ANKARAS-Sirküler / 2014-10
KONU: YILLIK FAALİYET RAPORU HK.
24.03.2014, ANKARA
 Yıllık Faaliyet Raporu Tanımı
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’te yıllık
faaliyet raporu, "Yönetim organı tarafından Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre düzenlenen, şirketin ilgili
yıla ilişkin faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunun doğru, eksiksiz, dolambaçsız,
gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıldığı, şirketin gelişmesinin ve karşılaşılması muhtemel
risklerin belirtildiği raporu ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.
 Yıllık Faaliyet Raporu Düzenlemek Zorunda Olan Şirketler
Yıllık Faaliyet Raporu Türk Ticaret Kanununun 514. maddesi uyarınca anonim şirketlerde,
610. maddesi uyarınca limited şirketlerde, 565. maddesi uyarınca da sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
 Yıllık Faaliyet Raporu Kimler Tarafından Düzenlenecek
Aşağıdaki tabloda Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de faaliyet raporu hazırlaması
gereken şirket türleri ve bu raporu hazırlanmaktan sorumlu yönetim organlarını inceleyebilirsiniz.
Faaliyet Raporu Hazırlaması
Zorunlu Olan Şirket Türü
Anonim Şirket
Limited Şirket
Faaliyet Raporu Hazırlanmasından
Sorumlu Olan Yönetim Organı
Yönetim Kurulu
Müdürler Kurulu / Müdür
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket Yönetici / Yöneticiler
 Yıllık Faaliyet Raporu Düzenleme Zamanı
Yıllık faaliyet raporu ilgili hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanması
gerekmektedir. Hazırlanan rapor şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak
onaylanmalıdır. Buna göre 2013 yılının faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin son tarih 28 Şubat
2014’tür.
Hazırlanan yıllık faaliyet raporu, şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul’a
sunulur. 2013 yılına ilişkin Genel Kurul’un düzenlenmesi için son tarih 31 Mart 2014’tür.
Türkiyedeki tüm anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler faaliyet
raporu hazırlaması zorunludur.
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
 Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriği
“Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”
Gümrük ve Ticaret bakanlığı tarafından hazırlanmış ve 28.08.2012’de Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Buna göre 2013 yılı için hazırlanacak olan yıllık faaliyet raporlarının içermesi gereken asgari
konuların ana başlıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
a) Genel bilgiler
b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar
c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları
ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler
d) Finansal durum
e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi
f) Diğer hususlar
 Yıllık Faaliyet Raporlarının Saklanması ve Saklama Süresi
Türk Ticaret Kanununun 82. maddesi uyarınca her tacir yıllık faaliyet raporlarını saklamakla
yükümlüdür. Saklama süresi raporun hazırlandığı tarihten itibaren başlayarak 10 yıldır.
 Yıllık Faaliyet Raporunu Eksik Hazırlama ya da Hazırlamama Durumunda Cezai
Yaptırım
Yıllık faaliyet raporunun öngörülen süre içerisinde hazırlanmaması ya da zorunlu bilgileri
içermemesi durumu ile ilgili olarak öngörülen doğrudan bir cezai sorumluluk bulunmamaktadır.
Öngörülen süreden sonra hazırlanan raporlar da geçerlidir ancak, raporun geç ya da eksik
hazırlanmasından kaynaklanan bir zarar olursa, raporu hazırlamakla yükümlü olanların sorumluluğu
gündeme gelebilecektir. Bu rapor olmadan genel kurulun yapılamayacağına da dikkat edilmesi
gerekmektedir.
Saygılarımızla.
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
Download

Sirküler 2014-9-Faaliyet Raporları HK