2014 / 1(1)
Cilt: 1, Sayı: 1, 2014
PIBYD
PIBYD
YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
Sahibi / Owner
PAÜ İİBF İşletme Bölümü adına
Bölüm Başkanı
Feyzullah EROĞLU
Baş Editör / Editor in Chief
Ayşe İRMİŞ
Yardımcı Editör / Vice Editor
İbrahim AKSEL
Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Alan Editörleri / Section Editors
Süleyman BARUTÇU
Muhsin ÇELİK
İrfan ERTUĞRUL
Ayhan KORTUNAY
Abdulkadir YALDIR
İLETİŞİM / CONTACT
Sekreterya / Secretariat
Serhan ÇALHAN
Çetin KALBURAN
Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi
Pamukkale Journal of Business and Information
Management
Pamukkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Kınıklı 20070 Denizli
TÜRKİYE
Tel: +90(258) 2962705
E-posta: [email protected]
Pamukkale University
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Department of Management Information Systems
Kınıklı 20070 Denizli
TURKEY
Phone: +90(258) 2962705
E-mail: [email protected]
Cilt: 1, Sayı: 1, 2014
PIBYD
PIBYD
Content
İçindekiler
Finansal Piyasalarda Fiyat Etkileşimi: BİST 100 ve Seçilmiş Finansal Göstergeler İçin VAR
Analizi
Price interaction at financial markets: VAR analysis for BIST 100 and selected financial
indicators
Dündar KÖK, M. Emre UYĞUR
1-23
E-Kitap Çağı ve Türkiye’de E-Kitap Sektörü
E-book era and e-book industry in Turkey
Çetin KALBURAN
24-35
Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik
Bir Araştırma
A research for description the role of marketing communications of the QR codes with
technology acceptance model
Ömer Kürşad TÜFEKCİ
36-52
Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Güven Üzerindeki Etkileri
The effects of employees' organizational justice perception on organizational trust
Şeyma Gün EROĞLU
53-66
Download

pıbyd - JournalAgent