Projec
ct
Partne
ers:
2. Proje Bülten
B
ni
KARABÜK
K
ÜNIVER
RSITESI,
TURKEY
GIP – FIPAG, FR
RANCE
GRETA VIVA 5, FR
RANCE
Ld
dV TO
OI PRO
OJECT
T
“Fran
nsız Seertifik
kasyon
nun Trransferri ve
Adap
ptasyoonu:
Yeenileneebilir Enerji
E
i Tekn
nisyenii”
EXTERNATO OLIV
VEIRA
MARTINS, PORT
TUGAL
CENTRE D'ÉTUDES
TE
ECHNIQUES DE LYO
ON (CETE
DE LYON) – FRA
ANCE
YER
RLI ENERJI TEKNO
OLOJILERI
ARA
AŞTIRMA DERNEĞI (YETA) –
TURKEY
KARABUK EDUCA
ATION
AU
UTHORITY (KME) – TURKEY
2012--1-TR1
1-LEO
O05-35
5144
UNIVERSITÀ
U
DEGL
LI STUDI
DELL’AQUILA, IT
TALY
http://
/www.ret-p
project.com/
/
http://www.ret‐prroject.com/ Page | 1
Projec
ct
Partne
ers:
İçindekiler
İçindekilerr ....................................................................................................................2
KARABÜK
K
ÜNIVER
RSITESI,
TURKEY
Proje ile İlgili Genel Bilgiler
B
............................. Hata! Yeer işareti ta
anımlanmaamış.
İki sertifikaanın hazırlaanması (Tr,, Pt) ...........................................................................2
Proje Çalışşma Toplanntıları ................................ Hata! Yeer işareti ta
anımlanmaamış.
İnternet Sittesi .................................................... Hata! Yeer işareti ta
anımlanmaamış.
GIP – FIPAG, FR
RANCE
Proje ile İlgiili Genel Bilgiler
Leonardo da Vinci program
p
Av
vrupa Kültüürünü oluştu
urmak adın
na kullanılann bir
araçtır. Prrojenin amaacı, Fransa’da uygulaanan Yenileenebilir En
nerji Teknissyeni
Sertifikasyyonu’nu Porrtekiz ve Tü
ürkiye’ye traansfer etmek
k ve uygulaamaktır.
Bu transferr, Portekiz ve
v Türkiye’’nin Ulusal Yeterlilik Sistemleri’n
S
ne kayıtlı ollacak
şekilde, Avvrupa senteez paylaşım
mını da sağlaayan mevcu
ut bir programın iki üllkeye
adapte edillmesi suretiyle gerçekleeştirilecektiir.
Proje 1 Ekkim 2012 taarihinde başşlamış olup 24 aylık sü
üre sonundaa 31 Eylül 22014
tarihinde taamamlanacaaktır.
GRETA VIVA 5, FR
RANCE
EXTERNATO OLIV
VEIRA
MARTINS, PORT
TUGAL
CENTRE D'ÉTUDES
TE
ECHNIQUES DE LYO
ON (CETE
DE LYON) – FRA
ANCE
İki Sertifikan
S
nın Hazırrlanması
(FR, TR, PT
T)
Proje, Frannsız sertifikaasyonun Tü
ürkiye ve Poortekiz’e keendi şartları uyarınca addapte
edilmesini içermekteddir. Ulusal Yeterlilik Sistemi uy
yarınca iki sertifikasyoonun
tanınması ve kayıt alttına alınmaasına olanakk sağlayacaaktır. Bu traansfer esnassında
aynı pedaggojik kültürre odaklanm
ma ve yetkinnliklere day
yalı bir yakllaşım (beceeri ve
mesleki faaaliyetlerdenn bilgi ve beeceri üretmeek) kullanaccaktır.
YER
RLI ENERJI TEKNO
OLOJILERI
ARA
AŞTIRMA DERNEĞI (YETA) –
TURKEY
Bu metodoloji ekoonomik ih
htiyaçlardann kaynaklaanan bir eğitim sisstemi
yaklaşımınnı kapsamakktadır.
KARABUK EDUCA
ATION
AU
UTHORITY (KME) – TURKEY
UNIVERSITÀ
U
DEGL
LI STUDI
DELL’AQUILA, IT
TALY
http://
/www.ret-p
project.com/
/
http://www.ret‐prroject.com/ Page | 2
Yaklaşımıın basamaklları ise şu şeekildedir:
Projec
ct
 Proofesyonel akktiviteler
Partne
ers:
 İhtiiyaç duyulaan beceriler
 Eğiitim içerikleeri
KARABÜK
K
ÜNIVER
RSITESI,
TURKEY
 Serrtifikasyon
Bahsi geççen metodooloji sayesinde tüm proje paydaşları eğiitim faaliyeetleri
esnasında aaynı vizyonnu paylaşabiilecektir.
Fransız serrtifikasyonuunu Tr ve Pt’ye
P
transfe
fer ederken, proje kapsamındaki an
ana iş
ve eğitim ssahaları şu şekildedir:
ş
GIP – FIPAG, FR
RANCE
 Kurrulum,
 Devvreye alma,,
 Bakkım, onarım
m, kontrol vee iletişim.
GRETA VIVA 5, FR
RANCE
Bu faaliyeetlerle ilgilli yapıcı biilgi ve knoow-how traansfer kriteerleri sayessinde
oluşturulaccaktır.
Avrupa Y
Yeterliliklerr Çerçevesi (EQF):
EXTERNATO OLIV
VEIRA
MARTINS, PORT
TUGAL
ö
ve
v hareketllilik faaliy
yetleri kapssamında uulusal
EQF, hayyat boyu öğrenme
sertifikasyoonların, çalıışanların vee eğiticilerinn menfaatin
ne olacak şek
kilde Avruppa’da
transferinee olanak sağğlayan bir uy
ygulamadır..
RET projeesi kapsamıında oluşturrulacak uluusal sertifik
kalar (Fr, Ptt ve Tr) EQ
QF’e
göre oluştuurulacaktır.
CENTRE D'ÉTUDES
TE
ECHNIQUES DE LYO
ON (CETE
DE LYON) – FRA
ANCE
RET projesinde kullannılacak metodolojiler E
EQF’e uygu
undur:
 Öğrrenme çıkktıları üç kategoride
k
sınıflandırrılmaktadır: bilgi, beeceri,
yetkkinlikler
YER
RLI ENERJI TEKNO
OLOJILERI
ARA
AŞTIRMA DERNEĞI (YETA) –
TURKEY
 Öğrrenme çıkktılarının 8 EQF Duublin tanım
mlayıcısındaan birine göre
konnumlandırılm
ması
 Serrtifikasyonuun çeşitli bölümlere ayrrılacaktır
 EC
CVET-Avruppa Kredi Sistemi uyarınnca ayarlan
nması
KARABUK EDUCA
ATION
AU
UTHORITY (KME) – TURKEY
Ulusal serrtifikalar aşşağıdaki şek
kilde düzenllenecektir:
Aktivitelerr - Görevleer - Bilgi - Beceri -Yeetkinlikler – Sertifikassyon bölüm
mleriSeviye – E
ECVET sayıısı
UNIVERSITÀ
U
DEGL
LI STUDI
DELL’AQUILA, IT
TALY
http://
/www.ret-p
project.com/
/
http://www.ret‐prroject.com/ Page | 3
Eğitim faaliyeti çeşitlii bölümlerd
den oluşmakkta olup herr bir modül kendi içindde alt
gruplara/böölümlere saahiptir.
Projec
ct
Partne
ers:
Her bir moodüldeki başşlıklar:
- Modülünn Başlık ve Referansı
R
KARABÜK
K
ÜNIVER
RSITESI,
TURKEY
- Eğitimin Amacı
- Ön Koşulllar
- Pedagojikk içerik-Böllümler
- Eğitim Prrogramı
GIP – FIPAG, FR
RANCE
- Değerlenndirme
- Süre
Proje Çalışm
ma Toplanntıları
GRETA VIVA 5, FR
RANCE
Bu toplanttı 18-19 Nissan 2013 tarrihlerinde E
Espinho, Porrtekiz’de yaapılmış olupp, P3
– Externatoo Oliveira Martins
M
(EO
OM) tarafınddan organizze edilmiştirr.
Toplantı iççeriği:
EXTERNATO OLIV
VEIRA
MARTINS, PORT
TUGAL

EOM (P3) tarafından yeni
serttifika oluşu
umu için seentez ve eğğitim
ihtiyyaçlarına yö
önelik yapıllan hazırlıkllar,

EOM (P3) taraafından uulusal
Porrtekiz sertifiikasının tan
nınması ve kkayıt
altınna alınmasıı için gerek
kli metotlarrı ve
projjedeki iş paaketleri,
 EOM (P
P3) tarafınd
dan Ulusal
regüülasyonlar ve
v tavsiyeleer uyarınca
Porrtekiz sertifi
fikasyonun oluşturulma
o
ası,
 Karrabuk Universitesi (P0)) tarafındann Ulusal reg
gülasyonlar ve
v tavsiyeleer
uyaarınca Türkiiye sertifikaasyonun oluuşturulması,,
 Karrabuk Universitesi (P0) tarafındann Türk sertiffikasının tan
nınması ve kkayıt
altıına alınmasıı için gereklli metotları ve projedek
ki iş paketleeri,
 Sonnuçlar ve yaapılacakların
n konuşulm
ması ve P3 taarafından 1..proje
büllteninin tanııtılmasıdır.
CENTRE D'ÉTUDES
TE
ECHNIQUES DE LYO
ON (CETE
DE LYON) – FRA
ANCE
YER
RLI ENERJI TEKNO
OLOJILERI
ARA
AŞTIRMA DERNEĞI (YETA) –
TURKEY
KARABUK EDUCA
ATION
AU
UTHORITY (KME) – TURKEY
UNIVERSITÀ
U
DEGL
LI STUDI
DELL’AQUILA, IT
TALY
http://
/www.ret-p
project.com/
/
http://www.ret‐prroject.com/ Page | 4
Son toplan
ntı: 2. Yön
nlendirme Komitesi
K
B
Bu toplantı 4-6
4 Eylül 2013 tarihlerrinde
Espinho, P
Portekiz’de yapılmış olup, P3 – Externato
o Oliveira Martins
M
(E
EOM)
tarafından organize eddilmiştir.
Projec
ct
Partne
ers:
Toplantı iççeriği:
KARABÜK
K
ÜNIVER
RSITESI,
TURKEY
 Tr vve Pt’ye aitt ulusal
serttifikaların ve
v modüler eğitim
e
çalıışmalarının sunumu,
 Herr üç ullusal serttifikanın
Avrrupa senttezi ve eğitim
moodüler çalışm
maları,
 İlk
değerleendirme
sunnumu,
 Sonnuçlar vee
konnuşulması,
GIP – FIPAG, FR
RANCE
raporu
GRETA VIVA 5, FR
RANCE
Yapılaccakların
 2.P
Proje bültenii ve ara dön
nem raporunnun sunumu
udur.
EXTERNATO OLIV
VEIRA
MARTINS, PORT
TUGAL
İnterrnet sitessi
Proje İnterrnet Sitesi htttp://www.rret-project.ccom/
Proje sonuuçları interneet sitesinden
n yayınlanaacaktır.
CENTRE D'ÉTUDES
TE
ECHNIQUES DE LYO
ON (CETE
DE LYON) – FRA
ANCE
Bu bülteen
Karrabük Üniveersitesi, “Paartner No.0””
tarafındaan hazırlanm
mıştır.
YER
RLI ENERJI TEKNO
OLOJILERI
ARA
AŞTIRMA DERNEĞI (YETA) –
TURKEY
KARABUK EDUCA
ATION
AU
UTHORITY (KME) – TURKEY
UNIVERSITÀ
U
DEGL
LI STUDI
DELL’AQUILA, IT
TALY
http://
/www.ret-p
project.com/
/
http://www.ret‐prroject.com/ Page | 5
Download

2.Pr oje B Bülten ni