ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
KARARI
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Karar Tarihi :26.06.2014
Karar Sayısı :2014/29
Konu
: ODTÜ’ye EGO Otobüslerinin Girmesi.
Öneren KuruluĢ Tarih ve No : EGO Genel Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği.
Ekler
: Ankara 1. Ġdare Mahkemesinin E:2014/83 sayılı yürütmeyi durdurma kararı.
Ġlgi:a) EGO Genel Müdürlüğünün Hukuk MüĢavirliğinin 29.05.2014 tarih ve 25902 sayılı yazısı.
b) Ankara 1. Ġdare Mahkemesi E.2014/83 sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı.
UKOME KARARI: Ankara 1. Ġda. Mah. E:2014/83 Sayılı Yürütmeyi Durdurma kararına uyularak, mahkeme
kararı doğrultusunda iĢlem yapılması kararı oylanarak oybirliğiyle alınmıĢtır.
Oturum BaĢkanı
EGO UlaĢım Dai. BaĢkanı
Mümtaz DURLANIK
Üye
Ġl Emniyet Müd.lüğü Tem.
Emn.ġub.Müd.
Erdal ONURSAL
Üye
4.Kolordu Kom.lığı Tem.
UlaĢtırma Albay
Ġsmail KARATAġ
Üye
Ġl Jan.Kom.lığı Tem.
J.Ütğm.
M. Soner AYDOĞDU
Üye
TCK 4. Bölge Md.
Trf. Müh.
Selahattin METĠN
Üye
TCDD 2. Bölge Md.
Tem.Ser. Müd. Yrd.
Pekcan ALP
KATILMADI
UlaĢtırma II. Bölge
Md.lüğü Tem .
Üye
DHMĠ Esenboğa HL Tem.
BaĢ Md.Yrd.
Dr. Nurhan OTO
Üye
EGO Gnl. Müd.
Otobüs ĠĢlt. Daire BĢk.
AbdurrahmanKÖSEOĞLU
KATILMADI
UlaĢtırma Altyapı
Yat. Gen.Md.lüğü
Üye
Eml. Ġst.Dai.BĢk.lığı
Dai.BĢk.Yrd.
Zübeyir ERASLAN
Üye
Destek Hiz.Dai.
BaĢkanlığı ġub.Md.
Fatih AYDEMĠR
Üye
Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.lığı
ġub. Müd.
Nahit ÖZGE
Üye
Fen Ġsleri Dai.BĢk.lığı
Mühendis
Ġsrafil ÜNAL
Üye
Zabıta Dai.BĢk.lığı
ġube Müd.
Abdurrahman
KARABUDAK
Üye
Çev.Kor.Dai.BĢk.lığı
ġub. Md.
Hilmi ÇAĞGAN
Üye
Kent Estetiği Dai. BĢk.lığı
Temsilcisi
Fatih Ahmet ÖZCAN
Üye
Ankara Umum Oto. ġof.
Esnaf Odası
Mehmet OKUR
Üye
Akyurt Belediye
BaĢkan Yardımcısı
Ġlhan ġENER
KATILMADI
Kalecik Belediye
BaĢkanlığı Tem.
Üye
Polatlı Bel. BĢk.lığı Tem.
Bel.Meclis Üyesi
Ġlhan KIRPIK
Üye
Nallıhan Bel. BĢk.lığı Tem.
Çevre Müd.
Zekeriya BAĞCI
Üye
Haymana Bel. BĢk.lığı
Tem.Fen iĢleri Md.
ġamil ÇIRPAN
ONAY
…./06/2014
İ.Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Download

Kararı indirmek için tıklayınız.