Önkoşullu Ders Ekleme Başvuru Formu
…..../…..../201
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na,
…………….……..........................................................Bölümü’nün ……......... akademik döneminde olan
öğrencisiyim. ….....… AKTS kredi yükü derse kayıt olmuş durumdayım. Olağan dönemlik ders yükünün
üzerine çıkarak ancak kırk (40) AKTS sınırını aşmayacak şekilde kayıt döneminde önkoşul bulunduğu
için alamadığım toplam ……........… AKTS eşdeğerindeki .........................................…………………........
.........................………………..................................... kodlu zorunlu ders(ler)in programıma eklenmesi
hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.
Öğrenci’nin;
Adı, Soyadı:
Numarası :
İmza:
Cep tel no: …………………………..
e-posta: ………………………………
Danışman tarafından doldurulacaktır.
PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA ÇAKIŞMA OLUŞUYOR MU:
VAR
MEVCUT KREDİ YÜKÜ:
PLANLAN KREDİ YÜKÜ:
YOK
A
AKTS
AKTS
KABUL
……………………………….…………….............………………………………………………………………Bölümü öğrencisi
……………………...........................………………….....…’in ….../….../......... tarihli dilekçesi incelenmiş olup,
“İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yeni Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”
Madde 14 - Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölümün başkanı tarafından bir danışman
görevlendirilir. Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği derslerden oluşan bireysel ders programı ile
bireysel ders programında yapılabilecek değişiklikler, lisans ve önlisans programlardaki ders
sıralaması esas alınmak üzere, basarı durumu, önkoşullar ve bu Yönetmelik hükümleri göz önünde
tutularak danışmanın onayıyla kesinleşir. Söz konusu kıstasların uygulanmasına rağmen, bireysel ders
programının kesinleştirilemediği haller, ilgili fakülte veya yüksekokulun yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır.
Madde 17 - Öğrencilerin yarıyıllık olağan kredi yükü otuz (30) kredidir. Öğrencinin bulunduğu
yarıyılın kredisinin olağan kredi yükünden fazla olduğu hallerde yarıyıl kredisi olağan kredi yükü
olarak kabul edilir. Azami kredi yükü kırk (40) kredidir, ancak birinci ve ikinci yarıyıldaki lisans
yarıyılın seçimlik ders yükümlülüğü kapsamında ders alma haricinde olağan kredi yükünü aşamaz.
maddeleri gereği başarılı/sınamalı/başarısız statüde bulunan öğrencinin kırk (40) AKTS sınırını
aşmayacağı gözönünde bulundurularak kayıt döneminde önkoşul bulunduğu için alamadığı zorunlu
…......................................................................................................................................…. kodlu
ders(ler)in programına eklenmesi talebinin kabulünün Öğrenci İşleri Komisyonu’na önerilmesine karar
verilmiştir.
Öğrenci Danışmanı’nın;
Bölüm Başkanı’nın;
Adı, Soyadı:
Adı, Soyadı:
İmzası:
İmzası:
RED
…………………………………….………………………………………………………………………….......…Bölümü öğrencisi
………………………………............................…………’in …..../…..../........... tarihli dilekçesi incelenmiş olup,
Öğrencinin
belirtilen
zorunlu
ders(ler)i
programına
ekleme
talebi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
gerekçesiyle yönetmeliğe uygun olmadığından, reddinin Öğrenci İşleri Komisyonu’na önerilmesine
karar verilmiştir.
Öğrenci Danışmanı’nın;
Bölüm Başkanı’nın;
Adı, Soyadı:
Adı, Soyadı:
İmzası:
İmzası:
Download

Önkoşullu Ders Ekleme Başvuru Formu