2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI DÖNEM SONU SINAV PROĞRAMI
1-İŞLETME
S.NO
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
05.01.2015 P.Tesi
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
07.01.2015 ÇarĢ
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 P.Tesi
14.01.2015 ÇarĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
20.01.2015 Salı
16.00
10.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
DERSLER
Temel Yabancı Dil I (Ġng)
Bilgisayara GiriĢ
Resim(S)
Müzik(S)
Heykel(S)
Türk Dili I
Matematik I(Z)
Toplumbilim (Z)
Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar. (Z)
Hukukun Temel Kavramları(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Okut.C.TÜRKġEN
Okut.Ü.GÜLTEKĠN
Okut.E.A.TĠBET
Okut.Ġ.DĠZMAN
Öğr.Gör.T.Z.BALĠ
Prof.Dr.Z.ETÖZ-Y.Doç.Dr.P.ECEVĠTOĞLU
Y.Doç.Dr.R.B.ÜNLÜ
Y.Doç.Dr.N.ÖZBEK-Dr.B.TEKSOY
ĠĢletme Biliminin Temel Kavramları(Z) Y.Doç.Dr.Y.ÇINAR
Ġktisada GiriĢ I(Z)
Y.Doç.Dr.S.KAYA
Information Technology in Busines Öğr.Gör.A.ÖZAYGEN
and Socety I
2-İŞLETME
S.NO
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
05.01.2015 P.Tesi
07.01.2015 ÇarĢ
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 P.Tesi
14.01.2015 ÇarĢ
15.01.2015 PerĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
17.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
DERSLER
Temel Yabancı Dil III (Ġng)
Borçlar Hukuku(Z)
Yönetim ve Organizasyon(Z)
Kamu Maliyesi(Z)
Business Information Systems I
Genel Muhasebe I(Z)
Mikro Ġktisat(Z)
Ġstatistik(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.A.KOCAMAN
Y.Doç.Dr.H.E.ERDOST ÇOLAK
Y.Doç.Dr.Y.KARAHANOĞULLARI
Öğr.Gör.A.ÖZAYGEN
Prof.Dr.K.GÜRDAL
Y.Doç.Dr.S.KAYA
Doç.Dr.F.GÖKGÖZ
3-İŞLETME
S.NO
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
07.01.2015 ÇarĢ
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 P.Tesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 ÇarĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
20.01.2015 Salı
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
DERSLER
ġirketler Huk ve Kıy. Ev.Huk(Z)
Contemporary Management I
Üretim Planlaması(Z)
Bireysel ĠĢ Hukuku(Z)
Pazarlama Ġlkeleri(Z)
ġirketler Muhasebesi(Z)
Finansal Yönetim(Z)
Ġleri Yabancı Dil 5
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.C.GÖLE-Y.Doç.Dr.H.ÇOġTAN
Dr.Ö.ATEġ
Doç.Dr.A.ÖZER
Y.Doç.Dr.G.B.YILDIZ
Y.Doç.Dr.ġ.SABAH
Prof.Dr.E.BAYAZITLI
Prof.Dr.G.SAYILGAN
Okut.S.BAKANAY
4-İŞLETME
S.NO
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
1
2
3
4
5
07.01.2015 ÇarĢ
08.01.2015 PerĢ
09.01.2015 Cuma
09.01.2015 Cuma
10.01.2015 C.Tesi
16.00
16.00
12.00
18.00
12.00
DERSLER
Vergi Hukuku I(Z)
Türkiye Ekonomisi(S)
Contemporary Business Issues I
Ġleri Yabancı Dil 7 (ĠNG)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.D.Ö.ÇUBUKÇU
Doç.Dr.O.S.ERDOĞDU
Dr.Ö.ATEġ
Okut.S.BAKANAY
Yönetim BiliĢim Sistemleri ve Uygulamaları(S)Doç.Dr.F.GÖKGÖZ-Öğr.Gör.A.ÖZAYGEN
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI DÖNEM SONU SINAV PROĞRAMI
6
7
8
9
10
11
12
12.01.2015 P.Tesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 ÇarĢ
15.01.2015 PerĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
20.01.2015 Salı
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
Kooperatifler Hukuku (S)
Uluslararası ĠĢletme Politikası(S)
Sermaye Piyasası Hukuku (Z)
Uluslararası Ġktisat (S)
Mali Analiz Teknikleri(Z)
Para Politikası(S)
Ġleri Düzeyde Finansal Muhasebe(S)
Prof..Dr.K.ÖZKORKUT
Doç.Dr.D.ULAġ
Prof.Dr.K.ÖZKORKUT
Dr.F.K.KIZILCA
Y.Doç.Dr.M.DOĞAN
Doç.Dr.A.GÖKKUġ AKÇAĞLAYAN
Prof.Dr.O.ÇELĠK
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav Programı