)
15
Perşembe,
16 Ekim
Oturum 22: Küresel Ekonomi-Politik
13:00-14:30 #Konferans Salonu
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Erinç Yeldan
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Geleceği Var mı?: Ukrayna
Konjonktürünün Işığında Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Gülen Elmas-Türkiye'nin Bölgesel Politikalarının Eleştirel Analizi
Yrd. Doç. Dr. Filiz Yeşilyurt-OECD Ülkelerinde Yakınsama
Oturum 23: Çevre ve Ekoloji: Yaklaşımlar
13:00-14:30 #A1
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nurcan Özkaplan
Doç. Dr. Hakan Reyhan-Çevre Sorunlarına Köktenci Bakış Murray Bookchin ve Sosyal
Ekoloji
Doç. Dr. Ahmet Mutlu-Demokratik Özerkliğin Teorik-Ekolojik Kritiği
Yrd. Doç. Dr. Alper Bilgili-Çevre Sorunlarına Çözüm Olarak Alternatif Bir Bakış Açısı: Derin
Ekoloji Yaklaşımı
Öğr. Gör. Reşide Adal-Dündar, Onur Dündar-Kumdan Kaleler ve Yıkılan Köprüler
Arş. Gör. Elif Balam Sızan, Arş. Gör. Feriştah Yılmaz-Kapitalizmin Doğa İle Savaşı “Soma
Örneği”: Derin Ekoloji ve Toplumsal Ekoloji Çerçevesinde Neoliberal Kapitalist Üretim Süreci
Perşembe,
16 Ekim
16
Oturum 24: Karadeniz'den Sınıf Profilleri
13:00-14:30 #A2
Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Fevzi Engin
Doç. Dr. R. Koray Yılmaz-Değişen Mekân, Değişen Sınıf: AVM'de Çalışan Kadın İşçiler Üzerine
Bir Alan Araştırması, Samsun Örneği”
Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu-Gerçekliğin Öte Yanı: Zonguldak Emek Havzasında
Hayatta Kalma
Yrd. Doç. Dr. Nihan Ciğerci Ulukan- Yrd. Doç. Dr. Demet Özmen Yılmaz-Kamuda Taşeron
Çalışma ve Kadın Emeği: Ordu ve Samsun İli Örnekleri
Yrd. Doç. Dr. Umut Ulukan-Doğu Karadeniz'de Balıkçılık Sektöründe Çalışma İlişkileri: Ordu İli
Örneği”
Yrd. Doç. Dr. Sebiha Kablay-Fındık Tarımında Çalışan Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve
Yaşam Koşulları: Ordu-Giresun Örneği”
Oturum 25: Devlet-Sermaye ve Küresel-Yerel Arasında İnşaat Sektörü
13:00-14:30 #A3
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Fuat Ercan
Prof. Dr. Fuat Ercan, Doç. Dr. Derya Gültekin Karakaş-Küresel ve Yerel Dinamikler
Üzerinden İnşaat Sektörü
Yrd. Doç. Dr. Adem Açar, Gizem Şimsek-Küresel ve Yerel Network: İnşaat Sektörü
Yrd. Doç. Dr. Ferimah Yusufi Yılmaz-Maliye Gözüyle İnşaat Sektörü
Ezgi Doğru-Devlet ile Sermaye Üzerinden Konut Üretiminin Analizi
17
Perşembe,
16 Ekim
Oturum 26: Emek
13:00-14:30 #A4
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz
Doç. Dr. Bayram Ünal-Yrd. Doç. Mina Furat-Yerelde Emeğin Dolayımı ve Emeğin Kontrolünün
Toplumsal Dinamikleri
Yrd. Doç. Dr. Aytül Güneşer Demirci-Geçici ve Güvencesiz Çalışmanın Süreklileşmesi: Taşeron
İstihdamı Üzerine Yeniden Düşünmek
Arş. Gör. Ezgi Akyol-Esnekleşme ve Uzmanlaşma Sürecinde Genç ve Çocuk İşçilerde Baskı ve
Rızanın İşleyişi: Tekstil ve Torna Örneği
Öğr. Gör. Polat S. Alpman-Emek Süreçlerinde Parçalanma, Tahakküm, Sökülme
Sıla Meltem Arman-Küreselleşme ve Emeğin Dönüşümü
Oturum 27: Pazarlama II
13:00-14:30 #201
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Habib Akdoğan
Doç. Dr. Duygu Koçoğlu, Ayşe Nur Soysal-İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Çerçevesinde
Sosyal Pazarlama Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. İsmail Tamer Toklu-Markaya Olan Tutumun Geliştirilmesinde Logo ve Elemanları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Nurcan Yücel, Dr. Aiday Kasmalieva-Bir şehir: Elazığ, Bir Sektör: Bağcılık, Bir
Ürün: Öküzgözü Üzümü, Bir Marka: Elazığ Şarabı
Yrd. Doç. Dr. Atilla Yücel, Caner Kar-Kültür ve Turizm Pazarlaması Açısından Elazığ ve Harput
şehrinin Marka Değerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Nevin Aydın-E-Ticaretle Sağlanan Tasarruf ve Faydalar
Perşembe,
16 Ekim
Oturum 28: Kamu Yönetimi
13:00-14:30 #202
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Abdullah Özkan
Doç. Dr. Abdullah Özkan-Yeni Yüzyılda Türkiye'nin Kendi “Hikâyesini” Yazmasında İletişim
Stratejisi Olarak Kamu Diplomasisinin Rolü
Arş. Gör. Cemil Yıldızcan-Küreselleşen Dünyada Devletin Taşra Temsilcisinin Rolü
F. Kaçer, V. Erat-Küreselleşme ve Bir Politika Transferi Olarak Yeni Kamu İşletmeciliği
18
19
Perşembe,
16 Ekim
Oturum 29: Toplumsal Muhalefet
14:45-16:15 Konferans Salonu
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İşaya Üşür
Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan-Neoliberal Küreselleşmenin Krizi, İsyan Hareketleri ve Yeni Kamu
Uzamı
Yrd. Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu-Toplumsal Hareketlerde Özne Sorunu ve Müzmin “Orta Sınıf”
Meselesi
Arş. Gör. Emek Yıldırım-Sovyet-sonrası Rusya'da Toplumsal Muhalefetin Politizasyon,
Depolitizasyon, Repolitizasyon Süreci Üzerine
Arş. Gör. Dr. Ertan Erol-Neoliberal yeniden yapılandırma bağlamında Meksika'da Toplumsal
Mücadele ve Özyönetim Pratikleri
Oturum 30: Kalkınma I
14:45-16:15 #A2
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel
Arş. Gör. Tolga Aksoy, Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel-Does Human Capital Shortages Cause
Inequality? Evidence from Turkish Provinces
İbrahim Aytekin, Öğr. Gör. Erkan Dikici-Yoksulluk ve Büyüme İlişkisi: Bitlis Örneği
Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldırımalp, Arş. Gör. Akın Özdemir-Yarını Dünden Sormak: Yoksulluk Algısı
Üzerine Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Bahar Baysal, Arş. Gör. Mikail Kar-Kültür ve Kuramsal Değişme Gelişme Sorununa
İlişkin İktisadi ve Epistemolojik bir tartışma
Perşembe,
16 Ekim
20
Oturum 31: Sosyal Bilimlerde Metodoloji Tartışmaları
14:45-16:15 #A3
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Erinç Yeldan
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif Eren, Arş. Gör. Orhan Şimşek, Kerem Kerkez-İktisatta Kuramsal
Çoksessizlik: Heterodoks Bir Yaklaşım
Doç. Dr. Levent Ünsaldı-Yaratıcı Bir Kavramsallaştırma Çabası Olarak Sosyoloji: Çakalın
Sosyolojisine Davet
Arş. Gör. Selime Yıldırım-Sosyal Bilimlerde Disiplin Tartışmaları: Yeni mi Yeniden mi- “Yönetim
Bilimleri” Örneği
Oturum 32: Turizm
14:45-16:15 #A4
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Orhan Batman
Öğr. Gör. İsmail Çalık, Prof. Dr. Orhan Batman-Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri Kapsamında
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Analizi
İsa Satar, Doç. Dr. Gül Güneş-Türkiye'de Somut Olamayan Kültürel Mirasın Korunmasında
Kültür Turizminin Önemi
Sevda Kuşkaya-Ortadoğu Ülkelerinde Yaşanan Sosyo-Politik Olayların Türkiye'nin Turizmi
Üzerine Etkileri
21
Perşembe,
16 Ekim
Oturum 33: Din, Kültür ve Siyaset
14:45-16:15 #201
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce
Prof. Dr. Hamza Ateş, Sönmez Alvanoğlu-Arap Aleviliği (Nusayrilik) ve Anadolu Aleviliği'nin
Siyasal Tutum Açısından Değerlendirilmesi; Hatay ve Tunceli İllerindeki Alevi Grupların
Karşılaştırmalı bir Analizi
Öğr. Gör. Deniz Parlak-Allah'ın Mülkü'nde Mazlumun Savaşı Anti-Kapitalist Müslümanlar
Düzgün Arslantaş-Müslüman Kardeşler ve AKP'nin Siyasi Analizi: Türkiye Modeli Mısır'da Neden
Başarısızlığa Uğradı?
Oturum 34: Toplumsal Cinsiyet: Emek ve Piyasa
16:30-18:00 #Konferans Salonu
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nurcan Özkaplan
Arş. Gör Mustafa Kahveci-“Çalışabilir Ama Yönetemezsin”: Üniversitelerde Çalışan Kadın İdari
Personele Yönelik Bir Cam Tavan İncelemesi
Arş. Gör. Zübeyde Demircioğlu-Kadınlar İş Başında mı? : Kadın Girişimciliği Üzerine
Sosyolojik Bir Araştırma
Dr. Esra Sarıoğlu-New Imaginaries of Gender in a Globalized Consumer Economy
V. P. Raghavan-Micro-Credit, Poverty Alleviatıon and Women's Empowerment: A Study of
Kudumbashree Projects in Kerala
Perşembe,
16 Ekim
22
Oturum 35: İktisat Teorileri
16:30-18:00 #A1
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Aydın
Yrd. Doç. Dr. İclal Çögürcü-Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Kamu Sektörü Büyüklüğünün
Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri (1980-2012)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamacı- Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi
Doç. Dr. Taha Bahadır Saraç-Enflasyon ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Arasındaki İlişki
Arş. Gör. Merter Mert-A Note on the Importance of Using the Original Text When Explaining the
Solow Model
Dr. Gönül Dinçer, Arş. Gör. Yusuf Muratoğlu-Türkiye'den OECD Ülkelerine Gerçekleşen Göçün
Çekim Modeli İle Analizi
Oturum 36: Göç ve Sınır
16:30-18:00 #A2
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ufuk Serdaroğlu
Prof. Dr. Veysel Eren, Arş. Gör. Hasan Feyzi Kaygusuz, Arş. Gör. Abdullah Aydın- Anadolu'nun
Tarihten Gelen Göç Kaderi Hatay'da Suriyeli Mültecilerin Durumu
Arş. Gör. Damla Kabakuşak-Küresel Göç Yönetişimi Çerçevesinde Türkiye'de Göç Olgusunun
Kurumsallaşması
Yrd. Doç. Dr. Burcu Ilgaz Yıldırım, Arş. Gör. Özlem Sökmen Gürçam, Dr. Şevket Yirik-Sınır
Turizmi'nin Ekonomiye Katkısı: Sarp ve Dilucu Sınır Kapılarının Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Latife Akyüz, Arş. Gör. H. E. Oğuz-Sarp Sınırında 'Göçmen' Kadınlar
23
Perşembe,
16 Ekim
Oturum 37: Glokalleşme
16:30-18:00 #A3
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Levent Ünsaldı
Yrd. Doç. Dr. H.Nihat Güneş-Türkiye'de Uygulamaya Konulan Yeni Eğitim Politikalarının
Glokalizasyon Süreci Bağlamında Değerlendirilmesi
Yasemin Saraçbaşı-Küreselleşme ve Yerelleşmenin İç İçeliği
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bilgin-Glokalleşme Yerellik ve Kentsel Mekân: Hopa
Oturum 38: Kentleşme I
16:30-18:00 #A4
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Koray Yılmaz
Doç. Dr. Ayşe Özcan, Yrd. Doç. Dr. Gülizar Çakır Sümer-Küreselleşmenin Kimliksiz Kentleri ve
McDonalds Kent Kültürü
Yrd. Doç. Dr. Aygül Kılınç-Kentsel Alanda Mekânsal Düzenleme ve Kadının Kent Kullanım
Hakkı: Hopa Örneği
Dr. Aslı Yönten, Araş. Gör. Sevgi Keçeli Erciyes-Kentsel Sürdürülebilirlik ve Türkiye'de Yavaş
Şehir Hareketi
Meryem Akoğlan Kozak, Emre Ozan Aközsakin-Şehir (Cittaslow) Hareketine Yolculuk: Seyitgazi
Örneği
Arş. Gör. Duygu Ak-Kent Girişimciliği Bağlamında Önemli Bir Enstrüman Olarak Olimpiyat
Oyunları ve Kente Etkileri
Perşembe,
16 Ekim
Oturum 39: Hitit
16:30-18:00 #201
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ahmet Ünal
Prof. Dr. Ahmet Ünal-Kafkasya'nın Yüksek Kültür Kavimlerinden Hurriler ve Urartular Kimdir?
Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz-Hititçe Metinlerde Geçen Kutsal Nerik Şehri Üzerine Bir
Değerlendirme
Arş. Gör. Gizem Kasap, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif Eren-Hitit İmparatorluğu'nun İktisadi Yapısı
Üzerine Bir Değerlendirme
Oturum 40: Gözetim
16:30-18:00 #202
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz
Arş. Gör. Yelda Bektaş, Arş. Gör. A. Güt-Teknolojik Gelişimin Çalışma İlişkilerine Yansıması:
İşyerinde Elektronik Gözetim
Doç. Dr. Artun Avcı, Doç. Dr. Aslı Kotaman-Youtube İle Twitter Erişim Engellemeleri ve
İnternet Kanunu Değişiklikleri
Sezer Göncüoğlu-Risk in a Runaway World
24
25
Cuma,
17 Ekim
DAVETLİ KONUŞMACI
Prof. Dr. İzzettin Önder (9:30-10:15)
Oturum 41: İktisat Politikası
10:15-11:45 #Konferans Salonu
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt
Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt, Yrd. Doç. Dr. Filiz Yeşilyurt-Meta Analizi: Savunma Ekonomisine
Uygulama
Burcu Doğan, Yrd. Doç. Dr. Onur Tutulmaz- Finansal Liberalizasyon Altında Yatırım: 1980
Sonrası Türkiye Örneği
Arş. Gör. Sıtkıcan Saraçoğlu, Arş. Gör.Işın Kortan-Türkiye ve Seçilmiş Geçiş Ekonomilerinin İkili
Ticaret Bazında Endüstri-içi Ticaretinin Analizi
Arş. Gör. Deniz Ece Dalgıç, Arş. Gör. Emin Dedebek-Determinants of Corruption in Developing
Countries: A Panel Data Analysis
Oturum 42: Toplumsal Cinsiyet: Kuramdan Kaynağa
10:15-11:45 #A1
Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Demet Özmen Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Özlem Duva-Feminist Epistemology and the Problem of Masculinity
Arş. Gör. Yağmur Dönmez-Feminizm ve Post-Feminizm: Kadın Dergileri versus 5 Harfliler
Arş. Gör. Asiye Gün Güneş- LGBTİ Bireylere Yönelik Kültürel Şiddet Yeni Akit Örneği
Cuma,
17 Ekim
26
Oturum 43: Kalkınma II
10:15-11:45 #A2
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İşaya Üşür
Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy, Doç. Dr. Sadettin Paksoy, Öğr. Gör. Hüseyin Koçarslan-Artvin'in
Kalkınmasında Yerel Dinamikleri Kullanabiliyor mu?
Arş. Gör. Eren Kırmızıaltın-Kalkınma İktisadının Batı Merkezci Düşünsel Temelleri
Arş. Gör. Yakup Özkaya-Sürdürülebilir Kalkınma Zirveleri ve Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma
Göstergelerinin Sosyal Boyutu
Arş. Gör. Yeşim Akın, İlke Onur Yalçın-Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planlarında
Toplumsal Dönüşüm Anlayışı: Piyasaya Uyumlu Toplum
Oturum 44: Para Politikası
10:15-11:45 #A3
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ekrem Gül
Doç. Dr. Sibel Cengiz-Para Politikasının Türkiye'de İşsizliği Önlemede Bir Rolü Var mıdır?
Yrd. Doç. Dr. Nihat Altuntepe-Türkiye'de Uygulanan Para Politikalarının İstihdam Üzerindeki
Etkisinin Analizi (1990-2013)
Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk, Arş. Gör. İhsan Seddar Kaynar-İkinci Dünya Savaşı Ertesi
ABD'den Gemi Satın Alımı ve Zincirkıran Komisyonu'nun Faaliyetleri
27
Cuma,
17 Ekim
Oturum 45: Kadın ve Gündelik Yaşam: Aile, Kent ve Üniversite
10:15-11:45 #A4
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özgün- Feminizmin Aile ile İmtihanı
Yrd. Doç. Dr. Hatice Yeşildal- Üniversitede Cinsel Taciz: Nasıl Bir Mücadele?
Öğr. Gör. Segah Yeşilyurt-Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetini Algılama ve İçselleştirme
Durumlarının Belirlenmesi
Serpil Harput-Kadınların Erkeklerin Evlilik Algısı
Oturum 46: Tarım II
10:15-11:45 #201
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mehmet Türkay
Yrd. Doç. Dr. Sibel Kibar-Böcek Yemenin Nesi Yanlış?
Öğr. Gör. Erdinç Alp-Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Tarımı Destekleme Politikaları: Fındık
Örneği
Arş. Gör. Ekin Değirmenci -Türkiye'de Tarımsal Dönüşüm ve Yeniden-Metalaşma
Cuma,
28
17 Ekim
Oturum 47: Örgütsel Yönetim
10:15-11:45 #202
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Gözde Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Esra Dil-Yaşlı ve Küçük: Örgütsel Ekoloji Kuramı Çerçevesinde Demografik
Süreçlere Dair Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Özgür Doğan-Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Öncülü Olarak Örgütsel
Sosyalleşme
Doç. Dr. Gözde Yılmaz, Doç. Dr. Burcu Güler, Seyran Gürsoy Çukadar, Arzu Özsoy Özmenİnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Mavi Yakalı Çalışanların İş Adanmışlığı Üzerindeki
Etkisi
Oturum 48: Yönetim II
10:15-11:45 #203
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş
Prof. Dr. Ayşe İrmiş, Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı-Aile İşletmelerinde Yetki Ve Sorumluk Dağılımı:
Denizli'deki Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Serra Senem Kozan-Neden İç Denetim, Nasıl Bir İç Denetim
Arş. Gör. Çiydem Çatak-Women on Board, Agency Cost and Firm Financial Performance: Evidence
from Turkey
Assoc. Prof. Dr. Salih Yeşil, Ahmet Kaya, Fikret Sözbilir-Exploring the Link Between Innovation
Capability and Firm Financial Performance
Öğle Yemeği (12:00-13:00)
29
Cuma,
17 Ekim
DAVETLİ KONUŞMACI
Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR (13:00-13:45)
Oturum 49: Devlet
14:15-15:45 #Konferans Salonu
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mehmet Türkay
Prof. Dr. Mehmet Türkay, Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören-2023'ün “Yeni Türkiye”sine Doğru:
“Otoriter Devletçilik”ten “Olağanüstü Devlet Biçimi”ne
Arş. Gör. Doğukan Bora Savaş-Tanrı Kod ve Devlet Kuramı: Bilgisayar Oyunlarının Sanal Dünyası
Devleti Anlamamıza Yardımcı Olabilir mi?
Okt. İhsan Konak, Öğr. Gör. Yücel Özden-Neoliberalizm Sürecinde Türkiye'de Ulus Devletin
Dönüşümü
Dr. Kemal Çiftçi-Ulus Devlet ve Kimlik Problemlerini Aşma Yöntemi Olarak Kozmopolitleşme
Oturum 50: Eğitim II
14:15-15:45 #A1
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun
Yrd. Doç. Dr.Fuat Güllüpınar-Avrupa Birliğinin Yaşam Boyu Öğrenme Politikasının Bir
Eleştirisi: Eğitim ve İstihdam Sorununun Neo-liberal Tezahürleri
Arş. Gör. Mete Kurtoğlu-Küresel Bilgi Toplumunda “Üniversite Fikri”: Nasıl Bir Gelecek?
Uzm. Ahmet Emre Çoban-Eğitim - Verimlilik İlişkisi ve Türkiye'deki Eğitim Kaynaklı Sorunların
Verimlilik Üzerindeki Etkileri
Gizem Şimşek-Eğitim: Kalkınma İçin mi Birikim İçin mi?
Cuma,
17 Ekim
30
Oturum 51: Gezi
14:15-15:45 #A2
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan
Doç. Dr. Merih Taşkaya-“Gezi Direnişi”nde Sosyal Ağlar
Arş. Gör. Serra Sezgin-Kente Gezi Direnişiyle Bakmak: Ankara Örneği
Barış Yıldırım, Eren Buğlalılar-Gezi'yi Çayan'la Anlamak
Oturum 52: Çevre ve Ekoloji: Pratikler
14:15-15:45 #A3
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Ayşe Özcan
Yrd. Doç. Dr. Deniz Turan -Negatif Çevresel Dışsallıklarla Mücadelede Emisyon Ticareti
Uygulamaları ve Etkinliği
Yrd. Doç. Dr. Kazım Onur Demirarslan , Yrd. Doç. Dr. Beste Çelik Yalçın-Artvin İlindeki Katı
Atıkların Toplama ve Taşıma Hizmeti İçin Maliyet Hesabı
Yrd. Doç. Dr. Hakan Candan, Arş. Gör. Arzu Maltaş-Çevresel Duyarlılığın Neresindeyiz? Karaman
Kent Dinamikleri Üzerine Bir Araştırma
Deniz Koç-Yeşil İş Kavramı ve Uluslararası Uygulama Örnekleri ile Türkiye'de Yeşil İş Potansiyeli
31
Cuma,
17 Ekim
Oturum 53: İktisadın Sosyolojisi
14:15-15:45 #A4
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. İşaya Üşür
Yrd. Doç. Dr. Ali Sağlam-Güvenlik Bağlamında Çerçiciliğin Değişimi
Arş. Gör. Ercan Geçgin-Anadolu'da Özgün Bir Ticaret Tipi: Homo Kaysericus
Arş. Gör. Mehmet Kendirci-Gelecekteki “Gelenek”: Gele(ce)neğin İnşası-Ahilik Bayramı
Oturum 54: Yeni Toplumsal Hareketler
14:15-15:45 #201
Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Pınar Ecevitoğlu
Yrd. Doç. Dr. Yalçın Yılmaz-Toplumsal Hareketlerde Küresel Medya Eleştirisi
Arş. Gör. Ayşem Sezer Şanlı-Sosyal Hareketler ve Aydın Etkileşimi Uzmanlığın Harekete
Geçirilmesi
Arş. Gör. İlknur Gül, Arş. Gör. Ayşecan Hazal Ak-Küresele Karşı Yereli Savunmak: Alternatif Bir
Çevre Hareketi Olarak “Slow Food”
Arş. Gör. Gündüz Aksu Kocatürk-Gülensu-Gülsuyu Mahalleleri Örneği Üzerinden Gecekondu
Hareketleri
Cuma,
17 Ekim
Oturum 55: Toplumsal Bilinç ve Sinema
14:15-15:45 #202
Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bilgin
Arş. Gör. Şeyma Balcı-Toplumsal Gerçekçi Türk Sinemasında Kent
Arş. Gör. Altuğ Ortakcı-Çevreci Eleştiri'nin (Ekokritisizm) Sinemaya Yansıtılması Bakımından:
Entelköy Efe Köy'e Karşı
Arş. Gör. Emre Savut-Türkiye'de Darbe Karşıtı Bilinç Oluşturma Sürecinde Dizi Filmlerin
Kullanılması
Oturum 56: Emeğin Dolayımı ve Emeğin Kontrolünün Toplumsal
Dinamikleri
14:15-15:45 #203
Kolaylaştırıcı: Dr. Mina Furat
Yrd. Doç. Dr. Bayram Ünal-Emeğin Denetiminde Şiddetin Meşruluğu: Erkeklik Hegemonyası
Yrd. Doç. Dr. Savaş Maraşlı-Osmanlı Sanatında Emeğin Dolayımı: Banilik Sistemi
Dr. Mina Furat-Kırsal Hanede Emeğin Kontrolü
Dr. Bahadır Nurol-Bankacılık Sektöründe İşgücü Denetimi
İlknur Saatçi-Emeğin Kontrolünde Sosyal Dolayım
İlknur Şahin-Geçici Tarım İşçilerinin Emeğinin Denetiminde Meşruiyet Krizi
32
33
Cuma,
17 Ekim
Oturum 57: Sosyal Politika, İş Güvenliği ve İstihdam
16:00-17:30 #Konferans Salonu
Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü
Yrd. Doç. Dr. Anıl Duman-Flexibility and Security in the Formal Sector: Turkish Flexicurity Model
Arş. Gör. Özal Çiçek, Öğr. Gör. Burcu Yerlikaya-İşçi Sağlığından İş Sağlığına: Neo-liberalizmin
Türkiye'de İş Güvenliğini Tahribatı
Öğr. Gör. Nevra Akdemir-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Piyasalaşma
Oturum 58: Finans
16:00-17:30 #A1
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mustafa Kemal Aydın
Prof. Dr. Ekrem Gül, Arş. Gör. Pınar Torun-Gelişmiş Ülke Borsaları Arasındaki Volatilite
Dinamiklerinin Analizi
Doç. Dr. Şenay Açıkgöz , Veysel Gökkaya-Türkiye'de İlk Halka Arz Getirilerinin Değişkenliği
Öğr. Gör. Uğur Uzun, Öğr. Gör. Ceyhun Akyol-Borsa İstanbul'da İşlem Gören Turizm İşletmelerinin
Borsa Değerleri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi ile İncelenmesi
Cuma,
17 Ekim
34
Oturum 59: Siyaset ve To plum
16:00-17:30 #A2
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Zeliha Etöz
Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan-Türk Sosyolojisinde, Millet İnşa Etme Süreci ve Aydınlar
Doç. Dr. Sadettin Paksoy, Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Arş. Gör. Berna Gündüz-17 Aralık (2013)
Operasyonunun Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Yolcu-Türkiye'de Siyasal Kültürün Liderlik Üzerine Etkileri
Öğr. Gör. Yücel Özden, Öğr. Gör. Sıla Sabancılar Eren-Türkiye'de İktidar ve Sivil Toplum
İlişkilerinin Dönüşümü
Doç. Dr. A. Serap Tunçer-Bilgi Toplumunda Yerel Siyaset Kanalları
Oturum 60: Uluslararası İlişkiler
16:00-17:30 #A3
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Soyalp Tamçelik
Arş. Gör. Muttalip Çağlayan-Çatışma Çözümünde Temel İnsan İhtiyaçlarının Rolü
Yrd. Doç. Dr. Bülent Uğrasız-The New Russian Foreign Policy After the Collapse of USSR
Yrd. Doç. Dr. Murat Özler-Komşu Ülkeler Arasında İşbirliği ve Koordinasyon
Doç. Dr. Soyalp Tamçelik, Arş. Gör. Emre Kurt-İsrail'in ve GKRY'nin İzlediği Hidrokarbon
Politikası ve Türkiye'ye Muhtemel Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Atay Akdevelioğlu-İran'ın Küreselleşmeye Direnişi; TAV ve Turkcell Örnekleri
35
Cuma,
17 Ekim
Oturum 61: Sosyal Politika
16:00-17:30 #A4
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Koray Yılmaz
Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel, E. Alpaslan-Türkiye'de 2000'lerin Sosyal Politika Dönüşümü:
Muş Örneği
Öğr. Gör. Özcan Karatay, Öğr. Gör. Turgut Polat, Öğr. Gör. Emine Taş-Bir Refah Devleti
Uygulaması: Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Güvenlik Harcamalarının Kamu Harcamaları İçindeki
Yeri (2008-2013 Dönemi Analizi)
Zivar Zeynalova-Azerbaycan'da Merkezi ve Yerel Yönetim Sistemlerinde Sosyal Adalet
Oturum 62: Sol ve Siyaset
16:00-17:30 #201
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Hilal Onur İnce
Arş. Gör. Hasan Pekdemir-“Onbirinci Tez”i Yeniden Düşünmek
Arş. Gör. İlbey C. N. Özdemirci-Türkiye'de Solun Gelişiminin Tarihsel Kökenleri; İştirak Çevresi
Örneği
Arş. Gör. Gizem Ekin Çelik-Post-Marksizm: Chantal Mouffe Düşüncesinin Bir Eleştirisi
Mustafa Şener-Ant Dergisi: MDD ile TİP Arasında Üçüncü Yol Arayışı
Cuma,
17 Ekim
36
Oturum 63: Medya ve İletişim
16:00-17:30 #202
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayşe İrmiş
Yrd. Doç. Dr. Emel Güler Yılmaz-Çevresel Adalet ve Yoksulların Çevreciliği: Toplum Temelli
İletişim Etkinliklerine Eleştirel Bir Yaklaşım
Öğr. Gör. Tuncay Uluyurt-Gençlerin Kitle İletişim Araçları ve Sosyal Medya Üzerine Tutum ve
Görüşleri
Öğr. Gör. Rahime Yüce, Öğr. Gör. Tuncay Uluyurt, Öğr. Gör. Sonnur Aktaş-Artvin Çoruh
Üniversitesi'nin Yerel Basındaki İmajı
Prof. Dr. Bayram Kaya-Medya ve Çocuk Etkileşimi: Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Uygulama
Meral Kıvanç-Çocuklarda Politikacı Algısı
Oturum 64: Kentleşme II
16:00-17:30 #203
Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Ayşe Özcan
Prof. Dr. Kemal Görmez, Arş. Gör. Arzu Maltaş-Sosyal Çatışmaların Çözüm Aracı Olarak Kentsel
Dönüşüm
Doç. Dr. Deniz Demirarslan-Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Konut Mimarisinin Değişimi ve
Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Adem Açar-Küresel Kent Kavramının Eleştirisi: Erken ve Geç Kapitalistleşen Ülkeler
Arasındaki Farklılaşmayı Anlamak
Dr. Hasan Hüseyin Doğan-Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Artvin ve İlçelerinin Kentsel Gelişme
Düzeyi
Gürdal Tut, Gülfidan Akyüz-Birikimin Coğrafi Dinamikleri: Kuşadası'nda Turizmle Değişen Mekân
Download

artvin çoruh üniversitesi uluslararası sosyal bilimler kongresi