EKİM 2014 DÖNEMİ
2013 YILI EKİM AYINDA 3,2 MİLYAR TL OLAN BÜTÇE AÇIĞI, 2014 YILI
EKİM AYINDA 3 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
2013 YILI EKİM AYINDA 761 MİLYON TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN
2014 YILI EKİM AYINDA 4 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR.
2014 YILI EKİM AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
AYINA GÖRE YÜZDE 13,8 ORANINDA ARTARAK 34,2 MİLYAR TL
OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 12 ORANINDA ARTARAK 37,2
MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI EKİM AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA
GÖRE YÜZDE 7,3 ORANINDA ARTARAK 27,9 MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 1,9
ORANINDA AZALARAK 30,2 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
A. EKİM 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Ekim ayı bütçe
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Değişim
giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı
denge gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
milyar 170 milyon TL açık vermiş iken 2014 yılı Ekim
ayında 3 milyar 10 milyon TL açık vermiştir.
(%)
Y ıllık
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Faiz Giderleri
Bütç e Gelirleri
2013 yılı Ekim ayında 761 milyon TL faiz dışı açık
verilmiş iken 2014 yılı Ekim ayında 3 milyar 994 milyon
Oranı
Milyon TL
Vergi Gelirleri
Bütç e Dengesi
Faiz Dışı Denge
Ekim
Ekim
Gerç .
%
37.185
8,5
358.239 30.779 8,6
384.433
30.181
7,9
-1,9
2.409 4,8
52.000
7.004
13,5
190,7
389.682 30.018 7,7
403.175
34.175
8,5
13,8
326.169 26.022 8,0
348.353
27.925
8,0
7,3
-18.543 -3.170 17,1
-33.258
-3.010
9,1
5,0
18.742
3.994
21,3
625,1
31.443
%
Ekim
436.433
49.986
Gerç .
Bütç e
408.225 33.188 8,1
Gerç .
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Ekim ayında 3
2014
-761 -2,4
12,0
TL faiz dışı fazla verilmiştir.
2013 yılı Ekim ayında bütçe giderleri 33 milyar 188
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı
40.000
35.000
ayında yüzde 12 oranında artarak 37 milyar 185 milyon
30.000
25.000
TL olmuştur.
20.000
15.000
10.000
2013 yılı Ekim ayında faiz hariç bütçe giderleri 30
5.000
0
-5.000
milyar 779 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılı
Bütçe
Giderleri
2013 Ekim
33.188
Faiz
Hariç
Giderler
30.779
2014 Ekim
37.185
30.181
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Vergi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
2.409
30.018
26.022
-3.170
-761
7.004
34.175
27.925
-3.010
3.994
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
Faiz Dışı
Denge
Ekim ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 30 milyar 181
milyon TL olmuştur.
2
Diğer taraftan 2014 yılı Ekim ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 190,7 oranında
artarak 7 milyar 4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ekim ayında 30 milyar 18 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Ekim ayında yüzde 13,8
oranında artarak 34 milyar 175 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 7,3 oranında
artarak 27 milyar 925 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ekim ayı bütçe giderlerinin ekonomik
BÜTÇE GİDERLERİ
Değişim
sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda
2013
(%)
Y ıllık
Ekim
Gerç .
2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için
öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten Ekim
37
Oranı
Mily on TL
yer almaktadır.
ayında
2014
milyar
185
milyon
TL
gider
gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 33
milyar 188 milyon TL harcama yapılmıştır.
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Gerç .
Bütç e
%
Ekim
Gerç .
Ekim
%
408.225 33.188
8,1
436.433
37.185 8,5
358.239 30.779
8,6
384.433
30.181 7,9
12,0
-1,9
Personel Giderleri
96.235
8.413
8,7
109.969
9.538 8,7
13,4
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
1.370
8,4
18.875
1.551 8,2
13,2
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.386
2.668
7,3
37.590
3.301 8,8
23,7
148.743 12.056
8,1
163.554
10.698 6,5
-11,3
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
43.767
4.583 10,5
36.689
3.913 10,7
-14,6
Sermaye Transferleri
7.666
1.103 14,4
6.518
443 6,8
-59,9
Borç Verme
9.135
6,4
7.645
738 9,7
4,8
52.000
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
585
0
0
49.986
2.409
3.593
26,2
0
7.004 13,5
190,7
2014 yılı Ekim ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde 7,9’u
kullanılarak 30 milyar 181 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 oranında artarak 9 milyar 538 milyon TL
olmuştur. 2014 yılı Ekim ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,7’si kullanılmıştır.
2014 yılı Ekim ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 13,2 oranında artarak 1 milyar 551 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,2’si bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Ekim ayında mal ve hizmet alım giderleri
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 oranında artarak
14.000
3 milyar 301 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede
12.000
10.000
öngörülen 37 milyar 590 milyon TL ödeneğin yüzde 8,8’i
8.000
bu ayda kullanılmıştır.
6.000
4.000
2014 yılı Ekim ayında cari transferler geçen yılın
2.000
0
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
Cari
Transferler
Se rmaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
1.370
Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
2.668
2013 Ekim
8.413
2014 Ekim
9.538
12.056
4.583
1.103
585
2.409
1.551
3.301
10.698
3.913
443
738
7.004
aynı ayına göre yüzde 11,3 oranında azalarak 10 milyar
698
milyon
TL
olarak
gerçekleşmiş
ve
bütçede
öngörülen 163 milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde 6,5’i bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Ekim ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 413 milyon TL transfer
yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla
yapılan transfer tutarı ise 711 milyon TL’dir.
2014 yılı Ekim ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 63 milyon TL,
mahalli idare payları ise 2 milyar 938 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
3
2014 yılı Ekim ayında 3 milyar 913 milyon TL sermaye gideri, 443 milyon TL sermaye transferi
yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 738 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 190,7 oranında artarak 7 milyar 4
milyon TL olmuştur. Faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak ortaya çıkan
dönemsel bir gerçekleşmeyi ifade etmekte olup, faiz giderleri program hedefleri ile uyumlu bir seyir
izlemektedir.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Ekim ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri
BÜTÇE GELİRLERİ
yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
Ekim
Yıllık
2013 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri 30 milyar 18
Değişim
2014
Gerç .
Gerç .
Oranı (%)
Ekim
%
Bütç e
Gerç .
%
Ekim
milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 13,8
Bütç e Gelirleri
389.682
30.018 7,7
403.175 34.175 8,5
13,8
oranında artarak 34 milyar 175 milyon TL olarak
Genel Bütç e Gelirleri
375.564
29.008 7,7
392.968 32.722 8,3
12,8
326.169
26.022 8,0
348.353 27.925 8,0
7,3
49.395
2.986 6,0
44.615
4.797 10,8
60,6
11.445
880 7,7
7.223
1.282 17,7
45,8
2.673
131 4,9
2.984
171 5,7
31,0
gerçekleşmiştir.
Vergi Gelirleri
Vergi Dışı Diğer Gelirler
2014 yılı Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen
Özel Bütç eli İdarelerin Öz Gelirleri
yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 oranında artarak 27
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
milyar 925 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ekim ayında genel bütçe vergi dışı diğer
VERGİ GELİRLERİ
2013
Milyon TL
2014
Ekim
Y ıllık
Bütç e
Gerç .
Gerç .
%
Gelir Vergisi
63.761
6.246
9,8
70.768
Kurumlar Vergisi
28.988
176
0,6
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
3.697
9,7
Özel Tüketim Vergisi
85.462
7.620
6.160
641
62.727
4.917
9.416
764
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
Değişim
Oranı (%)
Ekim
Ekim
Gerç .
%
7.017
9,9
31.095
179
0,6
2,0
39.626
3.092
7,8
-16,3
8,9
89.391
8.333
9,3
9,3
10,4
7.131
791
11,1
23,5
7,8
64.820
5.268
8,1
7,1
8,1
10.384
858
8,3
12,3
12.948
793
6,1
14.964
1.031
6,9
30,1
Diğer
18.712
1.168
6,2
20.175
1.355
6,7
16,0
Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 326.169 26.022
8,0
348.353
27.925
8,0
7,3
türleri
itibarıyla
2014
yılı
artarak 4 milyar 797 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
12,3
Harçlar
Vergi
gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında
Ekim
2014 yılı Ekim ayında özel bütçeli idarelerin öz
gelirleri 1 milyar 282 milyon TL, düzenleyici ve
denetleyici kurumların gelirleri ise 171 milyon TL
olmuştur.
ayı
gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına
göre; harçlar yüzde 30,1, banka ve sigorta muameleleri
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
9.000
8.000
7.000
vergisi yüzde 23,5, gelir vergisi yüzde 12,3, damga
6.000
vergisi yüzde 12,3, özel tüketim vergisi yüzde 9,3,
4.000
ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 7,1, kurumlar
2.000
vergisi yüzde 2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 16
oranında artarken, dahilde alınan katma değer vergisi
yüzde 16,3 oranında azalmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
5.000
3.000
1.000
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Ve rgisi
Özel
Tü ketim
Ve rgisi
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Ve rgisi
176
Dahilde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
3.697
2013 Ekim
6.246
2014 Ekim
7.017
Damga
Ve rgisi
641
İthalde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
4.917
7.620
179
3.092
8.333
Harçlar
Diğer
791
5.268
764
793
1.168
858
1.031
1.355
4
OCAK-EKİM 2014 DÖNEMİ
2013 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 7,7 MİLYAR TL OLAN BÜTÇE AÇIĞI,
2014 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 14,9 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
2013 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 38,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA
VERİLMİŞ İKEN 2014 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 30,3 MİLYAR TL FAİZ
DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN
AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 8,6 ORANINDA ARTARAK 347,7 MİLYAR TL
OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 10,6 ORANINDA ARTARAK 362,6
MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI
DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 7,6 ORANINDA ARTARAK 286,6 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 12,7
ORANINDA ARTARAK 317,3 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
B. OCAK-EKİM 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak-Ekim dönemi
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı
denge gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
Yıllık
Gerç .
Merkezi
yönetim
bütçesi
2013
yılı
Ocak-Ekim
Bütç e Giderleri
döneminde 7 milyar 664 milyon TL açık vermiş iken bu
Faiz Hariç Giderler
yılın aynı döneminde 14 milyar 941 milyon TL açık
Faiz Giderleri
Bütç e Gelirleri
vermiştir.
Vergi Gelirleri
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz dışı fazla ise 30
milyar 332 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Değişim
2014
Oc ak-Ekim
Gerç .
Oc ak-Ekim
Bütç e
%
Oranı (%)
Gerç .
Oc ak-Ekim
%
408.225 327.728
80,3
436.433
362.620
83,1
10,6
358.239
281.481
78,6
384.433
317.347
82,5
12,7
49.986
46.247
92,5
52.000
45.273
87,1
-2,1
389.682 320.064
82,1
403.175
347.679
86,2
8,6
326.169
266.285
81,6
348.353
286.575
82,3
7,6
Bütç e Dengesi
-18.543
-7.664
41,3
-33.258
-14.941
44,9
-94,9
Faiz Dışı Denge
31.443
38.583
122,7
18.742
30.332
161,8
-21,4
2013 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe giderleri 327
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
milyar 728 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014
400.000
yılının aynı döneminde yüzde 10,6 oranında artarak 362
350.000
300.000
milyar 620 milyon TL olmuştur.
250.000
200.000
150.000
2013 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz hariç bütçe
100.000
50.000
giderleri 281 milyar 481 milyon TL olarak gerçekleşmiş
0
-50.000
Bütçe
Giderleri
2013 O cak-Ekim
327.728
Faiz
Hariç
Giderler
281.481
2014 O cak-Ekim
362.620
317.347
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Ve rgi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
Faiz Dışı
Denge
46.247
320.064
45.273
347.679
266.285
-7.664
38.583
286.575
-14.941
30.332
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 12,7 oranında
artarak 317 milyar 347 milyon TL olmuştur.
5
Diğer taraftan 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
2,1 oranında azalarak 45 milyar 273 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Ekim döneminde 320 milyar 64 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı
döneminde yüzde 8,6 oranında artarak 347 milyar 679 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi
gelirleri ise yüzde 7,6 oranında artarak 286 milyar 575 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Ekim dönemi bütçe giderlerinin
BÜTÇE GİDERLERİ
ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki
2013
Milyon TL
tabloda yer almaktadır.
Oc ak-Ekim
Yıllık
Gerç .
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Değişim
2014
Gerç .
Bütç e
%
Oranı (%)
Oc ak-Ekim
Gerç .
Oc ak-Ekim
%
408.225
327.728 80,3
436.433 362.620
83,1
10,6
358.239
281.481 78,6
384.433 317.347
82,5
12,7
bütçe giderleri 362 milyar 620 milyon TL olarak
Personel Giderleri
96.235
81.757 85,0
109.969
93.909
85,4
14,9
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
13.407 82,2
18.875
15.667
83,0
16,9
gerçekleşmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.386
24.312 66,8
37.590
27.915
74,3
14,8
148.743
122.969 82,7
163.554 135.657
82,9
10,3
43.767
26.877 61,4
36.689
30.921
84,3
15,0
Sermaye Transferleri
7.666
4.888 63,8
6.518
4.711
72,3
-3,6
Borç Verme
9.135
7.272 79,6
7.645
8.566
112,0
17,8
87,1
-2,1
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
0
49.986
0
3.593
0
46.247 92,5
52.000
45.273
artarak 93 milyar 909 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 16,9 oranında artarak 15 milyar 667 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8
oranında artarak 27 milyar 915 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 oranında
artarak 135 milyar 657 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde sağlık, emeklilik
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı
140.000
120.000
dönemine göre yüzde 9,3 oranında artışla 67 milyar 690
100.000
milyon TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal
80.000
güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının
60.000
40.000
Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer
20.000
0
tutarı ise 7 milyar 150 milyon TL’dir.
Personel
Giderleri
2013 Ocak-Ekim
81.757
SGK Devlet
Primi
Giderleri
13.407
2014 Ocak-Ekim
93.909
15.667
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
24.312
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
122.969
26.877
4.888
7.272
46.247
27.915
135.657
30.921
4.711
8.566
45.273
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler
içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar 853 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Mahalli idare payları ise 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4
oranında artarak 31 milyar 608 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde 30 milyar 921 milyon TL sermaye gideri, 4 milyar 711 milyon TL
sermaye transferi yapılmıştır.
Borç verme giderleri 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde 8 milyar 566 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
6
Faiz giderleri 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında
azalarak 45 milyar 273 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014
yılı
Ocak-Ekim
dönemi
bütçe
gelir
BÜTÇE GELİRLERİ
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
2013 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri 320
milyar 64 milyon TL iken 2014 yılının aynı döneminde
yüzde 8,6 oranında artarak 347 milyar 679 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
%
Bütçe
Ocak-Ekim
Gerç.
Ocak-Ekim
%
389.682
320.064 82,1
403.175 347.679
86,2
8,6
Genel Bütçe Gelirleri
375.564
309.707 82,5
392.968 334.219
85,0
7,9
326.169
266.285 81,6
348.353 286.575
82,3
7,6
49.395
43.423 87,9
44.615
47.643
106,8
9,7
11.445
8.034 70,2
7.223
10.680
147,9
32,9
2.673
2.323 86,9
2.984
2.781
93,2
19,7
Vergi Dışı Diğer Gelirler
ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında
Gerç.
Oranı (%)
Bütçe Gelirleri
Vergi Gelirleri
2014 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı
Ocak-Ekim
Yıllık
Gerç.
Değişim
2014
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
artarak 286 milyar 575 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Ekim döneminde genel bütçe vergi
VERGİ GELİRLERİ
2013
Milyon TL
Yıllık
Gerç .
Oc ak-Ekim
Gerç .
Değişim
2014
Oranı (%)
Oc ak-Ekim
Bütç e
%
Gerç .
%
Oc ak-Ekim
Gelir Vergisi
63.761
51.978 81,5
70.768
60.197
85,1
15,8
Kurumlar Vergisi
28.988
21.264 73,4
31.095
24.295
78,1
14,3
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
32.666 86,0
39.626
32.345
81,6
-1,0
Özel Tüketim Vergisi
85.462
70.199 82,1
89.391
73.684
82,4
5,0
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
6.160
5.203 84,5
7.131
6.329
88,8
21,6
62.727
50.604 80,7
64.820
52.356
80,8
3,5
9.416
7.635 81,1
10.384
8.365
80,6
9,6
Harçlar
12.948
10.547 81,5
14.964
11.583
77,4
9,8
Diğer
18.712
16.188 86,5
20.175
17.422
86,4
7,6
Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 326.169
266.285 81,6
348.353 286.575
82,3
7,6
dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
9,7 oranında artarak 47 milyar 643 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
2014
bakıldığında
geçen
yılın
Ocak-Ekim
döneminde
özel
bütçeli
idarelerin öz gelirleri 10 milyar 680 milyon TL,
düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2
milyar 781 milyon TL olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Ocak-Ekim dönemi
gerçekleşmelerine
yılı
aynı
dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi
yüzde 21,6, gelir vergisi yüzde 15,8, kurumlar vergisi
yüzde 14,3, harçlar yüzde 9,8, damga vergisi yüzde 9,6,
özel tüketim vergisi yüzde 5, ithalde alınan katma
değer vergisi yüzde 3,5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde
7,6 oranında artarken dahilde alınan katma değer
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Vergisi
Dahilde
Özel Tüketim
Alınan Katma
Vergisi
Değer Vergisi
2013 Ocak-Ekim
51.978
21.264
32.666
2014 Ocak-Ekim
60.197
24.295
32.345
İthalde
Alınan Katma
Değer Vergisi
Damga
Vergisi
Harçlar
Diğer
70.199
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Vergisi
5.203
50.604
7.635
10.547
16.188
73.684
6.329
52.356
8.365
11.583
17.422
vergisi yüzde 1 oranında azalmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
7
Download

2014 Ekim Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçeklesmeleri Raporu