e-ISSN:2148-1547
Vezikovajinal Reflü:Olgu Sunumu
Vesicovaginal Reflux:A Case Report
Olgu Sunumu
Başvuru: 01.07.2014
Kabul: 20.07.2014
Yayın: 25.08.2014
Salih Budak1, Hüseyin Aydemir2, Gökçen Gürkök Budak3
1
2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı
3
Tire Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Özet
Abstract
Vezikovajinal reflü kız çoçuklarında gündüz idrar
kaçırmanın en sık görülen nedenlerindendir.
Polikliniğimize dizüri, inkontinans ve tekrarlayan idrar
yolu enfeksiyonu yakınmaları ile başvuran on yaşındaki
kız olgu sunuldu. Bu çalışmada, vezikovajinal reflü ve
klinik presetasyonları literatür eşliğinde tartışıldı.
Vesicovaginal reflux in girls is one of the most
common causes of urinary incontinence in the
daytime. Ten year-old girl was presented with
complaints of recurrent urinary tract infection, dysuria
and incontinence. In this study, vesicovaginal reflux
and clinical presentations were discussed in the
literature.
Anahtar kelimeler: Fonksiyonel işeme bozukluğu,
Üriner inkontinans Çocuk Enfeksiyon
Keywords: Dysfunctional voiding,
incontinence Children Infection
Urinary
Giriş
İşeme bozukluğu çocukluk çağında sık olarak karşılaşılan bir sorun olup, sağlık kurumlarına başvuran vakaların
% 20’ye yakınını oluşturmaktadır [1]. Fonksiyonel işeme bozuklukları genellikle anatomik anormallikler ile ilişkili
olmayıp temelinde tuvalet eğitimini etkileyen davranışsal faktörlerden köken alan normal idrar kontrolünün tam
olgunlaşamaması olduğu düşünülmektedir. Fonksiyonel işeme bozuklukları olan sıkışma sendromu,
disfonksiyonel işeme, vajinal reflü (vezikovajinal reflü), stakkato işeme, fraksiyonel işeme ya da tembel mesane
gibi durumlar en sık görülen patolojilerdir [2].
Vajinal reflü prepubertal dönemdeki kız çocuklarında normal işemeden kısa süre sonra meydana gelen
inkontinans ile kendini gösterir. Tuvalet alışkanlığı kazanmış kız çocuklarda önemli bir inkontinans nedenidir.
Vajina içinde idrar birikmesi nedeni ile ayağa kalkınca kaçırma meydana gelmekte ve hasta tekrar işeme ihtiyacı
duymaktadır.
Olgu Sunumu
On yaşında kız çocuğu dizüri, inkontinans ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları yakınmaları ile polikliniğe
başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde her hangi bir özellik tespit edilmedi. Vücut ağırlığı 40 kg (>85p), boyu 142
cm (50p), BMİ:20,3 (85p) idi. Diğer sistem ve nörolojik muayeneleri normal bulundu. Laboratuvar tetkiklerinde
tam idrar analizinde (TİT) bol lökosit ve mikroskopik hem
Sorumlu Yazar: Salih Budak, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
206/26 sok. no:16 D:24 yıldız Mah. Buca
[email protected]
The Cystoscope (203-206)
Sayfa 203
e-ISSN:2148-1547
Şekil 2 : Alt batın MR kesitlerinde vagina tamamen idrar ile aynı intansitede sıvı ile distandü olup en geniş
yerinde 34 mm olarak ölçülmüştür.
atüri vardı. Tam kan ve biyokimya tetkikleri normal sınırlarda idi. İdrar kültüründe Escherichia coli 105 CFU/ml
üredi. İşeme günlüğü ve ürodinami bulguları normaldi. Batın ultrasonografisinde (USG) her iki böbrek normaldi,
mesane lümeninde punktat ekojeniteler (sistit?) ve mesane posteriorunda anekoik kistik lezyon rapor edildi.
Voiding sistoüretrografide mesane kontur düzensizliği saptandı, vezikoüreteral reflü gözlenmedi. MR ürografik
kesitlerde her iki pelvikalisiyel sistem ve üreterde dilatasyon saptanmamıştır. Her iki üreter mesane tabanında
normal anatomik lokalizasyonunda açılmaktadır. Yapılan görüntülemelerde vesikovajinal fistül lehine bulgu
görülmedi. Daha sonra hasta maksimum sıkıştırıldığında vagina içerisindeki sıvı birikimi gözlenmiştir. (Şekil 1)
Takiben alınan alt batın MR kesitlerinde vagina tamamen idrar ile aynı intansitede sıvı ile distandü olup en geniş
yerinde 34 mm olarak ölçülmüştür. (Şekil 2) Kontrol USG : Mesane posteriorunda anekoik kistik alan izlenmiş
olup miksiyon sonrası boşalmıştır. Miksiyon sonrası görüntüler vajen içerisinde minimal anekoik sıvı izlenmiştir.
Hasta tekrar idrara sıkıştırıldığında kistik yapı tekrar izlenmiştir. Bu nedenle idrar biriktiğinde vajene geçtiği ve
vezikovajinal reflü olduğu düşünülmüştür.
Şekil 1 : MR ürografide vagina içerisindeki sıvı birikimi
Hastaya antibiyoterapi verildi, miksiyon sırasında klozete ters oturması ve bacaklarını açarak miksiyon yapması
önerildi. Hastanın 14 gün sonra yapılan idrar kültüründe üreme olmadı. Hastanın tüm vertebra MRG tetkiki
normal olarak değerlendirildi. Hastanın yapılan jinekolojik muayenesinde labial füzyon anomalisi saptanmadı.
Tartışma ve Sonuç
İşeme bozuklukları nörojenik (serebral palsi, meningomyelosel, gergin kord, v.b.) ya da nonnörojenik
The Cystoscope (203-206)
Sayfa 204
e-ISSN:2148-1547
(fonksiyonel) nedenlerle olabilir [3] Fonksiyonel işeme bozuklukları sıklıkla maturasyonel ve davranışsaldır,
organik ve genetik sebepler nadirdir. Fonksiyonel tipin tanısı için tüm nörojenik nedenlerin ekarte edilmesi
gerekmektedir. Gündüz idrar kaçırma özellikle 6-17 yaş arası çocuklarda sık gözlenmektedir [4]. Altı – sekiz yaş
arasında %3-12 oranında görülür iken 15-17 yaş arasında %1-3 oranında gözlenmektedir [5]. Aşırı aktif mesane,
miksiyonun ertelenmesi ve disfonksiyonel işeme bozuklukları bu grupta en sık gözlenen inkontinans nedenleridir
[6,7]
.
Vajinal işeme kız çocuklarında önemli bir işeme disfonksiyonu nedenidir. Bu çocuklarda alt ıslatmanın getirmiş
olduğu olumsuz psikolojik sıkıntıların yanında genital tahriş, vajinal akıntı ve kötü koku gibi fiziksel
yakınmalarda gözlenebilmektedir [7,8]. Gerek hastaların hikayeleri, gerek muayene bulguları ile kolaylıkla diğer
disfonksiyonel işeme bozukluklarından ayırt edilebilmektedir. Vajinal reflünün nedeni ve sıklığı konusunda
literatürde sınırlı bilgi olması ile birlikte bazı predispozan faktörler tanımlanmıştır. Labial yapışıklıklar, obezite bu
konuda suçlanan önemli faktörlerdir [9]. Olgumuza fazla kiloları için kilo vermesi önerildi, diyet polikliniğine
yönlendirildi. Bunlar dışında ektopik üreter, kadın hipospadiası ve anormal meatal pozisyon vajinal reflü
etiyolojisinde olası diğer nedenler arasındadır [10]. Anatomik anomaliler dışında serebral palsi yada pelvik taban
kaslarında spastisite gibi fonksiyonel faktörlerde vajinal reflü ile ilişkilendirilmiştir [11,12]. Tüm bu faktörler
idrarın miksiyon esnasında vajen içinde birikmesine ve miksiyon sonrasında sızıntı şeklinde alt ıslatmaya neden
olmaktadır.
Labial füzyonu olan hastalarda topikal östrojen preparatlarının kullanılması veya cerrahi insizyon uygulanabilir
[13]
. Bunun dışında anatomik pataloji tespit edilmeyen olgularda klozete ters ve dik oturma, bacakların veya
labiaların açılarak miksiyon yapılması önerilebilir. Fonksiyonel işeme bozuklukları tartışmalı olsa da idrar yolu
enfeksiyonu için risk faktörü olarak bildirilmiştir [14,15].
Sonuç olarak, fizik muayenesi ve ilk değerlendirmesi normal olan, özellikle miksiyon sonrasında alt ıslatma,
vajinal akıntı gibi şikayetleri olan kız çocuklarında vezikovajinal reflü akılda tutulmalıdır.
Kaynaklar
1. Butler RJ, Heron J. The prevalence of infrequent bedwetting and nocturnal enuresis in childhood: a large
British cohort. Scand J Urol Nephrol 2008; 42:257-64
2. Nijman, RJM, R Butler, J Van Gool, CK Yeung, et al. "Conservative management of urinary incontinence
in childhood." Incontinence. Paris: Health Publication (2002): 513-551.
3. Austfn PF, Ritchey ML. Dysfunctional voiding. Pediatrics in review 2000; 21(10): 336-41.
4. Neve´us T, von Gontard A, Hoebeke P, et al: The standardization of terminology of lower urinary tract
function in children and adolescents: report from the Standardisation Committee of the International
Children’s Continence Society. J Urol 2006; 176:314.
5. Robson WL, Leung AK: An approach to daytime wetting in children. Adv Pediatr 2006; 53:323
6. Neve´us T, von Gontard A, Hoebeke P, et al: The standardization of terminology of lower urinary tract
function in children and adolescents: report from the Standardisation Committee of the International
Children’s Continence Society. J Urol 2006; 176:314.
7. Vemulakonda VM, Jones EA: Primer: diagnosis and management of uncomplicated daytime wetting in
children. Nat Clin Pract Urol 2006; 3:551
8. Robson WL, Leung AK: An approach to daytime wetting in children. Adv Pediatr 2006; 53:323.
9. Bernasconi M, Borsari A, Garzoni L, Siegenthaler G, Bianchetti MG, Rizzi M. Vaginal voiding: a
common cause of daytime urinary leakage in girls. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2009 Dec;22(6):347-50.
10. Gassner I, Geley T. Ultrasound of female genital anomalies. Eur Radiol 2004; 14:107–122.
The Cystoscope (203-206)
Sayfa 205
e-ISSN:2148-1547
11. Szabo L, Lombay B, Borbas E, Bajusz I. Videourodynamics in the diagnosis of urinary tract abnormalities
in a single center. Pediatr Nephrol 2004; 19:326–331
12. Quint E, Smith Y, Bowerman R, DeLancey J. Spasticity of the pelvic floor mimicking an obstructive
anomaly. J Pediatr Adolesc Gynecol 2003; 16:83–85.
13. Soyer T: Topical estrogen therapy in labial adhesions in children: therapeutic or prophylactic? J Pediatr
Adolesc Gynecol 2007; 20:241
14. Carlson KV, Rome S, Nitti VW. Dysfunctional voiding in adult females. J Urol. 2001;165:143–7
15. Van Nieuwkoop C, Voorham van der Zalm PJ, Van Laar AM, et al. Pelvic floor dysfunction is not a risk
factor for febrile urinary tract infection in adults. BJU Int. 2010;105:1689–95
The Cystoscope (203-206)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sayfa 206
Download

Vezikovajinal Reflü:Olgu Sunumu - Cystoscope E