TOPLANTI TUTANAĞI
Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 31.05.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı
Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
31.05.2014 tarihinde, saat 14:00 da, Erzurum-Ilıca Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton
Tesislerimiz adresinde, Erzurum İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2014 tarih ve
18434788-401/300 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ergün SÜME ve
Turgut ÖZER’in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva
edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.05.2014 tarih ve 8567 sayılı ve
Mahallinde yayımlanan Pusula Gazetesinin 18090 sayı ve 09.05.2014 tarihli nüshasında ilân
edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 09.05.2014 tarihinde taahhütlü
mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır
bulunanlar listesinin tetkikinden; şirket paylarının toplam itibari değerinin 120.000 TL.lik
sermayesine tekabül eden 120.000 adet paydan; toplam itibari değeri 73.798 TL. olan payın
temsilen, toplam itibari değeri 21.830 TL olan payın asaleten olmak üzere toplam 95.628 TL.
itibari değerli payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse
esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.
1. Toplantı Başkanlığı teşekkülüne geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn: Sadrettin
HAŞILOĞLU, üyeliğe Sn: Yüksel BİLİCİ ve Sn: Nazim AKILLIOĞLU Genel Kurulca oy
birliği ile seçildiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra gündemin diğer
maddelerine geçildi.
2. Toplantı başkanlığına, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile
verildi.
3. 2013 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim
Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Başkanı Sn: Lütfü YÜCELİK tarafından, Finansal Tablolarda Şimşek
AKPINAR tarafından okundu ve Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu
müzakerelere açıldı. Efrahim GÜNGÖR, Mehmet SEKMEN, M. Seid GÜLAKAR, Abbas
ÇINAR söz alarak görüşlerini sundular. Raporlar ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
5. EREN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. nin 2014 yılını
kapsayan 1 (bir) yıllık süre için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği
ile kabul edildi.
6. T.T.K. 395. “Şirketle Muamele Yapma Yasağı ” T.T.K. 396. “Şirketle Rekabet Yapma
Yasağı” ile ilgili olarak muamele izinlerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi oy birliği
ile kabul edildi.
7. Şirketimiz paylarının Borsada işlem görmesinin istenmemesi nedeniyle Sermaye Piyasası
Kanunu (Kanun) kapsamından çıkma, genel kurul toplantısına katılmayanlar da dahil olmak
üzere, Kanun kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullananlar dışındaki pay sahiplerinin
ayrılma hakkının bulunduğu ve ayrılma hakkı kullanım fiyatı, kullanım süresi ve ayrılma
hakkının işleyiş sürecinin belirlenmesi hususları Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine
sunuldu,
Bu çerçevede;
- Kanun’un 33/4 nolu maddesi ve II–16.1 sayılı Tebliğin 5. maddesi uyarınca ortaklık
paylarının borsada işlem görmesinin istenmemesi gerekçesi ile Şirket’in Sermaye Piyasası
Kanunu kapsamından çıkılacağı
- Şirketimiz paylarının Borsada işlem görmesinin istenmemesi gerekçesiyle Kanun
kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullanan pay sahipleri dışındaki genel kurul
toplantısına katılmayanlar da dahil pay sahiplerinin Kanun’un 24. maddesi uyarınca ayrılma
haklarının bulunduğu,
- Pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullanım süresi içinde Şirketimize sahip oldukları hisse
senetleri ve varsa kesir makbuzları ile başvuru yapmaları gerektiği, ayrılma hakkı kullanım
süresinin genel kurul toplantısını izleyen 5. (beşinci) işgünü başlayarak ve başlangıç tarihini
takip eden 2. (ikinci) yılın sonuna kadar devam edeceği,
- Ayrılma hakkı kullanım fiyatının, BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu çerçevesinde her 1 (bir) TL nominal
bedelli pay başına 1.392- TL olarak belirlendiği,
- Pay bedellerinin başvuruyu izleyen işgünü içinde Şirketimizce tam ve nakden ödeneceği
hususları pay sahiplerine ayrıntılı olarak anlatıldı. Oylamaya geçildi,
Kanun’un 33/4 nolu maddesi ve II–16.1 sayılı Tebliğin 5. maddesi uyarınca Şirketimiz
paylarının Borsada işlem görmesinin istenmemesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamından çıkılması hususu 125 paya sahip Korkmaz TAĞMA’nın muhalefet oyuna
karşılık toplam 95.503 adet paya sahip ortaklar tarafından kabul edildi. Korkmaz
TAĞMA’nın muhalefet şerhi bu tutanağa eklendi.
8. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak; 2013 yılı karından hisse başına
net 80.-TL, Brüt 94,12.- TL olmak üzere toplam 11.294.400.- TL brüt kar dağıtılmasına; ve
kar payı dağıtımının 05.06.2014 tarihinde başlanması şeklindeki teklifi okundu, müzakereye
açıldı, Efrahim GÜNGÖR söz alarak teklif edilen kar payının az olduğunu, pay başına 400.TL kar payı dağıtılması gerektiğini ifade etti. Yapılan oylamada şirket 2013 yılı karının
Yönetim Kurulunca teklif edilen şekli ile dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.
9. Dilek ve temenni olarak başka söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Başkanı teşekkür
konuşması yaptı.
Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı
Başkanı tarafından saat 16.00’da kapatıldı. 31.05.2014 - ERZURUM
TOPLANTI BAŞKANLIĞI
Toplantı Başkanı
Sadrettin HAŞILOĞLU
Katip
Yüksel BİLİCİ
Oy Toplayıcı
Nazim AKILLIOĞLU
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ
Ergün SÜME
Turgut ÖZER
Download

2013 yılı genel kurul toplantı tutanakları