TEKNİK ŞARTNAME
1.
KONU, KAPSAM ve TANIM:
1.1.
Konu: Bu teknik şartname, Yol seyrüsefer güvenliği işinde çalışan Bölgemiz
envanterinde bulunan Y28-25, Y28-31, Y28-23, Y28-22, Y28-26 tasnif
numaralı Vm-170 tipi poz otoları için kullanılan 66.36.008.0003 tasnifli ve
92.352.160.501.0 parça numaralı Ayna+Mahruti dişli takımlarının yerine 10
Adet Mahruti ve 10 Adet Aynanın
mahalli piyasadan alım işi için
hazırlanmıştır.
1.2.
Kapsam: İşbu şartname, satın alınacak malzemelerle ilgili gereksinim ve
özellikler, teklif içerikleri, kontrol metotları ve garanti süreleri hakkındaki
detayları kapsar.
1.3.
Tanım: Bundan sonra, bahse konu malzemeler için teklif verecek istekliler
“FİRMA”, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü ise
“İDARE” olarak anılacaktır.
1.4.
Teklif verecek firmalar, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) belgesine veya
İmalat Kalite belgesine sahip olacak ve belgesini teklife ekleyeceklerdir.
1.5.
Firmalar bu tip dişlilerden daha önce yapıp yapmadıklarını ve hangi kuruluşa
kaç adet yaptıklarını tekliflerinde belirteceklerdir.
2.
2.1.
2.2.
İSTENEN ÖZELLİKLER:
Satın alınacak malzemeler işbu şartnamede yer alan tarif ve niteliklere uygun
olacaktır.
Üretilecek dişliler “Helis konik dişli” formunda işlenecektir.
2.3.
Temin edilecek malzemeler Matisa marka VM 170 Poz Otolarına ait olup,
Ayna ve mahruti dişlilerinin imalatına müteakip dişli alıştırmasının yapılması
ve bir bütün olarak uyum içinde çalışması istendiğinden, tüm malzemelerin
aynı firma tarafından imal edilmesi gerekmektedir. İstekliler, bu hususu göz
önüne alarak iki kalem malzeme için ayrı ayrı fiyat yazdıktan sonra toplam
fiyatlarını tekliflerinde belirteceklerdir. Komisyonumuzca değerlendirme
toplam fiyat üzerinden yapılacaktır
2.4.
Eşleştirme numarası ve dişlilerin alıştırıldıktan sonraki eksenden sapmaları
mahruti dişlinin alnına, ayna dişlinin ise kenarına vurulacaktır. Ayrıca dişli
boşluğu değeri de ayna dişlinin kenarına vurulacaktır.
2.5.
İhale uhdesinde kalan firmaya idarece ayna ve mahruti dişlileri için
numuneleri ile birlikte teknik resimleri de verilecek olup, firma imalatı
numunelere göre yapacaktır.
2.6.
Toleranslar numuneye uygun olacak şekilde DIN 7168 (B) de verilen
toleranslara uygun olacaktır.
1
2.7.
Ayna dişlisinin imalatı normalize edilmiş 17CrNiMo6 veya Ç8620
malzemeden, Mahruti dişlisinin imalatı da normalize edilmiş 17CrNiMo6
veya Ç3315 malzemeden yapılacaktır.
2.8.
Dişliler üretildikten sonra aşağıdaki değerler göz önünde tutularak, yüzey
sertleştirme işlemine tabi tutulacaktır.
SERTLİK
AYNA DİŞLİ
MAHRUTİ DİŞLİ
:
:
(HRC)
SERTLİK DERİNLİĞİ (mm)
1,5 – 2 mm
1,5 – 2 mm
58-60
58-60
Dişliler sertleştirilirken, 1 adet şahit numune de sertleştirilecek ve sertlik kontrolünde
bu numune esas alınacaktır.
2.9.
3.
İhale uhdesinde kalan firma, işbu ihale konusu malzemeleri sözleşme
tarihinden itibaren 45 Takvim günü içerisinde, idarece istenen şartları
tamamen karşılayacak şekilde teslim edecektir. Firmalar teslim sürelerini
tekliflerinde belirteceklerdir.
TESLİM VE MUAYENEYE DAİR HUSUSLAR:
3.1.
Firma tarafından imalatı yapılan Ayna+Mahruti dişliler, malzeme analizi ve
kalite kontrolleri yapılmak üzere TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Kalite
Kontrol Grup Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Firma hem ayna dişli hem de
mahruti dişli malzeme analizi yapılabilmesi için gerekli olan şahit numuneleri
ADF Kalite Kontrol Grup Müdürlüğüne teslim edecektir.
3.2.
Ankara Demiryol Fabrikası tarafından yapılacak olan malzeme analiz ve kalite
kontrolleri sonucunda oluşacak olan masraflar, yüklenici firma tarafından
karşılanacaktır.
3.3.
Bütün parçalar verilen numune ve teknik şartname esasları doğrultusunda
kontrol edilecektir. Ölçü ve kontrolü teslim edilen parçaların tümüne uygulanır.
3.4.
Parçalar madde 2.8. esasları doğrultusunda sertlik ve sertlik derinliği
kontrolünden geçirilecektir.
3.5.
Teslim edilen parçalar çatlak kontrolünden geçirilecektir. Çatlak tespit edilen
dişlinin takım oluşturduğu dişli de reddedilecektir.
3.6.
Malzeme analizi verilecek olan şahit numuneler üzerinden yapılacaktır.
3.7.
ADF Kalite Kontrol Grup Müdürlüğünce yapılan analiz ve kontroller sonucu
tarafımıza sunulan teknik raporlar incelenerek, uygun olanlar kabul edilecek,
uygun olmayanlar içinse gerekçeli ret raporu düzenlenecektir. Reddedilen
parçaların yerine, Firma en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde yenilerini teslim
2
edecektir. Böyle bir durum oluşursa, Firma yeniden temin edeceği malzemeler
için maddi veya manevi herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
3.8.
İdare tarafından gerçekleştirilen montaj esnasında, ihaleye esas
malzemelerden kaynaklı herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda, bu
sorun Firma tarafından gerekirse sorunlu malzemenin yenisiyle değiştirilmesi
yoluyla giderilecektir. Firma böyle bir durumda maddi veya manevi herhangi
bir hak talebinde bulunmayacaktır. Bu durum bizzat firma tarafından teklifinde
taahhüt edilecektir.
3.9.
Malzemelerin teslim yeri, TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Kalite Kontrol
Grup Müdürlüğü tesisleridir.
4. Garanti:
Firma imal edeceği dişlileri, imalat ve işçilik hatalarından doğan ve tesellüm
esnasında görülmeyen kusurlarına karşılık 1 (Bir) Yıl süre ile garanti edecektir.
3
TEKNİK RESİMLER
Resim-1 Ayna Dişli
4
Resim-2 Mahruti Dişli
5
Resim-3 Ayna-Mahruti Dişli Çifti
6
Download

TEKNİK ŞARTNAME