YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR
(18 Haziran 2014/29034 R.G.)
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK
MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2014/6)
İthalat işlemleri
MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma
Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu
belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
G.T.P.
8403.10
8414.51.00.20.00 )
8414.59.20.20.00 )
8414.59.40.20.00 )
8414.59.80.20.13 )
8414.59.80.20.14 )
8414.60.00.10.00 )
8414.80.80.20.00
84.15
8418.10 )
8418.21 )
8418.29 )
8419.11.00.00.00
8419.19.00.00.11
8421.12
8421.21.00.00.00
8422.11.00.00.00
8424.10.00.00.00
84.27
8450.11 )
8450.12.00.00.00 )
8450.19 )
8451.21.00.00.11
8452.10
84.71
85.08
8509.40
8509.80
8510.10.00.00.00
8510.20.00.00.11
8510.30.00.00.00
8512.30.10.00.00
8516.31
Eşyanın Tanımı
Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları)
Evlerde kullanılanlar
Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı
olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8415.81.00.10.00;
8415.82.00.10.00; 8415.83.00.10.00; 8415.90.00.10.00; 8415.90.00.90.19 hariç)
Yalnız ev tipi soğutucular
Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
Çamaşır kurutma makinaları
Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
Evlerde kullanılanlar
Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
Forkliftler
Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları
Evlerde kullanılanlar
Ev tipi dikiş makinaları
Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem
makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt
ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen
makinalar (8471.80.00.00.00; 8471.90.00.00.00 hariç)
Vakumlu elektrik süpürgeleri (8508.70.00.00.00 hariç)
Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri
Yalnız mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar
Traş makinaIarı
Saç kesme makinaları
Epilasyon cihazları
Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları
Saç kurutucular
8516.40
8516.50.00.00.00
8516.60.10.00.00
8516.60.70.00.00
8516.60.80.00.00
8516.60.90.00.11
8516.71.00.00.11
8516.71.00.00.12
8516.71.00.00.19
8516.72.00.00.00
8516.79.20.00.00
85.17
8518.40
8518.50.00.00.00
85.21
8525.80.19.00.11
8525.80.19.00.12
8525.80.30.00.00
8525.80.91.00.00
8525.80.99.00.00
8526.91.80.00.11
85.27
85.28
8531.10
8701.10.00.00.00
8701.90
8702.10.11.12.00
8702.10.11.13.00
8702.10.91.12.00
8702.10.91.13.00
8702.90.11.12.00
8702.90.11.13.00
8702.90.31.12.00
8702.90.31.13.00
8702.90.90.00.00
8703.21.10.10.00
8703.21.10.90.19
8703.22.10.10.00
8703.22.10.90.12
8703.22.10.90.19
8703.23.11.00.00
8703.23.19.11.00
8703.23.19.12.00
8703.23.19.13.00
8703.23.19.90.19
8703.24.10.10.00
8703.24.10.90.19
8703.31.10.10.00
8703.31.10.90.19
8703.32.11.00.00
8703.32.19.11.00
Elektrikli ütüler
Mikro dalgalı fırınlar
Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
Izgaralar ve kızartma cihazları
Gömme fırınlar
Tost makinaları
Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar
Sadece çay yapmaya mahsus olanlar
Diğerleri
Ekmek kızartma makinaları
Fritözler
Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan
telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer
cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi)
iletişime mahsus cihazlar dahil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan
alıcı veya verici cihazlar hariç) (8517.70 hariç)
Elektrikli ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)
Takım halindeki ses yükselteçleri
Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)
Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
Dijital kameralar
Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler
Diğerleri
İstikamet bulucular
Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar
vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)
Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon
alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar
verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)
Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar
Motokültörler
Diğerleri (8701.90.50.00.00, 8701.90.90.00.11 hariç)
Midibüs
Minibüs
Midibüs
Minibüs
Midibüs
Minibüs
Midibüs
Minibüs
Diğer motorlarla mücehhez olanlar
Binek otomobilleri
Diğerleri
Binek otomobilleri
Motorlu karavanlar
Diğerleri
Motorlu karavanlar
Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler
Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler
Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler
Diğerleri
Binek otomobilleri
Diğerleri
Binek otomobilleri
Diğerleri
Motorlu karavanlar
Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler
8703.32.19.12.00
8703.32.19.13.00
8703.32.19.90.19
8703.33.11.00.00
8703.33.19.10.11
8703.33.19.10.12
8703.33.19.90.19
8703.90.10.00.00
8703.90.90.00.00
8704.21.10.00.00
8704.21.31.00.00
8704.21.91.00.00
8704.31.10.00.00
8704.31.31.00.00
8704.31.91.00.00
8704.90.00.00.00
87.11
8712.00
87.13
8715.00.10.00.00
90.06
9018.90.10.00.11
9018.90.10.00.12
9018.90.10.00.13
9019.10.10.00.11
9019.10.90.00.13
9021.40.00.00.00
9506.91.10.00.00
Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler
Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler
Diğerleri
Motorlu karavanlar
Silindir hacmi 2500 cm3. ü geçen fakat 3000 cm3. ü geçmeyenler
Silindir hacmi 3000 cm3. ü geçenler
Diğerleri
Elektrik motorlu taşıtlar
Diğerleri
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
Yeni olanlar
Yeni olanlar
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
Yeni olanlar
Yeni olanlar
Diğerleri
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli
olsun olmasın); sepetler
Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı
bisikletler dahil)
Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)
Bebek arabaları
Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana
getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları
hariç) (9006.91.00.10.00; 9006.91.00.90.00; 9006.99 hariç)
Elektronik tansiyon aleti
Mekanik tansiyon aleti
Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar
Cihazlar
Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)
Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)
Elektronik kayıtlar
MADDE 2 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerince garanti
belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri, garanti belgesinin orjinal nüshası aranılmaksızın belgenin
elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3 – (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalinde
Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/6) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
31 Aralık 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28868 (2. Mükerrer)
Download

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere