ISTANBUL TICARE T O D A S I
Yayınları
AMORTİSMAN
NİSPETLERİ
— Verg i Usu l Kanun u 5 5 No : l u
Ganel Tebliğ i
— İzaha t
— Gene t v e üze f Tablola r
HÜSNÜTABÎAT MATBAAS I
İ S T A N B U L 197
7
S U N U Ş
öyelerimizin meslek i faaliyetler i
süresince bî r doküma n olara k müra caat etme k durumund a bulundukta n
AMORTİSMAN NÎSBETLER İ adl ı yen i
yaymımızı kendilerin e yarar h olacağ ı
düşüncesiyle sunuyoruz .
Amortisman nispetlerin e ilişkin ,
30. 12 . 196 1 tari h v e 1099 7 sayti r Res mî Gazete'd e yayımlana n Verg i Usu l
Kanunu 55 sıra numaralı Genel Tebliği
esas alına n b u yayınımızda, 75 , 82, 88,
92, 99, 102, 105, 107 ve 13 2 sıra numaralı gene l tebliğlerl e getirile n değişik likler d e işlenmi ş olara k yen i amortis man nispetler i ye r almaktadır ,
Saygılanmızla
İstanbul Ticare t Odas ı
Vergi Usu l K a n u n u n u n
G e n e ! Tebliğ i
Sıra No . 5 5
Vergi Usu l Kanunu Madde : 315
i(gili maddele r
(V.U.K. 313 , 314 , 318 )
Yeni amortlsnıa n nispetler i hakkınd a :
213 sayıl ı Verg i Usu l Kanununu n 31 5 inc i maddes i hükm ü dairesind e
yeniden hazırlanmı ş ote n amortisma n nisbetlerin i gösteri r cetvelle r ilişiktir .
Bu nisbetler , yen i kanunu n 31 8 inc i maddes i gereğinc e 196 1 hesa p döne minden itibare n uygulanacaktır .
Bu itibarla , 196 0 hesa p dönem i sonun a kadark i devreler e ai t vergilen dirmelerde 3 ser i sayıl ı Verg i Usu l Kanun u Gene l Tebliğ i v e b u tebli ğ il e
alâkalı olara k münferi t müracaatla r üzerin e Bakanlığımızc a tâyi n v e tebli ğ
ediJmiş buluna n muktezala r dairesind e muamel e ifas ı lâzı m gelir .
Buna nazaran , 19 W hesa p dönem i sonun a kada r if a edilmemi ş amor tismana tâb i iktisad ı kıymetle r il e 196 1 v e müteaki p hesa p dönemlerind e
işletmeye itha l edilmi ş vey a edilece k ^ola n iktisad î kıymetleri n amortisma n
paylarının, b u tebliğ e bağl ı cetvellerdek i esaslar a v e nisbetler e gör e he sap v e tefri k edilmes i icabeder .
Bilfarz 195 5 yılınd a 30.00 0 lir a değerl e işletmey e itha l edilmi ş ola n v e
3 ser i sayıl ı Verg i Usu l Kanun u Gene l Tebliğin e bağl ı amortisma n listesin de % 1 0 nisbetind e amortisman a tâb i tutulacağ ı belirtile n bi r iktisad i kıy met içi n b u ker e % 1 5 nisbe t tâyi n edilmi ş ise , b u takdirde , 196 0 hesa p
dönemi sonun a kada r he r döne m içi n 30.000x10/10 0 = 3.00 0 lir a olma k
üzere 6 yıllı k amortisma n payını n toplam ı ola n 3000x 6 = 18.00 0 liranı n
mezkûr kıymeti n değerinde n tenzil i sonund a 30.00 0 — 18.00 0 12.00
0 liranın henü z itf a edilmemi ş değe r bakiyes i olduğ u görülür . 3 u bakiy e 196 1
hesap döneminde n itibare n yen i % 1 5 nisbe t nazar a alınara k itf a olunaca ğından 196 1 il e müteaki p dönemlerd e artı k 3.00 0 lir a değil . 30.000X15/10 0
= 450 0 lir a amortisma n pay ı tefri k edilebilece k v e böylec e evvelk i aisbet e
nazaran 196 1 hesa p döneminde n İtibare n dah a 4 hesa p dönem i deva m et mesi lâzı m gele n amortisma n tefrik i işi , yen i nisbet e gör e 3 ünc ü hesa p
dönemi sonund a hitam a ermi ş olacaktır .
Bilgi edinilmes i v e Amortisma n tatbikatınd a cetvelleri n ba ş kısmında ki İzahatı n ayrıc a gözönünd e tutulmas ı ric a olunur .
Maliye Bakan ı Y .
İ Z A H A T
1 — He r bi r sana t v e i ş kolund a kullanıla n amortisman a tâb i kıymet ler İçi n uygulanaca k amortisma n nisbetler l o sana t v e i ş kolun a ai t tablod a
gösterilmiştir.
2 — Muhteli f sana t v e i ş kollartnd a kullanıla n amortisman a tâb i kıy metler müştere k mahiyett e gene l tablod a toplanmı ş v e bunlar a ai t amor tisman nisbetler i b u tablod a belirtilmiştir .
3 — Amortisma n tatbikatında , evve l emirde , üzerinde n amortisma n
tefrik edilece k kıyme t taallû k ettiğ i öze l tablod a aranılır , b u tablod a bulu nursa hizasındak i nisbe t nazar a alınır , öze l tablod a mevcu t olmaya n kıy metlerin is e gene l tablod a ye r alı p almadığ ı araştırılara k vars a b u nisbeti n
esas alınmas ı gerekir .
4 — öze l tablos u mevcu t olu p gere k b u tabJod a gere k gene l tablo da amortisma n nisbet i yazıl ı olmaya n v e 21 3 sayıl ı Verg i Usu l Kanunun a
göre amortisman a tâb i buluna n kıymetler e uygulanaca k amortisma n nis betleri, b u kıymetleri n (öze l tablod a yoksa ) gene l tablod a yazıl ı ayn ı
mahiyetteki benzerler i içi n gösterile n miktarlardır .
5 — öze l tablos u mevcu t olmaya n sana t v e iş kollarınd a kullanıla n
amortismana tâb i kıymetle r içi n gene l tablod a d a amortisma n nisbet i gös terilmemiş olmas ı halinde , b u kabi l kıymetle r içi n uygulanaca k amortisma n
nisbeti, o sana t v e iş kolunu n mahiyet i itibariyl e benzer i sana t v e i ş kolu na ai t öze l tablod a ay m mahiyettek i kıyme t içi n gösterile n miktardır .
I — BİNALA R :
GENEL TABL
O
a. Ticari , sınai , zirai , meslek i işletmeleri n idar e binalar ı
ile sağlı k v e sosya l hizmetlerind e kullandıklar ı bina lar, ticarethane , muayenehane , yazıhane , banka , si gorta, pansiyon , otel , okul , hamam , bany o binaları , ti yatro v e benzer i eğlenc e yerleri , depo , ardiye , kapal ı
spor sahalar ı binaları , spo r sahalarındak i tribünle r v e
benzerleri hizmetler e tahsi s oluna n sai r binalar , ika mete mahsu s ev , apartma n v © emsal i binalar :
Beton, kârgir , demir , çeli k 2
Yarı kârgir , yar ı ahşa p (Ahşa p yapıla r üzerin e beto n
ve emsal i püskürtme k suretiyl e yapılmı ş binala r dâhil ) 3
Akşap, kerpi ç 4
İGalip malzemes i saç , çinko , tenek e 6
Muvakkat barakalar , inşaa t şantiy e binaları , mevsim lik faaliyett e buluna n sinema , gazin o v e emsal i yerler deki ca m vey a ahşa p tesisle r il e benzer i binala r 6
Gahp malzemes i ca m ola n binala r (Ser , dep o v e te sisler) v e benzerleri . 5
Sarnıçlar v e benzerleri , 2
Tanklar :
İspirto v e sair e tanklar ı 5
Asit tanklar ı 1
b. Fabrika , Atölye , istasyon , terminal , garaj , hangar ,
kantar dairesi , kaza n dairesi , pomp a dairesi , elektri k
santral binalar ı il e emsal i hizmetler e mahsu s binalar :
Beton, kârgir , demrr , çelik . 4
Yan kârgir . 5
Ahşap 6
Kerpiç. 8
^Galip malzemes i sac , çinko , teneke . 1
0
0
II —İSKELELER. RIHTIMLAR , HAVUZLA R :
İskele, nhtım , mendirek , dafgakıra n :
Beton, kârgir . 5
Demir, çelik , 6
Ahşap. 1
0
Havuzlar :
Havuz (Sabi t v e yüzer. ) .
Rampa. 1
2
0
III —YOLLAR :
Demiryolu (Ray , traver s v e küçü k bağlant ı malzemes i
dâhil). 4
Dekovil hattı . 6
Beton v e asfal t yol . 6
Parke yol . 1
Adi şos e v e ad i kaldırım . 1
0
2
IV—KÖPRÜLER :
Beton, kârgir , çelik . ,
Ahşap. 1
6
2
V —KANALLAR V E SETLE R :
Takviyeli. 1
Takviyesiz. 2
VI —İHATA DUVARLARI , BENDLER , REGÜLÂTÖRLER . KUY U
VE HAVUZLA R :
a. S- u kuyulan , drenajlar , arteziyenler , arteziye n depoları ,
su havuzları . 4
b. İhat a duvarları , bendler , regülâtörler . 6
VII. TESİSLE R :
a. Bahçeler , parkla r 5
b. Aydınlatma , ısıtma , soğutma , telefon , diyofon , rady o
ve tesis , yangın , tahmi l v e tahliy e (Tekerlekl i vey a
paletliler hari ç seyya r vinçle r ihra ç vinçler i dahil) , su ,
kanalizasyon, siperisaika , duba , kömü r siloları , spo r
sahaları (Tribünle r hariç) , demi r konstrüksiyo n v e
pleksiglas rekla m tesisleri . 6
c. Hava i hatla r v e direkleri , asansörler , hudu t ihat a di rekleri v e telleri , s u soğutm a havuzu . 8
0
0
d. Rutubetlendirme , havalandırm a (sıca k v e soğu k hava) ,
su soğutm a kulesi . 1
e. Tekerlekli , paletl i seyya r vinçler , ihra ç vinçleri , isti f
makineleri. 1
f. Şamandır a tesisatı , kepçel ı v e emic i tara k gemilerin e
merbut kar a v e deni z bor u hattı . 2
2
4
0
VIII. NAKİ L VASITALAR I :
Aym Şehirle r
şehirde aras ı
a. Kar a naki l vasıtalar ı :
1. Otomobil , otobüs , ad i yo l üzerind e yürüye n sai r
makineli naki l vasıtaları , arabalar . 1
2. Ra y ve te l üzerind e yürüye n makinel i v e makinesi z
vasıtalar. 1
3. Maden , topra k v e benzer i naklin e mahsu s küçü k
lokomotif v e vagonetle r 1
4. i ş hayvanlar ı 2
5. Kamyo n 1
52
0
01
0
01
02
52
0
0
0
Amortisman
Nisbeti %
b. Deni z Naki l Vasıtalar ı :
1. 30 0 tonda n yukar ı moto r vey a buharl a müteharri k
yük v e yolc u gemiler i 1
2. Tankerle r :
a. Asi t Tankerler i 16.
b. Diğe r Tankerle r 12.
3. Frigorifi k gemile r 12.
4. Kayıkla r v e Mavnala r 2
0
6
5
5
0
Aym
liman Uza
k
içinde seferlerd e
5. 30 0 tonda n aşağ ı sa ç gemile r 7
6. 30 0 tonda n aşağ ı ahşa p gemile r 1
1
01
1
2
c. Hav a naki l vasıtalar ı :
Uçak v e helikopte r 2
5
IX ~ DEMİRBAŞLA R :
a. Demir , çeli k kas a 2
b. Mobilya , mefruşat , evra k dolapları , telefon , tele fon cihazları , mas a camlan , vitri n camları , dola p
camları, ayna , piyan o v e diğe r müzi k âletleri , kitap lar v e benzerler i 6
c. Hah , kilim , seccade , keçe , paspas , ye r muşambası ,
dikiş makineleri , kahv e kavurm a v e öğütme , et kıy ma makineleri , büst , portre , heyke l v e benzerleri . 8
d. Bu z dolabı , pikap , radyo , ölç ü v e tart ı aletleri , sa atler, lâboratuva r ale t v e edevatı , modeller , man ken v e benzerler i 1
e. Bür o v e satı ş mağazalarınd a kullanıla n yazı , hesap ,
kasa, cilâ , süpürge , ütüleme , vantilâ^tör , yıkam a
gibi (imal , istihsal , tami r makineler i mahiyetind e
olmayan) makinele r v e benzerleri . 1
f. Madenden , tahtadan , camdan , nebat i v e kimyev i
veya sai r maddelerde n mamu l teneke , küvet , tank ,
varil, bidon , kutu , sandık , fıçı , damacana , şiş e v e
benzeri kapla r il e ağaçta n modelle r v e benzerleri . 1
g. Perde , güneşlik , sto r v e teferruat ı v e benzerler i
ile işyerind e kullanıla n yatakhan e v e yemekhan e
eşyası 2
h. Çadı r v e teferruatı , çadı r bezi , tente , burand a bezi ,
örtü v e muhafazad a kullanıla n muşamba , araba ,
binek v e yü k hayvanlar ı koşu m v e eğe r takımlar ı
ve benzerler i 2
i. Çuval , kanaviçe , be z torba , küfe , s u hortumu , seb ze v e meyv e kasaları . (Tasi r torbalar ı hariç) . 5
X — Enerj i istihsa l v e tevziin e mahsu s moto r makin a v e
tesisler. 6
XI ~ HAKLA R :
a. Lisans , ihtir a beratı , imtiya z v e sair e gib i gayri maddi sabi t kıymetle r kendilerinde n faydalgnıla -
0
2
5
0
5
0
cak müddetler e gör e amort i edilirler . B u müddet lerin mukavelenamelerl e tesbi t edilmi ş vey a resm i
bir makamc a tesci l edilmi ş olmas ı lâzımdır ,
b. Faydalanm a müddet i tesbi t edilmemi ş ola n (imti yazlar müstesna ) haklar . 2
0
XII — ÖZE L MALİYETLE DEĞERLENDİRİLE N KIYMETLE R :
a. Kir a müddet i il e orantıl ı olara k
b. Kir a müddet i bell i olmayanlar . 2
0
ÖZEL TABLOLA R
I. TABL O
MADEN İŞLETMELER İ V E MADE N OCAKLAR I
1 _ MADE N İŞLETMELER İ :
a. Harma n v e yığı n yerleri , düzlükler , an a kuyula r
ana ihra ç galerileri . 5
b. Lavvariar , s u kuvve t makinaları , şevalmania r sa bit tulumb a v e vantilatörler , şarjman , rapid . 6
c. Öğütüc ü makînalar , brike t makinaları , sürm e maki naları, kesic i makinalar , sonda j makinaları , ezic i
eleyici, ayırıc ı makinalar , sabi t kompresörler , ka zıcı v e kırıc ı makinalar , rambil e tesisleri , seyya r
küçük dize l v e sai r motorlar , buha r makin a v e te sisleri, konsantrasyo n tesisler i v e istina t v e ihat a
duvarları, demi r yolları , s u yoHa n kanalizasyon lar, aydınlatma , ısıtma , telefo n v e s u tesisLeri , açı k
işletmelerde kullanıla n büyü k kapasitel i bantla rın çeh k konstrüks:yonian , büyü k kapasitel i top rak vey a kömü r kaz ı makinalar ı v e topra k dökm e
ve yaym a makinalar ı 1
d. Konveyörler , makina h v e rnakinası z rula j tesisleri ,
seyyar tulumba , seyya r vinç , seyya r kompresö r
ve vantilatör , ihra ç vinçleri , tahlisiy e teçhizatı , !o kotraktörler, vagonetler , dozer , buldoze r v e gray -
0
derler, kavurm a v e ağlamerasyo n üniteleri , izab e
fırınlan, konverterle r v e tasfiy e fırınlar ı transkava tör, büyü k delic i Churndrill , kıystonedril , Ratary dril, gibi) . 2
0
e. Asitl i suları n bulunduğ u mahallerd e tesi s oluna n
demir yolla n v e raylar , .eskavatörler , krenyler , he r
türlü yüklem e makinalan , cevhe r v e topra k nak line tefhsı s oluna n ağı r tonajl ı kamyonlar . 2
5
f. izab e potala n 5
0
g. Dekapa j masraflar ı istihsa
l olunaca k cevhe rin tonaj ı il e vey a meta l
muhtevasiyle mütenasi ben itfa olunur .
2 — LİNYİ T V E TA Ş KÖMÜR Ü MADE N OCAKLAR I :
1 — Yeralt ı imalât ı :
a. An a ihra ç kuyulan , an a havalandırm a kuyu lan 6
b. Oca k dış ı sto k yerleri , harmanla r 5
c. Katla r aras ı tal i kuyular , i ç kuyular , an a de sandiriler, ik i tal i ka t arasın a sürülmü ş bür ler v e eğr i galerileri , an a ihra ç kuyuiann m
kat akrosajla n v e silolan , an a ka t tulumb a
daireleri su depolan . 1
d. Reku p lağımian , ka t akrasarjla n v e silolar ,
sondaj v e aram a galerileri , maden î tahkimat . 2
2 — ihra ç tesisler i :
a. Kuy u çeli k şövelmenleri , betonarm e ihra ç
kulesi, kuy u iç i teçhizatı , an a kuy u ihra ç ma kinası v e müştemilâtı . 6
b. Tal i kuy u teçhizat ı şovelman ı v e ihra ç maki nası müştemilâtı . 1
c. Vinçle r v e müştemilâtı , kuy u kat ı itic i v e
yükleyici tesisatı , asansö r v e cevhe r kovası . 1
d. Kuy u kaz ı kovalar ı v e kalıplan , kafe s v e ski p
koşum tertibat ı v e moletle r 2
3 — Havalandırm a tesisler i :
a. An a kompresörler , an a vantilatö r v e müş temilâtı, elektrikl i tal i havalandırm a perva -
0
0
0
5
0
neleri, basınçl ı hav a pervaneleri , seyya r
kompresörler, 1
b. Büyü k v e küçü k basınçl ı hav a boruları , te ferruatı :
1 — 8 0 mm . büyü k 6
2 — 25-8 0 mm . aras ı 2
c. Tal i havalandırm a tesisleri , basınçl ı hav a
motoru v e teferruat ı 1
4 — S u ihra ç tesisler i :
a. An a tulumbala r v e elektrikl i tal i tulumbalar ,
santrifüj tulumbalar , kla r v e filitr e cihazlar ı
motopomplar. 1
b. Basınçl ı hav a tulumbalar ı v e bilûmu m s u
boruları. 2
c. He r türl ü sla m v e pi s su tulumbas ı 1
5 — Elektri k teçhizat ı :
a. Ye r alt ı v e ye r üst u transformotorlan , ma nometreler. 5
b. Ye r üst ü elektri k motorları , jeneratö r v e red resörleri, şarteller , yo l vericiler , oca k tele fonları, buha r kazanları , buha r jeneratörleri ,
jeneratör v e ika z dinamos u tevz i ika z tablo ları, kanderde , trasformoto r şar j dmamosu . 6
c. Ye r alt ı elektri k motorları , jeneratö r v e red resör ye r alt ı kablolar ı (Zırhl ı v e lastik )
ocak ıç m elektri k aletleri , oca k telefo n şe bekesi (Kabl o v.s. ) şalte r elektri k sayacı . 1
d. Ye r alt ı trole y şebekesi . 2
6 — Kaz ı delm e yüklem e tesisat ı :
a. Drağlayn , yükleyic i küre k makinesi , sonda j
makinesi martopikör , martoperferatör , kö mür deliciler , kömü r rendesi , portkopa ç maki nasi, rambl e makines i v e teferruatı , semen tation makineler i 2
b. Skreype r 1
7 — Nekliya t teçhizat ı :
e. Trole y oca k lokomotifi , kıs a v e uzu n ömürl ü
dekovil hatları, , küçü k v e büyü k oca k araba -
0
0
5
0
0
5
0
0
0
2
jarı v e teferruat ı il e tart ı cihazları , akümüla törlü oca k lokomotifi , sonsu z hala t nakliy e
sistemi, hava i ha t nakliya t sistem i (Kov a v e
makaraları dahil) . 1
b. Buharl ı dekovi l lokomotifi , lokomotif .
c. Dize l oca k lokomotif i basınçl ı hav a lokomo tifi, alkal i v e asitl i lokomoti f akümülatörleri ,
band konveyö r tesisat ı v e teferruatı , de-san sörler, elektrikl i oca k vinçler i v e basınçl ı
hava oca k vinçleri . 1
d. Zincirl i konveyörle r v e teferruatı , elektrikl i
sallantılı olu k motoru , basınçl ı hav a sallantıl ı
oluk motor u v e sallantıl ı oluklar , freno , ra y
demirleri. 2
8 — Oca k emniye t ve tahlisiye teçhizat ı :
a. Oca k ga z dedektörleri , oksije n doldurm a tu lumbası, köpü k makinesi . 1
b. Oksije n teneffü s cihazları , pulmatör , inhala tör, v e tulumbas ı v e teferruatı , tahlisiy e ci hazları oksije n tulumbası , maske . 1
c. Maden i emniye t şapkalar ı (Barecler) . 3
9 — Oca k aydınlatmas ı :
a. Lambalar ı şar j yapma k içi n motor-jeneratö r
veya redresö r grupları, , lamb a şar j raflar ı v e
tertibatı, oca k iç i aydınlatmasın ı temî n ede n
sabit tesisat . 6
b. Maden i el lambaları , emniye t lambası , baş lıklı madenc i lambası , alkal i y e asit ü lamb a
akümülatörü, oca k iç i seyya r basınçl ı hav a
lambaları v e teferruatı . 2
10 — Yıkam a zenginleştirm e tesisat ı :
a. Lavva r silolar ı ö u durultm a kuleler i v e tefer ruatı, tevessu p havuzları . 5
b. Lavva r umum i (Binala r hariç ) elektri k tesısa tr, he r türl ü kırıcılar , bilyal ı diskl i öğütücüler ,
tromel elekler , konsantrasyo n tablolar ı v e ka saları, uzu n meyill i oluklar , ağı r may i ayırıcı ları, flatasyo n tellen , sabi t ızgarala r (İ n par -
0
2
0
0
2
0
0
ça tesisleri) , he r türl ü tulumbala r santrifü j
süzücüleri filitr e v e vaku m pompalar ı v e te ferruatı, termi k fırınlar ı (Rutube t kurutm a te sisleri), tagdiy e cihazları .
c. Kribla j üniteleri , tasni f cihazlar ı ayırıcıları .
d. Ban d konveyörleri , sallantıl ı elekler .
e. Elavatörler , çeli k plakal ı konveyörler , vib rör elekle r v e teferruatı , slaml ı s u naklede n
borular, konveyö r itm e tertibatı .
II. T A B L
10
6
12
20
O
PETROL SANAYİ İ
İNKİŞAF :
a. Buha r kazanlar ı :
1. Sahad a kullanıla n seyya r 1
2. Tatl ı s u kullanılanlar ı 2
3. Ac ı s u kullanılanlar ı 5
b. Sondaj kuleler i :
1. Çeli k 1
2. Ahşa p civatal ı 1
3. Ahşa p çivil i 2
c. Sondaj teçhizat ı kabl o sistem i 1
d. Sondaj makinalar ı :
1. Karot , seyya r 1
2. Rotar y 1
e. Muharrik makinala r ;
1. Buha r 6
2. Ga z vey a benzi n vey a petro l 1
f. Jeneratörler v e aydınlatm a teçhizat ı :
1. Elektrik , motorla r 1
2. S u v e yakı t içi n bor u hatlar ı 2
Buhar kazan ı tagdiy e pompası , çamu r pomppası ,
diğer demi r aksa m v e su v e yakı t tankları . 1
Takımlar :
1. Kabl o sistem i temizlem e takımı . 1
2. Kabl o sistemi , sonda j takımı , kabl o sistem i
tahlisiye takımı . 1
2
0
0
0
6
0
6
0
2
0
0
0
2
2
6
2 — TASFİY E :
a. Ajitatörle r (Karıştırıcılar) , kondensatörle r (Müber rıd), filitr e tesisleri , üniteler i birbirin e bağlaya n
küçük çapl ı borular , su v e ga z kapanları , parafi n
tesisleri, bütü n tasfiyehane . 4
b. İ s siyah ı fabrikalar ı (Carbo n - Black) , harare t mü beddılieri, pompalar , kuleler . 5
c. Tabi i benzi n tesisleri . 6
d. Takti r fırın ı :
1. Buharlı , vaku m (Halâ) . 5
2. Kraking , ateşli , borulu . 6
e. Tankla r :
1. Paçallama , stok .
2. Kimyev i muamele . 5
TEVZİ :
a. Ga z tevz i hatlarını n boruları .
b. Ga z saati , ga z tevz i regülâtörleri .
c. Petro l tevz i cihazları , doldurm a istasyonlar ı
tesisleri
d. Küçü k hav a kompresörü , doldurm a istasyonlar ı
tulumbaları
e. Sto k tanklar ı :
1. Ufk i v e üstüvani .
2. Yeraltı .
İSTİHSÂL :
a. Muhafaz a borular ı (Casing )
b. Kuyu ağz ı teçhizatı .
c. Pompaj kuleler i :
1. Çelik .
2. Gazı n suyun u giderm e tesisatı .
3. Ahşap ,
d. Muharrik makinala r :
1. Sahad a kullanıla n ölç ü aletleri , sah a ga z re gülâtörleri.
2. Buharlı , istihsa l tulumbası , kuy u pompaj ı içi n
santral, elektrikl i pomp a ünitesi .
2
3
5
10
3
5
5
6
5
6
10
4
3. Ga z vey a benzinli , elektri k motorları , toplam a
borular. 6
4. istihsa l teçhizatı , kuy u bakı m makinası . 1
e. Pompa j çubuklar ı :
1. Tanklar , kompl e işletm e tesisleri . 5
2. Petro l v e ga z separatörleri , elektri k transfor ma,tör v e naki l hatları , kimyev i muamel e tesisi ,
vakum tesisleri , komple . 6
3. Taşıyıcılar , istihsâ l borus u v e pakerleri . 1
4. Emiciler . 3
0
0
3
ili. TABL O
İVIENSUCAT SANAYİ İ
YÜNLÜ MENSUCA T :
a. Yıkam a makin a v e banyolar ı il e boy a kazanlar ı :
1 — Madende n mamu l olanla r 1
2 — Ağaçta n mamu l olanla r 1
b. Strayhgar n ipliğ i :
Kurutma, harman , hallaç , açma , eleme , yıkama ,
tarak, iplik , katlama , bobin , çil e makin a v e tesis leri v e ipli k bükü m makinalan . 8
c. Kamgar n ipliğ i :
Kurutma, taraklama , tarama , çekme , iplik , aktar ma, katlama , buharlama , çil e makin a v e tesisler i
ve ipli k bükü m makinalan . 8
d. Yün d dokum a :
1 — Madende n mamu l çözg ü v e hazırlam a ma kinalan. 7
2 — ipli k buharlam a v e hazırlam a makin a v e te sisleri y e dokum a makin a v e tezgâhlan . 8
3 — Ağaçta n mamu l çözg ü makinala n v e tefer ruatı, e l dokum a tezgâhlan , haşı l makin a v e
kazanlan. 1
e. Terbiy e :
1 — Madende n mamu l kuma ş yıkam a makinala n 1
0
5
0
0
2 — Ağaçta n mamu l kuma ş yıkam a makinalar ı 1
3 — Katlam a v e to p yapma , cımsrz , kontro l v e
ölçme, hidroli k pres . 7
4 — Din k kaynatma , makas , şardon , fularlar , de katir. fırça , ratine , ütü , santrafüj , süzgeç ,
kurutma, v e silindi r pre s makin a v e tesisle rinden :
a) Kimyev î tahribat a maru z olmayanla r 1
b) Kimyev î tahribat a maru z olanla r 1
5
0
5
PAMUKLU MENSUCAT :
a. Pamu k hazırlam a :
Çırçır v e pre s makin a v e tesisler i 6
b. Pamu k ipliğ i :
Harman, hallaç , taraklama , tarama , çekme , fitiller ,
iplik, diki ş ipliği , büküm , katlama , bobin , çil e
pres, paket , vill o v e tele f açm a makin a v e tesisler i
ve ipli k bükü m makinaları . 8
c. Pamukl u dokum a :
1 — Bobin , çözgü , atkı , aktarma , düğüm , çapra za alma , nemlendirme , taha r v e kontro l ma kina v e tesisleri . 8
2 — Dokum a v e haşı l makina , tezgâ h v e tesisler i 1
d. Terbiy e :
1 — Metraj , to p yapma , sarma , katlama , pre s v e
etiket makinaları . 7
2 — Basm a makin a v e tesisler i :
a) Rul o druck , pentograf , mole t tezgâhı ,
fotogravür, resi m v e makin a v e tesis leri, adisyo n kopy a makinaları , kalı p
germe, kalı p kurutma . 8
b) Otomati k filmdruck , emprim e mas a v e
kalıpları, kroma j şablon , yıkam a v e di ğer şablo n hazırlam a makinaları . 1
3 — Kasa r v e merseriz e :
Boya, yıkama , kaynatma , kurutm a apr e ma kina v e tesislerinde n :
0
0
a) Kimyev î tahribat a maru z olmayanlar . 1
b) Kimyev î tahribat a maru z olanlar . 1
0
5
3 _ TRİKOTA J - ÖRME , HAZI R GİYİ M EŞYAS I SANAYİ İ :
a) Bobinuar , çil e v e çözg ü makinalan , he r nev i ban t
sistem makinala n v e konveyörle r gib i makinala r 8
b) Trikota j makinala n :
1 — Dü z v e link s trikota j makinala n (Motorlu ,
jakarlı makinala r dahil) , yuvarla k trikota j
makinalan (Jakarlıla r dahil) , dante l v e tü l
perde makinala n (Raşe l makinala n dahil) ,
çorap makinalan . 1
2 — Motorsu z trikota j makinala n 8
o) örm e makinala n :
1 — Yuvarla k örm e makinala n (Mayözl ü makina lar dahil) . ^
1
2 — Dü z örm e makinala n :
a) Cotto n makinala r 1
b) Jars e makinala r 1
d) Nakı ş işleme , brod e v e benzer i makinala r 1
e) Konfeksiyo n :
Her nev i diki ş makinala n (Trikotaj , kumaş , der i
konfeksiyon makinalan) , he r türl ü kesi m maki nalan. 1
f) Terbiy e firisa j v e apr e makinala n :
Yıkama v e çalkalam a makinası , germ e v e geniş letme makinası , çevirm e makinası , he r nev i kurut ma makinala n (Kalenderler) , keçeleştirm e v e ra tina makinalan , he r nev i üt ü presler i v e prebor ding makinalan , tüylendirm e makinalan , kimyev î
maddelerle yıkayara k tüylendirm e makinala n (Voî hen makinalar) , boy a makinalan .
1 — Kimyev î tahribat a maru z olmayanlar . 1
2 — Kimyev î tahribat a maru z olanlar . 1
0
5
4 — TEKSTÜRİZ E SANAYİ İ :
a) Bobinuar , katlam a v e birleştirme , çil e v e çil e aç ma makinalan . 8
'
0
0
0
0
0
0
b) Bilumu m bükü m makinaları . 1
c) Boy a v e fiksa j makin a v e tesislerinde n :
1 — Kimyev î tahribat a maru z olmayanlar . 1
2 — Kimyev î tahribat a maru z olanla r 1
5 — KENDİ R - KETEN . JÜT , SİZA L V E BENZER İ NEBAT
ELYAF SANAYİ İ :
0
0
5
İ
a) Kendi r havuzlam a v e soym a makin a v e tesisleri . 1
b) Kendi r vey a jü t ipliğ i :
1 — Tarak , çekme , ipli k v e bükü m makinaları . 1
2 — Yumuşatm a v e kesm e makinaları . 1
c) Kendi r vey a jü t sicim i :
1— Yuma k v e çil e makinaları . 6
2 — Katlam a v e cil â makinaları , pres . 8
d) Kendi r vey a jü t dokum a :
1 — Bobin , çözgü , haşıl , makas , nemlendirme ,
kalender. 8
2 — Dokum a makin a v e tesisleri , atk ı makinaları . 1
3 — Elya f ipli k boyam a v e kurutm a makinaların dan :
— Kimyev î tahribat a maru z olanlar . 1
— Kimyev î tahribat a maru z olmayanlar . 1
6 _ VİSKO S SANAYİ İ :
a) ihzar , üretme , çile , bobin , bany o makin a v e tesis leri, baly a kısm ı v e paketler . 1
b) Kimyev î tahribat a maruz , çabu k bozulabili r tekne ,
kazan, makin a (Terbiye) . 1
c) Sungipe k (Viskos ) istihsa l makinalar ı :
Kurutma. 1
7 — İPE K V E FLÂTÖ R SANAYİ İ .
a) İpe k ipliğ i :
1 — Flâtör , dekati r v e tavlam a makinaları . 1
2 — Koz a ayırma , kalit e v e tahli l kontro l aparat ları. 8
b) ipekl i dokum a :
Tavel, katlama , çile , bobin , atkı , aktarma , taha r
2
0
2
0
5
0
2
5
0
0
kontrol çözg ü makinalar ı büküm , ankolez , İpli k
buharlama v e dokum a makinaları . 8
c) Terbiye , fiksa j v e apr e makin a v e tesislerinde n :
1 — Kimyev î tahribat a maru z olmayanlar . 1
2 — Kimyev î tahribat a maru z olanlar . 1
0
5
8 — HAL I SANAYİ İ :
a) Yıkam a makin a v e banyolar ı il e boy a kazanları .
1 — Madende n mamu l olanlar . 1
2 — Ağaçta n mamu l olanlar . 1
b) Ha h ipliğ i :
1 — Kurutma , harman , hallaç , açma , eleme , çile ,
çözgü makin a v e tesisleri . 5
2 — İpli k makinaları . 8
c) Hal ı dokum a :
1 — Dokum a makin a v e tezgâhlar ı 1
2 — E l hal ı dokum a tezgâhları . 1
d) Dokuması z sistem e göre ; halı , keç e v e benzen ,
makina v e tesisleri . 1
9 — BALI K AĞ I DOKUM A SANAYİ İ :
— Balı k ağ ı dokum a tezgâhları , bobi n makinalar ı v e
benzeri bilumu m makinalar . 8
IV. TABL O
ÇİMENTO
1. Çiment o sanayi i :
a. Kurutm a dolaplan , paketlem e makin a v e tesis leri, fırınlar , tromell i kurutuc u tesisleri . 7
b. Çiment o silolan , çamu r silolan , çamu r havuz lan, sto k holleri . 6
c. Bilyal ı değirmenler , valsl i değirmenler , taşla n
parçalama, kanştırm a v e kırm a makinaları ,
konkasörler, ızgaral ı klinke r soğutucular , ayık layıcılar, naki l şeritleri , elevatörler , klinke r
kırma tesisleri , siklonlar , elekler , vindzihterler ,
filitreler,, ,zincirl i v e plakal ı transportörler , he -
0
5
0
5
0
lezonlar, dozörler , pnomati k naki l tesisatı ,
vantilatörler, çamu r v e çiment o pompaları , ge zer vin ç v e kompresörler , yakı t hazırlam a v e
ateşleme makin a v e tesisleri , stokho l tahliy e
tesisatı. 1
2. Çimentoda n mamu l gereçle r sanayi i :
(Kanalet, beto n drre k v e benzerle r imalâtı) .
a. Konkasörler , vibrator , yıkam a v e elem e tesi satı, çakı l mekani k tart ı arabaları , betoniyer ler,, kalıplar , santrifüj . 2
b. Spira l sarm a makinaları . 1
c. Beto n kapsü l makinaları . 1
0
0
5
2
V. TABL O
KİREMİT V E TUĞLA SANAYİ İ
a. İmalâthan e binaları . 6
b. Makinalar . 8
c. Presler , fırınlar , hazırlama , kurutm a tesisleri , ka lıplar. 1
2
VL TABL O
ÇİNİ, MOZAİK , PORSELE N V E SERAMİ K SANAYİ İ
a. Kırıcılar , merdanel i değirmenler , elekle r terazil i
vagonetler, kur u karıştırıcılar , bilyal ı değirmenle r
çamur pompaları , filtr e presler , vakuml u hele zon presler , arab a hidroli k iticileri , kamar a fırınlar . 1
b. Nakl i bantları , elevatörler , sun i kurutm a tesisatı . 8
c. Presler , kalıplar , şekillendirm e tornaları , otomati k
kesiciler. 1
d. Fırı n arabaları . 1
e. Tüne l fırınlar . 7
0
2
5
VIS. TABL O
ATEŞE DAYANI R MALZEM E SANAYİ İ
a. İhza r makinaları . 8
b. Presler , kalıplar , kurutm a v e pişirm e tesisleri . 1
0
VIII. TABL O
ŞİŞE V E CA M SANAYİ İ
a.Makinalar, vantilatörler , kompresörler , hav a tulum baları. 1
b. Gazoje n tesisleri , su tulumbalar ı 1
c. Fırınlar . 2
d. Kalıplar . 2
IX. TABL O
DEMİR, ÇELİ K FABRİKALAR I V E BUN A MÖTEFERR İ
SANAYİİ
a - Konveyo r transfe r kaleler i v e raylar ı kanta r
şarj vagonları , traf o istasyonlar ı v e benzerleri . 5
b - Ekzost , emi ş bacalar ı v e benzeri , ano t kalıp ları, ban t çekicileri , buharlaştırm a teçhizatı , tes t fırını ,
gaz depola n v e yıkayıcılar , hadd e gövdeler i (Dik , sı cak şerit , 4'l ü tandem , kombina ) hidroli k sistemler , je neratörler, kondans e enjektörler , kondans e pompalar ,
kazanlar, uyarıcılar , traf o teçhizatları , konveyörle r
(Cevher, kömü r v e sinter ) kurutucular , lokomotifler ,
motorlar (15 0 H P de n fazla ) platformlar , şeri t depola ma v e benzer i çukurlar , Turb o kompresörler , ko k gaz ı
gazometresi, vinçler (Ji b v e monoray ) yükse k fın n göv de ve sobalan . 6
c - ünitele r an a v e tal i bor u sistemleri , batary a
şarj cihazları , dekarbonize r draft-ou t kaplam a ünitesi ,
kumanda merkez i v e teçhizatı , liki d oksije n kulesi , kö rükler, motorla r (51-15 0 HP), sal t teçhizatı , rampalar ,
supressöriar, tankla r (Oksijen ) transformatörler , du rultma teçhizatı , vinçle r (Troley , yükleme , tavan) ,
Elek, tevz i teçhizatı , sinter , hammadd e benzer i sil o v e
huniler, davlumbazla r (Aspiratörlü) , presipitatörle r v e
benzerleri. 7
0
3
0
5
d - Bor u v e çak a makinaları , elektri k tesisatları ,
fanlar, (Aksiyal , hava , presipitron , ekzost ) fırınla r (Isıt ma, kurutma , tavlama , şeri t v e benzerleri ) Damıtm a v e
ve kaplam a v e benzer i kulele r oksije n kompresörleri ,
konveyörler ((Bobin , spiral , isti f v.s. ) elektri k kuman da sistemleri , kolonla r (Oksijen ) türbinler , buha r tank ları, enjektörler , hav a ayırıc ı v e ısıtıcılar , ısıtıc ı v e
pompalama teçhizatı , hidrolik , akaryakı t v e benzer i
pompalar, soğutm a sistem i teçhizatları , hadd e taşla ma v e azdırm a tezgâhları , çeli k tanklar , transmitörler ,
cevher, pot a v e hurd a vinçleri , vago n çekm e tertibat ları, zımb a makinesi , olukl u titreşimli , manivelâlı ,
videlı v e tablel ı besleyiciler , kenştırm a tamburu , me tal ayıklam e teçhizatlerı , septi k tankler , Sinteıiem e
makinesi il e demi r v e çeli k tesisler i il e bunler m yer dımcı tesislerind e kullenıle n v e diğe r gruplerd e belir tilmeyen mekina , teçhizet , cihe z v e sistemleri .
e - Alkel i devridai m depolam a sistemi , asetile n
ekipmanı, basın ç ekipmanı , betery a (Elektrik ) balas t
sıkıştırma makinesi , bobi n serm e makinesi , yükse k
fırın çe n heznesi , çeli k anali z cihaz ı v e hammedd e
analiz cihezı , çemu r değirmeni , devi r seyecı , dedek tör sistemi , ekstensiometre , gerg i merdenesi , ventur .
tipi ge z temizleyiciler , .herç mekinesı , ıs ı değiştiric i en jektörler, kire ç toz u hezırlem e mekines ı hev e kompre sörleri, ketre n erebesı , kenterle r (Kemyon , seyya r de miryolu, sabit ) ko k vagonu , bany o sıcaklı k kontro l sis tem.i, karıştirıcıler , ko k söndürm e erebesı , motorla r
(Elektrik 5 0 Hp' e keder) , muheber e sistemler i vibres yonmetre, regületörler , mozei k mekines ı v e benzeri ,
merdane mueyen e tertıbetî , yükse k fırın , made n deliğ i
açma makinesi , merden e teşım e erebesı , ölçm e teçhi zatı, O'Siloğref , oksije n kazanı , pompele r (Su , yakıt, liki t
oksijen, yağlama , benzo l yeğleme , solvent. ) pas o gös tergesi, pot e sehpelen , sirenl i erız e bulucu , soğutucu cülar, s u tasfiy e cihezı , sle b neki l ekipmenlerı , marka lama mekinas ı tes t cihazı , tufe l kepçeleri , amonyakl ı
su tankı , vago n gondala , vıbretörier , yüklem e kovalan ,
yüzey temizlem e manifoldu , yang m söndürm e ekip manları, yağlam a sistem i (Morgoil ) zama n saati , zif t
tortusu boşaltm a arabası , titreşiml i v e helezon i kon veyörler, koni k kırıc ı v e konkasörle r v e benzer i kırı cılar, ısı , tazyik , akış , benzer i kontro l v e gösterm e ci hazları, televizyo n sistem i v e b u mahiyettek i ekip manlar. 1
0
f - Bobi n sancı , batary a açm a tertibatı , boşaltm a
hunileri, çamu r değirmeni , elektroloti k sirkülasyo n
sistemi, fanla r (Ekzost , hava , seyyar ) havalandırm a
cihazlan, ısıtıcı , kanş^tıncı , kontro l cihaz ı (Yanm a v e
basınç) liki d evaporatörü , merdan e (dili m ayırma ) pik makinası, (Sıca k maden ) pomp a (Devridaim , elek trolitik rejeneratör , röntge n cihazı , so n soğutucular ,
oksijen soğutm a kulesi , tankla r (Çökertme , benzo l
yıkama) titreşiml i elekler , torn a tezgâhı , telefo n siste mi, yanm a sistemi , ateşlem e fınnı , elektri k süpürge leri, kayışl ı v e koval ı asansörle r (Elevatörler ) v e ben zarleri, sülfiri k asi t tank ı v e bor u donanım ı 1
2
g - Çamu r tabancası , ya n korkuluklar , pomp a
(Kuyu) paravan a (Sıcakta n koruma ) soğutm a yatak lan, şar j kutulan , tasfiy e tesisler i (Servi s suyu ) v e
benzerleri. 1
6
h - Asansör , ambalajlam a makinası , asi t toplam a
sistemi, asi t buhann ı çeke n bor u sistemi , C Kancas ı
(Destek, merdan e değiştirhn e aparatı) , caraskal , cü ruf tıkacı , elekler , filtreler , konvertör , kaldırm a kriko su, progra m kontro l cihazı , ko k iskeles i teçhizatı , kon dansör (Buhar) , makar a yataklan , numun e alıcı , oksi jen üflem e borusu , pirometre , pomp a (Elektrikli , sülfat ,
dalgıç v e di k tahliye) , asitlem e tan k ünitesi , transfe r
arabası (Çeli k potası , cüru f potası) , tuğl a örgüs ü (So balar v e yükse k fınn ) ya n gaydla r v e benzerleri . 2
i - Fania r (Soğutma) , pot a (Cüruf) , pompala r
(Asit), rulele r (Sıyırtıcı) , reküperatör , türbi n (E^pensio n
D-2) v e benzerleri , 2
0
5
j - Kızaklar , merdanele r (Asi t sıyırma) , konveyö r
kayışı, şeri t sarm a tamburu . 3
k - Pi k kalıplar ı v e benzer i kalıpla r 5
I - Yukarıdakile r dışınd a kala n diğe r makin a v e
teçhizat. 8
X TABL
0
0
O
MADENDEN MAMU L ÇİVİ , TEL , HALA T V E ZİNCİ R SANAYİ İ
a. Te l çekme , çivi , te l kesme , profil , matka p makine leri il e mengeneler . 8
b. Ta v fırınla n banyo , pota , hadde . 2
J XI
0
. TABL O
KÖSELE, DERİ , KÜR K V E DER İ KONFEKSİYON ,
SARACİYE SANAYİ İ
1 — Der i sanayi i :
a. Banyolar , kuyular . 7
b. S u dışınd a çalışa n makinalar . 8
o. Dolap , s u il e çalışa n ahşa p istihsa l vasıtalar ı s u
içinde çalışa n makinalar . 1
2 — Kür k v e der i konfeksiyo n :
Makina v e teçhiza t '
5
8
3 — Saraciy e sanayi i :
Makina v e teçhizat . 8
XII. TABL O
KUNDURA SANAYİ İ
a. Kundur a imalin e mahsu s makin a v e tesisler . 8
b. Kalıplar . 1
2
X!îi. TABL O
KİMYA V E İLÂ Ç SANAYİ İ
1 — AZO T SANAYİ İ :
a. Sa ç silolar . 6
b. Bor u köprüleri , garajlar , sıhh î tesisa t v e demir
yolu malzemesi . 8
-
c. Kömü r boşaltma , sto k etmey e hazırlama , kurutm a
ve öğütm e tesisleri , kömü r gazlaştırmasın a mah sus Winkle r jeneratö r tesisatı , gaz ı kükürtte n te mizleme tesisatı , ga z temizlem e maddes i hazırla ma tesisatı , su gazı , karbondioksit , azo t gazı , ok sijen v e artı k ga z gazometreleri , hav a ayırm a v e
gaz niha î tesisat ı (Kompresörler , türbün , apsor ber, harare t v e soğuklu k mübeddillen , kondansa törler), karbondioksi t giderm e tesis i amonya k
imal tesis i (Sente z fırınları) , kostikleştırm e tesisi ,
amonyak deposu , amonya k doldurm a tesisi , amon yum nitra t gübr e v e mahlû l hazırlam a tesisi , alç ı
deposu, kesi f nitri k asi t deposu , demi r v e ağa ç
işleri atelyeler i makin a v e avadanlığı , ger i soğut ma tesisleri , kaza n tesisleri , yeralt ı bor u tesisleri ,
su hazırlam a tesisleri , çamurl u s u durultm a havuz u
tesisatı, kantarlar , torbalam a tesisleri , alçıtaş ı kı rıcı makin e v e tesisatı . 1
0
d. Karbonmonoksi t giderm e tesisi , asi t nıtn k tesis leri (Hav a ufieşleri , ga z fıütreier! , pompalar , so ğutucular depola r v e ately e içindek i bor u tesisatı) ,
sülfirik asi t depos u (Pompalar , enjektö r v e ately e
içindeki bor u tesisat ı v e aletler) . 1
2
c. Nitri k asi t oksidasyo n v e absorbsiyo n tesisler i
(Kuleler, valflar , pompalar , soğutucular , ölç ü alet leri v e ately e içindek i tesi s malzemesi) , sul u nit rik asi t deposu , su yumuşatma , asi t aşılam a tesisi ,
amonyum sülfa t gübr e tesisatı . 1
5
2 — SUN' İ GÜBR E SANAYİ İ :
a. Yül^se k v e alça k tazyi k makin a v e teçliizatı , taşı ma bantları , elevatörier , taşıyıc ı borular , ha m fos fat depolam a v e mamu l madd e depolam a tesisatı ,
pudralama maddes i hazırlam a tesisi , ha m fosfa t
öğütme tesisi , torbalam a v e yüklem e il e ilgil i ma kine v e teçhiza t il e bunla r dışınd a kala n v e gene l
tabloya d a dahi l bulunmaya n makina , teçhiza t v e
tesisat. 8
b. Olgunlaştırm a depolam a tesisatı , alkal i v e asi t va satla çalışa n makin a v e teçhizatı , artı k suları n
nötralizasyon tesisatı , sülfa t asid i depos u v e
tesisatı. 1
c. Reaksiyon , kazan , kule , od a v.s . vasa t teçhizatı . 1
2
5
3 — ECZ A MADDELER İ SANAYİ İ :
a. Yükse k v e alça k tazyi k makin e v e teçhizatı , taşı ma bandlan , elevatörier , taşıyıc ı borula r il e bun lar dışınd a kala n v e gene l tabloy a d a dâhi l bulun mayan makine , teçhiza t v e tesisat ı 8
b. Alkal i v e asi t vasatl a çalışa n makin a v e teçhizatı . 1
c. Reaksiyon , kazan , kule , od a v.s . vasa t teçhizat ı 1
2
5
4 — TIBB Î MÜSTAHZARA T SANAYİ İ :
a. Muhteli f derecel i alko l kabları , drogu n alkoll e bi rinci muamel e v e dinlendirm e tekneleri . 1
b. Eritm e v e dinlendirm e kapları , klaserasyo n kap ları, çif t cidarl ı kaplar , çif t cidarl ı sıva ğ hazırlam a
kapları. 1
c. Fabrik a v e imalâthan e bin a v e bilûmu m dahil i sa bit tesisleri , öğütme , ezm e v e elem e makin e v e
vasıtaları, karıştırm a makineler i v e tertibatı , yo ğurma makinaları , granülasyo n cihaz ı (Elektrik ,
havagazı v e buharla) , açıkt a kurutm a tesisatı , yas sılaştırma cihazı , draj e kazanları , muhafaz a kab ları (ikinc i dinlendirme) , emilsiyo n cihazları , sü pozituar kabları , övü l kabları , solüsyo n hazırlam a
0
5
tertibatı, ampu l yıkam a v e kurutm a yeri , ampu l
doldurma v e kapatm a odası , makina , tesisat , ter tibat v e vasıtala r v e cihazlar . 2
d. Dro g kurutma , parçalama , öğütm e v e elem e ciha z
ve tertibatı . 2
e. Çif t cidarl ı buha r kazanları , komprim e makinaları ,
doldurma makineleri , cihazlar ı v e vasıtaları , tephi r
kazanları, merhe m sıvağ ı hazırlam a kapları , mer hem karıştırm a cihaz ı (Melajör) , merhe m ezm e
makinası (Melaksör) , odistil e v e obidistl e v e ci hazları, sterilizasyo n tertibat ı (Otokla v v e ko d ka zanı), biyoloji k v e müstahzarlar ı yapa n lâboratu larda kullanıla n cihaz , makina , tesisat , tertiba t v e
vasıtalar. 3
f. Vaku m cihaz ı vey a bun a muadi l tertiba t tü p vey a
kavonozlara merhe m doldurm a v e kapam a maki naları, ajitatörl ü v e termostatl ı suppozituva r maki nası, haric i tesiratta n muhafaz a içi n husus i em permeablıze ambala j makinası , ampu l kapatm a
doldurma makinaları . 4
g. Kurutm a etüv ü (Elektrik , havagaz ı v e buharlı) ,
süzme tertibat ı (Muhteli f cin s filıtr e cihazları) , al kol distalasyo n inbikleri , filıtrasyo n tertibatı , muh telif filitr e cihazları , bakteriyoloji k v e imminolojık serolojik müstahza r yapa n lâboratuvarlard a kul lanılan cihaz , makina , tesisa t v e vasıtalar , kalıpla r
(Tablet v e kaşele r v e diğe r müstahzarla r içi n hu susi surett e hazırlahimı ş buluna n kalıplar) , tıbb ı
müstahzarlara ai t ambala j maddelenns n baskısm da kulanıla n kliş e kalı p v e husus i bıçaklar . 5
0
5
0
0
0
5 — KÖMÜ R V E PETRO L MÜŞTAKLARINDA N ELD E EDİ LEN MADDELE R SANAYİ İ :
a. Yükse k v e alça k tazyi k makin e v e teçhizatı , taşı ma bandları , elevatörler , taşıyıc ı borula r il e bunla r
dsşmda kala n v e gene ! tabloy a d a dâhi l bulun mıyan makine , teçhiza t v e tesisa t 8
b. Alkal i v e asi t vasacl a çalışa n makin e v e teçhızaıi . 1
c. Reaksiyon , kazan , kule , od a v.s . vasa t teçhizatı . 1
2
5
6 — SABU N V E TEMİZLEYİC İ MADDELE R SANAYİ ! :
a. Yükse k v e alça k tazyi k makin e v e teçhizatı , taşı ma bandlan , elevatörler , taşıyıc ı borula r il e bun lar dışınd a kala n v e gene l tabloy a d a dâhi l buiun mıyan makine , teçhiza t v e tesisat . 6
b. Alkal i v e asi t vasatl a çalışa n makin e v e teçhizatı . 1
c. Reaksiyon , kazan , kule , oda , v.s. vasa t teçhizatı . 1
2
5
7 — BARU T V E PATLAYIC I MADDELE R SANAYİ İ :
1. Fabrik a v e ately e binalar ı :
İçinde anorgani k asitle r istihsâ l edile n vey a
çalışılan, anorgani k asi t patlayıc ı madd e il e çalışı lan asitl i olmıya n patlayıc ı madd e il e çalışa n bi nalar :
a. Beton , kârgır , demir , ahşap , yar ı kârgir . 1
b. Saç , çinko . 2
2. Amba r v e dep o binalar ı :
a. Kimyev i madd e muhafaz a edile n binala r :
1. Beton , kârgir , demi r v e çelik . 4
2. Ya n kârgir . 5
3. Ahşa p vey a kerpi ç vey a sac , çinko . 1
b. Patlayıc ı madd e ola n ambarla r :
1. Beton , kârgir , demi r v e çehk . 4
2 Yar ı kârgir , ahşa p vey a kerpiç . 5
3. Sac , çinko . 1
c. Kımyev ! v e termi k tahnbat a maru z oia n tesisle r :
1. Asitl i olmaya n patlayıc ı madd e tesisleri . 2
2. Anorgani k asitl e çalışa n tesisler , anorgani k
patlayıcı madd e tesisleri . 2
XIV. TABL O
TAHTA SAMAYİ İ
1. Kerest e fabrikalar ı v e hızarla r :
a. Lokomobil . 6
b. Jeneratör , katrak , ya n alma , başkesm e makin a v e
tesisler. 8
0
0
0
0
0
5
c. Şeri t otomati k başkesm e makinalar ı v e tesisler . 1
d. Park e makinası , bağdad i çıt a makinesi . 1
e. Kerest e bulıerlem e v e kurutm e fırınle n il e eğe ç
emprenye tesisler i 1
f. Diğerleri . 1
2. Kontrple k febrikelar ı :
Genel tablod e yazıl ı bulunmaye n makine , teçhize t
ve tesisetı . 1
3. Li f v e yong e levh e seneyi i :
Genel teblod e yezı h bulunmeye n mekine , teçhize t
ve tesiset ı 1
4. Mobily e v e doğrem e seneyi i :
Genel teblod e yezil ı bulunmeye n mekm a v e teç hizat. 1
0
2
5
0
2
2
0
XV. TABL O
SELLÜLOZ SANAYİ İ
a. Aşağıdakile r dışınd a kele n v e gene l tebloy e d e
dehil bulunmeye n mekine , teçhiza t v e tesiset . 6
b. Kimyev i tehribet e meru z bulune n tesi s v e mekinele r 2 0
XV. TABL O
1. KARBO N KÂĞID I İMALÂT I :
Gene! teblod e yezıl ı bulunmeye n m.akm a v e teçhize t 1
2. KÂĞI T AMBALA J SANAYİ İ :
(Kâğıt torbe , mukevv e kutu , kesekâğıdı , mektu p zarfı )
a. Zemklem e mekinelen . 5
b. Karıştırme , kesm e v e parçelama , teb' ı makineleri . 8
c. Zımb e mekinelen . 7
3. FORMİK A ılMA L SANAYİ İ :
a) Formik a sıca k s u tesisatı . 6
b) Formik a pres i (Hidrolik) . 8
c) Feno l v e melemi n empreny e mekin e v e tesi satı, buha r kazenı , kro m çeh k formik a saçlar ı 1
d) Soğu k çekm e demi r formika , saçları,
1 1,
5 mm . kalmlıktak i saçla r (Aşınma) . 2
2 — 3 mm . kalınlıktak i saçla r (Ya ş taN^ a saçı) . 1
0
0
0
0
XV!!. TABL O
KAUÇUK SANAYİ İ
a. Karıştıncılar , kesic i makinaları , hidroli k pres ler, çiment o tankları , vulkanızatorler , diki ş makinaları ,
fırınlar, ocaklar , kurutucular , muayen e makinaları ,
nakli şerıllen , presle r (soğuk) , temizlem e makinaları ,
pulverızaıtörler. 8
b. Otoklavlar . 1
c. Taşı t araçlarını n tekerleklerin e takıla n lastik lerin imalind e kullanıla n :
1. Hamu r hızarat ı tesisatı , kalende r tesisatı , bu dinaj v e yar ı mamu l tesisleri , bıçakla r v e konfeksiyo n
makinaları, vulkanizatörler , presler . 8
2. Kalıplar . 1
J XVIII
0
0
. TABL O
GIDA SANAYİ İ
1 — ŞEKE R SANAYİ İ :
a. Panca r dairesi , şerbe t istihsâ l dairesi , tephi r dai resi, krista l şeke r dairesi , kalke r dairesi , bu z
dairesi. 3
b. Kire ç ocağ ı dairesi , şerbe t tasfiy e dairesi , şeke r
dairesi, kü p şeke r dairesi , kalkzaharat , küsb e ku rutma dairesi , şerbet , şuru p v e mela s boruları ,
pancar siloları . 4
c. Krista l ambala j dairesi , kü p ambala j dairesi , çuval ,
sandık makineleri , sabi t transportlar , elfalar , s u
temini makineleri . 5
d. Tiransmisyonlar . » 6
e. Elevator , taşıyıc ı bantlar . 8
f. Tohu m temizlem e makineleri . 1
2 — BİSKÜVİ , ÇİKOLAT A V E ŞEKERLEM E FABRİKALAR I :
a. Çikolat a makinaları . 6
0
b. Ambala j makinalan , tulumbalar , etüvler , bisküv
ve şekerlem e imalind e kullanıla n makinalar . 1
c. Kalıplar .
I. Lehiml i olanla r 4
II. Diğerleri . '
i
3 ~ Un FABRİKALAR I V E DEĞİRMENLE R :
a. Temizlem e cihazlan . elevatörler , valsla r il e aşağı dakiler dışınd a kala n v e gene l tabloy a d a dahi ! bu lunmayan makine , teçhiza t v e tesisler . 6
b. Naki l şeritleri , dayanıksı z cihazlar , vaku m cihazı ,
değirmentaşı. 1
4 — MAKARNA , GLİKOZ , TAHİ N HELVAS I V E
KONSERVE İMALÂT I :
a. Makarna , glikoz , tahi n helvas ı imalâtınd a kullanı lan v e gene l tablod a yazıl ı bulunmaya n makin a v e
tesisler. S
b. Konserv e imalâtınd a kullanıla n v e gene l tablod a
yazılı bulunmaya n makin a v e tesisler . 1
0
0
2 0
3
0
5 — BALIKYAĞI , BALI K UN U İMALÂT I :
Balıkyağı v e balı k un u imalâtınd a kullanıla n v e gene l
tabloda d a yazıl ı bulunmıya n makinele r v e tesisler , 8
6 — NİŞAST A İMALÂT I :
Nişasta imalind e kullanıla n v e gene l tablod a d a yazıl ı
bulunmıyan makinele r v e tesisle r 8
7 — YA Ş MEYV E İ M A U T I :
üzüm, inci r gib i ya ş meyveler i kurutm a v e işlemed e
kullanılan v e gene l tablod a d a yazıl ı bulunmıya n ma kineler v e tesisler . 8
8 — SUCUK , PASTIRM A İMALÂT I :
Sucuk, pastırm a imalind e kulanıla n v e gene l tablod a
da yazıl ı bulunmaya n makinele r v e tesisler . 8
9 — SÜ T V E MAMULLER İ İMALÂT I :
Dondurma fıçılan , peyni r v e krem a imalind e kullanı lan makine , kazan , pastörizasyo n v e şiş e doldurm a
makineleri, pastöriz e sü t v e tereyağı , sü t teksi f v e sü t
tozu makineleri . 1
2
10 — BİTKİSE L YA Ğ İMALÂT I :
a. Çırçırlama , ezm e tesisatı , presle r il e b paragraf ı
dışında kala n v e gene l tablod a yazıl ı bulunmaya n
teçhizat v e makin a il e tesisler . 8
b. May i halindek i yağlar ı hidroje n v e sai r suretlerl e
sulp hal e getire n makin a v e tesisler . 1
2
11 _ TAVU K KESIMHANES İ TESİSLER İ :
Kursak temizlem e masası , tavu k iç i yıkam a tezgâh ı ta vuk ambalajlam a tezgâhı , i ç orga n toplam a v e mua yene masaları , konveyyö r tesisat ı v e kesimhan e il e
ilgili bilcüml e ale t v e edevat . 6
12 — YE M SANAYİ İ :
Genel tablod a yazıl ı bulunmaya n makin a v e teçhizat .
a. Termi k v e kimyev î tahribat a maru z ola n makin a
ve teçhizat . 1
b. Termi k v e kimyev î tahribat a maru z olmaya n ma kina v e teçhizat . 1
XIX. T A B L
5
0
O
MÜTEFERRİK SANAYİ İ
1 — BU Z İMAL İ V E SOĞU K HAV A TESİSLER İ :
a. Kondansatörle r 4
b. Amonya k toplayıcıları , borula r (Amonya k yey a
diğer soğutucular , s u hava), , fılitrele r (Su) , hav a
kompresörleri, pomp a v e tulumbalar , rutube t alı cıları, soğu k hav a depos u spira l boruları , soğutu tucu kompresörler , bu z naki l ızgaraları . 6
c. Donduruc u v e soğutuc u tanklar ı spira l boruları . 8
d. Bu z kalıpları . 1
e. Emm e cihazları . 2
0
0
2 — KİBRİ T V E YANIC I MADDELE R SANAYİ İ :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisat . 1
0
3 — MÜSKİRA T SANAYİ İ :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçfıizat, tesisat . 6
4 _ TÜTÜ N V E SİGAR A SANAYİ İ :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçliizat, tesisat . 7
5 — PLASTİK , BAKALİ T V E EMSAL İ EŞY A SANAYİ İ :
a. Gene l tablod a yazıl ı bulunmaya n makin a teçhiza t
ve tesisat . 1
b. Kalıplar . 1
0
5
6 — ELEKTRİ K AMPUL Ü SANAYİ İ : :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisat . 8
7 — Pİ L V E BATARY A (AKÜ ) SANAYİ İ :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisa t ^
8
8 — İSPİRT O SANAYİ İ :
Gene! tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhiza^t, tesisat . 6
9 — FERMUA R SANAYİ İ :
a. Fermua r zincir i ima l ede n diş , ayıran , bileme , çek me makineler i (Elektri k motörleriyl e birlikte ) v e
komple nikelâ j tesisatı . 8
b. Di ş kesm e makines i (Pres) , kompl e kalı p v e elek trik motörleri . 1
2
c. Hadd e makines i elektri k motörleriyl e birlikte . 2
0
10 — ÇA Y SANAYİ İ :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisat . 6
11 — MUŞAMB A SANAYİ İ :
Genel tablod a yazl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisat . 6
12 — ASBESTL İ ÇİMENTODA N MAMU L OLUKL U V E DU Z
LEVHA İL E BOR U SANAYİ İ :
Genel tablod a yapıl ı bulunmaya n makin a v e tesisa t
ve teçhizat . 1
0
13 — OKSİJE N FABRİKAS I :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisat . 6
H _ OPTİ K ALETLE R SANAYİ İ :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisat . 6
15 — VERNİK , BOY A V E MENSUCA T BOYALAR I SANAYİ İ :
a. Kimyasa l v e termi k tahribat a maru z olmaya n
soğutucular, ölç ü aletle" , şamandıralar , flitr e presler ,
boya ezm e makinalan , kanştıncıla r il e gene l tablod a
yazılı bulunmaya n sai r teçhizat . 1
b. Kimyasa l v e termi k tahribat a maru z ola n ma denî v e ahşa p reaksiyo n kazanla n (Başkac a bi r koru yucu il e kaplanmı ş olsu n vey a olmasın) , kanştırm a
kazanlan, dep o v e tanklar , kaza n kanştıncılan , asi t
pompaları, aspiratörler , vanalar , kurutm a fınnlan , ku rutma tavaları , flıtr e presler i ahşa p plakalan , borular . 2
0
0
16 — BALI K AVLAM A SANAYİ İ :
a. Balıkç ı gemiler i 1
b. Gene l tablod a yazıl ı olanla r dışmd a kala n diğe r
teçhizat, tesisa t v e makinele r 1
c. Balı k ağlar ı 2
d. Salm a ağla n 3
e. Dalya n v e Vol i (Daimi ) 1
5
5
3
0
17 — SÜNGERCİLİ K :
a. Hav a makines i 6
b. Dalgı ç başlığ ı v e göğüslüğ ü 2
c. Dalgı ç hortum u 3
d. Sürütm e alet i kompl e 5
0
3
0
18 — MADEN İ EŞYA , MAKİN E SANAYİ İ :
a. Demiryolla n malzemes i ima l ede n tesisler , eğm e
makineleri (Meta l varak ) 4
0
b. Aletle r (Anahtar , lokma , göny e v.s.) , alümmyu m
eşya ima l ede n makineler , ateşl i silâhla r ima l ede n
makineler, bor u ima l ede n makineler , bu z v e so ğutma cihzalar ı ima l makineleri , demi r v e çeh k
aletleri ima l ede n makineler , elektri k ekipma n v e
malzemesi ima l ede n makineler , gem i inş a maki neleri, ısıtm a (Gaz , elektri k sobaları , radyatörle r
v.s.) cihazlar ı ima l ede n makineler , kaza n imalin de kullanıla n makin e v e aletler , konserv e kutular ı
imal makineleri , motor , makin e v e türbinle r ima l
makineleri, tarı m makin e v e aletler i ima l makine leri, buldoze r iıYia ! v e inş a ede n makineler , cıvat a
ve somu n ima l makineleri , dişl i ima l makineleri ,
eğme makineler i (Zaviye , dair e vey a helezon) ,
galvanizleme makineleri . 5
c. Traktö r ima i edic i makineler , bür o makineler i
(Daktilo, hesa p v.s. ) ima l ede n makin e v e tesisler ,
bobin sarm a makineleri , hakketm e makineleri , di kiş makineler i imâ l ede n makineler . 6
d. Yatakla r (Motor , makin e v.s. ) ima l makineler i 7
e. Paletl i yürüyü ş takım ı parçaların ı ima ! ede n elek trik v e elektroni k ölçü , aya r v e hassa s işlem e ter tibatını hai z makin e v e tezgâhlar . 1
19 — OTOMOTİ V SANAYİ İ :
a - Biiey , burgu , freze , kılavu z salma , zımpar a
rektifiye, perdahlama , şişleme , torna , fre n sistem i dol durma, öze l delme , kıskaçlama , elektroni k ısıtıc ı vo lanbalans, süspansiyo n deneme , moto r deneme , kıla vuz çıkarm a makinaları ; made n dedektö r kontro l ci hazları, boyam a tesi s v e teferruat ı 1
b - Lâboratuva r makin a v e aletleri , ro l v e fa r aya n
tesisatı, moto r fre n gücü , kontro l cihazlar ı 1
c - Dişl i kutus u gürült ü kontro l cihazları , tes t ci hazları, moto r roda j cıhazla n 1
d - Kalıpla r v e modelle r 2
20 FIRÇ
A İMALÂT ! :
Birleştirme v e kanş^ırm a makinesi , buha r tezgâ h v e
kapakları, vülkanizasyo n çivilem e makines i 6
2
0
5
2
5
21 — BAKI R SANAYİİ : :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisa t v e makinalarda n
a. Kimyev i v e termi k tahribat a maru z olmayanla r 6
b. Kimyev i v e termi k tahribat a mâru z olanla r 2
0
22 — FINDI K FABRİKAS I :
a. Fındı k kırm a taşı , elevator , fındı k kırm a makines i 5
b. Elek , tezgâ h 6
o. Vantilatö r 1
2
23 — GAZO Z İMALÂT I :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisa t '
8
24 — ŞARA P V E SİRK E İMALÂT I :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisat . 6
25 — GEM İ İNŞAAS I V E TAMİR İ İŞLER İ SANAYİ İ :
a) Kızakla r çeke k yerler i 6
b) \ma\ v e istihsa l makinaları , ately e makin a v e tez gâhlan, diğe r makin a v e tezgâhla r 8
o) Ately e v e fabrik a aletler i 1
d) Modeller , kalıpla r 2
e) Havuzla r :
1 — Yüze r 3
2 — Sabi t 2
f) Kreynle r :
1 — Ately e kreynler i 6
2 — Ra y üzerind e hareke t ede n açı k hav a
kreynleri '
8
3 — Lasti k tekerlekl i kreynle r 1
4 — Yüze r (Sabih ) kreynle r 7
26 — TENEK E FABRİKAS I TESİSLER İ :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine ,
teçhizat, tesisa t 7
27 — LİKİ T PETRO L GA Z SANAYİ İ :
a. Elektroje n grup u 5
2
5
0
b. Tanklar , soğutucula r (S u fışkırtıcılar ) 6
c. Pompala r 7
d. Kompresörler , markctala r (Dolu m manevr e ci hazı.) doldurm a v e bor u tesisat ı 1
e. Tahliy e pompaları , tüple r (Vanalar ı il e birlikte . 1
f. Baskülle r 1
g. Doldurm a tabancaları , tevz i koüektörler i 2
h. Filtrele r 5
28 — KABL O İZOL E EDİLMİ Ş V E EDİLMEMİ Ş İLETKE N
a. Te l çekme , bükm e v e sarma makineler i 8
b. Ta v fırınlar ı (Emay e fırınlar ı dahil)) , haddele r 2
c. Kabl o v e te i izolasyo n tesisler i (Plâsti k vey a kau çuk işleyen ) 1
0
2
6
5
0
0
0
d. Kabl o v e izol e edilmi ş iletken , izolasyo n kontro l tamir tesisleri , ölçm e ciha z v e tesisler i 1
e. İzol e edilmemi ş iletke n kontro l cihaz , makin e v e
tesisleri 1
0
29 RAFİN
E TU Z İMALÂT I :
Rafine tu z imalind e l<ui!anı!a n makina , teçhiza t v e
tesisat 1
5
0
XX. TABL O
BASİM SA^MYİ İ
a - Dü z bask ı makma'ari , rouif f beslv i mak-rala n
(Tîpo, tifdruk , ofset , elektroni k makınaıa r ç: n öze S kar t
ve formülle r basa n makinalar) , sengraf i makinaları ,
hurufat dîzg ı v e dökü m makinalar ı v e cil t makinalar ı 8
(Elektronik olanla r % 10 )
b - Te l d'kiş , ipli k dikiş , otomati k zımba , pnömatı k
şasi makinaları , grena ] makinaları , bakır , kro m v e pig ment kaplam a cihazlar ı 1
(Elektronik olanla r % 12 )
' c - Hurufa^ t v e merdanele r 2
0
0
XXI. TABL O
STÜDYO MAKİNALAR I
(Fotoğraf v e fil m sanayii )
a.
b.
Fotoğraf v e se s çeken , kopy a basa n makinele r
Banyo yapa n veyahu t kimyev i tahribat a mâru z
bulunan makineler , cihazla r
10
12
XXIL TABL O
FİLM AMORTİSMANLAR I
a.
Maktu bi r bede l
mukabilinde
satın alına n
Uç seneli k Dört seneli k
Beş seneli k
filmlerde
filmlerde
filmlerde
"~6Ö
Birinci sen e (%
)6
06
0
İkinci sen e (%
)2
52
0
20
üçüncü sen e (%
)1
51
0
10
Dördüncü sen e (% ) —
1
0
5
Beşinci sen e (%
)—
—
5
b. Mubayaa bedel i öncede n kestirilmeksizi n bayi e
hasılattan muayye n bi r hiss e verilme k suretiyl e sa tın alına n filmlerd e amortisma n yerin e yıllı k hası lattan bayi e terkedilmes ı kararlaştırılmı ş ola n yüz de, gide r kaydedilir .
c. Menzuç mukavelenamelerde , yan i öncede n kesti rilmiş asgar i bi r mubaya a bedeliyl e bayiin , hasıla tın belirl i bi r kısmında n fazlasın a iştira k ettirilmes i
suretiyle satı n alınmı ş ola n filmlerd e :
1 — Makt u mubaya a bedel i a fıkrasın a gör e
amorti edilir .
2 — Hasıla t hisseleri , hasılatı n mukavelenam e il e
tâyin edilmi ş ola n hadd i tecavü z etmeğ e baş ladığı yılda n itibare n v e iştirak e kon u teşki l
edecek kısımla r üzerinde n ayrılmas ı sure tiyle tesbi t edili r v e toplam ı gide r yazılı n
d. Türkiye'de ima l edilmi ş ola n filmler , (a ) fıkrasmd a
yazılı nispetler e gör e v e «Be ş sene » içind e amort i
edilirler.
XXIII. TABL O
MUHTELİF İŞLE R
1 — SİNEM A V E TİYATROLA R :
a. Sinem a makineler i 6
b. Koltuk , kanape , iskeml e il e ışı k v e se s cihaz , ma kine v e tesisler i 1
c. Dekorlar , perdele r 2
d. Tiyatr o dekorlar ı 5
2 _ SİR
0
0
0
K:
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n ma kine, teçhizat , tesisa t il e hayvanla r 8
3 — LUNAPAR K :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n ma kine, teçhiza t v e tesisa t 8
4 — ÖZE L OKU L V E HASTANELE R :
a. Hal ı kilim , ye r muşambası , mobilya , alet , vasıt a
ve cihazla r (Karyola , masa . sıra , iskeml e dişç i is kemlesi, ameliya t v e muayen e masaları , ecz a v e
eşya dolapları , elektrikl i tesisler , röntgen , mas a
ve makineleri , mikroskop) . 1
b. Yemek , yata k takmlan , yü z havluları , peçete , Peş temal, borno z vesai r temizli k eşyası , der s malze mesi, cerrah î aletle r v e dayanıksı z cihazlar . f
5—
KONAKLAMA ,
İŞLETMELER İ İL E
LOKANTA , GAZİNO .
K A H V E H A N E , K İ R A T H A N E , P A V Y O N . KI R BAHÇESİ ,
PLÂJ, P A S T A H A N E , BA R V E E M S A L İ UMUM
Î İSTİ -
EĞLENC E V E T O P L A N T I Y E R L E R İ :
A ) Turisti k belgel i lük s v e brinc ı sını f işletmele r
B) Turisti k belgel i diğe r işletmele r
C) Turisti k belges i bulunmaya n luk s v e birinc i sını f
işletmeler
D) Turisti k belges i bulunmaya n 2 v e dah a aşağ ı sı nıflara dahi l işletmele r ((Sınıf ı olmayanla r d a
dahil)
a. Porsele n vey a camda n yapılmı ş (Krista l hariç ) he r
nevi mutfa k v e servi s takı m v e malzemeler i
RAHAT
0
O
A gurubun a dahi i işletmelerd e 3
B grubun a dahi l işletmelerd e 2
C grubun a dahi l işletmelerd e 2
D grubun a dahi l işletmelerd e 1
b. Karyola , dolap , etejer , kütüphane , kanape , koltuk ,
sandalye, ,masa , ort a v e bavu l masaları , sehbaiar ,
paravana, gardro p soyunm a dolapları , ö n bür o te sisleri vey a benzerlerini n maden î (Çeli k eşya )
olarak yapılmı ş bulunanlar ı :
A grubun a dahi l işletmelerd e 2
B grubun a dahi i işletmelerd e 1
C grubun a dahi l işletmelerd e 1
D grubun a dahi l işletmelerd e 1
c. Yukarıd a (b ) fıkrasınd a sayıla n demirbaşlar m
ağaçtan yapılmı ş olanlar ı il e maden î v e krista l
mutfak v e servi s takımları , kompl e vantilatö r v e
tulumbaları, çamaşı r makinaları , elektri k süpürge leri, cil â makinaları , halılar , battaniyeler , kaf e bul var şemsiyeleri , yata k v e yastıklar , he r nev i per deler v e benzerler i :
A grubun a dahi l işletmelerd e 2
B grubun a dahi l işielmeierd e 2
C grubun a dahi l işletmelerd e 1
D grubun a dahi l işletmelerd e 1
d. He r nev î asansörler , aydınlatma , ısıtma , soğutma ,
telefon, televizyon , radyo , yangı n tesisat ı il e sai r
tesisat : '
A grubun a dahi l işletmelerd e 1
B grubun a dahi l işletmelerd e 1
C grubun a dahi l işletmelerd e 1
D grubun a dahi l işlenmelerd e 1
e. El , yü z v e bany o havluları , yata k çarşafları , yasıı k
kilıflan, mas a örtülen , plat o v e he r nev i peçetele r
ve benzerler i :
A v e B grubun a dahi l işletmelerd e amortisman a
tabi değildir .
C grubun a dahi l .eletmelerd e 5
D grubun a dahi i işielmeierd e 3
5
5
0
5
0
5
2
0
5
0
8
5
4
2
2
1
0
3
6 ELEKTRONİ
K SANAYİ İ :
a. Elektroni k ölçü , aya r v e tes t cihazları , ossilograf lar, nfK)nta j bantlar ı 1
b. Bobi n v e trafo sarma makinalar ı 8
a Kafıpla r '
2
0
0
7 _ BANYO , HAMA M :
Bornoz, havlu , peştamal , may o 2
5
8 — BERBERLE R V E GÜZELLİK SALONLAR I :
a.
b.
c.
d.
e.
Aynalar
Berber koltuklar ı
Manikür masala n
Permenat v e ondüle v e saç kurutma makineler i
Masaj v e sa ç kesme makineler i
5
8
10
20
25
9 — EKME K V E PAST A FıRıNLA N :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n makine, teçhiza t v e tesisat 8
10 — TEMIZLEYICI , B O Y A C ı . K O L A C ı :
a. Çalışma , kur u temizleme , üt ü makineleri 6
b. Kolalam a makineler i 7
c. Yukarıdakilerl e gene l tablod a yaznl ı bulunanla r dışında kala n makine , teçhiza t v e tesisa t 8
d. E l ütüleri 1
6
11 _ İNŞAA T IŞLER I :
a. Sonda j makineleri , ditçe r (Kana l pulluğu) , land lover (tesviy e küreği) , deri n kuy u tulumbaları ,
trayler 1
b. Ot o vinç , asansör , taşıyıc ı bandla r 1
c. Greyderler , kompresörle r v e eklentileri , ekskava tör v e benzer i krenyle r v e eklentileri , skreperler ,
loderler, silindirler , betoniyerler , elevatörle r v e
saç kalıpla r 2
d. Dozerler , buldozerler , konkasörle r 2
0
5
0
5
12 — ELEKTRİ K İŞLETMELER İ :
a. Baraj , su alma , kuvve t tünel i v e cebr î borula r 2
b. Traf o istasyon u v e tesisler i 4
c. Kömü r v e kü l naki l tesisler i (Ban t vey a hav a hatt ı
olarak), kömü r değirmenleri , kazanlar , buha r v e s u
türbünleri, generatörler , kondans e tesisleri , elek trik kumand a v e tevz i tesisat ı 5
d. Buha r tesisleri , s u tasfiy e tesisleri , soğutm a suy u
tesisleri, muzayya k hav a kompresörler i v e tesi satı, müteferri k santra l makin e v e cihazlar ı 6
e. Dize l alternatörle r (He r türl ü tesisler i dâhil ) takat i
150 kw , da n büyü k olanla r 7
f. Dize l alternatörle r (He r türl ü tesisler i dâhil ) takat i
50-150 kw , a kada r olanla r 8
g. Kü l vey a başk a cin s çamu r atm a tesisler i 1
0
13 _ PT T İŞLETMELER İ :
Genel tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n ma kine, teçhiza t v e tesisa t 6
14 — DEMİRYOLLAR I İŞLETMES İ :
a. Al t yap ı
1 - Yolu n gövdes i (Esa s topra k işleri , diğe r te sisler) 4
2 - Balas t 1
b. Yolu n korunmasın a ai t tesisle r :
Tahkimat, drana j tesisleri , (Galeriler ) duvarla r v e
çitler, diğe r korunm a tesisler i 6
c. Tünelle r v e yeralt ı trenler i tesisler i :
Tek v e çif t hatl ı tüneller , yeralt ı trenler i tesisler i 1
ç. Menfezle r :
Boru menfezleri , diğe r ti p menfezler , karayol u
menfezleri 4
d. Al t v e üs t geçitler i :
1 - Karayol u al t v e üs t geçitleri , pero n al t v e üs t
geçitleri 4
0
2 - Hemzemi n geçitle r (E l il e İdarel i v e otomatil <
baryerler v e tesisleri) , otomati k hemzemi n
geçit işaretler i 8
f. Markizler , peronlar , tahmi l v e tahliy e tesisler i
1 - Pero n v e yüklem e yerlerindek i markizler , di ğer konstrüksiyonla r (Galarile r dâhil ) 4
2 - Peronla r 5
3 - Rampala r 1
g. Muharri k v e müteharri k edeva t bakı m v e servis e
hazırlama tesisler i :
1 - Kömü r verm e tesisleri , bakım , muayen e v e te mizleme tesisler i 5
2 - Cüru f temizlem e tesisler i 2
h. Tria j tesisler i :
Atma v ö kaydırm a yerleri , ra y frenleri , kirişl i fren ler 4
i. Sinya l telefo n v e telgra f tesisler i :
Mekanik sinya l tesisler i :
1 - Sinyaller , transmisyo n tertibat ı 6
2 - Kumand a aletleri , blo k tesisler i 8
Elektrik sinya l tesisler i :
3 - İstasyo n sinya l tesisler i v e kumand a aletleri ,
otomatik blo k tesisleri , transmisyo n hatlar ı 8
j . CT C (Seyriseferi n merkez i idaresi ) :
1 - Otomati k tre n tevki f tertibat ı 6
2 - Kumand a makineler i v e teçhizatı , röleler , ma kas tahri k cihazlar ı 1
3 - Heyelan , ta ş döşem e v e feyaza n ihba r tesisler i 2
k. Telekominikasyo n tesisler i :
1 - Telefo n santra l v e tesisler i (Otomati k v e ma velâlı), telefonla r v e mahall i şebekeler , kran portör tesisatı , dispeçin g tesisleri , telgra f te sisleri, telemprümö r tesisleri , hoparlö r v e
radyo, televizyon , saa t tesisleri , ihba r tesis leri, yaz ı gönderm e tesisler i 6
2 - Telekominikasyo n kuvve t tesisler i 1
I. Elektri k tesisler i :
1 - Uza k mesaf e naki l hatları , muhevel e merkez -
0
0
0
0
0
lerî, tal i istasyonlar , tevz i merkezleri , kuvve t
makineleri, seyi r hatlar ı (Katanerier) , tağdiy e
hatfan, muharri k kuvve t v e aydınlatma , yük sek v e ort a gerimli , saki n elektri k makineleri ,
tesisleri 3
2 - Elektri k ölç ü v e kontro l tertibatı , döne r elek trik makineler i 5
m. Makinel i tesjsler , tezgâ h v e makineler i :
1 - Yardımc ı istihsa l tesisleri , sofa j santralı , taz yikli hav a istihsa l tesisi , oksijen , asatile n je neratör, su tesisler i v e diğe r tesisler , tulum balar 5
2 - Yıkam a v e temizleme , ölç ü kontro l v e tart ı
tesisleri v e diğe r makinele r 6
3 - Döner , yürü r köprüle r (Transportör ) vagonlar ı
çevirerek boşalta n tesisle r 1
n. Tezgâhlar , yo l makineler i :
1 - Tezgâhla r 5
2 - Dozerler , buldozerler , krayderle r kompresör ler v e eklentiler i eskavatö r v e benzer i kreyn ler v e eklentileri , skreyperler , luterler , konk rasörler, silindirler , betoniyerler , elevatörler ,
traktörler 2
o. Muharri k v e müteharri k edeva t : :
1 - Buharl ı lokomotifler , elektrikl i lokomotifle r 3
2 - Dize r lokomotifle r 5
o. Motorl u trenle r :
1 - Motorl u tre n vagonla r aksam ı 4
2 - Motorl u tre n muharri k aksam ı 1
p. Motorl u vagonla r v e römorklar , motorl u drezi n :
1 - Motorl u vagonları n vago n kısm ı 6
2 - Motorl u vagonları n muharri k aksam ı 1
r. Elektrikl i trenle r : .
1 - Elektrikl i trenleri n vagonlar ı 3
2 - Elektrikl i trenleri n muharri k aksam ı 5
s. Otodrezlnle r :
1 - Otodrezinleri n vago n aksam ı 6
2 - Otodrezinleri n muharri k aksam ı 1
0
0
0
2
2
ş. Yolc u vago n v e furgonlar ı :
Yolcu vagonları , yolc u furgonları , salo n servi s v e
personel hizme t vagonlar ı 2
t. Yü k vago n v e furgonlar ı :
1 — Yü k vagonları , yü k furgonları , iş hizme t va gonları 2
2 — Bu z depol u soğu k hav a vagonları , termo s
vagonlar 4
u. Muharri k v e müteharri k edeva t :
1 - Elektrikl i vin ç 3
2 - Potra l vin ç (elektrikl i buharlı) , konveyö r te sisatı 5
3. Lâsti k tekerlekl i motorl u vin ç 1
0
15 ^ AKARYAKI T DEPOLAM A V E TEVZİ İ TESİSLER İ :
a. Akaryakı t tanklar ı :
1 - Ye r üst ü 6
2 - Ye r alt ı 1
b. Bor u tesisat ı :
1 - Ye r üst ü 6
2 - Ye r alt ı 1
c. Dolu m tesisat ı :
1 - Van a daires i tesisatı , vagonlara , tankerlere ,
varile, tenek e v e sarnıçla r v.s . y e dolu m te sisleri 1
2 - Santrifüj , motopomp .
Akaryakıt pompala n v e kompresörler , yıka ma v e yağlam a cihazla n 1
6
0
0
5
16 — TAMİ R ATELYELER İ :
a. Maden i olmaya n maddeler i İşleye n v e gene l tab loda yazıl ı olmaya n makine , teçhiza t v e tesisa t 6
b. Maden i maddeler i işleye n v e gene f tablod a yazıl ı
olmayan makine , teçhiza t v e tesisa t 8
c. Gene l tablod a yazıl ı bulunanla r dışınd a kala n
âlet, edeva t vesal r avadanlı k 2
0
XXIV — TABL O
TARIM İŞLETMELER İ
A — Arazi :
Arazi ıslaliat ı (Tarl a l<.urutm a v e sulam a l^anallar ı
9»bi)
B
Tesisat v e tertiba t :
Su yollar ı v e arkla r
Alet v e makinala r :
1 — Mibzerler , bilûmu m ziraa t makin a v e alet leri, sü t sağma , v e ye m hazırlam a aletleri , tasni f
ve ambala j makinalar ı
2 — Traktör , biçerdöğer , triyörler , sırt ato mizörü
3 — ^ Bilûmu m el aletleri , bo ş kaplar , kamyon
Tesisler :
1 — Zeytinlikle r
2 — Dutlukla r
3 — Fındıklıla r
4 — Sü s ağaçları , parklar , güllükle r
5 — Bağla r
6 — Narenciy e
7 — Şeftal i ağaçlar ı
8 — Kayısı , erik , bade m ağaçlar ı
9 — Elma , armut , ayva , inci r ağaçlar ı
10 — Vişne , kiraz , ağaçlar ı
11 — Ceviz , kestane , ante p fıstığ ı
12 — Sai r meyvel i ağaçla r
13 — Serala r
D — Demirbaşla r :
1 — Lâboratuvar , eczane , revi r aletleri , rasat hane ölçm e aletleri , bilumu m fenn î aletle r
ve teferruat , çadırla r 1
2 — Arabala r 2
E — Canl ı demirbaşla r :
1 — Sığı r v e mandala r 1
10
20
25
1.5
2
3
5
5
4
10
4
4
5
2
8
4
0
0
0
(Düveler, tosunlar , danala r v e buzağıla r
hariç)
2 — Koyu n ş e keçile r 1
(Toklular, şişekle r v e çepisle r hariç )
3 — Küçü k evci l hayvanla r 2
Tavuk, hindi , ördek , ka z v e tavşa n (Civciv ,
piliç, v e pala z hariç )
4 — İ ş hayvanlar ı 1
(At, öküz , katır , eşek )
5 — Damızlı k atla r 1
6 — Anla r 2
7 — Damızlı k balıkla r 2
Kümes hayvanlar ı üretm e tesisler i :
1 — Pediğrul i ail e kümesleri , damızlı k kümesler ,
piliç v e yumurt a tavuğ u kümesleri , elektri k
motörleri, jeneratörler , s u v e elektri k te sisleri 6
2 — Kuluçk a makinaları , seyya r civci v kümes leri, otomati k yemlikler , ye m karıştırm a
makinaları, ye m kırm a makinaları , yumurt a
ve an a tasni f makinaları , tü y süzme , tavu k
toplama kaplar ı v e folluklar . 1
5
5
5
0
5
0
0
Download

Vergi Usu l Kanununu n Gene! Tebliğ i