2
Y
Ü
N
E
L
S
U
P
E
R
V
A
®
C
YÜNEL, sektöründeki çeyrek as›r› aflk›n
deneyimi ile vakumla temizleme ve
toplama sistemlerinde müflterilerinin
güvenini kazanm›fl bir firmad›r.
Türkiye’de rakipsiz teknolojisi ile üretti¤i
“SUPERVAC ” serisi ile dünya çap›nda
®
kat› malzeme kullanarak çal›flan tüm
sektörlere hizmet vermektedir.
Bu katalog içerisindeki “YÜNEL”
ürünlerini inceleyebilir, size uygun olan
özellikteki ürün için bize ulaflabilirsiniz.
3
‹HT‹YACA ÖZEL S‹STEM D‹ZAYNI
‹htiyaç duyulan güç, motor
seçene¤i, bunker hacmi ve
istenildi¤i takdirde
borulama dizayn› ile
tesisinize özel, endüstriyel
vakum ile temizleme ve
toplama sistemi tasarlan›p,
üretilip hizmetinize sunulur.
4
MODELLER‹M‹Z
1 Küçük Vakum Sistemleri
2 Sabit Vakum Sistemleri
3 Treylerli Sistemler
4 Kamyon Tipi Sistemler
5 Platform K›zakl› Sistemler
6 Toplarken Boflaltan Mobil Sistemler
5
YÜNEL SUPERVAC
®
1000
KÜÇÜK VAKUM S‹STEM‹
Hortum çap›ndan geçebilen demir, çelik,
talafl dahil her tür malzemeyi emer ve toplar.
Gürültü seviyesi standartlara uygun olarak
80dB’den azd›r. Toplama haznesi kolayl›kla
ayr›l›p tekerlekleri ile istenilen yere boflalt›l›r.
Referanslar
Kütahya Manyezit ‹fll. - Kütahya
‹zmir Demir Çelik Sanayi - ‹zmir
Gücü
10 HP (7.5KW)
Motor Tipi
Elektrikli
Çekifl Mesafesi
Malzeme yap›s›na ba¤l› olarak
Max. 50 metre
Çekilen Malzeme Islak ve Kuru
Kapasite
Max. 4 ton/saat
Bunker Hacmi
120lt / 150lt / 175lt / 200lt
Özellikler
Her yere gider, modüler ünite
6
YÜNEL SUPERVAC
®
2000
SAB‹T VAKUM S‹STEM‹
Toplama ve Temizlik yaparken ayn›
anda boflalt›labilen sistemler
Tesisiniz için tasarlayaca¤›m›z borulama
sistemi ve bu hat üzerine yerlefltirilecek
açma/kapama mekanizmalar›, vanalar
ve özel ba¤lant› elemanlar› çabuk
ba¤lant› ucu sayesinde SUPERVAC®’›n
ulaflamayaca¤› nokta kalmayacakt›r.
Tesis, makine ve teçhizatlar›n›z tozdan
ar›nacak, bak›m ve kullan›m ömürleri
uzayacakt›r.
Referanslar
Kangal Termik Santrali - Sivas
Seyitömer Termik Santrali - Kütahya
Eti Maden K›rka Bor ‹flletmesi - Eskiflehir
Yurt ‹nflaat A.fi. - Ankara
Eti Aluminyum A.fi. - Konya
Kromsan Krom Bileflikleri Fabrikas›
Mersin
Soda Sanayi A.fi. - Mersin
Tunçbilek Termik Santrali - Kütahya
Kaptan Demir Çelik A.fi. - Tekirda¤
Gücü
40 HP /75HP/115 HP/130 HP
Motor Tipi
Elektrikli
Çekifl Mesafesi
80-300 metre
Çekilen Malzeme Islak ve Kuru
7
Kapasite
Ürüne ba¤l› olarak de¤iflir
Bunker Hacmi
‹ste¤e ba¤l›
Özellikler
Do¤rudan araca boflalt›m
kolayl›¤›
YÜNEL SUPERVAC
®
3000
TREYLERL‹ S‹STEMLER
Genifl alanl› tesislere özel
üretti¤imiz modellerimiz ile tüm
kurulufl içinde rahatl›kla çekerek
tafl›yabilir, temizlik ve toplama
ifllemlerini yapabilirsiniz. Ayr›ca
ünitelere boru sistemi döflenerek
mobil vakum arac›n›z ile
birbirinden ayr› birden fazla
üniteyi kolayl›kla temizleyebilirsiniz.
Arac›m›z karayollar› gabarisine
uygun ölçülerde tasarlan›p,
üretilmektedir.
Referanslar
Arcelor Mittal Steel Co. Galati - ROMANYA
AS Çimento A.fi. - Burdur
Eti Krom A.fi. - Elaz›¤
Çimentafl - ‹zmir
Çimko Çimento - Ad›yaman
Çimko Çimento - Kahramanmarafl
Akçansa - ‹stanbul
Eti Maden ‹flletmeleri - Band›rma
Akçansa Çimento A.fi. - Çanakkale
Kardemir Demir Çelik A.fi. - Karabük
Eti Maden Emet ‹flletmeleri - Kütahya
Gücü
40HP /75HP/115HP/130HP
Motor Tipi
Elektrikli/Dizel
Çekifl Mesafesi
80-300 metre
Çekilen Malzeme Islak ve kuru
Kapasite
Ürüne ba¤l› olarak de¤iflir
Bunker Hacmi
Max 7.3 m3 iste¤e ba¤l›
artt›r›labilir (karayollar› direktifi
çerçevesinde)
Özellikler
Hidrolik damperli boflaltma
8
YÜNEL SUPERVAC
®
4000
KAMYON T‹P‹ S‹STEMLER
Kamyon üzerine monte edilen sistem ile
çok daha h›zl› ve kolay tafl›ma ifllemi
yapabilmektedir.
Islak ve kuru emifl yapabilme özelli¤i ile
eflsizdir.
Bu sistemlerimiz örnek niteli¤indedir.
Tesisinize özel farkl› boyut ve güçte vakum
sistemi dizayn edilir.
Tesisleriniz uzak mesafelerde ve farkl›
flehirlerde olabilir. Kamyon tipi vakum
sistemi ile hareket kolayl›¤› mevcuttur.
Referanslar
P‹ MAK‹NE Otomotiv ‹nflaat
Makina Pazarlama ‹hracat - ‹thalat
San. ve Tic. Ltd. fiti. - Ankara
Gücü
40HP / 75HP/115HP/130HP
Motor Tipi
Dizel
Çekifl Mesafesi
80-300 metre
Çekilen Malzeme Islak ve kuru
Kapasite
Ürüne ba¤l› olarak de¤iflir
Bunker Hacmi
2.3 m3 iste¤e ba¤l› artt›r›labilir.
Özellikler
Kamyon yap›s›na göre özel tasar›m
9
YÜNEL SUPERVAC
®
5000
PLATFORM KIZAKLI S‹STEM
Platform üzerine yerlefltirilerek
teslim edilen bu sistem istenildi¤i
takdirde sabit, istenildi¤i takdirde
bir araç üzerine monte edilerek
mobil olarak da kullan›labilir.
Yüksek emifl gücü sayesinde
fabrika içine saç›lm›fl istenmeyen her tür malzemeyi kolayl›kla
toplar.
Referanslar
S.C. Comvex S.A. Köstence ROMANYA
Gücü
40HP/75 HP/
115 HP/130HP
Motor Tipi
Dizel
Çekifl Mesafesi
80-300 metre
Çekilen Malzeme Islak ve Kuru
Kapasite
Ürüne ba¤l› de¤iflir
Bunker Hacmi
Max 7 m3
Sabit veya hareketli
sisteme çevrilebilir.
Kapasitesi ürüne ba¤l›
de¤iflir.
Özellikler
10
YÜNEL SUPERVAC
®
6000
ÇIKARICILI TREYLER T‹P‹ S‹STEMLER
YÜNEL Müflteriye uygun tasar›m üstünlü¤ünün bir göstergesidir.
Sistemi mobilize edilmifl sabit
vakum tesisi olarak da düflünebilirsiniz
Toplama silosunun alt›ndaki
ç›kar›c› sayesinde alttaki bir
kanala boflalt›m yapma imkan›
sa¤layan bu yeni modelimizde
ayn› anda hem emifl yap›p hem
de toplanan malzemeyi tahliye
edebilirsiniz.
Referanslar
Çatala¤z› Termik Santrali Zonguldak
Gücü
40HP/75 HP/115
HP/130HP
Motor Tipi
Elektrikli, dizel
Çekifl Mesafesi
Islak ve Kuru
Çekilen Malzeme Ürüne ba¤l› de¤iflir
11
Kapasite
80-300 metre
Bunker Hacmi
5 m3
Özellikler
Otomatik efl
zamanl› toplama,
boflaltma
YÜNEL SUPERVAC
®
Genel Özellikler
En h›zl› endüstriyel temizleme yöntemidir.
Sadece tozlu de¤il, emifl hortumundan geçebilecek, tafl, toprak, demir, çelik bilya
gibi her tür malzemeyi yüksek vakum gücü ile çekebilmektedir.
Tafl›nan malzemenin y›¤›lma özgül a¤›rl›¤› ve kullan›lacak sistemin gücüne ba¤l› olarak
600 metre mesafeye kadar çekifl imkan› sa¤lar.
Sabit veya hareketli sistemler olarak kullan›labilir.
Elektrik, Dizel Elektrik, Dizel Mekanik tahrik sistemleri uygulamalar› vard›r.
10 HP’den 300 HP’ye kadar motor gücü seçenekleri mevcuttur.
Seçenekli olarak Kuru ve Islak emifl sa¤lar.
Sat›fl öncesi ve sonras› YÜNEL taraf›ndan verilen güvenilir teknik hizmet daima
yan›n›zdad›r.
1984’den bugüne ulaflan “Her Alanda Kalite” slogan› SUPERVAC®’larda daha ileriye
tafl›nmaktad›r.
Avantajlar
Dökülmüfl ve saç›lm›fl malzemeyi emerek toplar, yeniden kazan›rs›n›z.
Süpürge ve kürek ile savrularak toplanmaya çal›fl›lan malzeme, yap›lmaya çal›fl›lan bu
tür temizlik s›ras›nda havaya kalk›p,
Temizlik iflçisinin sa¤l›¤›n› tehdit eder.
Gidip di¤er makine, tezgah üzerine ve binan›n her taraf›na tekrar yap›fl›r.
Tozlanan makine ve ekipman›n ömrü azal›r.
Umulmad›k zamanlarda ar›zalar ortaya ç›kar
Bak›m masraflar› ço¤al›r
Tesisinizin hizmette kald›¤› süre azal›r, verim düfler
Yedek parça masraflar›n›z artar.
Temizlik çok daha fazla zaman al›r, temizlik yaparken iflletme elemanlar›n›n
çal›flabilmesine engel olabilir.
Temizlik esnas›nda malzeme kay›plar› ortaya ç›kar; geri dönüflümü söz konusu olmaz.
Sadece temizlik iflçili¤inden yap›lacak tasarruf ile daha SUPERVAC®’a ödenecek tutar çok
k›sa zamanda kendini amorti eder.
12
YÜNEL SUPERVAC
UYGULAMA RES‹MLER‹
ARCELOR MITTAL GALATI S.A. / ROMANYA
13
®
YÜNEL SUPERVAC
®
UYGULAMA RES‹MLER‹
ET‹ MADEN ‹fiLETMELER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
BANDIRMA BOR VE AS‹T FABR‹KALARI ‹fiLETME MÜDÜRLÜ⁄Ü / BANDIRMA
14
YÜNEL SUPERVAC
®
UYGULAMA RES‹MLER‹
AKÇANSA Ç‹MENTO SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL
15
YÜNEL SUPERVAC
®
UYGULAMA RES‹MLER‹
KARDEM‹R A.fi. KARABÜK DEM‹R ÇEL‹K SANAY‹‹ VE T‹CARET A.fi. / KARABÜK
SET Ç‹MENTO SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. AFYON FABR‹KASI / AFYON
16
YÜNEL SUPERVAC
®
UYGULAMA RES‹MLER‹
KARDEM‹R A.fi. KARABÜK DEM‹R ÇEL‹K VE SANAY‹
T‹CARET A.fi. / KARABÜK
‹SDEM‹R - ‹SKENDERUN DEM‹R ÇEL‹K A.fi.
‹SKENDERUN
‹SDEM‹R - ‹SKENDERUN DEM‹R ÇEL‹K A.fi. / ‹SKENDERUN
17
YÜNEL SUPERVAC
®
UYGULAMA RES‹MLER‹
KARDEM‹R A.fi. KARABÜK DEM‹R ÇEL‹K VE SANAY‹
T‹CARET A.fi. / KARABÜK
‹SDEM‹R - ‹SKENDERUN DEM‹R ÇEL‹K A.fi.
‹SKENDERUN
‹SDEM‹R - ‹SKENDERUN DEM‹R ÇEL‹K A.fi. / ‹SKENDERUN
18
YÜNEL SUPERVAC
®
UYGULAMA RES‹MLER‹
‹SDEM‹R - ‹SKENDERUN DEM‹R ÇEL‹K A.fi. / ‹SKENDERUN
19
Download

supervac