T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920
idare ve yazı işleri için
Başbakanlık Neşriyat
Umum
ve
7 ARALIK
Müdevvenat
Müdürlüğüne
müracaat
1950
Sayı: 7676
PERŞEMBE
olunur
J
T. B. M. M. K A R A R L A R I
Birleşmiş
Milletler orduları saflarında
Kore'de
savaşan
k a h r a m a n l a r ı m ı z a T ü r k i y e B ü y ü k Millet M e c l i s i n i n
yürekten
minnet
ve ş ü k r a n duygularının
kere daha duyurulmasına
Karar
No:
bir
evlâtlarına Türkiye Büyük Millet Meclisinin yürekten minnet ve şükran
duygularının bir kere daJıa dıuyurulmaama oybirliğiyle karar verilmiştir.
4/12/195©
dair
Danıştay üyeliklerine Haindi T a n e , Emin A h m e t Kat
ve Arif Y a z a r ' m «eridikleri h a k k ı n d a
1703
Karar
Dünya sulhunu kuımaik ve koruımalk ve hu suretle medeni insanlık
aleminin emniyet ve huzurunu sağlıamalk yolunda Birleşmiş
Milletler
-orduları saflarında parlayan ve bütün dünyada hayranlıklar yaratam siingüleriyle Kore'de şanlı tarihimize yem bir hamaset ve şahamet destanı
daha katan Plevne, Çanakkale ve Dumloıpmar
kahramanlarının
yiğit
No:
1704
Danıştay'da açık bulaman üyeliklere Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Hukuik Müşaviri Hamdl Tanç, Danıştay Başyardımcıilıaınnıdıan Eımln Ahmet K a t ve Ulaştırana Baikanlığı Teftiş Kurulu
Başkanı Arif Yazar seçilmişlerdir.
4/12/1960
m
Yargıtay Tevhidi İçtihat Kararı
Yargıtay Tevhidi İçtidat Genel K u r u l u n u n
20/9/1950
gün ve E . 4 / K . 1 0 saydı K a r a r ı
ÖZETİ: Cemiyet Nizamnamesinde
ihraç sebebi gösterilmiyen hallerde de cemiyetin bu hakkım suiistimal ettiğinden
bahsile ihraç kararı aleyhine dâva açılabileceğine dair.
Medeni Kanunun 65 inci maddesinin uygulanmasından doğan ve Cemiyet Nizamnamesinde âzadan birinin cemiyetten çıkarılmasını mucip
sebe'pler tâyin edilmiş ve bu sebeplere binaen azanın cemiyetten çıkarılmasına karar verilmiş olduğu hallerde çıkarılan âzamn bu karara karşı
itiraz hakki olup olmadığı hususunda Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin 20/3/1948 tarih ve 682/1299 sayılı karariyle 15/11/1949 tarih ve
6023/5931 sayılı kararı arasında mubayenet mevcut
olduğundan
bu içtihat uyuşmazlığının Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu
tarafından halli Yargıtay Birinci Başkanlığının 14/2/1950 tarih ve 1950/4
sayılı yazısiyle istenilmiş olmakla toplanan Tevhidi İçtihat Genel Kurulunda keyfiyet incelenerek; sonuçta:
Olayda halli lâzımgelen mesele cemiyetten çıkarılan bir âzarun bu
çıkarma kararı aleyhine itirazen dâva açıp açamıyacağı keyfiyetidir. Fil-
hakika Medeni Kanunumuzun 65 inci maddesinde (nizamname; âzadan
birinin cemiyetten çıkarılmasını mucip esbabı tâyin edebileceği gibi sebep
dermeyan olunmaksızın ihraç müsaadesini dahi verebilir. Her iki takdirde
ihraç aleyhine ikamei dâva olunamaz. Nizamnamede, İhraca dair biır hüküm mevcut değilse ihraç ancak cemiyet karariyle muhik sebeplere
müsteniden olabilir.) denildikten sonra 68 inci maddesinde de (âzadan her
biri kanuna veya cemiyetin nizamnamesine uygun olmayıp da kendi
muvafakatine iktiran etmemiş bulunan btr karar aleyhine ona, ıttıladanı
itibaren bir ay içinde mahkemeye müracaatla itiraz etmeğe kanunen salahiyetlidir) denilmiştir. Açıkça mubayin olan bu iki kanun hükmünün
telifi gerektir. Medeni Kanunumuzun 65 inci maddesine tekabül eden
İsviçre Medeni Kanununun 72 nci maddesinde (Nizamname bir âzanın
hangi
sebeplerden dolayı
cemiyetten
çıkarılabileceğini tâyin edebileceği gibi, sebep bildirmeksizin çıkarmaya da müsaade edebilir.
Bu hallerde çıkarma kararını mucip olan sebepler bir dâva ikamesine
mahal vermez. Nizamnamede bu hususta bir hüküm, yoksa; çıkarma,
ancak cemiyet karariyle ve muhik sebeplere müsteniden olabilir.) diye
yazıldığı halde bizim kanunumuza ikinci fıkra (her iki takdirde ihraç
aleyhine ikamei dâva olunamaz) şeklinde tercüme edilmiş ve alınmıştır.
Bu itibarla Medeni Kanunumuzun 65 inci maddesindeki (her iki takdirde
ihraç aleyhine ikamei dâva olunamaz) hükmünün mehaza uygun şekilde
7 ARALIK 1950
(Reamt Gmstc)
Sahife: 146
anlaşılması ve 65 ve 68 inci maddelerdeki mütenakız hükümlerin bu suretle telifi ve imâli gerekdır. Bu anlayış ve kabule göre muayyen sebeplerden dolayı bir âzanın Cemiyetten ihraç olunabileceği Nizamnamede
kabul edilmiş olan hallerde ihraç edilen âza, ihraç için gösteıılen sebeplerin tahakkuk etmediğinden veya ihraç kararının şekil bakımından muallel olduğundan bahsıle dâva açabileceği halde dayanılan sebebin keyfiyeti ve mahiyeti bakımından ihracın caiz olmadığı yolunda dâva açamaz
Meselâ Nizamnamesinde sarhoşluğu veya oyun oynamayı, siyası faaliyette bulunmayı ihraç sebebi olaralk kabul eden bir cemiyette bu sebeplerden her hangi birinin tahakkuk ettiği kabul olunarak cemiyetten çıkarılan âza bu gibi sebeplerden dolayı ihracın caiz olmadığı yolunda itirazla ihraç kararı aleyhine dâva ikame edemez. Fakat buna mukabil
o âza sarhoşluk ve saire gibi fiilleri ika etmemiş olduğunu veya hakkında
verilen kararın şekil bakımından muallel olduğunu meselâ nisap olmadan
karar verilerek Nizamnameye muhalefet edildiğini ileri sürerek Medeni
Kanunun 68 inci maddesi uyarınca ihraç kararı aleyhine dâva açabilir
Kezalik Nizamnamede ihraç sebebi dermeyan edilmemiş olan hallerde
Cemiyetin bu hakkını suiistimal ettiğini dermeyan ederek yine aynı
madde uyarınca ihraç kararı aleyhine dâva ikame edebilir. Hukuk âleminde otorite olan İsviçre müelliflerinin çoğunluğu ve bu meyanda Zürih
şehri ve yerli müelliflerin çoğunluğu gerek Cemiyet Nizamnamesinde
ihraç sebebi gösterilmiş olsun gerekse gösterilmemiş bulunsun Medeni
Kanunun 68 inci maddesi sarahati dairesinde verilmiş olan ihraç kararı
aleyhine ihraç edilen âzaya dâva hakkı tanımaktadırlar. Çünki, Adalet
nasafet kaideleri bunu emretmektedir.
Gerçekten bir cemiyetin nizamnamesinde hırsız veya vatan hamı
veya komünist veyahut mürteci olan klımse cemiyetten ihraç olunur diye
j
j
bir madde konmuş olabilir Cemiyetin yetkili organının kırı ve gareze
müsteniden şâibes.z olan bur âzayı bu sebepler tahakkuk etmediği halde
etnnş gibi göstererek cemiyetten ihraç etmesi halinde bu karar aleyhine
65 mcı maddeye tevfikan o âzaya dâva hakkı tanınmamak adalet, nasafet
ıcap'arıyle telif edilemez Kaldı kı, husız olmıyan bir kimsenin hırsızlık
sebebiyle cemiyetten ihracı nizamnamenin açıkça ihlâli mahiyetinde olup
bu suretle verilmiş olan karar aleyhine 68 mcı madde uyarınca o azanın mahkemeye müracaatla dâva ikamesi ve kararın iptalini istemesi tabiidir. Zira, bu takdirde bir hakkı suiistimali bahis konusu olup kanun
bu suiistimali himaye etmez. Kezalik nizamname sebep göstermeksizin
bir veya bir kaç âzanın cemiyetten ihracı salâhiyetini cemiyete vermiş
ise bu takdirde dahi ihraç kararı eğer bir hakkın suiistimali mahiyetinde
ise yine ihraç edilenlerin bu karar aleyhine mahkemeye müracaata hakları vardır.
Yukarda yazılı sebep ve düşüncelere binaen Medeni Kanunumuzun
65 inci maddesindeki (Her iıki takdirde ihraç aleyhine i'kamei dâva olunamaz) hükmünün; 68 inci maddenin mutlak sarahati ve kanunumuzun
mehazı olan isviçre Medeni Kanununun 72 nci maddesinin ikinci fıkrası
muvacehesinde (Bu hallerde çıkarma kararını mucip olan sebepler bir
dâva ikamesine mahal vermez) şeklinde anlaşılmasına ve nizamnamede
ihraç sebebi gösterilmiş olan hallerde verilen ihraç kararı aleyhine ihraç
sebebinin mahiyet ve keyfiyetine dokunulımaıksızın yalnız sübuta ve şekle
dayanılarak ve nizamnamede ihraç sebebi gösterilmeyen hallerde de cemiyetin bu hakkım suiistimal ettiğinden bahisle ihraç kararı aleyhine
dâva açılabileceğine ilk oturumda oybirliğiyle 20/9/1950 tarihinde karar
verildi.
İLÂNLAR
M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
1 — Evvelce âmiri itaca iki partisi paJhaili görülen ve bir partisine
de istekli çıkmayan ceman 624 ton balyalı kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır.
2 — Tahman edilen kilo fiyatı 13.45 olup tutarı 83.928 lira ve kesin teminatı 10.892 lira 80 kuruştur.
3 — Eksiltmesi 12/12/1950 Salı günü saat 15 te Komisyonumuzda
yapılacaktır.
4 — Şartnameleri her gün Komisyomımuzda ve İstanbul Levazım
Amirliğinde görülebilir
5 — 624 ton balyalı kuru ot bir istekliye ihale edilebileceği gibi
360, 132, 132 tondan ibaret üç parti halinde ihale edilebilir.
6 —• istekliler belli gün ve saatte kesin
Komisyonumuzda bulunmaları.
teminat
makbuzları ile
3732 ' 2-1
Ankara 4 üncü icra Memurluğundan :
Sayı: 950/3210
Rıza Kurtoğlu: Ankara Kızılay karşısı Soysal Han ikmcı kat 16
numarada.
•Şerafettin Soysal vekili Avukat Güzide Alpar tarafından Mayıs ilâ
Ağustos 1950 4 aylık 400 lira bedeli hakkında açılan takipte adresimize
gönderilen ödeme bu adresi terk ettiğinizden tebliğ edilememiş ve zabıtaca yapılan tahkikatta da ikametgâhınız tesbit edilemediğinden icra
tetkik merciinden ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Bu ilânın neşrimden itibaren borcunuzu 30 gün zarfında ödemeniz
veya 20 gün zarfımda bir itirazınız varsa bildirmeniz lâzımdır, müddetinde borcu ödemez veya itiraz etmezseniz alacaklının Borçlar Kanununun 260 - 288 ve icra iflâs Kanununun 269 uncu maddesi mucibince mecurun tahliyesini isteyebileceği lüzumu tebliğ olunur
3738/1-1
•
Gaziantep Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Esas- 948/1213
Ankara Yollar 4. Bölge Müdürlüğünden :
Dış lâstik alınacak
1 — Bölgemiz için 100 aded 750 X 20 ebadında ve 12 aded 650 X 16
ebadında oto dış lâstiği kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2 — Muhammen bedel 28.370 (yirmi sekiz bin üç yüz yetmiş) lira
olup geçici teminatı 2.128 (iki bin yüz yirmi sekiz) liradır.
3 — Kapalı zarf eksiltmesi 22/12/1950 Cuma günü saat 16 da Ankara Etlik yolu üzerindeki Bölge Müdürlüğünde toplanacak Komisyon
huzurunda yapılacaktır. Zarflar saat 15 e kadar Komisyona verilmelidir.
4 — Bu İşe alt şartname çalışma saatlerinde Bölge Müdürlüğü teknik hesaplar servisinde görülebilir.
5 — Zarflar firma veya şahısların hususi işaretleri ile mühürlenmelldiır. Para gibi uımumun elinde bulunan şeylerle mühürlenmiş zarflar
ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
6 — 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun olarak müracaat edilımesı
Hân olunur.
3733 / 4-1
Gaziantep Hazineyi Maliyesine izafeten Avukat Samı
Sayan ve
Fevzi Sansal ile Halk Gündelik Sabah Gazetesi istanbul Ankara Caddesi Gağaloğlu yokuşu No. 41 de Tahir oğlu Kenan'a iılânen davetiye tebliğ edildiği halde duruşma günü gelmediğinden adı geçen haJkkında ilânen gıyap kararı tebliğ edilmesine karar verilmiştir.
Dâvâlı Kanan duruşma günü olan 20/12/1950 tarnhınde saat 9 da
mahkemeye gelmesi gelmediği takdirde kendisini temsilen bir vekil göndermesi göndermediği takdirde ve kendisi de gelmezse işbu- ilânın gıyap kararı yerine kaim olacağı ilân olunur
3628
Nevşehir Asliye Hukuk Yargıçlığından •
949/336
Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesinden Aniş KĞykel tarafından kocası Nevşehir'in Kayacami Mahallesinden Kâzım oğlu Mahmut Keykel
aleyhine açılan boşanma dâvasının gıyaben yapılan yargılaması somunda:
Tarafların boşanmalarına dair verilen 18/7/1949 tarih ve 336 sayılı
karar; dâvâlının semti meçhulde bulunmasından naşi tebliğ edilemediğinden; hükmün davalıya tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân
olunur.
3608
7 ARALIK 1950
(Resmî Gazete)
Taşköprü Sulh Hulkuk Yargıçlığından •
950/269
Taşköprü'nün Kızılcaören Köyünden Mustafa oğlu Mustafa Başören tarafından açı'aıı gayrimenkul tescıla dâvası üzerine Taşköprü Sulh
Hukuk Mahkemesinde açık olarak yapılan yargılama sırasında :
1 — Şarkan ve garben yol, şimalen Kapualtı, cenuben Kaba Salih
oğlu Mehmet ve Şerife ve Mustafa tarlası ile çevrili Kapualtı tarla,
2 — Şarkan dere, garben yol şimalen Sıvış oğlu Mehmet, cenuben
Sıvış oğlu Ahmet ile çevrili Kayaboğazı tarla,
3 — Şarkan Mustafa Poyraz, garben Mustafa Kaplan, şimalen kaya,
cenuben K o c a oğlu "Mehmet ile çevrili iki odalı hane msaa samanlık,
Yulkarda hudut ve evsafı yazılı gayrimenkulleri dâvacı 45 seneden
"oeri .m Ustaki i en bilâ niza tasarruf ve nisabında bulundurduğundan tesciline karar verilmesini istemiş olup işbu gayrımenkullerde üçüncü şahısların bir mülkiyet iddiası bulunduğu takdirde ilân tarihinden itibaren bir
a y zarfında mahkemeye müracaat etmeleri ilânen tebliğ olunur.
3631
Aşkale Sulh Hukuk Yargıçlığından •
Dosya No: 949/69
Egemansur Köyünden Hasan karısı Zinnet Karaca vekili Razı Bay'raktarı'm Merduban Köyünden Şahan karısı Gülüzar ve 15 arkadaşı ile
"birlikte halklarında taksim ve izaleyi şüyu dâvası yargıçlığımıza ikame
ettiğinden yapılan yargılama sırasında •
Dâvâlılardan olup Merduban Köyünden Fadime kızı Saılime'ye davetiye çıkartılmışsa da tebligat yapılamadığından dâvâlı Fadime
kızı
SaHme'ye ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarda ismi geçen Aşkale'nin Merduban Köyünden Fadime kıızı
Salime'nin yargılamanın bırakıldığı 25/12/1950 gününden evvel yargıçlığımıza müracaat etmesi ilânen tebliğ olunur.
3634
'Çivril Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Çivril'in Nadirler Mahallesinden 58 sayılı evinde vârissız olarak kayıtlı bulunan Hıdır oğlu Gülzade'den doğma ve Çivril Sorgu Yargıçlığından emekli olup 13/9/1950 tarihinde vefat eden 1303 doğumlu Ramiz D o ğ a n ' m tahrir ve tesbit olunan terekesi için bu güne kadar müracaat vuk u bulmayarak mirasçılarının meçhul kalmış olduğundan adı
geçene
intisabı olan alâkalılarının Medeni K. nun 534 üncü maddesi gereğince
sıfatlarını beyan etımök ve terekedeki hak ve hisselerini almak üzere mirasçı olduklarını gösterir veraset ilâmiyle birlikte ilân tarihinden itibaren ve alacaklılariyle borçlularının da mezkûr kanunun 561 inci maddesi
yarınca bir ay içinde Çivril Sulh Hukuk Yargıçlığına müracaatları aksi
takdirde tereke mevcudunun Hazineye devrolunacağı tebliğ makamına
k a i m olmak üzere keyfiyet tebliğen ilân olunur
3630
Gelibolu Aslîye HuRuk Yargıçlığından .
Dosya: 268
Hazineyi Maliye tarafından davalılar aslen İstanbul Feriköy'ü Avulıat Caddesi Ortancı Aralık 3 hanede kayıtlı olup Babaeski Büyükman•dıra Köyünde oturan emekli Recai Aıkal ve arkadaşları aleyhine Asliye
Hukuk Mahkemesinde açılan muhtelif cins erzak bedelinden 23.363 lira
alacak dâvasının iki taraf arasında yapılmakta olan yargılamada:
Dâvâlı Recaı AJkal'm halen gösterilen adresinde bulunamadığı ve ikametgâhı da meçhul olduğundan ilânen davetiye tebliğine ve yargılamamın 25/12/1950 Pazartesi günü saat ona bırakılmasına karar
verildiği
ilânen tebliğ olunur
3612
Ürgüp Sulh Hukuk Yargıçlığından :
Sayı : 950/2&1
Dâvacı "Ürgüp'ün Karacaviran Köyünden Ahmet Türker karısı Şerife Türker tarafından aynı köyden İbrahim oğlu Ahmet Türker aleyhine
Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesine açılan nafaka dâvasından dolayı Ürgüp
Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan açık yargılamada :
. Sahife: 147
Dâvâlı Ahmet Ertürk aramalara rağmen yerinin belli olmadığından davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve ilânen tebligat yapılmış ise de duruşmaya gelmemesi ve bir vekil dahi göndermemesi hasebiyle bu defa da ilânen gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verilmiş
olduğundan duruşmanın bırakıldığı. 22/12/1950 Cuma günü bizzat mahkemede hazır bulunması veya kendisini temsil edecek bir vekil göndermesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edeceği gıyap kararı
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
3580
Yalvaç İcra Tetkik Merciinden:
950/39
Alacaklı Yalvaç'm Hisarardı Köyünden Ali oğlu Tevfik Güneş'in
borçlu bu köyden Mustafa oğlu Şükrü Yalçınkaya aleyhine açtığı taiklbde
dâvâlı (borçlu olduğundan vârisi olan oğlu Ali ve Mustafa Kemıai'in ikametgahı meçhul olduğundan ilânen tebligat ifasına mahkemece karar
verilmiş olduğundan borçluların yargılama günü olan 22/12/1950 Cuma
günü saat 10/30 da duruşmaya bizzat gelmeleri veya bir vekil göndermeleri olmadığı takdirde haklarında İcra İflâs Kanununun 18 ve H. Y. U.
Kanununun 509/510 uncu maddeleri tatbik olunacağı ilân olunur.
3590
Arapkir Sulh Hukuk Yargıçlığından :
S a y ı : 950/128
Arapkir'in Poşatar Mahallesinden Hurrem Türksoy'a :
Arapkir'in Yenice Mahallesinden Halil oğlu Mehmet Kocamaz ve
Sultan Yücel'in aleyhinize açmış olduğu tahliye ve icardan alacak dâvasının yapılan yargüamasmda :
Mahallî ikametiniz .belli olmadığından ilânen yapılan tebligat üzerine duruşmaya gelmediğinizden hakkınızda gıyap kararı verilmesine
v e duruşma da 22/12/1950 Cuma gününe bırakılmış olduğundan mezkûr
günde duruşmaya gelmediğiniz veyahut gıyap kararına itiraz etmediğiniz
takdirde hakkınızdaki gıyap kararının kesinleşeceği ve gıyabınızda duruşmaya devam edileceği gıyap k a r a n tebliği makamına kaim olmak
üzere İlân olunur.
3602
Başkale Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Dâvacı Başkale'nin Hafiziye Mahallesinden Abdi oğlu Hasan Diker'in aynı Mahalleden Mehmet Çiftçi ve halen Irak'ın Musul Kasabasından İsa oğlu ismail aleyhlerine açmış olduğu tapu iptali dâvasının
yargılamasında :
Yukarda açık adresi yazılı dâvâlı Musul Kasabasından İsa oğlu ismail'in adresi meçhul olduğundan H. U. M. Kanununun 141 inci maddesi
gereğince duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan
yargılamanın atıh bulunduğu 21/12/1950 günü Yargıçlığımıza gelmediği
takdirde adına gıyap k a r a n çıkarılacağı ilânen tebliğ olunur
3579
Rize Sulh Hukuk Yargıçlığından :
Esas : 950/30
Dâvâlı Rize'nin Pilavdağı Mahallesinden olup halen nerede olduğu
bilinmeyen ismail Sayıcı tarafına :
Rize'nin Azaklıhoca Köyünden Esat oğlu Şevki Çolak tarafından
aleyhinize açılan 230 lira alacalı dâvasının yapılmakta olan yargılamasında namınıza çıkartılan gıyap kararında halen nerede olduğunuz bilinemediğinden dâvacmm isteğiyle ilânen gıyap kararının tebliğine ve
yargılamanın 28/12/1950 Perşembe saat 10,40 a bırakılmasına karar
verilmiştir.
Belli gün ve saatte gelmez veya bir vekil göndermezscmz yargılama
gıyabınızda bitirileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
3611
Sahife:
7 AftALlK 1950
|Bewri Gazete)
H8
Elbistan Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Elbistan Sağlık Merkezi Hastane inşaat Mütaahhitlerinden Cavit
Böcüoğlu, Mehmet özatalay taraflarımdan Elbistan Asliye Hukuk Yargıçlığına Elbistan Safa Otelinde oturan Tuğlacı Alı Dinç ve Güneşli Mahallesinin 6 No. lu evinde mukim Tuğlacı Kâmil Tanrıverdi aleyhlerine ikame
olunan alacak dâvasının yapılmakta bulunan yargılamasında :
Dâvâlılar vekili bulunan Avukat Mazhar Özsoy'un Milletvekili olduğundan dâvalılar bir iş zımnında ikametgâhlarından ayrılaraik belirsiz
yerlere gitmiş olduklarından haklarındaki gıyap kararlarının üânan tebliğine mahkemece karar verilmiştir.
Dâvâlı Ali Dinç ve Kâmil Tanrıverdi yargılama günü olan 12/12/1950
tarihinde saat 10 da Elbistan Asliye Hukuk Yargıçlığında hazır bulunmaları veyahut kanuni bir vekil göndermeleri bunları
yapmadıkları
takdirde haklarındaki yargılamanın gıyaben devamı icrasına karar verileceği ve bir daha yargılamaya alınmıyacakları ilânen tebliğ olunur.
3681
Hukuk Yargıçlığına başvurmalaıı ve yargılamanın bu yüzden 28/12'1950
Perşembe gunu saat 11 e bırakılmış olduğu ilân olunur.
3542
950/55
Cinsi
Hudutları
Kıymeti
Mevkii
Alı Rıza Hoca
yol,
Kalafat
Hafız Mehmet ve Mezarlık
Bozcaada'nın Alaybey Mahallesinden Hasan Şener tarafından açılan
tescil dâvasının yapılan yargılamasında .
Dâvacı tarafından tescili talep olunan yukarda mevki " e tarafları
gösterilen evde bir hak talep eden varsa ilân tarihinden itibaren bir a y
zarfında Bozcaada Sulh Hukuk Yargıçlığına başvurmaları ve yargılamanın bu yüzden 28/12/1950 Perşembe günü saat 10 a bnak.lmış olduğu ilân olunur.
3543
Ev
Han Mahallesi
400 lira
Bozcaada Sulh Hukuk Yargıçlığından :
Çemışgezek Sulh Hukuk Yargıçlığından : .
950/57
Cinsi
Tarla
Miktarı
Mevkii
Karaağaç
2 dönüm
Taırla
60
60
Tarla
Bağ
Kıymeti
Lira
Hakbele
1 dönüm 2
evlek
2 evlek
100
15
10
1
»
10
10
1 dönüm
1 evlek
20
15
H U D U D U
D : Yol ve TeofHos, B : Panayi Gogo, K : Teofilos, G : Kendisi.
D: İhrahim A k b a y ve i b r a him Ersoy, B: Teofilos ve
Mustafa Özcan, K : Kendisi,
G : Teofilos.
D : Halil Güler, B : Yorgi Kanavuç, K : Şerif Ali, Mustafa Eren,
Mustafa Eroğlu,
G : Halil Güller ve Mustafa
Eren.
D; Mustafa Eren ve Eroğlu,
B: Naami Akbay, K : Mustaf a Eren, G : Hasan Güler.
D : Mustafa Eroğlu, B : Mehmet Utku, K : HaHÜ Güler,
G : Mustafa Krem.
D : Mustafa Eroğlu, B : Mehmet Utku, K : Mehmet Utku
ve kendisi, G : Halü Güler.
D : Osman Uysal, Mustafa
Eroğlu, B: ve K : Mehmet
Utku, G : Mustafa Eroğlu.
D: Istirati Yani DaM, İB: Halit Gürkol, K : Mustafa Tok,
G : Mustafa Erûğlu.
D : Mustafa Eren ve Mehmet
Utku, B: Mehmet Tabak ve
Nazmi A k b a y , K : Hasan Güler, G : Mustafa Eren.
Bozcaada'nın Alaybey Mahallesinden Melek
açılan tescil dâvasının yapılan yargılamasında l
Yılimazel
tarafından
Dâvacı tarafından tescili talep olunan yukarda hudut ve evsafları
yazılı dokuz parça gayrimenkulde haik talep edenler varsa Üân tarihinden itibaren bir ay zarfında evrakı m üsbit eleriyle birlikte Bozcaada Sulh
Pulur Köyünün Yukarıçeşmeönd mevkiinde doğusu Ziya Gökalp v e
Cabir Çelik, batısı Hayret Dutlar bahçesi, kuzeyi ark ve güneyi Tosun
A ğ a vereseleri bahçesiyle çevrili bahçe tapuya müseccel olmayıp yirmi
beş seneyi mütecaviz bir müddettenberi fâsılasız ve nizasız tasarrufunda
olduğundan bahisle 1515 sayılı kanun v e Medeni Kanunun 639 uncu m a d delerine göre namma tapuya tescili isteğiyle Çemişgezek'in Pulur K ö yünden İbrahim kızı ve Mehmet karısı Cemile Şener tarafından a ç ı l a »
hasımsız tescil dâvasından dolayı yapılmakta olan yargılamada :
Dâva dilekçesinin ilânına karar verilmiş olmakla sözü geçen g a y r i menkulde bir hak iddiasında bulunanların bir ay zarfında Yargıçlığımıza,
müracaatları ilân olunur.
364®
Çemişgezek'in Türk Vartinik Köyü halkına izafeten Muhtarı A b dulhalim oğlu Mehmet Çetinkaya'nm Germili Köyünden Hüseyin oğlu
Nurettin Köksal aleyhine açmış olduğu meni müdahale dâvasının y a p ı l makta olan yargılamasında :
Yukarda adı geçen dâvâlı Nurettin Köksal'm ikametgâhı meçhul
bulunduğundan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 142 nci maddesi
gereğince hakkında gıyap kararı kesilmesine ve bu kararın kendisine
ilânen tebliğine karar verilerek yargılamanın 30/Iİ/1951 Salı günü saat
9 a bıraikılmış olduğundan belli günde duruşmaya gelmediği veya b i r
vekil göndermediği takdirde yargılamanın arkasından yapılacağı ilâm.
olunur.
3650
Elâzığ Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Körpe KöyündSn Zarife ve oğulları Hasan ve kızları Zînnete Emoş
v e Gülgüle Erbek vekilleri Avukat Behçet Akbay'ın aynı köyden R e c e p
Gündüz ve arkadaşları aleyhine açmış olduğü alacak dâvasının y a p ı l a »
yargılamasında :
Aslen Elâzığ'ın Körpe Köyünden olup halen ikametgâhı meçhul Recep Gündüz'e ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden 23 Ocak 1951
günü yapılacak duruşmasında hazır bulunmadığı v e bir vekil göndermediği takdirde duruşmasının yapılacağının davetiye yerine kaim olmak
üzere ilân olunur.
3623
ABONE
Ş A R T L A R I : Yıllık abone badeli Ankara için 7.5, İller için 9, Yabancı memleketler için 15 lirada. Abone kayıt olun.
mak isteyenlerin ya bedelini mahallî nu.lMnJ.lwa y a t a c a k amkburanu veya parayı (makbuz pulu için 4 kuruşun da ilâvesiyle) doğrudan
doğruya postaya tevdian Neşriyat ve MadevvetMtt Umum tfftdfirMığa namma göndermeleri lâzımdır.
T. B. M. M. nin bir toplantı yılma sil Yuiaaak Dergileri U r yıllık
sayılır.
Resmî
Gazete'ye
Tutanak
Dergisi
ile
birlikte
abone
kaydolunduğu takdirde abone bedeli iki milline gıkaraüır.
İLÂN
Ş A R T L A R I : Re»mî U&nlarm
mmrnâtM S kurut,
Hususi ilânların satırından 10 kuruş ücret alınır. 100 kuruştan fazla
ödemeler 4 kuruşluk makbuz puluna tabidir.
Başbakanlık
Devlet
Matbaan
7 Aralık 1950
RESMİ GAZETE
Sayı:7676
İÇİNDEKİLER
TBMM Kararı
Sayfa
1703 Birleşmiş Milletler Orduları Saflarında Kore'de Savaşan Kahramanlarımıza
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yürekten Minnet ve Şükran Duygularının
Bir Kere Daha Duyurulmasına Dair Karar
1
1704 Danıştay Üyeliklerine Hamdi Tanç, Emin Ahmet Kat ve Arif Yazar'ın Seçildikleri
Hakkında Karar
1
Yargıtay Tevhidi İçtihat Kararı
Cemiyet Nizamnamesinde İhraç Sebebi Gösterilmeyen Hallerde de Cemiyetin Bu Hakkım
ithalât Ettiğinden
işlerine dair
Sirküler
Suiistimal
Bahsile
İhraç Kararı Aleyhine Dava Açılabileceğine Dair Karar
1
İlanlar
2
Download

Yargıtay Tevhidi İçtihat Kararı