BELEDİYE ALACAKLARI
AÇISINDAN
6552 SAYILI
ALACAKLARIN
YAPILANDIRILMASI
HAKKINDA KANUN
11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete
Dr. Ahmet OZANSOY
BOSTON, 18 Ekim 2014
1
KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR
Vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu Kanun’un
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan;
1. Emlak vergisi
2. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı
payı (TKVKKP)
3. Çevre temizlik vergisi (ÇTV)
4. Bunlara bağlı
a. vergi cezaları
b. gecikme faizleri
c. gecikme zamları
2
KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR
Vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu Kanun’un
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan;
5. Belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından
kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar
dâhil) alacakları
6. Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon
idarelerinin, su ve atık su bedeli alacakları ile bu
alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar
dâhil) alacakları
3
KAPSAMA GİREN ALACAKLAR (ÖZET TABLO)
DÖNEM
KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
VADESİ
30/04/2014
TARİHİNDEN
ÖNCE VE
KESİNLEŞMİŞ,
ANCAK
11/09/2014
TARİHİ
İTİBARİYLE
ÖDENMEMİŞ
EMLAK VERGİSİ
+
Yİ-ÜFE
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI
KATKI PAYI
+
Yİ-ÜFE
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
+
Yİ-ÜFE
SU KULLANIMINDAN
KAYNAKLANAN ALACAKLAR
+
Yİ-ÜFE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SU VE
ATIK SU ALACAKLARI
+
Yİ-ÜFE
GECİKME FAİZİ
+
GECİKME ZAMMI
+
SÖZLEŞME
KAPSAMINDAKİ CEZA
VE ZAMLAR
+
SÖZLEŞME FAİZİ
4
KANUN KAPSAMI DIŞINDAKİ
ALACAKLAR
Yukarıda sayılanlar dışında
belediyelerin hiçbir alacağı (idari
para cezası, vergi, harç, katılma
payı, ücret, ecrimisil, kira vb.)
Kanun kapsamına girmemektedir.
5
2014 YILI EMLAK VERGİSİ VE
ÇTV’NİN DURUMU
 2014 yılı emlak vergisi, vadesi 30
Nisan 2014’ten sonra olduğu için
kapsama girmez.
 Konutlara ilişkin ÇTV’de ise ilişkili
olduğu faturanın son ödeme tarihi 30
Nisan
2014’ten
önce
olanlar
kapsamdadır. (Suyun tüketim tarihi değil,
faturanın son ödeme tarihi önemli)
6
Kanun’dan Yararlanma Genel Şartları
- Dava açılmaması
- Açılmış davalardan vazgeçilmesi
- Kanun yollarına başvurulmaması
- 1 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine
kadar
6552
sayılı
Kanun’dan
faydalanmak için yazılı başvuru
yapılması (GİB’in konuyla ilgili tebliğ ekindeki
EK-1/B formu kullanılacaktır.)
7
Kapsama Giren
Alacak
Asgari Ödeme
Şartı ve Zamanı
•VADESİ GELDİĞİ HALDE
TAMAMEN VEYA KISMEN Alacak aslının tamamı ile
ÖDENMEMİŞ ALACAKLAR, 11/09/2014 tarihine kadar
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı
•KESİNLEŞMİŞ ANCAK
esas alınarak
ÖDEME SÜRESİ HENÜZ
hesaplanacak tutar
GEÇMEMİŞ ALACAKLAR
Aralık-2014’den başlamak
•ASILLLARI TAMAMEN
üzere 2’şer aylık
VEYA KISMEN ÖDENMİŞ
dönemlerde azami 18 eşit
FER’İ ALACAKLAR
taksitte ödeme yapılması
(6,9,12 yada 18 taksit)
•BUNLARA BAĞLI VERGİ
CEZALARI
Tahsilinden
Vazgeçilen Kısım
-
-
-
Alacak aslına bağlı
faiz
Gecikme zammı,
gecikme faizi gibi
fer’i alacaklar
Asla bağlı vergi
cezaları
Vergi cezalarına
uygulanan gecikme
zammı
Sözleşmeden
kaynaklı her türlü
ceza ve zam
8
YAPILANDIRILACAK ALACAĞIN HESAPLANMASI
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 01
Aralık 2014 tarihi mesai sonuna kadar belediyeye başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
Kanun kapsamında hesaplanan toplam tutarın başvuru süresinde
tamamen veya ilk taksiti Aralık-2014’ten başlamak üzere 2’şer aylık
dönemler halinde azami 18 eşit taksitte (36 ayda) ödenmesi gerekir.
9
DİĞER ESASLAR
 Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; ilk taksit ödeme
süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanun’un
yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için
herhangi bir faiz uygulanmaz.
 Bu kanun kapsamında yapılandırılan ve süresinde ödenen
alacaklara, maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla
Kanun’un yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme
zammı, gecikme faizi gibi ferî amme alacağı hesaplanmaz.
 Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden
teminatlar iade edilir.
 Bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar, 6183 sayılı
10
Kanun’un 41’nci maddesine göre kredi kartı vasıtasıyla ödenebilir.
SÜRESİNDE ÖDEME YAPILMAMASI
 Ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki defa
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen bu
tutarların son taksiti izleyen ayın sonuna kadar her ay ve kesri için
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte ödenmesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanmanın
devamı sağlanmaktadır.
 Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen
şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde
Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu
hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır.
 Kanun kapsamına giren alacakların belirtilen şekilde tamamen
ödenmemiş olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutarlar kadar
Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
11
Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi (Tablo)
TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ (MADDE 19/1-A)
a. İki veya daha az
ödenmeyen veya gecikilen her ay ve kesri için
Bu kanuna göre
taksitin, süresinde
eksik ödenen taksit geç ödeme zammı** ile
ödenmesi gereken
ödenmemesi veya
tutarlarının son
birlikte ödenmesi şartıyla
taksitlerden*;
b. İki veya daha az
taksiti izleyen ayın bu kanun hükümlerinden
taksitin eksik
bir takvim yılında
sonuna kadar
yararlanılacaktır.
ödenmesi
Süresinde
ödenmeyen veya
eksik ödenen
taksitlerin
a. Belirtilen şekilde de
ödenmemesi veya
b. Bir takvim yılında
ikiden fazla taksitin
süresinde
ödenmemesi veya
c. Bir takvim yılında
ikiden fazla taksidin
eksik ödenmesi
halinde
bu kanun hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybedilir.
* Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı
uygulanacaktır.
** 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranındadır.
12
TECİL EDİLMİŞ OLAN ALACAKLARIN DURUMU
• 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre 11 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak
üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, 11 Eylül 2014
tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca
tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte
olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep
etmeleri
hâlinde
bu
madde
hükümlerinden
yararlanabilirler.
• Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit
tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde
ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi
arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü
faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş
alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu madde
hükümleri uygulanır.
13
BELEDİYENİN GENEL BÜTÇEYE OLAN KENDİ BORÇLARININ
YAPILANDIRILMASI HALİNDE
6552gereğince ödenecek borçlar;
- İl özel idareleri,
- Belediyeler ve
- Bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşlarca
2’şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte (72 ayda)
ödenebilir.
Taksitle yapılacak ödemelerde Kanun maddesine göre hesaplanan tutar;
1) 48 ay ( 24 taksit) için…..…1,20
2) 60 ay (30 taksit) için…..….1,25
3) 72 ay (36 taksit) için….…..1,30
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer
aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
14
TEŞEKKÜRLER
Dr. Ahmet OZANSOY
[email protected]
15
Download

30/04/2014 - Dr.Ahmet Ozansoy