T.C.
ESENLER BELEDĠYESĠ
SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ
ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler
Amaç
MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Esenler Belediyesi tarafından ilçemizde yaşayan
çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek, temel beceri ve
alışkanlıklar kazandırmak, oyun alanları oluşturmak ve çocukların anneleriyle birlikte vakit
geçirebilecekleri alanlar oluşturmak üzere açılacak olan “Anne Çocuk Oyun Merkezi”ndeki
hizmetin tür ve niteliğini, işleyişine ilişkin esasları, Anne Çocuk Oyun Merkezi Sorumlusu ve
diğer görevlilerin görev yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Esenler Belediyesi‟ne bağlı açılan ve açılacak olan
Anne Çocuk Oyun Merkezi‟nin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte Geçen;
a) Belediye
: Esenler Belediye Başkanlığı‟nı
b) Başkan
: Esenler Belediye Başkanı‟nı
c) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün Bağlı olduğu Başkan Yardımcısını
d) Müdür
: Sosyal Yardım İşleri Müdürünü
e) Müdürlük
: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü
f) Merkez
: Anne Çocuk Oyun Merkezini
g) Merkez Sorumlusu : Anne Çocuk Oyun Merkezi Sorumlusunu
ğ) Diğer Personel
: Anne Çocuk Oyun Merkezi‟nde
çalıştırılması gerekli psikolog, pedagog, öğretmen, çocuk gelişimcisi vb. çalışanları ifade
eder.
Dayanak
MADDE 4 – (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 14. Ve 15.
Maddelerine ve belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
TeĢkilat ve Bağlılık
TeĢkilat ve bağlılık
MADDE 5 – (1) Anne Çocuk Oyun Merkezi bir merkez sorumlusu, sosyal hizmet,
psikoloji, çocuk gelişimi-eğitim ve psikolojisi alanlarında eğitim görmüş kişiler ve bu
merkezlerde görev alabilecek yeteri kadar uzman, yazı, hesap, arşiv vb. hizmetleri görebilecek
personel ile temizlik, bulaşık vb. işlerde çalıştırılmak üzere istihdam edilen personelden
oluşur. Merkez ihtiyaca göre teknik, idari, sağlık gibi bölümlerle merkezin idari yapısını
oluşturabilir.
Merkez doğrudan Belediye Başkanına bağlı çalışabileceği gibi, Belediye Başkanının
görev tevdii ve yetki devri ile başkan yardımcısına da bağlı çalışabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Anne Çocuk Oyun Merkezi sorumlusunun görevleri
MADDE 6- (1) Merkezin sorumlusu, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü‟ne bağlı olarak
Müdürlüğün emir ve denetimleri doğrultusunda aşağıdaki görevleri yapar.
(a) Biriminin tüm işlerini ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Belediye
emirlerine göre yürütür.
(b) Anne Çocuk Oyun Merkezi‟ndeki çocuklara en iyi biçimde hizmet verilebilmesi
için gereken tüm önlemleri alır, görevliler arasında iş bölümünü sağlar ve denetler.
(c) Belediye bünyesinde açılan tüm Anne Çocuk Oyun Merkezilerinin amacına uygun
olarak işleyişi ile ilgili idari konularda her türlü işlemden; çocukların eğitim, bakım ve
beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda sağlanmasından;
çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerine yardımcı olunmasından,
onlara temel değer alışkanlıkların kazandırılmasından birinci derecede sorumludur.
(ç) Yönetsel ve teknik tüm işlerini yönetmelik, başkanlık ve bağlı olduğu başkan
yardımcısının emirlerine göre yürütür.
(d) Geliştirilmiş olan kayıt ve standart formlarının uygulanmasını sağlar, denetler ve
bunlara ilişkin istatistik bilgileri ilgili mercilere belli zaman aralıkları ile gönderir.
(e) Günlük ve aylık programının takibini yapar.
(f) Sağlık programlarının uygulanmasında yardımcı olur.
(g) Veli toplantıları ve eğitici programların düzenlenmesini organize eder.
(ğ) Her yılsonunda yıllık çalışma ve karşılaşılan problemleri kapsayan bir rapor
hazırlayarak üst makama sunar.
(h)Veli, çocuk ve Anne Çocuk Oyun Merkezi arasında uyumun sağlanması için
gerektiği zamanlarda ailelerle çalışma yapar. İlgili uzmanların yardımı ile öneriler paketi
oluşturur.
(ı) Çalışan tüm memur ve hizmetlilerin amiridir, gerekli personel performanslarını
yapar.
Öğretmen, uzman veya usta öğreticilerin yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) Grubundaki çocukların öz bakım becerisi, fiziksel, zihinsel, duygusal,
sosyal, ahlaki, cinsel ve dil gelişimlerini sağlamak; onlara temel değer ve alışkanlıkları
kazandırmak üzere faaliyetleri bir program dâhilinde uygulamakla yükümlüdür. Eğitim,
bakım ve temizliklerini sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine
getirilmesini sağlar.
(2) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programına sadık kalınarak, Anne Çocuk Oyun
Merkezi Sorumlusu, öğretmen, uzman ve usta öğretici işbirliği ile çocukların yaş gruplarına
göre hazırlanan yıllık eğitim programını uygular.
(3) Programların uygulanabilmesi için gerekli araç ve gereçlerin iyi kullanılmasını ve
korunmasını sağlar.
(4) Anne Çocuk Oyun Merkezi Sorumlusuna çocukların eğitimi ile ilgili günlük bilgi
verir.
(5) Çocuğun gelişimi ve uyumu hakkında veliyi bilgilendirir.
(6) Velinin öğrenci ile katılacağı etkinlikler düzenler.
(7) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev alır.
(8) Stajyer usta öğreticilerin çalışmalarından ve koordinasyonundan sorumludur.
Diğer personel
MADDE 8- (1) Merkezin büro, hesap, yazı, arşiv vb. hizmetlerinde ve temizlik,
bulaşık ve benzeri işlerinde çalıştırmak üzere yeteri kadar personel görevlendirilir. Ayrıca
gerek görüldüğü takdirde kendi branş dallarında hizmet etmek üzere müzik, resim, bilgisayar,
yabancı dil, çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi vb. konularda ders verebilecek
niteliklerde personel görevlendirilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve ĠĢleyiĢe ĠliĢkin Esaslar
Anne Çocuk Oyun Merkezine kabul Ģartları
MADDE 9- (1) Esenler‟de ikamet eden vatandaşların 0-6 yaş grubundaki çocuklar ve
anneleri ile Belediye Başkanlık makamı veya sorumlu başkan Yardımcılığı tarafından uygun
görülen çocuklar ve anneleri Anne Çocuk Oyun Merkezi‟ne kabul edilirler.
Merkeze bulaşıcı hastalığı, ağır ruhsal, zihinsel, bedensel sakatlıkları olan çocuklar
kabul edilmez.
Kayıt için istenecek belgeler
MADDE10- (1) Velinin dilekçesi,
(2) Çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi,
(3) Yerleşim yeri belgesi
(4) Çocuğun aşı kartı
(5) Çocuğun vesikalık resmi
(6) Sağlık raporu
Belgeler her çocuk için tutulacak dosyalarda muhafaza edilir.
ĠliĢiğin kesilmesi
MADDE 11Aşağıdaki haller dâhilinde çocuğun Anne Çocuk Oyun Merkezi ile ilişiği kesilir.
(1) Kabule esas olan bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması,
(2) Çocuğun Anne Çocuk Oyun Merkezi‟ne uyum sağlayamaması (otistik, zihinsel
engelli vb olması),
(3) Çocuğun ve ailesinin Çocuğun Anne Çocuk Oyun Merkezi„nin işleyişi ve düzenine
aykırı hareketlerinin sabit olması,
(4) Çocuğun Anne Çocuk Oyun Merkezi‟nde problem çıkaran veliler ikaz edilir.
Tekrarı halinde Çocuğun Anne Çocuk Oyun Merkezi„yle ilişiği kesilir.
ÇalıĢma gün ve saatleri
MADDE 12- (1) Anne Çocuk Oyun Merkezi hafta içi günlerde hizmet verirler.
(2) Anne Çocuk Oyun Merkezi‟nin çalışma saatleri 08.30 / 17.00 arasıdır.
(3) Anne Çocuk Oyun Merkezi‟nde Belediye Başkanlık Makamının talimatlarına
uygun, ihtiyaca bağlı olarak, 24 saat güvenlik personeli bulundurulur.
(4) Çocukların teslim alınması ve ailelerine teslim edilmesi işlemi nöbetçi görevli
öğretmen tarafından yapılır. Nöbetçi görevli öğretmen mesai başlangıç saatinden yarım saat
önce gelir, en son çocuk teslim edildikten sonra mesaisi sona erer. Nöbet çizelgesi Anne
Çocuk Oyun Merkezi Sorumlusu tarafından aylık olarak hazırlanır ve ilgililere tebliğ edilir.
Bulundurulması ve tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtlar
MADDE 13- Anne Çocuk Oyun Merkezi aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak
ve gerekli işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.
(1) Çocuk kayıt dosyası,
(2) Taşınır mal listeleri ve taşınır mal esas defteri,
(3) Her çocuk için ayrı bir dosya(çocuğa ait belgeler konulur),
(4) Belediye yasa ve tüzüklerinin gerektirdiği diğer kayıt, yazı iş ve işlemleri ile ilgili
evrakın dosyası.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu veya
kanuna dayanılarak çıkartılmış olan ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin onayından sonra, mahalli gazete
veya Belediye İnternet sitesinde yayınlandığı gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Download

Anne Çocuk Merkezi Yönetmeliği