T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1
PROJESİ
MANİSA
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“YAŞAM KOÇUMLA BAŞARIYA DOĞRU PROJESİ”
UYGULAMA ESASLARI
PROJENİN ADI: Yaşam Koçumla Başarıya Doğru Projesi
PROJENİN YASAL DAYANAĞI:
• Anayasanın 42.maddesi
• 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
• Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği
• 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
• Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik Onayı
PROJENİN KAPSAMI VE HEDEF KİTLESİ:
Pilot olarak uygulanacak Saruhanlı, merkez ilçeler Yunusemre ,
Şehzadeler de bulunan Liselerde öğrenim görmekte olan 10. Ve 11. sınıf
öğrencileri ve aileleri ve öğretmenleri kapsar.
PROJENİN GEREKÇESİ:
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri, ülkenin
geleceği olan çocukları iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir.
Ülkenin geleceği olan çocukların eğitiminde ailenin, okulun, çevrenin ve
öğretmenin en etkili faktörler olduğu bilinmektedir. Aile, çocuklarının
yetiştirilmesinden ve sosyal özelliklerinin kazandırılmasından sorumludur.
Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun rolünün ne kadar önemli
olduğu düşünüldüğünde ilimizdeki öğrencilerin akademik başarılarının istenilen
düzeye gelebilmesi, birey olarak daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde
2
yetiştirilmeleri için okul-aile işbirliğinin geliştirilmesine ve bireysel rehberliğe
ihtiyaç
duyulduğu
bilinmektedir.
Bu
amaçla
Yaşam
Koçluğu
Projesi
hazırlanmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
PROJENİN GENEL AMACI:
Pilot
İlçelerdeki
Liselerde
öğrenim
görmekte
olan
öğrencilerin
yaşamlarında toplum değerlerine saygı, ahlak ve sorumluluk duygusu
geliştirmeyi, akademik süreçlerinde başarılarını daha da arttırmayı, aileleri ile
işbirliğini güçlendirmeyi ve eğitsel birlikteliği sağlama bilincini öğrenci koçlarıyla
gerçekleştirmektir.
PROJENİN HEDEFLERİ
Öğrencilerde görülen disiplin problemlerinin bir önceki yıla göre azalması.
Okulun akademik başarısının bir önceki yıla göre artması.
Öğrenci velilerinin çocuğunun davranış ve başarısıyla ilgili olarak okul
ziyaretlerinde artış sağlama
Lise düzeyindeki öğrencilerin aileleri ile işbirliğin güçlenerek okul-aile
arasındaki eğitsel birlikteliğin oluşturma.
Toplum değerlerine saygılı, ahlaklı ve sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler
yetiştirme.
OKULUN KAZANIMLARI:
• Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.
• Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük oranda ortadan kalkar.
• İçinde bulunduğumuz çağın tehlikeleri ve tehditleri önlenir.
• Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen eğitim ortamı yaratılır.
• Okulun rekabet gücü artar.
ÖĞRENCİNİN KAZANIMLARI:
3
• Öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi sever.
• Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır.
• Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir.
• Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar.
• Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir.
PROJENİN PAYDAŞLARI:
 Manisa Valiliği
 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 Celal Bayar Üniversitesi
 Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM)
 Manisa Büyükşehir,Yunusemre,Şehzadeler Belediyeleri
 İl Kültür Turizm Müdürlüğü
 İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
İL/İLÇE MEM, PROJEDEN SORUMLU ŞUBELER:
Projenin uygulanmasında ve amacına ulaşmasında aşağıdaki birimler
sorumlu olup koordineli olarak birlikte çalışacaklardır.
Temel Eğitim Hizmetleri, Ortaöğretim Hizmetleri, Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Strateji Geliştirme Birimi,
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri,
PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ VE SÜRECİ:
Projenin başlangıç tarihi: Kasım 2014
Projenin bitiş tarihi: Haziran 2015
4
İKİNCİ BÖLÜM
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
PROJENİN UYGULAMA BASAMAKLARI
A- İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:
 Manisa Valiliği,Milli Eğitim Müdürlüğü, Celal Bayar Üniversitesi,
Rehberlik
Araştırma
Merkezi(RAM),
Manisa
Büyükşehir,Yunusemre,Şehzadeler Belediyeleri, İl Kültür Turizm
Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile protokol imzalanması.
 Proje uygulama sürecindeki kurulların oluşturulması
 Yürütme kurulu tarafından proje uygulama sürecinin planlanması
 Basın toplantısı ile projenin kamuoyuyla paylaşılması.
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; İlçe Yürütme Kurulu,Okul Yürütme
Kurulu ve Koç öğretmenlere CBÜ VE RAM dan gelen uzmanlarca
yaşam koçluğu, liderlik ve motivasyon ve projenin uygulanışı ile
ilgili eğitimler verilmesi. Eğitimin içeriği projenin temel amacı,
projenin
uygulanmasında
gerekli
olan
teknik
bilgiler
ve
öğretmenlere düşen görevlerle, liderlik ve motivasyon eğitimi
olacaktır.
 Projenin ara sonuçları ve uygulamanın proje yürütme kurulu
tarafından değerlendirilmesi.
B- İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE
İŞLEMLER:
 Proje uygulama sürecindeki kurulların oluşturulması
 Projenin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulma ve projenin
takibi
5
 Projenin ara sonuçları ve uygulamanın proje yürütme kurulu tarafından
değerlendirilmesi.(EK-4)
C- OKULLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:
 Proje uygulama sürecindeki kurulların oluşturulması
 Okullarda projenin uygulanması için gerekli olan alt yapının, Okul
Yürütme
Kurulu
tarafından
oluşturulması
ve
çalışma
takvimini
oluşturulması
 Okullarda sorumlu öğrenci koçlarının belirlenmesi. (Öğrenci koçlarının
belirlenmesinde,öncelikle
istekli
olanlar
arasından
,istekli
yoksa
öğrencilere uygulanacak anket sonucunda en çok oy alan öğretmenler
arasından 1 bayan 1 bay olmak üzere her okuldan en az 2 koç öğretmen
okul idaresi tarafından seçilecektir.)
 Proje için öğrenci gruplarının belirlenmesi: 10. ve 11. Sınıfların her
şubesinden
en
az
2-3
öğrenci
(başarılı-başarısız,olumlu-olumsuz
davranışlara sahip,farklı sosyo-kültürel çevreden gelen ,yaşamında ve
akademik sürecinde bireysel rehberliğe ihtiyaç duyulan öğrenciler
arasından karma olarak) seçilecektir.Gruplarda toplam öğrenci sayısı 20
yi aşmamalı.
 Öğrenci koçlarının sınıf düzeyinde gerçekleşecek öğrenci koçluğu
hizmetini planlaması.
 Öğrenci koçları, sorumlu olduğu öğrencilere kılavuzda belirtilen öğrenci
koçluğu hizmetini sunması.
D. PAYDAŞLARDAN GÖREV VE BEKLENTİLER:
İmzalanacak Protokol kapsamında; Manisa Valiliği,Milli Eğitim Müdürlüğü, Celal
Bayar
Üniversitesi,Rehberlik
Araştırma
Merkezi(RAM),Manisa
Büyükşehir,Yunusemre,Şehzadeler Belediyeleri, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl
6
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile arasında imzalanan protokol şartlarının
sağlanması .
PROJE KAPSAMINDA İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ VE OKULLARDA
OLUŞTURULACAK KURULLAR VE GÖREVLERİ:
Projenin uygulanma aşamasında 5 tane kurul oluşturulacaktır. Bunlar; İl
Yürütme Kurulu, Uzman Kurulu, İlçe Yürütme Kurulu, Okul Yürütme Kurulu ve
Okul Öğrenci Koçları Zümresi’dir. Bu kurulların oluşumu ve görevleri aşağıda
açıklanmıştır.
İL YÜRÜTME KURULU:
Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube müdürü, okul
müdürlerinden temsilci ortaokul müdürü, temsilci Lise Müdürü, RAM müdürü ve
AR-GE Birimi öğretmenlerinden oluşur.
İL YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREVLERİ:
• Projenin uygulanma iş ve işlemleri ile üretilen hizmetlerin kalitesini
geliştirmeye yönelik alınması gerekli önlemleri belirler.
• Gerekli görülen alanlarda gerekli önlemleri alır, iyileştirme sağlar.
• Projenin uygulama sürecine ilişkin ara ve sonuç raporunu hazırlayarak
problem görülen alanlara yönelik yönetim kurulu çözüm önerilerinde
bulunur.
• Manisa MEM web sitesinde ve Pilot uygulanacak ilçelerden
web
sitelerinde ‘’Yaşam Koçumla Başarıya Doğru Projesi’’ adı altında bölüm
açarak projeyle ilgili klavuz e- kitapçık ve ilgili materyallerin
yayınlanmasını sağlar.
İL UZMAN KURULU:
Milli Eğitim Müdür yardımcısı, Şube Müdürü, CBÜ ve RAM’ın sağladığı
uzmanlardan oluşur.
7
İL UZMAN KURULUNUN GÖREVLERİ:
• Bu kurul okullarda uygulanan projeye danışmanlık desteği verir.
• Proje kapsamında çıkan sorunlara çözüm üretir.
• Etkinlikler tasarlar. (Öğretmen klavuz e-kitapçık)
• Gerekli olan eğitimleri verir.
İLÇE YÜRÜTME KURULU:
İlçe Milli Eğitim Müdürü,İlçe Şube Müdürü, Ortaokul müdürü, Lise Müdürü,
Rehber öğretmen
İLÇE YÜRÜTME KURULU GÖREVLERİ:
1. İl genelinde yürütülen, Yaşam Koçumla Başarıya Doğru Projesi
çalışmalarını ilçesinde takip ve koordine eder.
2. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen her türlü yazı, talimat, materyal
ve dokümanın İlçe genelinde bulunan ilgili tüm okul ve kurumlara
ulaşmasını sağlar.
3. Yaşam Koçumla Başarıya Doğru Proje çalışmaları için okulların ihtiyaç
duyduğu gerekli malzeme, materyal ve diğer kaynakları temin eder.
4. Yaşam Koçumla Başarıya Doğru Projesi ile ilgili öğrenci, sınıf, okul ve ilçe
bazında yürütülen çalışmaları izler, rehberlik eder.
5. Okullardan dönem sonlarında proje raporlarını ister.
6. İlçe MEM web sayfasında Yerel Projeler adı altında’’ Yaşam Koçumla
Başarıya
Doğru
Projesi’’
bölümü
açarak
paylaşılması
gereken
materyallerin ,duyuruların güncel olarak yayınlanmasını sağlar.
OKUL YÜRÜTME KURULU:
Okul Müdürü, Müdür yardımcısı, okul rehber öğretmeni,koç öğretmen zümre
başkanları, öğrenci temsilcisi ve okul aile birliği başkanından oluşur.
OKUL YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREVLERİ:
8
• Okullarda proje kapsamında yapılacak faaliyetlerden sorumludur.
• İlçe Yürütme Kurulu ile irtibatı sağlar.
• Okulda projenin uygulanması alt yapı desteği oluşturur
• Okulda uygulanan projeyle ilgili değerlendirme toplantıları yapar ve
sonuçları ilçe proje yönetim kuruluna gönderir. (EK-3)
OKUL ÖĞRENCİ KOÇLARI ZÜMRESİ:
Okuldaki her grup öğrenciden sorumlu olan öğrenci koçu öğretmenlerden
oluşur.
OKUL ÖĞRENCİ KOÇLARI ZÜMRESİNİN GÖREVLERİ:
• Sınıf düzeyinde uygulanacak öğrenci koçluğu hizmetinin planlamasını
yapar.
• Yönergelere ve kılavuza uygun bir şekilde sorumlu olduğu öğrencilere
öğrenci koçluğu hizmeti sürdürür.
• Okul düzeyinde gerçekleşen öğrenci koçluğu hizmetini değerlendirir.
ÖĞRENCİ KOÇUNUN GÖREVLERİ:
Öğrenci koçu proje uygulama sürecinde aşağıda ki görevleri gerçekleştirir.
• Sorumlu olduğu öğrencileri tanır.
• Öğrencinin ailesi ile işbirliği yapar,
• Öğrencilerin devamsızlık, başarı durumu, davranış bozuklarını takip eder.
Bu alanda karşılaşılan sorunlara çözümler üretir.
• Öğrencilerinin akademik hedefler koymasına yardımcı olur ve bunların
gerçekleşme sürecini takip eder.
• Öğrencilerin yaşamlarıyla ilgili vizyon oluşturmasına rehberlik eder.
• Öğrencilerin okulda karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olur.
• Öğrenci koçu düşünme geliştirmek için fırsatlar sunar.
• Öğrenci koçu düşünme becerisini geliştirecek materyalleri organize eder.
9
• Öğrencilerin öğrenmelerinde önbilgilerin önemli olduğunu farkına
vardırır.
• Öğrencilerin öğrenmelerinde duyuşsal özeliklerini önemli olduğunu
farkına vardırır. Olumsuz bir duyuşsal özellik varsa bunu gidermeye katkı
sağlar.
• Öğrencilerde meydana gelen öğrenmenin eski bilgilerden kaynaklanan
anlamlarla gerçekleştiğini farkına vardırır.
• Öğrencileri motive eder.
• Ev ziyaretlerinde bulunur. Eğitimle ilgili öğrencinin evindeki sürecin
iyileştirilmesine yardımcı olur.
• Öğrencilerin öğrenci koçluğu ilgili kılavuz e-kitaptaki etkinliklerin
gerçekleştirmesini takip eder ve değerlendirmelerinde bulunur.
• Kılavuz
e-kitaptaki
etkinliklerin
yapılmasını
takip
eder,
değerlendirmelerde bulunur ve öğrencilere geri dönütler verir.
• Aylık okul öğrenci koçu zümresinde öğrenci koçluğu hizmetini
değerlendirir ve bu süreçteki sorunların giderilmesine yardımcı olur.
ÖĞRENCİ KOÇLARI ÖĞRENCİ KOÇLUĞU HİZMETİNİ AŞAĞIDAKİ ADIMLARA
GÖRE SÜRDÜRÜR:
1. Öğrenci Koçunun, grubunda yer alan öğrencileri ile toplantı yaparak
kendini tanıtması ve sistem hakkında öğrencilere bilgi vermesi.
2. Her öğrenci ile birebir görüşme gerçekleştirerek öğrenciyi daha iyi
tanıması.
3. Veliyi okula çağırarak ya da kendi eve –işyerine giderek, kendisini ve
sistemi tanıtması, öğrenci ile ilgili bilmesi gerekenleri veliden elde etmesi.
4. Koçun, öğrencinin kendisinden ve velisinden öğrenci hakkında detaylı
bilgi aldıktan sonra bu bilgilerin (Öğrencinin ilgileri, kapasitesi, ders
çalışma alışkanlıkları, özel zevkleri, özel durumları, geçmiş karneleri, sınav
10
başarıları vs.) hedef koymada belirleyici olması açısından bir forma
aktarması,
5. Öğrencilerin koçu ile birlikte, geçmiş akademik başarısı ve kapasitesi
dikkate alınarak gerçekçi hedefler belirlemesi.
6. Kılavuz e-kitapçıkta belirtilen ilkelere uygun bir şekilde öğrencilerin
görev kitaplarındaki etkinlikleri gerçekleştirmesini sağlama. (Proje
kapsamındaki etkinliklerle ilgili, Öğretmen kılavuz e- kitapçık Yunus
Emre,Şehzadeler,Saruhanlı ilçe MEM ve Manisa MEM web sitelerinde
yayınlanarak projeyle ilgili yapılacak etkinlikleri güncel takip etmeleri
sağlanacaktır.
Sosyal medya ve diğer iletişim araçları kullanılarak farklı etkinlik
örnekleri de ilgili sayfada yer alacaktır. Bu nedenle takip edilmesi uygun
olacaktır.)
7. Her ay yaptığı çalışmalarla öğrencilerin yaptığı çalışmaları değerlendirip
Okul Yürütme Kuruluna rapor sunma.(EK-1)
8. Koçun edindiği tüm bilgileri (öğrenci ile koyduğu hedefler dâhil ) okul
yönetimine ve rehber öğretmene bildirmesi.
9. Aylık olarak her takımın koçu başkanlığında bir kez toplanması ve takımın
başarı ve başarısızlıkları üzerine fikir alışverişinde bulunulması, daha iyisi
için önerilerin alınması, önerilerin uygulanabilirliklerinin tartışılması
10.Öğrencilerin hedeflerinin gözden geçirilmesi, ihtiyaç halinde yeni
hedeflerin belirlenmesi ve çalışma planının yeniden düzenlenmesi
11.Koçların öğrencilerin durumları ile ilgili olarak veliler ile bire görüşmeler
gerçekleştirerek durum değerlendirmeleri yapmaları.
12.Moral ve motivasyon gezilerinin yapılması ve sosyal etkinliklerde
bulunulması.
11
13.Uygulama süresince diğer koçlarla ayda bir toplantı gerçekleştirilerek
çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması.
14.Her dönem sonunda Okul Yürütme Kuruluna Dönem Sonu Raporunu
sunma(EK-2)
PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ VE RAPORLAMA;
 Her ay sonunda koç öğretmenlerin aylık rapor ve Dönem sonu raporunu
doldurarak Okul Proje Kuruluna teslim etmeleri.Proje bitiminde Okul
Yürütme
Kurulu
tarafından
İzleme-Değerlendirme
Formunun
doldurularak İlçe Yürütme Kuruluna gönderilmesi.İlçe Yürütme Kurulu
tarafından da oluşturulan raporun İl Yürütme Kuruluna gönderilmesi.
SIRA
1
2
3
4
5
6
2014-2015
‘’YAŞAM KOÇUMLA BAŞARIYA DOĞRU PROJESİ’’ UYGULAMA TAKVİMİ
UYGULAMA BASAMAKLARI
SORUMLU BİRİM
TARİH
Manisa Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, RAM ve
CBÜ, Manisa Büyükşehir,Yunusemre,Şehzadeler
İl MEM
EKİM
Beldiyeleri,İl Kültür Turizm Müdürlüğü,İl Gençlik
2014
ve Spor Müdürlüğü ile protokolün imzalanması.
İl Yürütme Kurulu
EKİM
İl Yürütme kurulu tarafından proje uygulama
2014
sürecinin planlanması
Proje uygulama sürecindeki kurulların
İL MEM /İlçe MEM/Okullar
EKİM
oluşturulması
2014
Manisa MEM web sitesinde ve Pilot uygulanacak İL Yürütme Kurulu
İlçe MEM web sitelerinde ,Yerel Projeler İlçe Yürütme Kurulu
bölümünde, ‘’Yaşam Koçumla Başarıya Doğru (Saruhanlı-YunusemreEKİM
Projesi’’ adı altında bölüm açarak projeyle ilgili Şehzadeler ilçeleri)
2014
klavuz e- kitapçık ve ilgili materyallerin
yayınlanması.
Basın toplantısı ile projenin kamuoyuyla
paylaşılması.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; İl Yürütme
Kurulu,Yunus Emre ve Şehzadeler İlçe Yürütme
Kurulu,Okul Yürütme Kurulu ve Koç öğretmenlere
CBÜ VE RAM dan gelen uzmanlarca yaşam
İL MEM
KASIM
2014
İL MEM-CBÜ-RAM
KASIM
2014
12
koçluğu, liderlik ve motivasyon ve projenin
uygulanışı ile ilgili eğitimler verilmesi
7
8
9
10
11
12
Okullarda projenin uygulanması için gerekli olan
alt yapının, Okul Yürütme Kurulu tarafından
oluşturulması ve çalışma takviminin hazırlanması
Okullarda öğrenci koçlarının belirlenmesi ve
Öğrenci Koçları Zümresi’nin oluşturulması.
Öğrenci gruplarının oluşturulması.
Okul Yürütme Kurulu
KASIM
2014
Okullar
KASIM
2014
KASIM
2014
KASIM
2014
KASIMARALIKOCAKŞUBATMARTNİSANMAYIS
Okul Yürütme Kurulu,
Öğrenci koçları
Öğrenci koçları
Öğrenci koçlarının öğrenci koçluğu hizmetini
planlaması.
Öğrenci koçları, sorumlu olduğu öğrencilere
kılavuzda belirtilen öğrenci koçluğu hizmetini
sunması.
Öğrenci koçları
Projenin sonuçları ve uygulamanın proje yürütme
kurulu tarafından değerlendirilmesi ve bir üst
kurula gönderilmesi.
Okul Yürütme Kurulu(EK3)
İlçe Yürütme Kurulu(EK-4)
İl Yürütme Kurulu
NOT:Projenin uygulanmasında başarılı olunması ve verimin sağlanması için; proje
koç öğretmenlere mümkün olduğu kadar az öğrenci verilmesi uygun olacaktır.
*Yaşam Koçumla Başarıya Doğru Projesi, Eğitim - Öğretimi aksatmadan uygulanacaktır.
… / … / 2014
Hilmi POLAT
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
13
HAZİRAN
2015
Download

muğla il - ilçe milli eğitim müdürlükleri