Ek- 2
5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDES N N B R NC FIKRASININ (b) BEND KAPSAMINDAK S GORTALILARIN
PR M BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI LE 5510 SAYILI KANUNUN GEÇ C 17. MADDES KAPSAMINDA
DURDURULAN S GORTALILIK SÜRELER N N HYASINA DA R BA VURU FORMU
SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA KANLI I
.. SOSYAL GÜVENL K L MÜDÜRLÜ ÜNE
.. SOSYAL GÜVENL K MERKEZ NE
1- Sigortal Bilgileri
Ad -Soyad
T.C. Kimlik Numaras
Ba -Kur Numaras
Vergi Numaras
Adres
lçe
Telefon No
0(
)
Faks No
0(
)
Cep Telefonu No
0 (..
.)
e-Posta Adresi
2- Sigorta Prim Borcunun Ödenme ekli
*Bu bölümü doldurmadan önce lütfen Aç klamalar bölümünü okuyunuz.
Sigorta Primi
Pe in
Taksit Say s
6
9
12
18
3- 5510 Say l Kanunun 4. Maddesinin (b) Bendi Kapsam ndaki Prim Borçlar n n Yap land r lmas na li kin Talep
5510 say l Kanunun 4. maddesinin (b) bendi kapsam ndaki prim borçlar m n 5510 say l Kanunun geçici 60 nc
maddesine istinaden yukar daki tercihim do rultusunda yeniden yap land r lmas n talep ediyorum.
4- 5510 Say l Kanunun Geçici 17 nci Maddesi Kapsam ndaki Sigortal l k Süreleri Durdurulanlar n Hizmetlerinin
hyas na li kin Talep
5510 say l Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsam nda durdurulan sigortal l k 5510 say l Kanunun geçici 60 nc
maddesine istinaden ihya edilmesini ve buna ili kin prim borçlar m n ihya edilmesini talep ediyorum.
5- 6183 Say l Kanunun 48 nci Maddesine Göre Tecil Taksitlendirmesi Devam Edenlerin Prim Borçlar n n
Yap land r lmas na li kin Talep
6183 say l Kanunun 48 inci maddesi kapsam nda devam eden tecil taksitlendirme talebimin iptal edilerek mevzuat
hükümlerine göre hesaplanacak prim borçlar n n 5510 say l Kanunun geçici 60 nc maddesine istinaden yukar daki
tercihim do rultusunda yeniden yap land r lmas n talep ediyorum.
Borçlar m bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.
/
/ 2014
MZA
1/2
Download

Ek- 2 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDES N N B R NC