BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARI İÇİN
KAYIT YENİLEME ve DERS SEÇİM SÜRECİ
Kayıt Yenileme ve Genel Esaslar
A. Kayıt Yenileme ;
1- Üniversiteye kayıtlı öğrenciler her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre
içerisinde, elektronik ortamdan ders seçimini yaparak danışmanın onayı ile kayıtlarını
yenilemeleri gerekir.
2- Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa süresi içinde kaydını
yenilemek zorundadır.
3- Belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazereti, ilgili yönetim kurulunca
kabul edilmek kaydıyla ders ekle/sil tarihlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir.
4- Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır. Bu
şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
5- Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
6- Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekle/sil
tarihlerinde danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.
B. Ders Seçimi Genel Esaslar ;
1- Öğrenci, süresi içinde (Ders Kayıt Süresi her yıl Akademik Takvimde belirtilir ve web
sayfasından yayınlanır) usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve
bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.
2- Öğrenciler birinci yarıyılda, programlarının ders planında yer alan birinci yarıyıl
derslerinin tamamını almak zorundadırlar.
3- Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, 30 AKTS ‘dir. Fakat aşağıdaki
durumlarda bu değişebilir.
a- Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler
için en fazla bir ders ( stajlar hariç ) artırılabilir.
b- Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler
için en fazla iki ders ( stajlar hariç ) artırılabilir.
4- Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü, stajlar hariç olmak üzere AKTS kredili üç
derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının
onayı ile azaltılabilir.
5- Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için
asgari ders yükü koşulu aranmaz.
Şartlı Öğrencilerin Durumu
1- AGNO’ su iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı öğrenci olarak
tanımlanır.
2- Bu öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren
uygulanır. Yani bu durumdaki öğrenciler 3. Sınıf derslerinden alamazlar.
3- Şartlı öğrenciler, programlarının normal ders yükünden fazla ( 30 AKTS ) ders alamaz.
4- Öncelikle başarısız not (FF, FD, K) aldıkları ve istedikleri takdirde şartlı geçer not (DC
ve DD) aldıkları dersleri tekrarlar ve alt yarıyıllardan alamadıkları dersleri alırlar.
5- Şartlı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural (AKTS
kredili üç ders) uygulanmaz.
6- Şartlı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda AGNO’sunun en az 2,00
olması gerekir.
Derslerin Çakışması Durumu
1- Öğrenci, almakta olduğu derslerin çakışması halinde, çakışan derslerinin devamını, bu
derslerin şubeli olması halinde öncelikle diğer şubelerle alır.
2- Şubeli olmaması halinde, eşdeğer olduğu program tarafından kabul edilmiş bir ders olmak
şartı ile öncelikle kayıtlı bulunduğu fakültenin diğer programlarından almasına, ilgili bölüm
başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulları karar verir.
3- Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız
olan öğrencinin hangi derse kayıt yaptıracağı, ilgili yönetim kurulunun onayı ile ilgili
bölümün intibak komisyonu tarafından intibak programında gösterilir
Danışman Onayı
1- Ders seçimini ve kaydını tamamlayan öğrenci danışmanı tarafından ders kaydı
onaylanmadıkça ders kaydı tamamlanmış sayılmaz.
2- Akademik takvimde belirtilen süreler içinde danışman öğretim elemanı ders kaydını
otomasyon sistemi üzerinden elektronik olarak onaylar.
Download

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI İÇİN