ANKARAS-Sirküler/2014-20
02.12.2014, ANKARA
KONU: Soru-cevap şeklinde E-defter uygulaması HK.
ELEKTRONĠK DEFTER (e-defter)
MüĢavirliğimizce hazırlanan bu sirkülerin amacı, genel olarak 01.01.2015 tarihi itibariyle edefter uygulamasına geçecek olan mükelleflere yönelik olarak hazırlanmıĢtır. Bu amaca yönelik olarak
müĢavirliğimizce önem arz eden konular soru-cevap Ģeklinde sunulmuĢtur. ġüphesiz uygulama
baĢladığında ve detaylara inildikçe karĢılaĢılacak soru ve sorunlar olacaktır. Bu soru ve sorunlara
iliĢkin yorumlarımız ise müĢavirliğimizce sonraki sirkülerimizde ayrıca yayımlanacaktır.
SORU-1) e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsıyor?
CEVAP-1) e-defter uygulamasına, e-fatura uygulaması kapsamında olan(zorunlu ya da isteğe
bağlı olarak geçenler) tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Diğer bir deyiĢle
e-fatura uygulayan tüm mükellefler e-defter uygulamasına geçmek zorundadır. Sadece Ġktisadi
Kamu KuruluĢları kapsam dıĢında tutulmuĢtur.
SORU-2) Ġhtiyari olarak e-defter uygulamasına geçilebilir mi? Geçilirse e-faturaya geçme zorunluluğu
var mıdır?
CEVAP-2) Ġhtiyari olarak e-defter uygulamasına geçilebilir. Ġsteyen mükellefler e-defter
uygulamasından yararlanabilir, e-defter tutabilirler. E-defter uygulamasına geçmek isteyen
mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.
SORU-3) Hangi defterler e-defter uygulamasına tabi olacak?
CEVAP-3) ġu an için sadece Yevmiye Ve Kebir Defterleri e-defter uygulamasına tabi olacaktır.
SORU-4)E-defter uygulaması ne zaman baĢlayacak?
CEVAP-4) 26.11.2013 tarihinde yayımlanan 67 numaralı VUK sirkülerine göre;
a. 2014 Aralık ayı içerisinde baĢvuranlar 01.01.2015 tarihinden itibaren,
b. 2014 Aralık ayından önce baĢvuranlar en geç 2014 Aralık ayından baĢlamak üzere,
c. Özel hesap dönemine tabi olanların 01.12.2014 tarihinden önce e-defter uygulamasına BaĢvuru
yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, e- defter tutmaya baĢlamaları gerekmektedir.
MüĢavirliğimizce (özel hesap dönemine tabi olanlar hariç) baĢvuruların 01.12.2014 tarihinden
itibaren en kısa zamanda baĢvurmaları önerilmektedir.
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
SORU-5) e-defter uygulaması için baĢvuru nereye ve nasıl yapılacak?
CEVAP-5) e-defter baĢvurusunun, www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen BaĢkanlık veya
Genel Müdürlük adresine elektronik ortamda yapılması zorunludur. Kağıt ortamında yapılacak
baĢvurular değerlendirilmeyecektir.
SORU-6) BaĢvuru için zorunlu olan Ģartlar nelerdir?
CEVAP-6) BaĢvuru için aĢağıda belirtilen Ģartların yerine getirilmesi gerekir;
a. Gerçek kiĢi mükelleflerin, 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu hükümleri çerçevesinde
üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
b. Tüzel kiĢi mükelleflerin, 397 sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler
çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede
mali mühür temin etmiĢ olması,
c. Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında
kullanılacak yazılımın, uyumluluk onayı almıĢ bir yazılım olması.
Yukarıdaki Ģartları taĢıyan mükellefler elektronik ortamda baĢvuruda bulunabileceklerdir. BaĢvurusu
onaylananlar (e-defter izni alanlar) baĢvuru tarihini takip eden ayın baĢından itibaren elektronik
defter tutmaya baĢlayacaklardır.
SORU-7) Mükellefler kendi özel yazılımlarını kullanabilirler mi? Özel yazılım dıĢında hangi yazılım
programları kullanılabilir?
CEVAP-7) a. Elektronik defter yazılımlarını kendi geliĢtiren ve 01.09.2014 tarihi itibariyle
elektronik defter test süreçlerini baĢarı ile tamamlayıp Gelir Ġdaresi BaĢkanlığından onay almıĢ
mükellefler, bu programları kullanabilirler.
b. Kendi geliĢtirdikleri yazılım programı bulunmayan mükellefler aĢağıda belirtilen ve Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığından onay almıĢ uyumlu yazılımları kullanabilirler;
Yazılım Üreticisi
Yazılım Adı
Logo Yazılım
San. ve Tic. A.ġ.
Logo E-Defter
Netsis Yazılım
San. ve Tic. A.ġ.
Netsisedefter
Mikro Yazılımevi
San. ve Tic. A.ġ.
Mikro Yazılımevi
E-Defter uygulaması
ISIS BiliĢim Teknolojileri
San.Tic.Ltd.ġti.
ISIS e-defter
F.I.T Bilgi ĠĢlem Sistemleri Servisleri
Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi
FIT SAP e-Defter Çözümü
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
Partnera Bilgi Sistemleri
ve Dan.Hiz.A.ġ.
Partnera E-Defter Uygulaması
C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd.ġti
Cybersoft e-Defter Uygulaması
Uzman BiliĢim DanıĢmanlık A.ġ.
Experteam e-Defter Uygulaması
Link Bilgisayar Sis. Yazılımı ve Donan. San. ve
Tic. A.ġ.
Link GüneĢ e-defter
NETBT DanıĢmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. ġti.
NETSign-edefter
Link Bilgisayar Sis. Yazılımı ve Donan. San. ve
Tic. A.ġ.
Yeni Nesil e-Defter
Tabim BiliĢim Eğitim DanıĢmanlık San. Tic.
A.ġ.
TABĠM Muhasebe e-Defter
Ġnfina Yazılım A.ġ.
Infleks Muhasebe eDefter Uygulaması
Logo Yazılım
San. ve Tic. A.ġ.
Logo E-Defter
Likom Yazılım
Hizmetleri ve Ticaret A.ġ.
Likom Yazılım E-Defter Uygulaması
Sfs-Dev DanıĢmanlık Bilgi ĠĢlem San. Tic.
Ltd. ġti
SFS GL E-defter Uygulaması
Login Bilgisayar Yazılımları A.ġ.
LOGĠN ERP e-Defter
Zirve Bilgi Teknolojileri Medikal Turizm Sanayi
Ticaret Ltd.ġti.
Zirve e-Defter
TÜRMOB-TESMER TEMEL EĞT. VE STAJ.
MRKZ. EĞT. YAY. YAZ. H. ĠġLETMESĠ
LUCA E-DEFTER UYGULAMASI
ETA BĠLGĠSAYAR SANAYĠ VE TĠCARET
LTD.ġTĠ.
EtaSQL E-Defter Üretme Program Modülü
ORKA BĠLGĠSAYAR TĠCARET SANAYĠ
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Orka e-Defter
VBT BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ ANONĠM
ġĠRKETĠ
i-Gate E-Defter Uygulaması
ĠNTECON BĠLĠġĠM VE DANIġMANLIK
HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġTĠ.
Intecon Infor Ln E-defter
ĠNTECON BĠLĠġĠM VE DANIġMANLIK
HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġTĠ.
Intecon Infor Baan IV E-defter
Derece Yazılım Hizmetleri Tic. A.ġ.
Paralog
VEGA BĠLGĠSAYAR HĠZMETLERĠ LĠMĠTED
ġĠRKETĠ
Vega E-Defter
SOFT BĠLGĠ ĠġLEM DANIġMANLIK VE
SOFT E-Defter Uygulaması
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
TĠCARET A.ġ.
SNI BĠLGĠSAYAR VE TEKNOLOJĠ
DANġ.ĠNġ.TEKS.OTOM.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
SNI e-defter
NEBĠM NEYĠR BĠLGĠSAYAR SANAYĠĠ VE
HĠZMETLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
Nebim V3 E-Defter
D.T.P. Bilgi ĠĢlem ĠletiĢim ve Sanayi Ticaret
Limited ġirketi
Workcube
Dia Yazılım San. ve Tic. A.ġ.
DĠA E-Defter
BĠMSA Uluslararası ĠĢ, Bilgi ve Yönetim
Sistemleri A.ġ.
BĠMSA E-DEFTER UYGULAMASI
MEDEPĠA BĠLGĠSAYAR DANIġMANLIK
HĠZ.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
Medepia E-Defter Çözümü
MELASOFT BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ
SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED
ġĠRKETĠ
Melasoft E-Defter
Ġdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic.
Ltd. ġti.
VisionPlus e-Defter
Netle Yazılım Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Netle-defter
ALFA YAZILIM DANIġMANLIK LĠMĠTED
ġĠRKETĠ
ALFA e-Defter - SAP
Ġnfoera Yazılım DanıĢmanlık Proje Yönetimi
Turizm San. Tic. Ltd. ġti.
Ġnfoera e-Defter Uygulaması
Sentez Bilgisayar Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd.
ġti.
Sentez LIVE ERP e-defter
Akın Yazılım Bilgisayar Ġth.Ġhr.San.Tic.Ltd.ġti.
AKINSOFT WOLVOX E-Defter
DATASOFT BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ
YAZILIM VE DONANIM SANAYĠĠ ve
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Datasoft e-Defter
Mebitech BiliĢim A.ġ.
Medy
Intertech Bilgi ĠĢlem ve Pazarlama Tic. A.ġ.
InterDefter
Efinans Elektronik Ticaret ve BiliĢim Hizmetleri
A.ġ.
eFinans ERP Bağımsız e-Defter Uygulaması
NOVACON BĠLĠġĠM DAN. ve DIġ
TĠC.LTD.ġTĠ.
Oradata E-Defter Uygulaması
VBT BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ ANONĠM
ġĠRKETĠ
i-Gate E-Defter Uygulaması
UYUMSOFT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE
TEKNOLOJĠLERĠ TĠCARET ANONĠM
Uyumsoft e-Defter
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
ġĠRKETĠ
NATĠCA TEKNOLOJĠ DANIġMANLIK TĠC.
LTD. ġTĠ.
Natica E-Defter Yazılımı
Tekron BiliĢim Teknolojileri Tic.Ltd.ġti.
Tekron tekDefter
Metasis Teknoloji Tic.Ltd.ġti.
Metasis E-Defter Uygulaması
ERA Enformasyon Sist. Dan. Hizmetleri ĠnĢ.
Taahhüt Tic. Ltd ġti.
ERA e-Defter Uygulaması
ĠUS YAZILIM BĠLĠġĠM SANAYĠ VE
TĠCARET LTD. ġTĠ.
e-GenIUS Ms Dynamics AX 2009 e-Defter Çözümü
D.T.P. Bilgi ĠĢlem ĠletiĢim ve Sanayi Ticaret
Limited ġirketi
NetInvoice
BTPRO BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ A.ġ.
BTPRO Defterdar
BTC BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ.
BTC e-Defter Çözümü
Anadolu BiliĢim Hizmetleri A.ġ.
ABH e-Defter
Medyasoft DanıĢmanlık ve Eğitim A.ġ.
ePlatform
CPM Yazılım Bilgisayar Tic. A.ġ.
CPM Master E-Defter
KoçSistem Bilgi ve ĠletiĢim Hiz.A.ġ.
KoçSistem e-Defter Çözümü
Netsim Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve
Donanımı San. ve Tic. A.ġ.
Netsim E-Defter Uygulaması
TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Türkkep E-Defter Uygulaması
SOFT Bilgi ĠĢlem DanıĢmanlık ve Ticaret
Anonim ġirketi
SOFT Platform Bağımsız E-Defter Uygulaması
RESĠTAL YAZILIM HĠZMETLERĠ TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Resital EDefter
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve
Donanımı San. ve Tic. A.ġ.
Link e-Defter
SoftTech Yazılım Teknolojileri AraĢtırma
GeliĢtirme ve Pazarlama Ticaret A.ġ.
Softtech e-Defter Uygulaması
Parge Yazılım DanıĢmanlık ve Tic. A.ġ.
Pargesoft E-Defter
IAS Bilgi ĠĢlem DanıĢmanlık San. Ve Tic. A.ġ.
CANIAS ERP E-DEFTER
IFS KURUMSAL BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ A.ġ.
IFS Kurumsal Bilgi Sistemleri e-Defter Modülü
DoğuĢ Bilgi ĠĢlem ve Teknoloji Hizmetleri A.ġ.
DoğuĢ E-Defter
Mikrokom Bilgisayar Programları Yazılım Tic.
A.ġ.
GMS.NET e-Defter
Mavi BiliĢim ve DanıĢmanlık Hizmetleri Ltd.
Mavi E-Defter
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
ġti.
BentaĢ Bilgisayar Endüstri Mühendislik ve
Ticaret A.ġ.
Elma e-Defter
SET Bilgisayar Yazılım Donanım Eğitim ve
MüĢavirlik Hizmetleri Ltd.ġti.
SetNet e-Defter
Ayasofyazılım BiliĢim ve ĠletiĢim Sistemleri
San. Ve Tic. Ltd. ġti.
A-Defter
Kod Yazılım ve Proje Hizmetleri Turizm Ticaret
Limited ġirketi
Sedna E-Defter
Teknosol Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. ġti.
Vera E-Defter
Veriban Elkt. Veri ĠĢleme ve Saklama Hiz. A.ġ.
Veriban e-Defter
Innova BiliĢim Çözümleri A.ġ.
PayFlex E-Defter
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç
Kaynakları Üretim ve Pazarlama Ticaret A.ġ.
GTP E-Defter
MAVĠNCĠ BĠLĠġĠM END. UYG. EGT. VE
DAN. HĠZ. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
Mavinci SAP E-Defter Uygulaması
TetaĢ Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ.
TetaĢ e-Defter Uygulaması
MĠRA YAZILIM ve BĠLGĠSAYAR
SĠSTEMLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MĠRA/ERP E-DEFTER
Uzman BiliĢim DanıĢmanlık A.ġ.
Experteam e-Defter Plus Uygulaması
ĠNTECON BĠLĠġĠM VE DANIġMANLIK
HĠZMETLERĠ TĠC.LTD.ġTĠ.
Intecon E-defter
TECCON BĠLGĠSAYAR YAZILIM VE
DANIġMANLIK LTD.ġTĠ.
TECCON DEFTER
DTEK BiliĢim Sistem ve Çözümleri San Tic Ltd
ġti
Dtech e-Defter
OBASE BĠLGĠSAYAR VE DAN.HĠZ.TĠC.A.ġ.
E-Defter Ox Connector
G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek.
ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti
Orkestra E-Defter
KomtaĢ Bilgi Yönetimi DanıĢmanlık ve Ticaret
Anonim ġirketi
KomtaĢ E-defter
SORU-8) e-defter hangi dönemler itibariyle oluĢturulacak?
CEVAP-8) e-defter, elektronik defter dosyaları Ģeklinde ve aylık dönemler itibariyle oluĢturulur.
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
SORU-9) Elektronik defter dosyaları nasıl oluĢturulacak, GĠB’ na nasıl verilecek ve nasıl
onaylattırılacak?
CEVAP-9) Elektronik defter dosyalarının oluĢturulması ve onaylattırılmasında aĢağıdaki yol
izlenecek;
a. Aylık dönemler itibariyle oluĢturulan elektronik defter dosyaları, mali mühür (veya
elektronik imza) ile imzalanır. (Mali mühürün kaybolması ihtimaline karĢı bir adet yedek satın
alınması müĢavirliğimizce önerilmektedir.)
b. Ġmzalama sonucu oluĢan mühür değeri alınır. (Ġspat anlamında)
c. Mühür değerini içeren elektronik defter berat dosyası (berat dosyası) hazırlanır
(olayın omurgası budur) ve mali mühür (veya elektronik imza) ile imzalanır.
d. e-defter uygulamasına bağlanılır. (www.edefter.gov.tr)
e. Berat dosyası e-defter uygulamasına yüklenir.
f. Berat dosyası, GĠB’ na ait mali mühür ile imzalanır ve mükellefin eriĢimine sunulur.
(KarĢı Onay)
g. GĠB’ na ait mali mühür ile onaylanan berat dosyası, mükellef tarafından indirilir.
h. Bu berat dosyaları, istendiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
SORU-10) Aylık dönemler itibariyle oluĢturulan elektronik defter dosyaları hangi tarihlerde GĠB’ na
bildirilecek?
CEVAP-10) Aylık dönemler itibariyle oluĢturulan elektronik defter dosyaları, takip eden 3. (üçüncü)
ayın sonuna kadar onaylatılacak. Sadece Aralık dönemine ait berat dosyaları takip eden 4.
(dördüncü) ayın sonuna kadar onaylatılacaktır. Onaylattırılan dosyalarla ilgili daha sonra
her hangi bir iĢlem yapılamayacaktır.
SORU-11) Elektronik defter dosyaları kaç yıl süreyle muhafaza edilecek?
CEVAP-11) Elektronik defter dosyaları, T.T.K. hükümlerine göre 10 (ON) yıl süreyle muhafaza
edilmek ve istendiğinde ibraz edilmek zorundadır.
SORU-12) Elektronik defterlerin açılıĢ ve kapanıĢ tasdik iĢlemleri nasıl olacak?
CEVAP-12) Elektronik defter kullanmaya baĢlayanlar 2015 yılı ve takip eden yıllar için (sadece
yevmiye ve kebir defterleri için) yapılması zorunlu açılıĢ ve kapanıĢ tasdikleri için notere
baĢvurmayacaklardır. Ocak dönemine iliĢkin berat dosyasının GĠB tarafından mühürlettirilmesi
iĢlemi AÇILIġ TASDĠKĠ, Aralık dönemine iliĢkin berat dosyasının GĠB tarafından
mühürlettirilmesi iĢlemi ise KAPANIġ TASDĠKĠ yerine geçecektir.
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
SORU-13) Berat Dosyalarının GĠB’ na onaylattırılması iĢlemi o aya ait iĢlemlerin incelenmesi
anlamına gelir mi?
CEVAP-13) Berat Dosyalarının GĠB’ na onaylattırılması iĢlemi sadece dosyanın gönderildiği
anlamına gelir. Bu iĢlem hiçbir Ģekilde o aya ait iĢlemlerin ĠNCELENDĠĞĠ ANLAMINA
GELMEZ.
Bilgilerinize sunar, e-defter uygulamasının Ģirketiniz için baĢarılı olmasını temenni ederiz.
Saygılarımızla,
ADRES : Oğuzlar Mah. 1379. Sok. No:15/10 06520 Balgat/ANKARA Tel : 0 312 220 23 84-94
Fax : 0 312 220 23 85 E Mail : [email protected] , [email protected], [email protected]
Download

Sirküler 2014-20 Soru-cevap şeklinde E