ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠL ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA
VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Merkez (UDÖM): Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
ç) Sekreter: Merkez Sekreterini,
d) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Türk soylular dâhil, yabancı uyruklulara
Türkçe öğretmek, bu uygulamayı çeşitli uzmanlık alanlarında gerçekleştirmek, bu amaç için
gerektiğinde ve yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak ve alanıyla ilgili konularda
bakanlıklar, diğer üniversitelerin ilgili birimleri ve kamu kuruluşlarıyla ortak eğitim-öğretim,
araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmek.
b) Alanla ilgili kamu kurumları ve özel kurumlarla işbirliği yaparak Türkiye’nin
tanıtımına da katkı sağlayacak nitelikte yazılı ve görsel öğretim materyali hazırlayıp
yayınlamak.
c) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda tüm modern dillerin öğretimini
yapmak.
ç) Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından yurt içi ve yurt dışındaki
görevlendirmelerde öğretim elemanları ve öğretmenlere yönelik o ülkenin dilinde kurslar
açmak.
d) Türkçenin ve modern (yaşayan) dillerin öğretilip araştırılması için Üniversite ve
diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okuyan ön lisans, lisans ve
lisansüstü öğrencilerle mezunlarına yönelik ortak programlar hazırlamak, kurslar düzenlemek
ve stajlar yaptırmak.
e) Yabancılara dil öğretimi yöntemleri üzerine araştırmalar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE
7 – (1)
Müdür,
Rektörce
yabancı dil
veya
dil öğretimi
alanında çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Müdürün görev süresi
sona erdiğinde tekrar görevlendirilebilir. Müdür, herhangi bir nedenle görevi başında
olmadığında Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Üç aydan fazla görevi başında bulunamayan
veya mazereti nedeniyle bulunmayacağı anlaşılan Müdürün görevi sona erer. Rektör Müdürün
teklif edeceği Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki öğretim üyesini
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları bu sıfatları dolayısıyla oy
hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık etmek
ve kurullarda alınan kararları uygulamak, merkezin amaç ve faaliyetlerinde belirtilen
konularda işleyişi sağlamak, UDAM’ın Merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki
personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla
ilgili önerilerini Rektöre iletmektir.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Müdür dahil beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu, Müdürün teklifiyle
Rektör
tarafından
Üniversitede
görevli öğretim
elemanları arasından üç yıllığına
görevlendirilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili karar
almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,
b) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak
görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,
c) Birimler koordinatörlüklerinin kurulması ile ilgili esasları belirlemek,
ç) Merkezde uygulanacak kurs ve ders ücretleri ve yapılacak indirimlerle ilgili
belirlemeler yapmak,
d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya
konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda bir sonraki Danışma Kuruluna rapor
vermek,
e) İlgili mevzuat hükümlerine göre yeni şubeler açılmasını, şubelerin kuruluş ve işleyişi
hakkındaki ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Rektörlüğe sunmak.
DanıĢma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta
olan en az beş en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
teklifi üzerine
Rektör
tarafından
iki
yıl
için
görevlendirilir.
Danışma
Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir. Rektör, Danışma
Kurulunun doğal başkanıdır.
(2) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında, Yönetim Kurulunun gerekli
gördüğü hallerde Müdür tarafından önerilen bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak
için çoğunluk şartı aranmaz. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Merkez ve şube
yöneticilerinin de Danışma Kurulu toplantılarına katılmalarını isteyebilir.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulunur.
Koordinatör
MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları içinden yabancı diller
için bir, Türk dili için bir olmak üzere iki koordinatör görevlendirir. Koordinatörler, eğitimöğretim için gerekli önlemleri alır ve uygular.
Eğitim-öğretim ve sınavlar
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim, Avrupa dil ölçütlerinde belirtilen düzeylere (A1, A2,
B1, B2, C1, C2) uygun olarak kurlar şeklinde uygulanır. Her kur döneminin sonunda yapılan
sınavlarla katılımcıların düzeyleri belirlenerek başarılı olanlara “başarı belgesi” verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,
Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliği Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
16/7/2014
Sayısı
29062
Download

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠL ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA VE