2014 Trafik Cezaları
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 267,00 TL.
Peşin 267,00 TL.
Peşin 2.754,75 TL.
Bunlar, bütün sorumluluk ve
giderler mal sahibine ait olmak
üzere, yolun yapımı, bakımı
işletilmesi ile ilgili kuruluşça
kaldırılır.
Peşin 2.754,75 TL.
Kimlere Uygulanacağı
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Tehlike
ve
engeller,
ilgili
kuruluşlar ve zabıtaca ortadan
kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler
yolun yapım ve bakımından
sorumlu kuruluşça derhal giderilir,
zarar karşılıkları ve masraflar
sorumlulara ödetilir.
Bunlar, yetkililerce durdurulacağı
gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine
getirilmeden işletme izni verilmez
ve bağlantı yolu, her türlü gider
sorumlulara ait olmak üzere yolun
yapım ve bakımı ile ilgili
kuruluşça ortadan kaldırılır.
356,00 TL.
Tehlikeli durum ve engeller, bütün
sorumluluk bunları yaratan kişilere
ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır,
yapılan masraflar sorumlulara
ödetilir.
356,00 TL.
Belediye sınırları dışındaki
karayolu kenarında, izinsiz
olarak yapı ve tesis yapmak,
Diğer Hususlar
3.673,00 TL.
17
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
3.673,00 TL.
16
Karayolu dışında, kenarında
veya karayolu sınırı içinde
izin
almadan,
trafik
işaretlerinin
görünmelerini
engelleyecek,
anlamlarını
değiştirecek
veya
güçleştirilecek,
yanıltacak
veya trafik için tehlike veya
engel yaratacak şekilde levha,
ışık ile ağaç, parmaklık, direk
vb. dikmek, koymak veya
bulundurmak,
Uymayanlara
14
Karayolu yapısı üzerine,
trafiği güçleştirecek, tehlikeye
sokacak veya engel yaratacak,
trafik
işaretlerinin
görülmelerini
engelleyecek
veya güçleştirecek şekilde bir
şey atmak, dökmek, bırakmak
vb, hareketlerde bulunmak ve
karayolu yapısı ve güvenlik
tesisleri ile trafik işaretlerine
zarar
vermek,
yerlerini
değiştirmek veya ortadan
kaldırmak.
Uymayanlara
13
Yolun yapımı ve bakımı ile
görevli
kuruluştan
izin
almadan ve trafik akımı ile
güvenliğini
bozacak,
karayolunu kullananlara ve
araçlara zarar verecek veya
yaya
yollarını
trafiğe
kapatacak şekilde karayolu
yapısında çalışma yapmak,
Uymayanlara
Trafik İhlalinin Konusu
yapabilmek için linki tıklayınız. (detaylı resimli anlatım)
Uymayanlara
Trafik Ceza Sorgulama
10
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Tescil yapılıncaya kadar
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Diğer Hususlar
Bunlar, yetkililerce durdurulacağı
gibi, yönetmelikteki şartlar yerine
getirilmeden işletme izni verilmez
ve bağlantı yolu, her türlü gider
sorumlulara ait olmak üzere yolun
yapım ve bakımı ile ilgili
kuruluşlarca ortadan kaldırılır
Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan
araçlar, tescil yapılıncaya kadar
trafikten men edilir.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun
22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu
kurum ve kuruluşunun en üst amiri
tarafından
Tescil yapılıncaya kadar
Peşin 2.754,75 TL
Peşin 129,00 TL
Peşin 996,75 TL.
Peşin 129,00 TL.
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
3.673,00 TL.
172,00 TL.
1.329,00 TL.
Kimlere Uygulanacağı
172,00 TL.
İcra
müdürlükleri,
vergi
dairesi müdürlükleri, milli
emlak müdürlükleri ile diğer
yetkili kamu kurum ve
kuruluşları tarafından satışı
yapılan araçları satın alanlar
20/1-d-8
gerekli bilgi ve belgeleri
sağlayarak ilgili trafik tescil
kuruluşundan bir ay içerisinde
adlarına
tescil
belgesi
almamak,
Uymayanlara
Satış ve devir işlemini,
siciline işlenmek üzere üç
işgünü içerisinde ilgili trafik
tescil kuruluşu ile vergi
dairesine bildirmemek, yeni
malik adına bir ay süreyle
geçerli tescile ilişkin geçici
20/1-d belge düzenlememek, 1512
sayılı Kanunun 112 nci
maddesi uyarınca belirlenen
ücret uygulanmaksızın satış
ve devre ilişkin her türlü
işlem karşılığında belirlenen
miktarın
üzerinde
ücret
almak,
Araç sahiplerine
Tescili zorunlu ve ilk tescili
yapılacak olan araçların satın
alma veya gümrükten çekme
tarihinden itibaren üç ay
içinde tescili için; hurdaya
20/1-a/1 çıkarılma halinde çıkarılış
tarihinden itibaren 1 ay içinde
tescilin silinmesi için; yazılı
olarak ilgili tescil kuruluşuna
başvurmamak,
Noterlere
18
Belediye sınırları içindeki
karayolu kenarında, izinsiz
olarak yapı ve tesis yapmak,
Alıcısına
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan
araçlar, tescil yapılıncaya kadar
trafikten men edilir.
26/1
Araçlarda,
bulundurulması
mecburi olan (çalışma yerini
ve şeklini, kapasite ile diğer
niteliklerini belirleyen plaka,
ışık, renk, şekil, sembol ve
yazı gibi) ayırım işaretlerini
bulundurmamak,
26/2
Araçların
dışında
bulundurulması
zorunlu
işaretlerden başka, araçlara;
izin alınmaksızın reklam,
yazı, işaret, resim, şekil,
sembol, ilan, flama, bayrak ve
benzerlerini takmak, yazmak,
sesli ve ışıklı donanımları
bulundurmak,
Araç Kullanmaktan Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
12,332.00 TL
Diğer Hususlar
5
5
Araca ait tescil belgesinin, trafik
belgesinin ve tescil plakalarının
ibraz edilememesi durumunda,
eksik olan belgeler ibraz edilip
plakalar araca takılıncaya kadar,
araç trafikten men edilecektir.
Araçlar
Geçici belge ve plakalar
Araçlar
Tespitin yapıldığı yerin mülki
amirin yetkilendirilmesi halinde
trafik tescil birim amiri tarafından
da ceza yazılabilir.
Araçlar
Peşin 60,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
80,00 TL.
80,00 TL.
Sürücülere ve araç
işletenlerine
Eksiklikleri giderilinceye
Trafikten Men
kadar
Peşin 129,00 TL.
10
10
Belgeler geçersiz ise
süresiz, eksik ise geçici
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 60,00 TL.
25
Tescilsiz olup, karayolunda
geçici olarak kullanılacak
araçları, geçici trafik belgesi
ve geçici tescil plakaları
almadan trafiğe çıkarmak, bu
belge ve plakaları başka
araçta veya süresi bittiği halde
kullanmak,
172,00 TL.
Peşin 545,25 TL.
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
80,00 TL.
10
727,00 TL.
Yetkilendirilmiş gerçek
veya özel hukuk tüzel
kişilerine
23
Tescil belgesi, trafik belgesi
ve tescil plakalarını araç
üzerinde ve uygun durumda
bulundurmadan
trafiğe
çıkmak,
Uymayanlara
Kimlere Uygulanacağı
Sürücülere
22
Genel
hükümlerden
kaynaklanan sorumlulukları
saklı kalmak üzere,ikinci fıkra
hükmüne
göre
yetkilendirilmiş gerçek veya
özel hukuk tüzel kişilerine
belirlenen usül ve esaslara
aykırı hareket etmek
Sürücülere ve araç
işletenlerine
21
Tescil edilen araçları trafik
belgesi ve tescil plakası
almadan
karayoluna
çıkarmak,
Uymayanlara
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Aykırı durumda olan donanım ve
yazılar, giderleri işletene ait olmak
üzere söktürülür, sürücü aynı
zamanda araç sahibi değilse,
ayrıca tescil plakasına da aynı
miktar
için
ceza
tutanağı
düzenlenir.
Aykırı durumda olan donanım ve
yazılar, giderleri işletene ait olmak
üzere söktürülür, sürücü aynı
zamanda araç sahibi değilse,
ayrıca tescil plakasına da aynı
miktar
için
ceza
tutanağı
düzenlenir.
3-6 ay
Diğer Hususlar
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse, ayrıca tescil plakasına da
aynı miktar için ceza tutanağı
düzenlenir.
Eksikliği
giderilinceye kadar
10
20
Araç Kullanmaktan Men
Aykırılığı
Trafikten Men
giderilinceye kadar
Teknik şar tlara uygun
hale getirilinceye kadar
İhtar edilir, tekrarı halinde,
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 129,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
Peşin 129,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
Peşin 267,00 TL.
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
172,00 TL.
20
5.519,00 TL.
31/2
80,00 TL.
Sürücülere
Takoğraf veya taksimetre
cihazlarını bozuk imal etmek
veya bozulmasına vasıta
olmak,
bu
durumdaki
cihazları araçlarda kullanmak,
172,00 TL.
Kamyon,
çekici
ve
otobüslerde takoğraf, taksi
otomobillerinde ise taksimetre
31/1-b
bulundurmamak,
kullanmamak veya kullanılır
şekilde bulundurmamak,
Sorumlulara
Özelliklerine ve cinslerine
göre, yönetmelikte nitelik ve
nicelikleri belirtilen gereçleri,
31/1-a
araçlarda
bulundurmamak,
kullanmamak veya kullanılır
şekilde bulundurmamak,
20
80,00 TL.
Diğer eksiklik ve bozuklukları
bulunan
araçlarla,
görüşü
engelleyecek veya bir kaza
halinde içindekiler için tehlikeli
olabilecek süs, aksesuar, eşya ve
çıkıntıları
olan
araçları
karayolunu
30/1-b kullanmak,
kullananlar için tehlike yaratacak
şekilde olan veya görüşü
engelleyecek ve çevredekileri
rahatsız edecek derecede duman
veya gürültü çıkaran araçları
kullanmak,
10
356,00 TL.
Sürücülere
Kimlere Uygulanacağı
Uymayanlara
Servis freni, lastikleri, dış ışık
donanımından yakını ve uzağı
gösteren ışıklar ile park, fren
30/1-a ve dönüş ışıkları noksan,
bozuk veya teknik şartlara
aykırı
olan
araçları
kullanmak,
28
Sürücülere
Resmi olmayan araçların
tescil plakalarının devlet malı
araçlarına ait plaka renginde
olması,
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse, ayrıca tescil plakasına da
aynı miktar için ceza tutanağı
düzenlenir.
Araç Kullanmaktan Men
Yapılan değişiklik belgeleri
Trafikten Men
üzerine işleninceye kadar
Araçlar
Sürücüler
İdari para cezası, 2918 sayılı
Kanun'un 8. maddesi (c) bendi
kapsamında Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının ilgili
birimlerince uygulanacaktır.
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse,
ayrıca
aracının
kullanılmasına izin veren sahibine
de tescil plakası üzerinden aynı
miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
Sürücüler
Mahkemelerce
veya
Cumhuriyet savcılıklarınca ya
da
Karayolları
Trafik
Kanununda
belirtilen
36/3-b
yetkililerce sürücü belgesi
geçici olarak ya da tedbiren
geri alındığı halde araç
kullanmak,
Diğer Hususlar
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse,
ayrıca
aracının
kullanılmasına izin veren sahibine
de tescil plakası üzerinden aynı
miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
Sürücüler
Sürücü belgesiz olarak araç
kullanmak,
Kullananlara ve
kullandıranlara
36/3-a
Bir yıl içinde üçüncü tekrarında
Peşin 1.096,5 TL.
Peşin 60,00 TL.
35/7
Muayene
istasyonu
için
işletme belgesi ile yetki
verildiği
halde,
işletme
şartlarına uymamak veya
gerektiği şekilde muayene
yapmamak,
Kullananlara ve
kullandıranlara
Araçların muayene süresini
geçirmek,
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 60,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
3- 19.319,00 TL..
Peşin 1.096,5 TL.
Peşin 1.096,5 TL.
1.462,00TL.
37
11 yaşını bitirmeden bisiklet
kullanmak,
13
yaşını
bitirmeden motorsuz taşıt
kullanmak veya hayvanları
tevdi etmek,
80,00 TL.
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
80,00 TL.
80,00 TL.
1- 5.792,00 TL.
.2- 9.659,00 TL..
1.462,00 TL.
1.462,00 TL.
Kullananlara ve
kullandıranlara
Kimlere Uygulanacağı
Sürücü belgesi iptal edildiği
halde araç kullanmak,
Uymayanlara
36/3-c
34
Sürücülere
10
32
Araç üzerinde yapılan teknik
değişikliği 30 gün içinde
tescil
yapan
kuruluşa
bildirmemek,
Muayene istasyonu işletenlere
10
Kullananlara ve
kullandıranlara
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse,
ayrıca
aracının
kullanılmasına izin veren sahibine
de tescil plakası üzerinden aynı
miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
Araç Kullanmaktan Men
Sürücüler
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse, ayrıca trafik zabıtasınca
araç sahibine de tescil plakasına
göre aynı miktar için ceza tutanağı
düzenlenir.
Sürücüler
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Peşin 129,00 TL. Peşin 129,00 TL. Peşin 545,25 TL. Peşin 1.096,5 TL. Peşin 1.096,5 TL.
1.462,00 TL.
Diğer Hususlar
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse, ayrıca araç sahibine de
tescil plakasına göre aynı miktar
için ceza tutanağı düzenlenir.
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse, ayrıca bu kişilere araç
kullandıran araç sahibine de tescil
plakasına göre aynı miktar için
ceza tutanağı düzenlenir.
Sürücülere
Sürücülere
Aksine
bir
işaret
bulunmadıkça,
araçlarını,
gidiş yönüne göre yolun
46/2-a sağından, çok şeritli yollarda
ise yol ve trafik durumuna
göre hızının gerektirdiği
şeritten sürmemek,
172,00 TL.
Peşin 129,00 TL.
20
Aksine
bir
işaret
bulunmadıkça,
şerit
değiştirmeden önce gireceği
46/2-b
şeritte,
sürülen araçların
emniyetle
geçişini
beklememek,
172,00 TL.
Peşin 129,00 TL.
20
Aksine
bir
işaret
bulunmadıkça,
trafiği
46/2-c aksatacak veya tehlikeye
düşürecek
şekilde
şerit
değiştirmek
172,00 TL.
Peşin 129,00 TL.
5
Araç
kullanırken sürücü
belgelerini
yanlarında
ve
44/1-b bulundurmamak
yetkililerin her isteyişinde
göstermemek,
Sürücülere
10
İkamet adresi değişikliklerini
44/1-a tescil kuruluşuna otuz gün
içinde bildirmemek,
Sürücülere
172,00 TL.
727,00 TL.
1.462,00 TL.
10
Sürücülere
42
Sürücü setifikasını sınıfına
uygun
sürücü
belgesine
dönüştürmeden karayolunda
araç kullanmak,
20
172,00 TL.
Kimlere Uygulanacağı
Sürücülere ve
kullandıranlara
B, C ve E sınıfı sürücü
belgesi
sahiplerinin,
39/1-b araçlarına yüklü ağırlığı 750
kg’ın üstünde römork takarak
kullanmak veya kullandırmak,
Sürücü
adaylarına ve
araç sahiplerine
Sürücü belgesi sınıfına göre
sürmeye yetkili oldukları
39/1-a
araçlar dışındaki araçları
sürmek,
Sürücülere ve
kullandıranlara
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
20
Peşin 129,00 TL.
Peşin 129,00 TL.
Peşin 129,00 TL.
47/1-b
Kırmızı
uymamak,
ışık
kuralına
Peşin 60,00 TL. Peşin 129,00 TL.
Trafiği
düzenleme
ve
denetimle
görevli
trafik
zabıtası veya özel kıyafetli ve
47/1-a
işaret taşıyan diğer yetkili
kişilerin uyarı ve işaretlerine
uymamak,
Peşin 60,00 TL.
46/3
Hayvanlarını veya hayvan
sürülerini gidiş yönüne göre
yolun en sağından ve imkan
olduğunda taşıt yolu dışından
götürmemek,
20
20
20
20
20
20
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Peşin 129,00 TL.
172,00 TL.
172,00 TL.
172,00 TL.
172.00 TL
80,00 TL.
Trafik güvenliği ve düzeni ile
ilgili olan ve yönetmelikte
47/1-d gösterilen diğer kural, yasak,
zorunluluk
veya
yükümlülüklere uymamak,
80,00 TL.
172,00 TL.
Kimlere Uygulanacağı
Sürücülere
Hayvan
sürücülerine
Sürücülere
Sürücülere
Trafik
işaret
levhaları,
cihazları ve yer işaretlemeleri
47/1-c
ile belirtilen veya gösterilen
hususlara uymamak,
Sürücülere
İki yönlü trafiğin kullanıldığı
dört veya daha fazla şeritli
yollarda aksine bir işaret
bulunmadıkça,
motosiklet,
46/2-e otomobil, kamyonet ve otobüs
dışındaki
araçları
kullananların,
geçme
ve
dönme dışında en sağ şeridi
izlememeleri,
Sürücülere
Aksine
bir
işaret
bulunmadıkça, gidişe ayrılan
46/2-d
en soldaki şeridi sürekli
olarak işgal etmek,
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
Araç Kullanmaktan Men
Sürücüler
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
Geriye doğru beş yıl içinde;1.defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl,
3 ve fazlasında 5'er yıl (Trafik Zabıtazı Tarafından)
20
5 yıl
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Peşin 2.805,75 TL.
Uyuşturucu veya uyarıcı
madde alarak araç kullanmak,
1. defada 727,00 TL. (Peşin 545,25 TL.)
2. defada 911,00 TL.(Peşin 683,25 TL.)
3 ve 3'ten fazlasında 1.462,00 TL.(Peşin 1.096,5 TL)
48/8
3.741,00 TL.
Sürücülere
Kimlere Uygulanacağı
48/5
0,50 promilin üzerinde alkollü
olarak
hususi
otomobil
kullanmak,
0,20
promil
üzerinde alkollü olarak hususi
otmobil dışında kalan diğer
araçları kullanmak
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl
süreyle geri alınan sürücüler
sürücü davranışlarını geliştirme
eğitimine; beş yıl süreyle geri
alınan sürücüler ise psiko-teknik
değerlendirme
ve
psikiyatri
uzmanının
muayenesine
tabi
tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin
geri alma süresi sonunda iade
edilebilmesi
için
yukarıda
belirtilen şartların sağlanması ve
Karayolları Trafik Kanununa
istinaden (48 inci madde ve diğer
bütün maddeler) verilmiş olan
idari para cezalarının tamamının
tahsil edilmiş olması zorunludur.
1,00 promilin üzerinde alkollü
olduğu tespit edilenler veya yasal
sınırların üzerinde alkollü olarak
trafik kazasına sebebiyet veren
sürücüler hakkında TCK 179
maddesinden işlem yapılacatır.
Sürücü
belgeleri;
sürücü
olmasında sakınca bulunmadığına
dair resmi sağlık kurumlarından
alınmış sağlık kurulu raporunun
ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları
Trafik Kanununa istinaden (48
inci madde ve diğer bütün
maddeler) verilmiş olan idari para
cezalarının
tamamının
tahsil
edilmiş ve geri alma süresinin
tamamlanmış olması halinde iade
edilir.
Hız sınırlarını % 30’dan fazla
aşmak,
Araç Kullanmaktan Men
Sürücüler
Trafikten Men
Sürücüler
2 yıl
15
Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa
ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile
51/2-b
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 1.558,5 TL.
Peşin 60,00 TL.
Peşin 129,00
TL.
10
Hız sınırlarını % 10’dan %
51/2-a 30’a (otuz dahil) kadar
aşmak,
Peşin 267,00 TL .
172,00 TL.
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
2.078,00 TL.
80,00 TL.
20
356,00 TL.
Taşıt
kullanma
süreleri
dışında araç kullanmak ve
kullandırmak,
Sürücüye, araç sahibine,
işleten veya teşebbüse
Kimlere Uygulanacağı
Sürücülere
49/3
Sürücülere
48/9
Uyuşturucu veya uyarıcı
maddelerin
kullanılıp
kullanılmadığı ya da alkolün
kandaki
miktarını
tespit
amacıyla, kollukça teknik
cihazlar kullanılmasını kabul
etmemek,
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
Trafik görevlilerince uyuşturucu
veya uyarıcı madde ölçümü
yapılmasına müsade etmeyen,
ancak uyuşturucu ya da uyarıcı
madde kulandığı kanusunda makul
şüphe duyulan sürücüler, 5271
sayılı
Ceza
Muhakemesi
Kanunu'nun adli kolluğa ilişikin
hükümleri
gereğince
mahalli
zabıtaya
teslim
edilecektir.
Mahalli
zabıta
tarafından
yürütülen
soruşturma
takip
edilecek
ve
sonuca
göre
Karayolları Trafik Kanunu'nun
48/8 maddesine göre işlem
yapılacaktır. Ayrıca Karayolları
Trafik Kanununa istinaden (48
inci madde ve diğer bütün
maddeler) verilmiş olan idari para
cezalarının
tamamının
tahsil
edilmiş olması halinde sürücü
belgesi geri alma süresi sonunda
iade edilir.
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse, araç sahibine de 172,00
TL (Peşin 129,00TL.), ayrıca
işleten veya teşebbüs sahibine de
356,00 TL. (Peşin 267,00TL.)
ceza uygulanır. Sürücü aynı
zamanda araç sahibi ise sürücüye
172,00 TL (Peşin 129,00TL.) ceza
uygulanır.
Sürücü belgesi geri alınanların
süresi
sonunda
psiko-teknik
değerlendirme
ve
psikiyatri
uzmanının muayenesi sonucunda
sürücü belgesi almasına mani hali
olmadığı anlaşılanların belgeleri
iade edilir.
Peşin 60,00TL
Kol ve grup halinde araç
kullanırken, araçlar arasında
52/1-d diğer
araçların
güvenle
girebilecekleri
açıklık
bırakmamak,
80.00 TL
53/1-a
Sağa dönüş kurallarına riayet
etmemek,
80.00 TL
6-8 ay
Peşin 60,00 TL.
80.00 TL
20
53/1-b
Sola dönüş kurallarına riayet
etmemek,
80.00 TL
4-6 ay
80,00 TL.
Diğer bir aracı izlerken,
hızlarını kullandıkları aracın
yük ve teknik özelliğine,
52/1-c görüş, yol, hava ve trafik
durumunun
gerektirdiği
şartlara uydurmadan güvenli
bir mesafe bırakmamak,
15
15
20
20
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 60,00 TL.
Sürücülere
15
Sürücülere
2.203,00 TL.den
3.673,00 TL.ye kadar
80,00 TL.
Araçların hızlarını, aracın yük
ve teknik özelliğine, görüş,
52/1-b yol, hava ve trafik durumunun
gerektirdiği
şartlara
uydurmamak,
Sürücülere
1,462,00 TL.den
2.203,00 TL'ye kadar
Sürücülere
15
Peşin 60,00TL Peşin 60,00 TL.Peşin 60,00TL
İşletenlere
Araçların hızlarını, kavşaklara
yaklaşırken,
dönemeçlere
girerken,
tepe
üstlerine
yaklaşırken,
dönemeçli
yollarda ilerlerken, yaya
52/1-a
geçitlerine,
hemzemin
geçitlere, tünellere, dar köprü
ve menfezlere yaklaşırken,
yapım ve onarım alanlarına
girerken azaltmamak,
Sürücülere
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Hız sınırlarını tespite yarayan
cihazların yerlerini belirleyen
51/5-b veya sürücüyü ikaz eden
cihazları
araçlarda
bulundurmak,
Sürücülere
Hız sınırlarını tespite yarayan
cihazların yerlerini belirleyen
51/5-a veya sürücüyü ikaz eden
cihazları imal veya ithal
etmek,
İmal veya ithal edenlere Kimlere Uygulanacağı
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
Cihazlar
mahkeme
müsadere edilir.
kararıyla
Cihazlar
mahkeme
müsadere edilir.
kararıyla
Geçmenin
yasak
yerlerden geçmek,
Sürücülere
172,00 TL.
Sürücülere
172,00 TL.
55
Bir araç tarafından geçilirken
geçilen araç sürücüsünün
geçilme
kurallarına
uymaması,
Sürücülere
80,00 TL.
56/1-a
Şerit izleme ve değiştirme
kurallarına uymamak,
Sürücülere
80,00 TL.
riayet
olduğu
20
20
15
20
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
20
Peşin 129,00 TL.
54/1-b
20
Peşin 60,00TL Peşin 60,00 TL. Peşin129,00TL
Geçme kurallarına
etmemek,
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Peşin 60,00 TL. Peşih 60,00TL Peşin 60,00TL
54/1-a
53/2
80,00 TL.
Kimlere Uygulanacağı
Sağa ve sola dönüşlerde,
kurallara uygun olarak geçiş
yapan yayalara, varsa bisiklet
yolundaki bisikletlilere ilk
geçiş hakkını vermemek.
80.00 TL
geriye
riayet
Sürücülere
Dönel kavşaklarda
53/1-d dönüş
kurallarına
etmemek,
20
80,00 TL.
Dönel kavşaklarda dönüş
kurallarına riayet etmemek,
Sürücülere
53/1-c
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
Peşin 60,00 TL.
Sürücülere
80,00 TL.
Peşin 60,00TL
20
Araçlarını zorunlu bir neden
olmadıkça, diğer araçların
ilerleyişine engel olacak
şekilde veya işaretle belirtilen
hız sınırının çok altında
56/1-d sürmek, güvenlik nedeni veya
verilen herhangi bir talimata
uyulması dışında, başkalarını
rahatsız edecek veya tehlikeye
sokacak şekilde gereksiz ani
yavaşlamak,
80,00 TL.
Peşin 60,00TL
10
Taşıt yolunun dar olduğu
yerlerde aksini gösteren bir
trafik işareti yoksa motorsuz
araçları kullananlar motorlu
araçlara, otomobil, minibüs,
56/1-e kamyonet, otobüs, kamyon,
arazi taşıtı, lastik tekerlekli
traktör, iş makineleri, yazılış
sırasına göre kendisinden
öncekilere geçiş kolaylığı
sağlamamak,
80,00 TL.
Peşin 60,00TL
20
Kavşaklara
yaklaşırken
kavşaktaki şartlara uyacak
57/1-a şekilde yavaşlamamak, geçiş
hakkı olan araçlara ilk geçiş
hakkını vermemek,
80,00 TL.
Peşin 60,00TL
20
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
80.00 TL
Önlerinde giden araçları
güvenli
ve
yeterli
bir
56/1-c
mesafeden izlememek (Yakın
takip)
Sürücülere
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Sürücülere
15
Sürücülere
Kimlere Uygulanacağı
İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt
yollarında karşı yönden gelen
araçların geçişini zorlaştıran bir
durum
varsa
geçişi
kolaylaştırmak için aracını sağ
kenara
yanaştırmamak,
gerektiğinde
sağa
yanaşıp
durmamak, dağlık ve dik yokuşlu
karşılaşma
56/1-b karayollarında
halinde, çıkan araç için geçiş güç
veya mümkün değilse, güvenli
geçişi sağlamak üzere, inen
araçların, varsa önceden sığınma
cebine girmemesi, sığınma cebi
yoksa sağ kenara yanaşıp
durmaması, gerektiği hallerde
geri gitmemesi,
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
80.00 TL
Peşin 60,00TL
Işıklı trafik işaretleri izin
verse bile trafik akışını
57/1-d engelleyecek
bir
durum
olduğu hallerde kavşağa
girmek,
80.00 TL
Kavşaklarda gereksiz olarak
duraklamak,
yavaşlamak,
57/1-e
taşıttan inmek veya araçların
motorunu durdurmak,
80.00 TL
Aksine bir işaret olmadıkça,
bütün kavşaklarda araçların
57/1-f ray üzerinde hareket eden
taşıtlara ilk geçiş hakkını
vermemek,
80.00 TL
20
20
20
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 60,00TL
Sürücülere
20
Peşin 60,00TL Peşin 60,00TL Peşin 60,00TL
80,00 TL.
Kavşak
kollarının
trafik
yoğunluğu bakımından farklı
oldukları
işaretlerle
belirlenmemiş ise, motorsuz
57/1-c araç sürücülerinin motorlu
araçlara, motorlu araçlardan
soldaki aracın, sağdan gelen
araca
geçiş
hakkını
vermemesi,
Sürücülere
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Sürücülere
20
Sürücülere
Kimlere Uygulanacağı
Trafik zabıtası veya ışıklı
trafik işaret cihazları veya
trafik
işaret
levhası
bulunmayan
kavşaklarda;
1.Bütün
sürücüler
geçiş
üstünlüğüne
sahip
olan
araçlara, 2.Bütün sürücüler
doğru
geçmekte
olan
tramvaylara, 3.Doğru geçen
tramvay
hattı
bulunan
karayoluna çıkan sürücüler bu
57/1-b yoldan gelen araçlara, 4.
Bölünmüş
yola
çıkan
sürücüler bu yoldan geçen
araçlara, 5. Tali yoldan ana
yola çıkan sürücüler ana
yoldan gelen araçlara, 6.
Dönel
kavşağa
gelen
sürücüler
dönel
kavşak
içindeki araçlara, 7. Bir iz
veya mülkten çıkan sürücüler,
karayolundan gelen araçlara
ilk geçiş hakkını vermemek,
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
80,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
Taşıt
yolu
üzerinde
duraklamanın yasaklandığının
60/1-a
bir trafik işareti ile belirtilmiş
olduğu yerlerde duraklamak,
Sürücülere
80,00 TL.
Peşin 60,00TL
10
Taşıt yolu üzerinde sol şeritte
60/1-b (raylı sistemin bulunduğu
yollar hariç) duraklamak,
Sürücülere
80,00 TL.
Taşıt yolu üzerinde yaya ve
60/1-c okul geçitleri ile diğer
geçitlerde duraklamak,
Sürücülere
80,00 TL.
Taşıt yolu üzerinde kavşaklar,
tüneller, rampalar, köprüler
ve bağlantı yollarında ve
60/1-d buralara yerleşim birimleri
içinde beş metre ve yerleşim
birimleri dışında yüz metre
mesafede duraklamak,
80,00 TL.
Taşıt yolu üzerinde görüşün
yeterli olmadığı tepelere
60/1-e
yakın
yerlerde
ve
dönemeçlerde duraklamak,
80,00 TL.
Taşıt yolu üzerinde otobüs,
60/1-f tramvay ve taksi duraklarında
duraklamak,
80,00 TL.
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL Peşin 60,00TL
10
10
10
10
10
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 60,00 TL.
Sürücülere
20
Peşin 60,00TL Peşin 60,00TL
80.00 TL
59
Yerleşim birimleri dışındaki
karayolunda, zorunlu haller
dışında duraklamak veya park
etmek,
zorunlu
hallerde
gerekli önlemleri almadan
duraklamak veya park etmek,
Sürücülere
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Sürücülere ve yolculara
15
Sürücülere
Kimlere Uygulanacağı
58
Aksine
bir
işaret
bulunmadıkça araçlarını gidiş
yönlerine göre yolun en sağ
kenarında
durdurmamak,
yolcularının iniş ve binişlerini
sağ taraftan yaptırmamak ve
yolcuların
da
iniş
ve
binişlerini
sağ
taraftan
yapmaması,
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL Peşin 60,00 TL.
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
İdari Para Cezası
(Trafik
Peşin 60,00TL zabıtasınca)
80,00 TL.
80.00 TL
80.00 TL
80.00 TL
80.00 TL
Sürücülere
Sürücülere
80.00 TL
Taşıt yolu üzerinde kurallara
uygun şekilde park etmiş
61/1-g
araçların çıkmasına engel
olacak yerlerde park etmek
80.00 TL
Taşıt yolu üzerinde üç veya
daha fazla ayrı taşıt yolu olan
61/1-f
karayolunda ortadaki taşıt
yolunda park etmek
80.00 TL
Kamu hizmeti yapan yolcu
taşıtlarının
duraklarını
61/1-e belirten levhalara iki yönden
onbeş metrelik mesafe içinde
park etmek
Sürücülere
Taşıt
yolu
üzerinde
belirlenmiş
yangın
61/1-d musluklarına her iki yönden
beş metrelik mesafe içinde
park etmek
Sürücülere
Taşıt yolu üzerinde geçiş
61/1-c yolları önünde veya üzerinde
park etmek
Sürücülere
Taşıt yolu üzerinde park
etmenin trafik işaretleri ile
61/1-b
yasaklandığı yerlerde park
etmek
Sürücülere
Taşıt
yolu
üzerinde
yasaklandığı
61/1-a duraklamanın
yerlere park etmek
80.00 TL
Kimlere Uygulanacağı
Sürücülere
Taşıt yolu üzerinde işaret
levhalarına,
yaklaşım
yönünde ve park izni verilen
60/1-h yerler dışında; yerleşim birimi
içinde onbeş metre ve
yerleşim birimi dışında yüz
metre mesafede duraklamak
Sürücülere
Taşıt
yolu
üzerinde
60/1-g duraklayan veya park edilen
araçların yanında duraklamak
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
10
10
15
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin 120,00 TL.
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
80.00 TL
80.00 TL
80.00 TL
80.00 TL
Kimlere Uygulanacağı
Sürücülere
Sürücülere
Sürücülere
80.00 TL
Taşıt
yolu
üzerinde
özürlülerin
araçları
için
61/1-o
ayrılmış park yerlerinde park
etmek
80.00 TL
Taşıt yolu üzerinde ayrıca
yönetmelikte belirtilen haller
61/1-n
dışında yaya yollarında park
etmek
80.00 TL
Taşıt yolu üzerinde belirli
kişi, kurum ve kuruluşlara ait
araçlara,
yönetmelikteki
61/1-m
esaslara göre ayrılmış ve bir
işaret levhası ile belirlenmiş
park yerlerinde park etmek
160.00 TL
Taşıt yolu üzerinde park
61/1-l etmek için tespit edilen süre
ve şeklin dışında park etmek
Sürücülere
Taşıt yolu üzerinde park için
yer ayrılmamış veya trafik
işaretleri ile belirtilmemiş alt
61/1-k geçit, üst geçit ve köprüler
üzerinde veya bunlara on
metrelik mesafe içinde park
etmek
Sürücülere
Taşıt yolu üzerinde kamunun
faydalandığı ve yönetmelikte
belirtilen yerlerin giriş ve
61/1-j
çıkış kapılarının her iki yönde
beş metrelik mesafe içinde
park etmek
Sürücülere
Taşıt yolu üzerinde işaret
levhalarında park etme izni
61/1-ı
verilen süre veya zamanın
dışında park etmek
Sürücülere
Taşıt yolu üzerinde geçiş
üstünlüğü olan araçların giriş
ve
çıkışının yapıldığının
61/1-h
belirlendiği işaret levhasından
onbeş metre mesafe içinde
park etmek
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
15
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
10
Yasaklara aykırı park edilen
araçlar,
trafik
zabıtasınca
kaldırılabilir,
masraflar
ödenmeden araç teslim edilmez.
Peşin 60,00 TL.
Araçlarda şartlarına uygun
ışık
donanımını
bulundurmamak
Sürücülere
356,00 TL.
Peşin 267.00 TL..
10
Yerleşim birimleri dışındaki
karayollarında
geceleri
seyrederken,
yeterince
aydınlatılmamış
tünellere
64/1-a-1 girerken, benzeri yer ve
hallerde (karşılaşmalar ve
öndeki aracı izleme halleri
dışında)
uzağı
gösteren
ışıkları yakmamak
Sürücülere
80,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
20
Geceleri, yerleşim birimleri
dışında
karayollarındaki
karşılaşmalarda, bir aracı
takip ederken, bir aracı
geçerken yan yana gelinceye
64/1-a-2 kadar ve yerleşim birimleri
içinde, gündüzleri ise görüşü
azaltan sisli, yağışlı ve
benzeri havalarda yakını
gösteren
ışıkların
yakılmaması.
172,00 TL.
Peşin 129,00TL
20
Kuyruk (arka kenar) ışıklarını
64/1-a-3 uzağı veya yakını gösteren
ışıklarla birlikte kullanmamak
80,00 TL.
Peşin 60,00
TL.
10
Gece sis ışıklarının sisli, karlı
ve sağanak yağmurlu havalar
64/1-b-1
dışında diğer farlarla birlikte
yakılması
80.00 TL
Peşin 60,00TL
15
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
80,00 TL.
63
Sürücülere
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Sürücülere
15
Sürücülere
Kimlere Uygulanacağı
62
Yerleşim birimleri içindeki
karayolunda,
bir
trafik
işaretiyle izin verilmedikçe ve
yükleme, boşaltma, indirme,
bindirme, arızalanma gibi
zorunlu nedenler dışında
kamyon, otobüs ve bunların
katarlarını, lastik tekerlekli
traktörler ile her türlü iş
makinelerini park etmek.
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
Uygun olmayan ışık donanımı
trafik zabıtasınca söktürülür.
Peşin
60,00TL
Sürücülere
80.00 TL
Peşin 60,00
TL.
20
64/1-b-6
Sadece park lambaları ile
seyretmek
80.00 TL
65/1-a
Taşıma sınırı üstünde yolcu
almak,
64,00 TL.
65/1b(a)
Azami yüklü ağırlığı veya izin
verilen azami yüklü ağırlığı
%3,75 + 500 Kg dan % 10
fazlasına kadar aşmak,
Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç
işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en
yakın yerleşim biriminde indirilir.
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
1- İşleten ile gönderenin aynı olması
halinde, işleten ve gönderen için
uygulanacak idari para cezalarının toplamı
uygulanır.2- Gönderenin birden fazla
olması veya tespit edilememesi halinde
işleten ve gönderen için uygulanacak idari
para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
1- İşleten ile gönderenin aynı olması
halinde, işleten ve gönderen için
uygulanacak idari para cezalarının toplamı
uygulanır.2- Gönderenin birden fazla
olması veya tespit edilememesi halinde
işleten ve gönderen için uygulanacak idari
para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
1- İşleten ile gönderenin aynı olması
halinde, işleten ve gönderen için
uygulanacak idari para cezalarının toplamı
uygulanır.2- Gönderenin birden fazla
olması veya tespit edilememesi halinde
işleten ve gönderen için uygulanacak idari
para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
664,00 TL.
Peşin 498,00 TL.
Azami yüklü ağırlığı veya izin
65/1-b
verilen azami yüklü ağırlığı
(c)
%20 fazlasına kadar aşmak
10
Peşin 996,75 TL.
Azami yüklü ağırlığı veya izin
verilen azami yüklü ağırlığı
%15 fazlasına kadar aşmak,
15
Peşin 1.494,75 TL .
65/1b(b)
ışıkları
1.329,00 TL.
Karşılaşmalarda
söndürmek
Diğer Hususlar
1.993,00 TL.
64/1-b-3
geç
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 60,00TL
Peşin60,00T
L
80.00 TL
Yönetmelikteki
esaslara
ışık
takmak
ve
64/1-b-5 aykırı
kullanmak
Dönüş
ışıklarını
anlamında kullanmak
Peşin48,00 TL. Peşin60,00TL
Sürücülere
15
Sürücülere
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
80.00 TL
80.00 TL
Öndeki aracı geçişlerde uyarı
için çok kısa süre dışında
64/1-b-4
uzağı
gösteren
ışıkların
yakılması
Uymayanlara
Kimlere Uygulanacağı
Sürücülere
Sürücülere
10
64/1-b-2
Uymayan işletenlere ve Uymayan işletenlere ve
yük gönderenlere
yük gönderenlere
5
Uymayan işletenlere
ve yük gönderenlere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Gerekli şartlar
sağlanıncaya kadar
15
Gerekli şartlar
sağlanıncaya kadar
15
Gerekli izinler sağlanıncaya
kadar
15
Gerekli şartlar
sağlanıncaya kadar
Gerekli şartlar
sağlanıncaya kadar
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 1.995,00 TL .
Peşin 248,25TL..
Peşin 248,25TL..
Peşin 1-498,00 TL.
Peşin 2-996,75 TL.
1-664,00 TL. 2-1.329,00 TL.
1-Uymayan işletenlere
2-Yük gönderenlere
Gabari dışı yük yüklemek,
65/1-g taşınan yük üzerine veya araç
dışına yolcu bindirmek
Peşin 123,00 TL. Peşin 498,00 TL.
Peşin 2.991,75 TL .
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
2.660,00 TL.
331,00 TL.
3.989,00 TL.
664,00 TL.
164,00 TL.
Tehlikeli ve zararlı maddeleri,
65/1-e gerekli izin ve tedbirleri
alınmadan taşımak,
331,00 TL.
Uymayan işletenlere
ve yük gönderenlere
İşletenlere
Karayolu yapısı ve kapasitesi
ile
trafik
güvenliği
65/1-d bakımından
tehlikeli
olabilecek tarzda yükleme
yapmak,
Sürücülere, uymayan
işletenlere ve yük
gönderenlere
Azami yüklü ağırlık veya izin
verilen azami yüklü ağırlık
65/1-c
aşılmamış olsa bile azami
dingil ağırlıklarını aşmak,
Uymayanlara
1- İşleten ile gönderenin aynı olması
halinde, işleten ve gönderen için
uygulanacak idari para cezalarının toplamı
uygulanır.2- Gönderenin birden fazla
olması veya tespit edilememesi halinde
işleten ve gönderen için uygulanacak idari
para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Azami yüklü ağırlığı veya izin
65/1-b
verilen azami yüklü ağırlığı
(e)
%25'in üzerinde fazla aşmak,
Ağırlık
ve
boyutları
bakımından taşınması özel
65/1-f izne bağlı olan eşyayı izin
almadan yüklemek, taşımak
ve taşıttırmak.
Diğer Hususlar
1- İşleten ile gönderenin aynı olması
halinde, işleten ve gönderen için
uygulanacak idari para cezalarının toplamı
uygulanır.2- Gönderenin birden fazla
olması veya tespit edilememesi halinde
işleten ve gönderen için uygulanacak idari
para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Uymayanlara
Azami yüklü ağırlığı veya izin
65/1-b
verilen azami yüklü ağırlığı
(d)
%25 fazlasına kadar aşmak,
Uymayan işletenlere
Kimlere Uygulanacağı
ve yük gönderenlere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
1- İşleten ile gönderenin aynı olması
halinde, işleten ve gönderen için
uygulanacak idari para cezalarının toplamı
uygulanır.
2Gönderenin birden fazla olması veya tespit
edilememesi halinde işleten ve gönderen
için uygulanacak idari para cezalarının
toplamı işletene uygulanır.
1- İşleten ile gönderenin aynı olması
halinde, işleten ve gönderen için
uygulanacak idari para cezalarının toplamı
uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla
olması veya tespit edilememesi halinde
işleten ve gönderen için uygulanacak idari
para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç
işletenine ait olmak üzere,fazla yolcular en
yakın yerleşim biriminde indirilir.
65/4
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
Diğer Hususlar
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 123,00 TL.
Peşin 123,00 TL.
Ağırlık ve boyut kontrol
mahallerinde işaret, ışık, ses
veya görevlilerin dur ikazına
rağmen tartı veya ölçü
kontrolüne girmeden seyrine
devam etmek,
Peşin 996,75 TL.
Peşin 123,00 TL.
164,00 TL.
Peşin 123,00 TL.
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
164,00 TL.
164,00 TL.
164,00 TL.
Çeken ve çekilen araçlarla
ilgili şartlar ve tedbirler
65/1-k
yerine getirilmeden araçları
çekmek,
1.329,00 TL.
Kimlere Uygulanacağı
Uymayanlara
15
Uymayanlara
15
Sürücünün görüşüne engel
olacak,
aracın
sürme
güvenliğini bozacak ve tescil
65/1-j plakaları, ayırım işaretleri,
dur ve dönüş ışıkları ile
yansıtıcıları örtecek şekilde
yükleme yapmak,
Uymayanlara
15
Yükü, her çeşit yolda ve
yolun her eğiminde dengeyi
bozacak, yoldaki bir şeye
65/1-i
takılacak ve sivri çıkıntılar
hasıl
edecek
şekilde
yüklemek,
Uymayanlara
15
Yükü, karayoluna değecek,
düşecek,
dökülecek,
65/1-h saçılacak, sızacak, akacak,
kayacak, gürültü çıkaracak
şekilde yüklemek.
İşletenlere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Tescil plakalarına göre idari para
cezası uygulanır.
Peşin 129,00 TL.
15
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Kimlere Uygulanacağı
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
172,00 TL.
66
Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet
ve motorlu bisikletlerin taşıt
yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet
ve motosikletlerin yayaların
kullanmasına ayrılmış yerlerde,
bunlardan ikiden fazlasının taşıt
yolunun bir şeridinde yan yana
sürülmesi; Bisiklet sürenlerin en
az bir elleri, motorlu bisiklet
sürenlerin manevra için işaret
verme hali dışında iki elleri ve
motosiklet sürenlerin devamlı iki
elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve
yönetmelikte belirtilen güvenlik
şartlarına uymamaları; Bisiklet,
motorlu bisiklet ve sepetsiz
motorsiklet sürücülerinin, sürücü
arkasında yeterli bir oturma yeri
olmadıkça
başka
kişileri
bindirmeleri ve yönetmelikte
belirtilen sınırdan fazla yük
taşımaları; Sürücü arkasında ayrı
oturma yeri olan bisiklet, motorlu
bisiklet
ve
sepetsiz
motosikletlerde
bir
kişiden
fazlasının taşınması
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
80,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
Yayaların
yürümesine
ayrılmış
kısımların
kullanılmasının
mümkün
68/1-a-2 olmadığı veya bulunmadığı
hallerde,
taşıt
trafiğini
tehlikeye düşürecek şekilde
taşıt yolunda yürümek
80,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
20
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Yayalara
80,00 TL.
Kimlere Uygulanacağı
Yönetmelikte
belirtilen
tedbirleri almadan, diğer
yayalar için ciddi rahatsızlık
verecek boyutta eşyaları
itmek veya taşımak, taşıt
68/1-a-1 yolunun en sağ şeridinden
fazla kısmını işgal etmek,
gece ve gündüz görüşün az
olduğu hallerde çarpmayı
önleyici uyarıcı tedbirleri
almamak.
Yayalara
67
Sürücülerin, park yapmış
taşıtlar arasından çıkarken,
duraklarken taşıt yolunun
sağına
veya
soluna
yanaşırken, sağa veya sola
dönerken,
karayolunu
kullananlar
için
tehlike
doğurabilecek ve bunların
hareketlerini
zorlaştıracak
şekilde
davranmaları;
Yönetmelikte belirtilen şartlar
dışında geriye dönmeleri veya
geriye gitmeleri, izin verilen
hallerde
bu
manevraları
yapacak
sürücülerin,
karayolunukullananlar
için
tehlike
veya
engel
yaratmaları, Dönüşlerde veya
şerit
değiştirmelerde
sürücülerin niyetlerini dönüş
işaret ışıkları veya kol işareti
ile açıkça ve yeterli şekilde
belirtmemeleri,
verilen
işaretlerin manevra süresince
devam etmemesi ve biter
bitmez sona erdirilmemesi,
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Diğer Hususlar
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin 60,00TL
Peşin
60,00TL
Peşin60,00TL
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
80.00 TL
80.00 TL
80.00 TL
3 ay hafif hapis
cezaı
Peşin 60,00TL
izin
koşu
Peşin 267,00 TL.
Uymayanlara
Gerekli
makamdan
almadan yarış ve
düzenlemek
70
80.00 TL
Kimlere Uygulanacağı
Yayalara
Yayalara
69/2
Başıboş hayvan bırakma
yasağına riayet etmeyerek,
trafik kazasına sebebiyet
vermek
Uymayanlara
69/1
Yerleşim yerleri dışındaki
karayollarında, taşıt yolu
üzerinde;
zorunlu
haller
dışında hayvan bulundurmak,
binek hayvanları ve sürüler ile
elle sürülen araçları trafik
kurallarına uymadan sevk ve
idare etmek veya ettirmek,
başıboş bırakmak
Uymayanlara
Yaya yollarında, geçitlerde
veya zorunlu hallerde; taşıt
68/1-c yolu üzerinde trafiği tehlikeye
düşürecek
davranışlarda
bulunmak
80.00 TL
Işıklı işaret veya yetkili
kişilerin
bulunmadığı
geçitlerde ve kavşaklarda,
68/1-b-3 yaklaşan aracın uzaklık ve
hızını gözönüne almadan veya
gözönüne aldığı halde uygun
zamanda geçmemek
80.00 TL
Karşıdan karşıya geçişlerde
işaretlere riayet etmemek
356,00 TL.
68/1-b-2
Yayalara
Yaya ve okul geçitlerinin
bulunduğu
yerlerdeki
68/1-b-1 geçitlerde, yayalar için ışıklı
işaret olduğu halde bu
işaretlere uymamak
Yayalara
Her iki tarafta da yaya yolu ve
banket bulunmayan veya
kullanılır durumda olmayan
68/1-a-3
iki yönlü trafiğin kullanıldığı
karayollarında, taşıt yolunun
sol kenarını izlememek
Yayalara
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Görevlilerce derhal durdurulur.
Peşin 60,00 TL.
Sürücülere
80,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
10
73
Araçları, kamunun rahat ve
huzurunu
bozacak
veya
kişilere zarar verecek şekilde
saygısızca sürmek, araçlardan
bir şey atmak veya dökmek,
seyir halinde cep veya araç
telefonu
ile
benzer
haberleşme
cihazlarını
kullanmak
80.00 TL
Peşin 60,00 TL.
10
74
Görevli bir kişi veya ışıklı
trafik işareti bulunmayan,
ancak başka bir trafik işareti
ile belirlenmiş yaya veya okul
geçitlerine
yaklaşırken,
araçlarını yavaşlatmamak ve
bu geçitlerden geçen veya
geçmek
üzere
bulunan
kişilere ve öğrencilere ilk
geçiş hakkını vermemek.
172,00 TL.
Peşin 129,00 TL.
20
75
Okul taşıtlarının “DUR”
işaretini yaktıkları hallerde
diğer araçların durmaması;
“DUR” işaretinin öğrencilerin
binmeleri
veya
inmeleri
sırasında ve yönetmelikte
belirtilen
hallerde
yakılmaması bu ışıkların
gereksiz ve amaç dışı
kullanılması, okul taşıtlarının
Karayolları
Trafik
Yönetmeliği ve Okul Servis
Araçları
Hizmet
Yönetmeliğinde
belirtilen
hususlara uymaması,
172,00 TL.
Peşin 129,00 TL.
15
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
80,00 TL.
72
Ses, müzik, görüntü ve
haberleşme
cihazlarını
şartlarına uygun olmadan
araçlarda bulundurmak, bu tür
cihazları kamunun rahat ve
huzurunu bozacak şekilde
kullanmak
Uymayanlara
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Sürücülere
15
Sürücülere
Kimlere Uygulanacağı
71
Geçiş
üstünlüğüne
haiz
araçları kullanırken diğer
geçiş
üstünlüğüne
haiz
araçlarla
karşılaşmalarında
birbirlerine ilk geçiş hakkını
vermemek ve zorunluluk
olmadığı
halde
geçiş
üstünlüğü hakkını kullanmak
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
Cihazlar araçlardan söktürülür.
172,00 TL.
Peşin 129,00 TL.
Bir yetkili veya görevli
77/1-c yönetimindeki yürüyüş kolları
arasından geçmek
Sürücülere
80,00 TL.
Emniyet
kemeri
bulundurulması zorunluluğu
78/1-a olan araçlarda emniyet kemeri
bulundurmamak
ve
kullanmamak,
80,00 TL.
Motosikletlerde sürücülerin
koruma başlığı ve gözlüğü,
78/1-b yolcuların ise koruma başlığı
bulundurmaması
ve
kullanmaması
80,00 TL.
10
15
15
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 129,00 TL.
Sürücülere
15
76
Peşin 60,00 TL. Peşin 60,00 TL. Peşin 60,00 TL.
172.00 TL
Gözleri
görmeyen
ve
yönetmelikte gösterilen özel
işaret ve benzerlerini taşıyan
kişilerin, taşıt yolu üzerinde
77/1-b
bulunmaları
halinde,
sürücülerin yavaşlamamaları
ve gerekiyorsa durmamaları
ve yardımcı olmamaları
Uymayanlara
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Sürücülere
20
Uymayanlara
Sürücülerin
demiryolu
geçitlerini, geçidin durumuna
uygun
olmayan
hızla
geçmeleri, ışıklı veya sesli
işaretin vereceği "DUR"
talimatına uymamaları, taşıt
yolu üzerine indirilmiş veya
indirilmekte olan tam veya
yarım
bariyerler
varken
geçide girmeleri ,ışıklı işaret
ve bariyerle donatılmamış
demiryolu
geçitlerini
geçmeden önce, sürücülerin
durmaları,
herhangi
bir
demiryolu
aracının
yaklaşmadığına
emin
olduktan sonra geçmemeleri.
Kimlere Uygulanacağı
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
356,00 TL.
Peşin 267,00TL.
Uymayanlara
172 TL
Peşin 129,00 TL.
Kazayı
yetkililere
81/1-d bildirmemek, kaza yerinden
ayrılmak
172.00 TL
Kazaya sebebiyet verenlerin
karşı tarafın bulunmaması
81/1-e
halinde durumu zabıtaya veya
diğer şahsa bildirmemek
172.00 TL
Yaralanmalı veya ölümlü
kazalarda
zabıtadan izin
alınmadan olay yerinden
ayrılmak
356,00 TL.
Peşin 267,00TL. Peşin129,00 TL. Peşin 129,00 TL.
81/3
Peşin 129,00 TL.
Sürücülere
Trafik kazalarına karışanların,
kazaya
karışan
kişiler
tarafından istendiği takdirde
kimliğini, adresini, sürücü ve
81/1-c
trafik belgesi ile sigorta poliçe
tarih
ve
numarasını
bildirmemesi
ve
göstermemesi
Uymayanlara
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Uymayanlara
Kazalarda; ölen, yaralanan
veya maddi hasar var ise bu
kaza can ve mal güvenliğini
81/1-b etkilemiyorsa,
sorumluluğunun
tespitine
yarayan iz ve delil dahil kaza
yerindeki durumu değiştirmek
79
Diğer Hususlar
Bu maddede öngörülen altı aydan
iki yıla kadar hapis ve beş bin
güne kadar adli para cezası
suçunun,
soruşturma
ve
kovuşturması 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu ve diğer
ilgili mevzuata göre yapılır.
172,00 TL.
Uymayanlara
Kaza mahallinde durmamak
81/1-a ve trafik güvenliği için gerekli
tedbirleri almamak
Uymayanlara
Kimlere Uygulanacağı
Karayolu üzeri park yerindeki
araçlardan park yerini tespite
yetkili idarece veya bu idare
tarafından
işletme
izni
verilmediği halde park ücreti
almak veya almaya teşebbüs
etmek
Sürücülere
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
20
10
20
15
20
Zorunlu mali sorumluluk
sigortası yaptırmamak
Uymayanlara
80,00 TL.
Peşin 60,00TL
94
Sigorta müddetinin sona
ermesi
veya
işletenin
değişmesi halinde belirlenen
müddetler içerisinde durumu
ilgili
sigorta
şirketine
bildirmemek
İşletenlere ve
sigortacılara
80,00 TL.
Peşin 60,00 TL.
99
Zarar gören kişilerin kaza
veya zarara ilişkin belgelerin
ibrazını müteakip 8 iş günü
içinde,
zorunlu
mali
sorumluluk sigortası sınırları
içerisinde kalan miktarları
hak sahibine ödememek
Sigortacılara
5.519,00 TL.
101
Zorunlu mali sorumluluk
sigortasını yapmamak
5.519,00 TL.
Eksikliği giderilinceye kadar
91
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
Peşin 129,00 TL.
Peşin 129,00 TL.
Peşin
129,00TL
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
172,00 TL.
172,00 TL.
Kimlere Uygulanacağı
Sürücülere ve
uymayanlara
20
Sigorta
şirketlerine
Tamirhane, servis istasyonu
ve garaj gibi yerlere ölüm
veya
yaralanma
ile
sonuçlanan bir kaza geçirmiş
82/1-c olduğu belli olan veya
üzerinde suç belirtisi bulunan
bir araç gelince, en yakın
zabıtaya haber vermemek ve
deftere işlememek
172,00 TL.
Şehirlerarası
akaryakıt
sağlık
82/1-b istasyonlarında
malzemesi bulundurmamak
Sahip ve
işletenlere
Kazaya
karışan
araç
sürücülerinin
veya
kaza
mahallinden
geçen
araç
82/1-a sürücülerinin
ilk yardım
önlemleri almaması, zabıtaya
ve sağlık kuruluşuna haber
vermemesi
Sahip ve sorumlulara
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Diğer Hususlar
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
5.519,00 TL.
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Kimlere Uygulanacağı
Diğer Hususlar
Sürücülere
Asli kusurlu olarak, ölümle
118/5 sonuçlanan trafik kazalarına
sebebiyet vermek
Sürücülere
Yazılı
uyarıya
rağmen
belirlenecek
süre
içinde
123/4 kurslarını
kanun
ve
yönetmelik şartlarına uygun
duruma getirmemek
911,00 TL.
Kurs 15 günden az olmamak üzere
mülki amirlerce geçici olarak
kapatılır.
Gerekli makamdan izin ve
123/5 belge almadan sürücü kursları
açmak,
5.519,00 TL.
Belge alınmadan açılan kurslar
zabıtaca kapatılır.
Araçları motorlu araç tescil ve
trafik belgesinde gösterilen
Ek-2/1
maksadın dışında kullanmak
ve sürülmesine izin vermek
15 gün
3-6 ay
1 yıl (Mahkemece)
Peşin 545,25 TL.
727,00 TL.
118
3.defasında
Trafik ihlalinin yapıldığı
tarihten geriye doğru 1 yıl
içerisinde 100 ceza puanını
doldurmak
Kurs sahiplerine
Ceza puanı nedeniyle sürücü
belgesi geri alınanlar; birinci defa
eğitime, ikinci defa da psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri
uzmanının
muayenesine
tabi
tutulurlar, muayene sonucunda
sürücülük yapmasına engel hali
yoksa belgesi iade edilir.
Kurs sahiplerine
1.defasında 2 ay 2.defasında 4 ay
Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs
sahiplerinin iş yerleri, mahallin en
büyük mülki amirince 15 güne
kadar faaliyetten men edilir.
Sürücülere ve araç sahiplerine
104
Gözetim, onarım bakım, alım,
satım veya araçta değişiklik
yapılması amacıyla kendisine
teslim
edilen
araçların
zorunlu mali sorumluluk
sigortasını yaptırmamak
Mesleki faaliyette
bulunanlara
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse, ayrıca, tescil plakasına da
aynı miktar için ceza tutanağı
düzenlenir.
Araç Muayene Randevu
Trafik Cezaları (Trafik Ceza Maddeleri)
Araç Kullanmaktan Men
Trafikten Men
60 gün
Belgelerin Geri Alınması
(Trafik zabıtasınca)
Belgelerin İptali
(Mahkemelerce)
5252 sayılı
Kanunun 7.
maddesine göre
belirlenecek idari
para cezası
Ceza Puanı (Sürücüler İçin)
5.519,00 TL.
Peşin 181,5 TL.
242,00 TL.
Yolculara
Zorunlu mali sorumluluk
sigortası yaptıranlar ile sigorta
yaptırılan araçlara ait bilgileri
Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri
Birliğine
göndermemek,
sigortasını
yaptırmamış işletenleri tespit
amacıyla
zorunlu
mali
sorumluluk sigortası poliçeleri
ile ilğili olarak İçişleri
Bakanlığınca
istenecek
bilgileri vermemek.
Ek-8
İdari Para Cezası
(Trafik
zabıtasınca)
Kimlere Uygulanacağı
Ayırıcı işareti bulunmayan ve
ilgili belediyeden izin veya
Ek-2/4 ruhsat
almadan
faaliyet
gösteren
araçlardan
taşımacılık hizmeti almak.
Sigorta şirketlerine
İlgili belediyeden izin veya
ruhsat almaksızın, belediye
Ek-2/3
sınırları
dâhilinde
ticari
amaçlı yolcu taşımak.
Sürücülere, araç sahibine, bağlı bulunduğu
durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına
Bir yıl içerisinde 1. defasında 2.184,00 TL.
Peşin 1.638,00 TL.
Bir yıl içerisinde tekekrür halinde 3.640,00
TL. Peşin 2.730,00 TL.
Trafik İhlalinin Konusu
Ceza Miktarı ve
Uygulayacak Kuruluş
ve Tüvturk Detaylı bilgiler için linki tıklayınız.
Pratik web sitesi için linki tıklayınız.
Diğer Hususlar
Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse, ayrıca aracın tescil
plakasına da aynı miktar için ceza
tutanağı
düzenlenir.
Tespiti
halinde bağlı bulunduğu durak,
işyeri
ve
işletmelerin
sorumlularına da aynı miktar için
ceza tutanağı düzenlenir.
Download

2014 Trafik Cezaları