ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek
ve karara bağlamak üzere 31.05.2014 Cumartesi günü saat 14:00’de Erzurum - Ilıca karayolu üzeri 14.km
deki Hazır beton tesislerimizde toplanacaktır.
Belirtilen gün, saat ve yerde ortaklarımızın asaleten veya vekâleten hazır bulunmaları, kendilerini vekâleten
temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ekte örneği sunulan vekâletname formuna uygun olarak
doldurmaları, imzalarını notere (Yurt dışındaki ortaklarımızın Konsolosluğa) onaylattırmaları veya noterce
onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait bilânço, gelir tablosu, ortaklık pay defteri, yönetim kurulu faaliyet
raporu, dönem karının dağıtımı hakkındaki teklifi ve bağımsız denetim raporları ve ayrılma hakkına ilişkin
değerleme raporu da 09.05.2014 tarihinden itibaren şirket merkezimizde, şirketin web adresinde
(www.ercimsan.com.tr) ve toplantı yerinde ortakların incelemesine açık bulundurulacaktır.
Saygılarımızla
GÜNDEM
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Saygı Duruşu,
2 - Toplantı Tutanağının İmzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına
sunulması,
3 - 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Denetim
Kuruluşu Raporları ile bilanço, gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasının Genel
Kurulun onayına sunulması,
4 - 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulunun Seri X No 22 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca
tespit edilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
6 - T.T.K. 395. “Şirketle Muamele Yapma Yasağı ” T.T.K. 396. “Şirketle Rekabet Yapma Yasağı” ile ilgili
olarak muamele izinlerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilmesinin Genel Kurulun onayına
sunulması,
7 - Şirketimiz paylarının Borsada işlem görmesinin istenmemesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu
(Kanun) kapsamından çıkma, genel kurul toplantısına katılmayanlar da dahil olmak üzere, Kanun
Kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullananlar dışındaki pay sahiplerinin ayrılma hakkının
bulunduğu ve ayrılma hakkı kullanım fiyatı, kullanım süresi ve ayrılma hakkının işleyiş sürecinin
belirlenmesi hususlarının Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulması,
Bu çerçevede;
- Kanun’un 33/4 nolu maddesi ve II–16.1 sayılı Tebliğin 5. maddesi uyarınca ortaklık paylarının
borsada işlem görmesinin istenmemesi gerekçesi ile Şirket’in Kanun kapsamından çıkması hususu
ortakların onayına sunulacaktır.
- Şirketimiz paylarının Borsada işlem görmesinin istenmemesi gerekçesiyle Kanun kapsamından
çıkma kararına olumlu oy kullanan pay sahipleri dışındaki genel kurul toplantısına katılmayanlar da dahil
pay sahiplerinin Kanun’un 24. maddesi uyarınca ayrılma hakkı bulunmaktadır.
- Pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullanım süresi içinde Şirketimize sahip oldukları hisse senetleri ve
varsa kesir makbuzları ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrılma hakkı kullanım süresi genel kurul
toplantısını izleyen 5. (beşinci) işgünü başlayacak ve başlangıç tarihini takip eden 2. (ikinci) yılın sonuna
kadar devam edecektir.
- Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından hazırlanan değerleme raporu çerçevesinde her 1 (bir) TL nominal bedelli pay başına 1.392- TL
olarak belirlenmiştir
- Pay bedelleri başvuruyu izleyen işgünü içinde Şirketimizce tam ve nakden ödenecektir.
8 - Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
9 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
NOT: Şirketimizin BDO Denet Bağımsız Denetim şirketine yaptırmış olduğu değerleme raporu
şirketimizin internet sitesinde yayınlanacaktır.
Saat 13:00’dan itibaren şirket merkezimizden her 10 dakikada bir servis kaldırılacaktır.
Download

2013 yılı genel kurul gündemi