Ek- 11
5335 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIKLARI YERS Z ÖDENENLER N
5510 SAYILI KANUNUN GEÇ C 60 INCI MADDES NE GÖRE BORÇLARININ
YAPILANDIRILMASINA L K N BA VURU FORMU
SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA KANLI I
KAMU GÖREVL LER ÖDEMELER DA RE BA KANLI INA
.. SOSYAL GÜVENL K L MÜDÜRLÜ ÜNE
.. SOSYAL GÜVENL K MERKEZ NE
1- Sigortal Bilgileri
Ad Soyad
T.C. Kimlik
Numaras
Tahsis/Ba kur/Emekli Sicil
numaras
kametgah Adresi
lçe
Telefon No.
0(
)
Faks No.
0(
)
Cep Telefonu No.
0 (.. .)
e-Posta Adresi
2- Borcun Ödenme ekli
*Bu bölümü doldurmadan önce lütfen Aç klamalar bölümünü okuyunuz.
5335 say l Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci f kras kapsam nda yersiz ödenen ayl klar
Pe in
6
Taksit Say s
9
Ayl ktan Kesilecek
12
18
Banka Kanal yla
Borcumu bu formdaki tercihime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.
/
/ 2014
MZA
1/2
Download

Ek- 11 5335 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIKLARI YERS Z