İÇİNDEKİLER/CONTENTS
Ayşegül KUŞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
XIX.Yüzyılın İlk Yarısında W. J. Hamilton’a Göre Samsun ve Çevresi
Samsun and Its Surroundings According to W. J. Hamilton in the Second Half of the 19th Century
Elif ÖZER- Hatice KORKMAZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tarihsel Süreçte Aizanoi Kentindeki Dört Yapıda Tahrip ve Koruma
The Destruction and Protection of Four Building of Aizanoi Ancient City During the Historical Procession
Fahriye BAYRAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Doğunun Unutulmuş Bir Manastırı: Vaşlobi
The Forgotten Monastery in the East: Vaşlob
Fikri GÜL................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Varoluşçu Felsefenin Türk Düşünce Hayatındaki Yansımaları
The Reflections of Existentialist Philosophy on the Türkish Thought Life
Fulya DEDEOĞLU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Yukarı Menderes Havzası Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağ Yerleşimlerinin Materyal Kültür
İskân Düzeni Bağlamında Değerlendirilmesi
An Evaluation of Neolithic and Early Chalcolithic Sites in Upper Meander Basin in the Context of
Settlement Pattern and Material Culture
Muhammed KEMALOĞLU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
İbn El-Esir Hazarlar Hakkında
Ibn Al-Esir on Khazars
Murat POLAT………………………………………………………………………………………….77
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları
Students’ Attitudes Towards Scientific Research in the Faculty of Education
Mustafa KAYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Aristoteles’in Ruh Anlayışı
Aristotle’s Concept of The Soul
Nilgün Cevher KALBURAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Denizli İlinde Bulunan Resmi ve Özel Anaokulu Bahçelerinin Karşılaştırmalı Olarak
İncelenmesi
A Comparative Study on School Grounds of State and Private Preschools in Denizli
Rıfat GÜNDAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Emile Zola’ın Gerçek ve Reşat Nuri Güntekin ‘in Yeşil Gece Adlı Romanlarında Rahip/Hoca
ve Öğretmen Tepkisi
Priest/Hodja and Teacher Types in the Novels Gerçek (Truth) by Emile Zola and Yeşil Gece(Green Night)
by Reşat Nuri Güntekin
Sezin SEZER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Afyon Müzesi’nden Bir Grup Heykeltraşlık Eseri
A Group of Sculpture Work from the Afyon Museum
Sinan BOZKURT-Engin ASLANARGUN-Selma AKIN-Abdurrahman KILIÇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
İlk Öğretimde Uygulanan Proje ve Performans Ödevlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin
Görüşleri
The Opinions of Classroom Teachers Related to Project and Performance Tasks in Primary Schools
Download

İÇİNDEKİLER/CONTENTS