MAYIS 2014 DÖNEMİ
2013 YILI MAYIS AYINDA 4,6 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2014
YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.
2013 YILI MAYIS AYINDA 8,1 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ
İKEN 2014 YILI MAYIS AYINDA 8,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA
VERİLMİŞTİR.
2014 YILI MAYIS AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
AYINA GÖRE YÜZDE 7,6 ORANINDA ARTARAK 37,6 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 18,9 ORANINDA ARTARAK 36,1 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI MAYIS AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA
GÖRE YÜZDE 7,3 ORANINDA ARTARAK 32,4 MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR.
FAİZ
HARİÇ BÜTÇE
GİDERLERİ
İSE YÜZDE 8,2
ORANINDA ARTARAK 29 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
A. MAYIS 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayı bütçe
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Değişim
giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı
fazla gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
milyar 564 milyon TL fazla vermiş iken 2014 yılı Mayıs
ayında 1 milyar 475 milyon TL fazla vermiştir.
Y ıllık
dışı fazla verilmiş iken 2014 yılı Mayıs ayında 8 milyar
Mayıs
Mayıs
Gerç .
%
36.080
8,3
357.904 26.794 7,5
384.433
28.999
7,5
8,2
3.543 7,1
52.000
7.081
13,6
99,9
389.441 34.901 9,0
403.175
37.555
9,3
7,6
326.125 30.178 9,3
348.353
32.385
9,3
7,3
Bütç e Dengesi
-18.449
4.564 -24,7
-33.258
1.475
-4,4
-67,7
Faiz Dışı Fazla
31.537
8.107 25,7
18.742
8.556
45,7
5,5
Faiz Giderleri
Vergi Gelirleri
49.986
%
(%)
Mayıs
436.433
Faiz Hariç Giderler
Gerç .
Bütç e
407.890 30.337 7,4
Bütç e Giderleri
Bütç e Gelirleri
2013 yılı Mayıs ayında 8 milyar 107 milyon TL faiz
Oranı
Milyon TL
Gerç .
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Mayıs ayında 4
2014
2013
18,9
556 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.
2013 yılı Mayıs ayında bütçe giderleri 30 milyar
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
337 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı
40.000
35.000
ayında yüzde 18,9 oranında artarak 36 milyar 80 milyon
30.000
25.000
TL olmuştur.
20.000
15.000
2013 yılı Mayıs ayında faiz hariç bütçe giderleri 26
10.000
milyar 794 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılı
5.000
0
2013 Mayıs
30.337
Faiz
Hariç
Giderler
26.794
2014 Mayıs
36.080
28.999
Bütçe
Giderleri
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Vergi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
Faiz Dışı
Fazla
3.543
34.901
30.178
4.564
8.107
7.081
37.555
32.385
1.475
8.556
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
Mayıs ayında yüzde 8,2 oranında artarak 28 milyar 999
milyon TL olmuştur.
2
Diğer taraftan 2014 yılı Mayıs ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,9 oranında
artarak 7 milyar 81 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Mayıs ayında 34 milyar 901 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Mayıs ayında yüzde 7,6
oranında artarak 37 milyar 555 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 7,3 oranında
artarak 32 milyar 385 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Mayıs ayı bütçe giderlerinin ekonomik
BÜTÇE GİDERLERİ
Değişim
sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda
2013
2014
Oranı
(%)
Mily on TL
yer almaktadır.
Y ıllık
May ıs
Gerç .
2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten Mayıs
ayında 36 milyar 80 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
harcama yapılmıştır.
%
May ıs
Gerç .
May ıs
%
407.890 30.337
7,4
436.433
36.080 8,3
357.904 26.794
7,5
384.433
28.999 7,5
18,9
8,2
Personel Giderleri
96.237
7.882
8,2
109.969
9.225 8,4
17,0
SGK Devlet Primi Giderleri
16.305
1.279
7,8
18.875
1.524 8,1
19,1
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.268
2.695
7,4
37.590
2.795 7,4
3,7
148.735 10.896
7,3
163.554
11.824 7,2
8,5
5,8
36.689
2.394 6,5
-6,1
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Geçen yılın aynı ayında ise 30 milyar 337 milyon TL
Gerç .
Bütç e
43.609
2.548
Sermaye Transferleri
7.655
818 10,7
6.518
454 7,0
-44,5
Borç Verme
9.094
677
7.645
784 10,3
15,9
0
0
49.986
3.543
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
7,4
3.593
7,1
52.000
0
7.081 13,6
99,9
2014 yılı Mayıs ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde 7,5’i
kullanılarak 28 milyar 999 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 oranında artarak 9 milyar 225 milyon TL
olmuştur. 2014 yılı Mayıs ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,4’ü kullanılmıştır.
2014 yılı Mayıs ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 19,1 oranında artarak 1 milyar 524 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,1’i bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Mayıs ayında mal ve hizmet alım giderleri
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 oranında artarak 2
12.000
milyar 795 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede
10.000
öngörülen 37 milyar 590 milyon TL ödeneğin yüzde 7,4’ü
8.000
bu ayda kullanılmıştır.
6.000
4.000
2014 yılı Mayıs ayında cari transferler geçen yılın
2.000
0
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
1.279
Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
2.695
2013 Mayıs
7.882
2014 Mayıs
9.225
10.896
2.548
818
677
3.543
1.524
2.795
11.824
2.394
454
784
7.081
aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında artarak 11 milyar
824 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen
163 milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde 7,2’si bu ayda
kullanılmıştır.
2014 yılı Mayıs ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 990 milyon TL transfer
yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla
yapılan transfer tutarı ise 685 milyon TL’dir.
2014 yılı Mayıs ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 580
milyon TL, mahalli idare payları ise 2 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
3
2014 yılı Mayıs ayında 2 milyar 394 milyon TL sermaye gideri, 454 milyon TL sermaye transferi
yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 784 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,9 oranında artarak 7 milyar 81
milyon TL olmuştur. Faiz giderlerindeki bu artış, borç stokunun vade yapısına bağlı olarak ortaya çıkan
dönemsel bir gerçekleşmeyi ifade etmekte olup, faiz giderleri program hedefleri ile uyumlu bir seyir
izlemektedir.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Mayıs ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri
BÜTÇE GELİRLERİ
yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
2013 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri 34 milyar 901
milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 7,6
oranında artarak 37 milyar 555 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Yıllık
Gerç .
yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 oranında artarak 32
Mayıs
Gerç .
Oranı (%)
Mayıs
%
Bütç e
%
Gerç .
Mayıs
Bütç e Gelirleri
389.441
34.901 9,0
403.175 37.555 9,3
7,6
Genel Bütç e Gelirleri
376.105
33.770 9,0
392.968 36.346 9,2
7,6
326.125
30.178 9,3
348.353 32.385 9,3
49.980
3.592 7,2
44.615
3.961 8,9
10.662
971 9,1
7.223
977 13,5
0,6
2.673
160 6,0
2.984
232 7,8
45,1
Vergi Gelirleri
2014 yılı Mayıs ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen
Değişim
2014
Vergi Dışı Diğer Gelirler
Özel Bütç eli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
7,3
10,3
milyar 385 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Mayıs ayında genel bütçe vergi dışı diğer
VERGİ GELİRLERİ
2013
Milyon TL
Y ıllık
Gerç .
2014
Mayıs
Gerç .
Değişim
%
Oranı (%)
Mayıs
Bütç e
Gerç .
%
Mayıs
Gelir Vergisi
63.760
5.262
8,3
70.768
5.875
8,3
11,7
Kurumlar Vergisi
28.988
5.723
19,7
31.095
7.350
23,6
28,4
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
3.087
8,1
39.626
3.098
7,8
0,4
Özel Tüketim Vergisi
85.461
7.182
8,4
89.391
7.105
7,9
-1,1
6.160
465
7,5
7.131
528
7,4
13,6
62.726
5.307
8,5
64.820
5.195
8,0
-2,1
9.416
785
8,3
10.384
807
7,8
2,8
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
Harçlar
12.906
1.103
8,5
14.964
1.086
7,3
-1,5
Diğer
18.712
1.265
6,8
20.175
1.341
6,6
6,0
Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 326.125 30.178
9,3
348.353
32.385
9,3
7,3
gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 oranında
artarak 3 milyar 961 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Mayıs ayında özel bütçeli idarelerin öz
gelirleri 977 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici
kurumların gelirleri ise 232 milyon TL olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Mayıs ayı
gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına
göre; kurumlar vergisi yüzde 28,4, banka ve sigorta
muameleleri vergisi yüzde 13,6, gelir vergisi yüzde
11,7, damga vergisi yüzde 2,8, dahilde alınan katma
değer vergisi binde 4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde
6 oranında artarken, ithalde alınan katma değer
vergisi yüzde 2,1, harçlar yüzde 1,5 ve özel tüketim
vergisi yüzde 1,1 oranında azalmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Ve rgisi
Özel
Tü ketim
Ve rgisi
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Ve rgisi
5.723
Dahilde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
3.087
2013 Mayıs
5.262
2014 Mayıs
5.875
Damga
Ve rgisi
Harçlar
Diğer
465
İthalde
Alınan
Katma
Değer
Ve rgisi
5.307
7.182
7.350
3.098
7.105
785
1.103
1.265
528
5.195
807
1.086
1.341
4
OCAK-MAYIS 2014 DÖNEMİ
2013 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 4,3 MİLYAR TL FAZLA VEREN
BÜTÇE, 2014 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 2,8 MİLYAR TL AÇIK
VERMİŞTİR.
2013 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 26 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA
VERİLMİŞ İKEN 2014 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 22,1 MİLYAR TL FAİZ
DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 10,3 ORANINDA ARTARAK 175,9
MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 15,1 ORANINDA
ARTARAK 178,7 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN
AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 8,9 ORANINDA ARTARAK 143,3 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 15,2
ORANINDA ARTARAK 153,8 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
B. OCAK-MAYIS 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak-Mayıs dönemi
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı
2013
Milyon TL
fazla gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
Y ıllık
Gerç .
Merkezi
yönetim
bütçesi
2013
yılı
Ocak-Mayıs
döneminde 4 milyar 262 milyon TL fazla vermiş iken bu
yılın aynı döneminde 2 milyar 762 milyon TL açık vermiştir.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz dışı fazla ise 22
milyar 129 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Bütç e Giderleri
Oc ak-Mayıs
Gerç .
Değişim
2014
Bütç e
%
Oranı (%)
Oc ak-Mayıs
Gerç .
%
Oc akMayıs
407.890 155.267 38,1
436.433 178.686
40,9
15,1
357.904 133.501 37,3
384.433 153.795
40,0
15,2
21.767 43,5
52.000 24.891
47,9
14,4
Bütç e Gelirleri
389.441 159.530 41,0
403.175 175.924
43,6
10,3
Vergi Gelirleri
326.125 131.651 40,4
348.353 143.337
41,1
8,9
Bütç e Dengesi
-18.449
4.262 -23,1
-33.258
8,3
Faiz Dışı Fazla
31.537
26.029 82,5
Faiz Hariç Giderler
Faiz Giderleri
49.986
-2.762
18.742 22.129
118,1
-15,0
2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe giderleri
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
155 milyar 267 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014
180.000
yılının aynı döneminde yüzde 15,1 oranında artarak 178
160.000
140.000
milyar 686 milyon TL olmuştur.
120.000
100.000
80.000
2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz hariç bütçe
60.000
40.000
giderleri 133 milyar 501 milyon TL olarak gerçekleşmiş
20.000
0
-20.000
Bütçe
Giderleri
2013 O cak-Mayıs
155.267
Faiz
Hariç
Giderler
133.501
2014 O cak-Mayıs
178.686
153.795
Faiz
Giderleri
Bütçe
Gelirleri
Ve rgi
Gelirleri
Bütçe
Dengesi
Faiz Dışı
Fazla
21.767
159.530
24.891
175.924
131.651
4.262
26.029
143.337
-2.762
22.129
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 15,2 oranında
artarak 153 milyar 795 milyon TL olmuştur.
5
Diğer taraftan 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4
oranında artarak 24 milyar 891 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde 159 milyar 530 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı
döneminde yüzde 10,3 oranında artarak 175 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi
gelirleri ise yüzde 8,9 oranında artarak 143 milyar 337 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Mayıs dönemi bütçe giderlerinin
BÜTÇE GİDERLERİ
ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki
2013
Milyon TL
tabloda yer almaktadır.
Oc ak-Mayıs
Y ıllık
Gerç .
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim
bütçe giderleri 178 milyar 686 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Bütç e Giderleri
Bütç e
%
Oc ak-Mayıs
Gerç .
%
Oc akMayıs
407.890
155.267 38,1
436.433 178.686
40,9
15,1
133.501 37,3
384.433 153.795
40,0
15,2
Personel Giderleri
96.237
41.055 42,7
109.969
47.860
43,5
16,6
SGK Devlet Primi Giderleri
16.305
6.791 41,6
18.875
8.064
42,7
18,8
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Giderleri
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 oranında
Gerç .
Oranı (%)
357.904
Faiz Hariç Giderler
Cari Transferler
Personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde
Değişim
2014
36.268
10.849 29,9
37.590
12.340
32,8
13,7
148.735
60.549 40,7
163.554
67.882
41,5
12,1
43.609
8.833 20,3
36.689
10.409
28,4
17,8
Sermaye Transferleri
7.655
1.350 17,6
6.518
1.977
30,3
46,4
Borç Verme
9.094
4.075 44,8
68,8
29,2
47,9
14,4
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
0
49.986
7.645
5.263
0
3.593
0
21.767 43,5
52.000
24.891
artarak 47 milyar 860 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 18,8 oranında artarak 8 milyar 64 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
13,7 oranında artarak 12 milyar 340 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında
artarak 67 milyar 882 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde sağlık, emeklilik
BÜTÇE GİDERLERİ (Milyon TL)
ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine
70.000
60.000
göre yüzde 8,1 oranında artışla 33 milyar 158 milyon TL
50.000
transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi
40.000
işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından
30.000
20.000
ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 3 milyar
10.000
0
Personel
Giderleri
2013 Ocak-Mayıs
41.055
SGK Devlet
Primi
Giderleri
6.791
2014 Ocak-Mayıs
47.860
8.064
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
10.849
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
Faiz
Giderleri
12.340
60.549
8.833
1.350
4.075
21.767
67.882
10.409
1.977
5.263
24.891
388 milyon TL’dir.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari transferler
içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 5 milyar 953 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Mahalli idare payları ise 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4
oranında artarak 14 milyar 638 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde 10 milyar 409 milyon TL sermaye gideri, 1 milyar 977 milyon TL
sermaye transferi yapılmıştır.
Borç verme giderleri 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde 5 milyar 263 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
6
Faiz giderleri 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 oranında
artarak 24 milyar 891 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014
yılı
Ocak-Mayıs
dönemi
bütçe
gelir
BÜTÇE GELİRLERİ
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
Milyon TL
2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri 159
milyar 530 milyon TL iken 2014 yılının aynı döneminde
yüzde 10,3 oranında artarak 175 milyar 924 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
%
Bütçe
Ocak-Mayıs
Gerç.
Ocak-
%
Mayıs
389.441
159.530 41,0
403.175 175.924
43,6
10,3
Genel Bütçe Gelirleri
376.105
153.959 40,9
392.968 169.159
43,0
9,9
326.125
131.651 40,4
348.353 143.337
41,1
8,9
49.980
22.308 44,6
44.615
25.821
57,9
15,7
10.662
3.916 36,7
7.223
4.962
68,7
26,7
2.673
1.655 61,9
2.984
1.804
60,4
9,0
Vergi Dışı Diğer Gelirler
ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında
Gerç.
Oranı (%)
Bütçe Gelirleri
Vergi Gelirleri
2014 yılı Ocak-Mayıs dönemi vergi gelirleri tahsilatı
Ocak-Mayıs
Yıllık
Gerç.
Değişim
2014
2013
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
artarak 143 milyar 337 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde genel bütçe vergi
VERGİ GELİRLERİ
2013
Milyon TL
Yıllık
Gerç .
Oc ak-Mayıs
Gerç .
Değişim
2014
%
Bütç e
Oranı (%)
Oc ak-Mayıs
Oc ak-
Gerç .
%
Mayıs
Gelir Vergisi
63.760
24.871 39,0
70.768
29.468
41,6
18,5
Kurumlar Vergisi
28.988
14.272 49,2
31.095
15.245
49,0
6,8
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
15.467 40,7
39.626
16.949
42,8
9,6
Özel Tüketim Vergisi
85.461
31.751 37,2
89.391
32.757
36,6
3,2
6.160
2.523 41,0
7.131
3.063
43,0
21,4
62.726
24.748 39,5
64.820
26.510
40,9
7,1
9.416
3.989 42,4
10.384
4.455
42,9
11,7
Harçlar
12.906
5.793 44,9
14.964
6.155
41,1
6,2
Diğer
18.712
8.237 44,0
20.175
8.736
43,3
6,1
Genel Bütç e Vergi Gelirleri Toplamı 326.125
131.651 40,4
348.353 143.337
41,1
8,9
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
15,7 oranında artarak 25 milyar 821 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde özel bütçeli
idarelerin
öz
gelirleri
bakıldığında
geçen
yılın
962
milyon TL,
milyar 804 milyon TL olmuştur.
aynı
dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi
yüzde 21,4, gelir vergisi yüzde 18,5, damga vergisi yüzde
11,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 9,6,
ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 7,1, kurumlar
vergisi yüzde 6,8, harçlar yüzde 6,2, özel tüketim vergisi
yüzde 3,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 6,1 oranında
artmıştır.
milyar
düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Ocak-Mayıs dönemi
gerçekleşmelerine
4
VERGİ GELİRLERİ (Milyon TL)
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Gelir Vergisi
Kurumlar
Vergisi
Dahilde
Özel Tüketim
Alınan Katma
Vergisi
Değer Vergisi
2013 Ocak-Mayıs
24.871
14.272
15.467
2014 Ocak-Mayıs
29.468
15.245
16.949
İthalde
Alınan Katma
Değer Vergisi
Damga
Vergisi
Harçlar
Diğer
31.751
Banka ve
Sigorta
Muameleleri
Vergisi
2.523
24.748
3.989
5.793
8.237
32.757
3.063
26.510
4.455
6.155
8.736
Diğer taraftan 31 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe
vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 26 milyar 366 milyon
TL olmuştur.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
7
Download

2014 Mayıs Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçeklesmeleri Raporu