Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
.LP\D0KHQGLVOL÷L%|OP
Dönemi Ders Bilgi Formu
2014 2015 Güz
'HUV.RGX$GÕ :
g÷UHWLPh\HVL :
NÖ-01
KM 367 KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA (SEÇ)
Doç.Dr.
Oda: 512
Muzaffer BALBAùI
Asistan :
Ders saatleri :
*|UúPH6DDWL :
Notlar :
Ders Dili
Zorunlu/Seçmeli
gQúDUWODU
Pazartesi
: 13:30 -16:30
SalÕ
:
Perúembe
:
Pazartesi
:
Pazartesi
: 09:30 -10:30
e-posta:
mbalbasi @gazi.edu.tr
e-posta:
@gazi.edu.tr
Yönetmelik gere÷i derslere %70 devam zorunludur. Dönem ödevleri gruplar halinde seminer úeklinde sunulacak ve sunumdan hemen sonra rapor
ö÷retim üyesine teslim edilecektir.
Türkçe
Seçmeli
Yok
'HUVøoHUL÷L
'HUVLQ$PDFÕ
g÷UHQPHdÕNWÕODUÕYH
Yeterlilikler
1. Zaki Ahmad, Principles of Coorosion Engineering and Corrosion Control, Elsevier Science & Technology Books, 2006.
2. R. Winston Revie and Herbert H. Uhlig, Corrosion and Corrosion Control: An Introduction to Corrosion Science and
Engineering, Fourth Edition, JOHN WILEY & SONS, INC.,New Jersey, 2008.
3. A.W. Peadbody, R.L. Bianchetti (Eds.), Paabosy's Control of Pipelines Corrosion, Second Edition, NACE International
Press., Houston, Texas, 2001.
4. Mühendisler için Korozyon (H. YALÇIN, T. KOÇ)
'HUV.LWDEÕYHYH\D
Kaynaklar
'H÷HUOHQGLUPH<|QWHPOHUL
ve Geçme Kriteri
Kod
6D\Õ
Yüzde (%)
6D\Õ[
$UD6ÕQDYODU
A
2
20
40
Ödev(ler)
B
0
Laboratuvar
C
0
Proje(ler)
D
0
Uygulama(lar)
E
0
.ÕVD6ÕQDY(lar)
F
Dönem Ödevi
G
'L÷HU
H
0
1
20
20
0
<ÕOLoL VÕQDYODUÕQEDúDUÕ\DRUDQÕ
60
Final VÕQDYÕQÕQEDúDUÕ\DRUDQÕ
40
100
+DIWDOÕN'HUV3ODQÕ
Zaman (Hafta)
$QD%DúOÕNODU
1
Giriú
2
Temel kavramlar
3
Korozyon kineti÷i
4
Korozyon tipleri ve çevre
5
Katodik koruma
6
YavaúlatÕcÕlarla korozyon kontrol
7
Ara SÕnav I
8
Kaplamalar
9
TasarÕmla korozyondan koruma
10
Korozif ortamlar için materyal seçimi
11
Atmosferik korozyon
12
Kazanlarda korozyon
13
Ara SÕnav II
14
Beton içinde korozyon
Not: DHUVSODQÕ KDIWD]HULQGHQ\DSÕOPDOÕGÕU
Download

Course Outlines - Gazi Üniversitesi