e-ISSN:2148-1547
İntravezikal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
Intravesical Foreign Body: Case Report
Olgu Sunumu
Başvuru: 26.11.2014
Kabul: 01.12.2014
Yayın: 05.12.2014
Erkan Hirik1, Hüseyin Aydemir2, Mehmet Karabakan1, Ali Seydi Bozkurt3, Bülent Çelebi1, Salih Budak4
1
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı
3
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
4
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
2
Özet
Abstract
İntravezikal yabancı cisim vakaları nadir görülmesine
rağmen son yıllarda literatürde daha fazla rapor
edilmektedir. Etyolojide üretra yoluyla kendi kendine
yerleştirme, iyatrojenik, komşu organlardan migrasyon
veya travma sonrası görülebilir. Olgumuzda intravezikal
foley sonda parçası görülen hastanın tanı ve tedavisinden
bahsedilmektedir.
Although the cases of intravesical foreign body are
rare, during the last few years reports have increased
in the literature. İn etiology introduction of foreign
bodies into the bladder may be self insertion through
the urethra, iatrogenic, migration from adjacent organ
or a result of trauma. In our case, we aimed to
evaluate the diagnosis and treatment of intravesical
foreign bodies.
Anahtar kelimeler: İntravezikal yabancı cisim, Mesane,
Foley kateterizasyon
Keywords: Foley Catheterization, Intravesical foreign
body, Bladder
Giriş
Geçmiş yıllarda intravezikal yabancı cisim vakaları ile daha az karşılaşılmasına rağmen son dönemde endoskopik
uygulamaların yaygınlaşması ve bu doğrultuda bir çok enstrümanın kullanımının artması ile intravezikal yabancı
cisim vakaları ile daha sık karşılaşılır olmuştur [1]. Güncel literatürde çevre organlardan; rahim içi araçlar(RİA),
vajinal peserler, artifisyel üriner sfinkter, sling materyalleri ve cerrahi gazlı bez gibi çeşitli yabancı cisimlerin
mesaneye geçtiği raporlanmıştır [2,3]. İntravezikal yabancı cisimler sıklıkla alt üriner sistem semptomlarına
(AÜSS), tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarına (İYE) neden olmaktadır. Bu yabancı cisimler genellikle açık
cerrahi yöntemlere başvurmadan minimal invaziv teknikler ile endoskopik olarak çıkarılabilir [4].
Biz bu çalışmada mesane içinde yaklaşık 7 cm uzunluğunda foley sonda parçası unutulan olguyu mevcut literatür
eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık.
Olgu Sunumu
Yetmişbir yaşında erkek hasta idrar yapma güçlüğü, sık tuvalete çıkma ve idrar yaparken yanma şikâyetleri ile
kliniğimize başvurdu. Hikayesinde hastanın iki senedir ileri derecede AÜSS’nin olduğu ve iki ay önce glob
vezikale nedeniyle transüretral sonda takıldığı, sondanın iki hafta kaldığı ve 1.5 ay önce alındığı öğrenildi.
Hastanın bu süreçte tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının olduğu, sık sık bu nedenle tedavi aldığı öğrenildi.
Yapılan parmakla rektal muayenesinde prostat benign karakterde, bir pozitif büyüklükte palpe edildi. Hastanın
biyokimyasal parametreleri normal, tam idrar tahlilinde: 3 pozitif eritrosit, lökosit üç pozitif, nitrit: negatif,
PSA:1.2ng/ml olduğu, idrar kültüründe; üreme olmadığı görüldü. Yapılan direkt üriner sistem grafiğinde (DÜSG)
Sorumlu Yazar: Salih Budak, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
206/26 sok. no:16 D:24 yıldız Mah. Buca
[email protected]
The Cystoscope (231-234)
Sayfa 231
e-ISSN:2148-1547
kemik pelvis bölgesinde kateter görünümünde opasite izlendi. Üriner sistem ultrasonografisinde (USG) mesane
içinde hiperekoik şüpheli oluşum izlenir iken üst üriner sistemde hidronefroz izlenmedi. Bilgisayarlı tomografi
(BT) değerlendirmesinde mesane içinde yaklaşık 7-8 cm uzunluğunda öncelikli olarak yabancı cisim olarak
düşünülen opasite görüldü.(Şekil 1)
Şekil 1 : Bilgisayarlı tomografi görüntüsü
Hastanın genel anestezi altında yapılan sistoskopisinde yaklaşık 7 cm uzunluğunda foley kateter parçası izlendi.
Foley kateter parçası, yabancı cisim pensi ile dışarı alındı. (Şekil 2)
Şekil 2 : Endoskopik olarak çıkarılan yabancı cisim
İşlem sonrası post operatif birinci günde hasta sorunsuz taburcu edildi. Hastanın 1 ay sonraki kontrolünde alt
üriner sistem semptomlarının kaybolduğu, TİT normal ve idrar kültüründe üreme olmadığı saptandı.
Tartışma ve Sonuç
Mesane, genitoüriner sistemde yabancı cisimlerin en sık görüldüğü organdır. İntravezikal yabancı cisim
etiyolojisinde en önemli neden psikoseksüel bozukluk ve buna bağlı olarak mastürbasyon isteğidir. Ayrıca mental
bozukluk gibi zihinsel problemler, self kateterizasyon ve iyatrojenik nedenler de yine etiyolojide diğer nedenler
arasındadır [1]. Bazen yabancı cisimlerin düşük yapmak isteyen kadınlarda veya gebeliği önlemek için yapılan
işlemlerde yanlışlıkla kadın üretrası içine yerleştirildiği bildirimiştir [5]. İntravezikal yabancı cisimler; bakır tel, diş
The Cystoscope (231-234)
Sayfa 232
e-ISSN:2148-1547
fırçası, toplu iğne, havuç, kurşun kalem, rahim içi araç, cerrahi gazlı bez parçaları, foley kateter ve rezektoskop
kılıfı, vajinal peserler, artifisyel üriner sfinkter, sling materyallerinin mesaneye geçtiği raporlanmış [1-3].
Ülkemizden Bozkurt ve ark. çalışmalarında sonda alınması esnasında yaklaşık 15 cm uzunluğunda foley sonda
parçasının mesanede kaldığını bildirmişlerdir [6]. Olgumuzda da, foley kateterin alınması esnasında kateter
parçasının mesane içinde kaldığı anlaşılmıştır. İntravezikal yabancı cisim vakalarının klinik prezentasyonları
farklı olabilir. Hastalarda bazen hiçbir belirti olmayabilir veya AÜSS yanında bazı hastalarda ise eksternal
genitallerin şişmesi, kronik ve rekürren İYE, akut üriner retansiyon, obstruktif üropati, skrotal gangren,
vezikovajinal fistül, skuamöz hücreli karsinom ve sepsise bağlı ölüm gibi komplikasyonlar görülebilir [7,8].
İntravezikal yabancı cisim tanısı hekimin direk ön görebileceği bir durum olmamakla birlikte sıklıkla hastaların
ürolojik yakınmalarının değerlendirilmesi aşamasında yapılan direkt üriner sistem grafisi, intravenöz ürografi,
USG ve BT gibi görüntüleme yöntemlerinde tesadüfen saptanır [9]. Sistoskopi şüphe duyulan olgularda hem
tanıyı doğrulamak ve hem de tedavi amacıyla yapılır. Bizim olgumuzda da hastanın alt üriner sistem yakınmaları
nedeniyle yapılan görüntüleme yöntemlerinde mesane içinde şüpheli oluşum gözlenmiş bunun üzerine yapılan
sistoksopi işlemi ile yabancı cisim çıkarılmıştır. Literatürde intravezikal yabancı cisimler yaygın olarak
endoskopik yaklaşım ile çıkarıldığı bildirilmektedir [6,10,1]. Bununla birlikte, en iyi teknik hastanın genel durumu,
ilişkili üriner sistem yaralanmalarının varlığı ve yabancı cismin boyutu, şekli ve niteliğine göre belirlenir.
Geleneksel olarak, kavrama forsepsi ve basket kullanılarak yabancı cisim ekstraksiyonu yapılır. Literatürde
termometre gibi yabancı cisimler fleksibıl sistoskop eşliğinde çıkarıldığı bildirilmiştir [11]. Yine perkütan ve
laparoskopik yöntemler ile büyük çaplı, uzun ve sert intravezikal yabancı cisimlerin çıkarıldığı bildirilmiştir [2,11].
Tedavide önerilen endoskopik uygulamalar, bizim olgumuzda da olduğu gibi hızlı, etkili ve başarılı sonuçlar
vermiştir.
Sonuç:
İntravezikal yabancı cisim nadir de olsa üroloji pratiğinde karşılaşılabilen bir problemdir. Özellikle sık
tekrarlayan İYE ya da uygun tedavilere rağmen yanıt alınamayan AÜSS olan hastalarda göz önünde tutulmalıdır.
Nadir görülen komplike durumlar dışında endoskopik yaklaşım, intravezikal yabancı cisimlerin çıkarılmasında
tercih edilmelidir.
Kaynaklar
1. Rafique M. Intravesical foreign bodies: review and current management strategies. Urol J 2008;
5(4):223-31.
2. Kim JH, Doo SW, Yang WJ, Song YS. Laparoscopic transvesical excision and reconstruction in the
management of mid-urethral tape mesh erosion and Stones around the bladder neck: initial experiences.
BJU Int 2012;110:1009-13.
3. Nouira Y, Rakrouki S, Gargouri M, Fitouri Z, Horchani A. Intravesical migration of an intrauterine
contraceptive device complicated by bladder stone: a report of six cases. Int Urogynecol J Pelvic Floor
Dysfunct 2007;18:575-8.
4. Reddy BS, Daniel RD. A novel laparoscopic technique for removal of foreign bodies from the urinary
bladder using carbon dioxide insufflation. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2004;14:238-9.
5. Sharma UK, Rauniyar D, Shah WF. Intravesical foreign body: case report. Kathmandu Univ Med J
2006;4:342-4.
6. Bozkurt A, Karabakan M, Keleş MO, Gündoğan S, Nuhoğlu B. İyatrojenik Bir İntravezikal Yabancı
Cisim, Foley Sonda Parçası: Olgu Sunumu. Jarem 2014.475 DOI:10.5152
7. Aliabadi H, Cass AS, Gleich P, Johnson CF. Self inflicted foreign bodies involving lower urinary tract and
male genitals. Urology 1985;26:12-6.
The Cystoscope (231-234)
Sayfa 233
e-ISSN:2148-1547
8. Bhatt RI, Lau M, Ramani VAC. Renal failure secondary to a foreign body in the bladder. BJU Int
2001;88:644-6.
9. Eckford SD, Persad RA, Brewster SF, Gingell JC. Intravesical foreign bodies: five-year review. Br J Urol
1992; 69:41-5.
10. Scriven JM, Patterson JE. Extraction of an intravesical thermometer using a flexible cystoscope. Br J Urol
1995;76:815.
11. Nishiyama K, Shimada T, Yagi S, Kawahara M, Nakagawa M. Endoscopic removal of intravesical
thermometer using a rigid nephroscope and forceps. Int J Urol 2002;9:717-8
The Cystoscope (231-234)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sayfa 234
Download

İntravezikal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu - Cystoscope E