
Türk Boğazları’ndan geçiş yapmakta olan uluslararası
deniz trafiği ve mevcut yerel deniz trafiği, sayısal ve
boyutsal olarak her geçen gün artmakta, bu artışlar da
beraberinde deniz kazalarına sebebiyet vermektedir.

Türk Boğazları Bölgesi’nde son elli yıl içinde 700
civarında deniz kazası meydana gelmiştir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde alınan tüm yasal, idari,
teknik ve yapısal tedbirlere rağmen, Türk Boğazlarını
kendi menfaatleri doğrultusunda kullananların, sadece
ticari kaygıları doğrultusunda yaptıkları tedbirsizlikler,
yaşanan kazaların önüne geçilmesindeki en büyük
engeldir.

Genel anlamda kaza (Accident), şahısta bir
yaralanmaya, maddelerde bir hasara veya her
ikisine birden yol açan beklenmedik olaylardır.

Gemi ile ilgili olan maddi ve/veya bedensel
zarar doğuran olaylara denizcilik tekniğinde
DENİZ KAZASI denir.
A – DENİZ KAZALARININ TÜRLERİ
1) ÇATIŞMA / ÇATMA (COLLISION)
2) YASLAMA / TEMAS (CONTACT)
3) YANGIN (FIRE)
4) PATLAMA (EXPLOSION)
5) SU ALMA (FLOODING)
6) OTURMA (GROUNDING)
M/V ARHANGELSK (SSCB) - 1963
A – DENİZ KAZALARININ TÜRLERİ (DEVAMI)
7) AĞIR OTURMA (STRRANDING)
8) MAKİNE ARIZALARI ( MACHINERY ACCIDENTS)
9) TEKNE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KAYBI (LOSS OF HULL INTEGRITY)
10) YÜKLE İLGİLİ KAZALAR (PAYLOAD RELATED ACCIDENT)
11) TEHLİKELİ MADDE KAZALARI (HAZARDOUS SUBSTANCE ACCIDENTS)
M/V EVRIYALI (YUNAN) - M/T INDEPENDENTZA (ROMEN) - 1979
B –TÜRK BOĞAZLARINDA MEYDANA GELEN KAZALARIN SEBEPLERİ
a – İNSAN KAYNAKLI KAZALAR
b – GEMİ KAYNAKLI KAZALAR
c – ÇEVRE KAYNAKLI KAZALAR
ç – MEVZUAT KAYNAKLI KAZALAR
M/T NASSIA (G. KIBRIS)
M/V SHIPBROKER (G. KIBRIS)
MART 1994
a – İNSAN KAYNAKLI KAZALAR
1) Gemi kullanıcılarının (gemiye kumanda edenlerin) yaptığı hatalar
2) Kılavuz kaptan kullanmamak
3) Yerel otoritelerin talimatlarına uymamak
4) Kurallara uymamak
5) Sabotaj
M/T SEA SALVIA (MALTA) - TEMMUZ 1998
M/T CRUDE GULF (YUNAN) - AĞUSTOS 1999
b – GEMİ KAYNAKLI KAZALAR
1) Arızalar
2) Gemilerin koşulları
c – ÇEVRE KAYNAKLI KAZALAR
1) Doğal yapılar ve şartları
2) Yapay Yapılar
3) Yoğun deniz trafiği
4)Çevresel Seyir Yardımcılarının yetersizliği
5) Işık ve ses kirliliği
ç – MEVZUAT KAYNAKLI KAZALAR:
1) Mevzuatlarda ki eksiklikler;
2) Mevcut mevzuatların tatbikinde ve denetlenmesindeki eksiklikler;
C –TÜRK BOĞAZLARINDA KAZA ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
1) Yasal düzenlemeler
2) Denetimler
3) Gemi trafik hizmetleri
4) Kılavuzluk hizmetleri
5) Römorkör refakat hizmetleri
6) Gelişen teknolojiler

Türk Boğazları Bölgesi; İki devleti, ikiekonomik bölgeyi
ve iki açık denizi birbirine birleştirenuluslar arası bir su
yolu değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin karasuları içinde
bulunan ve uluslararası gemi trafiğine açık ulusal bir iç
su yoludur.

Bu yapısı ile dünyadaki hiçbir boğaza benzemez.

Ayrıca; coğrafi yapısı, darlığı, kuvvetli akıntıları, keskin
dönüşleri, değişken iklim şartları ve yoğun deniz trafiği
hareketleri ile bu bölge içinde bulunan İstanbul Boğazı,
dünyanın en önemli ve riskli, doğal ve dar su yoludur.
Türk Boğazları Bölgesi; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi
Çanakkale Boğazı’nın tamamını kapsayan bir deniz alanıdır.
ve
Türk Boğazları Bölgesi;

Kendine has doğal ve yapay özellikleri bulunan, dar ve dönemeçli
fiziki yapısı yanında, değişken meteorolojik yapısı ve şiddetli ana ve
ters akıntıların bulunduğu,

Dar bir alanda birçok rota değişikliği yapılması gereken,

Yılda 50.000 civarında boyları 300 metreye ulaşan ve her türlü
tehlikeli yükleri taşıyan gemilerin geçiş yaptığı,

Çevresinde yoğun yaşam alanı olan ve binlerce yıllık doğal, tarihi ve
kültürel zenginlikleri bulunan,

Günde 1,5 milyon insanı 2500’e yakın
karşılıklı sefer yaparak taşıyan, yerel
deniz ulaşım araçları ile iki kıta
arasında karşıdan karşıya geçişin
yapıldığı,
Tüm bu nedenlerden dolayı güvenli seyir,
can, mal ve çevre için tedbirler alınması
gereken bir bölgedir.
İSTANBUL BOĞAZI
17 DM
MARMARA DENİZİ
110 DM
CANAKKALE BOĞAZI
37 DM
271 m tanker
Aşiyan
45o
Kandilli
İstanbul Boğaz’ı geçişinde, gemilerin 12 civarında
rota değiştirmeleri gerekmektedir.
80o
Yeniköy
Kuzey
1- YÜZEY (ÜST) AKINTISI
2- DİP (ALT) AKINTISI
3- TERS (ANAFOR) AKINTILAR
4- ORKOZ AKINTISI
İstanbul
Boğazı’nda üst
akıntının sürati
ortalama 2-3
deniz mili
civarındadır.
Kuzey
1- YÜZEY (ÜST) AKINTISI
2- ORKOZ AKINTISI
Kilitbahir
Çanakkale
Nara Burnu
Çanakkale Boğaz’ı geçişinde
gemilerin 12 civarında rota
değiştirmeleri gerekmektedir.
Kilitbahir
60o
1- YÜZEY (ÜST) AKINTISI
Nara Burnu’na kadar olan
bölgede yüzey akıntısının genel
hızı 1.5 - 2 deniz mili
dolayındadır. Nara'dan sonra
ise akıntı hızı yaklaşık bir kat
daha artar. Gelibolu önlerinde
2 deniz mili olan akıntı hızı,
Nara ve Kilitbahir önlerinde
zaman zaman 4 deniz miline
çıkar.
2- DİP (ALT) AKINTISI
Alttan gelen tuzlu Ege
Denizi
suları
Marmara
Denizi’ne doğru yaklaşık 1
deniz mili hızla ilerler.
Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama
ve Araştırma Merkezi (BAU TÜRBAM), Üniversite
tarafından hazırlanmış olan kuruluş statüsünün,
YÖK tarafından kabul edilip 12 Haziran 2013
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanması ile,
Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve
Temmuz 2013 den itibaren Beşiktaş yerleşkesinde
çalışmalarına başlamıştır.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
MERKEZLERDEN SORUMLU
REKTÖR YARDIMCISI
YÖNETİM KURULU
MERKEZ MÜDÜRÜ
MÜDÜR YARDIMCISI
DANIŞMA
KURULU
SEKRETER
ÇALIŞMA
GRUBU
ÇALIŞMA
GRUBU
Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (BAUTÜRBAM) nin kuruluş amaçları;
1. Ulusal denizciliği geliştirilmesi,
2. Denizcilik sektörü ile ilgili, makro ve mikro ölçeklerde
teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapması,
3. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara
Denizi’nde seyir, can, mal ve çevre emniyetinin, deniz
ve çevre güvenliğini sağlaması,
4. Deniz, hava ve çevre kirliliğini önlemesi,
5. Doğal, tarihi ve kültürel varlıkları korunması,
6. Uluslararası hukuk, ticaret, bilgi iletişim
teknolojileri,enerji, kıyı ve deniz mühendisliği
alanında çalışmalar yapılması,
7. Açık deniz platform ve doğalgaz arama platform ve
yapılarını geliştirilmesi,
8. Amaç
ve
faaliyetleri
gerçekleştirilmesi,
ile
ilgili
Projeler
9. Amaç ve faaliyet alanları ile ilgili raporlar üretilmesi,
yanında;
10. Matbu, sözel ve görüntülü yayınlar yapmak,
11. Konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek ve
benzeri faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.
12.Ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu ve özel
sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.
13. Türk Boğazları ile ilgili bilgi,
dokümantasyon merkezi oluşturmak.
belge
ve
14. Türk Boğazlar Bölgesinin geleceğine ihtiyaç
halinde yön ve destek verebilecek, Türk Boğazları
konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde
uzmanlar ve eğitmenler yetiştirecektir.
Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve
Araştırma Merkezi, kuruluş amaçları doğrultusunda
aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapacaktır.
1. Ar-Ge
faaliyetlerinde
bulunmak,
akademik
çalışmalar ile yayınlar yapmak, projeler yürütmek.
2. Ulusal ve küresel ekonomik, finansal, hukuki, ticari
ve teknolojik göstergeleri, gelişmeleri izlemek,
derlemek ve değerlendirmek.
3. Seminer, konferans, kongre, sempozyum, hizmet içi
eğitim çalışmaları, kurslar, sertifika programları ve
benzeri etkinlikler düzenlemek.
4. Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmalar
yapmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile
işbirliği yapmak.
5. Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri
vermek, bilimsel ve teknik işbirliği yapmak.

Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve
Araştırma Merkezi; kara, deniz ve hava ile ilgili olarak
geniş bir alanı kapsayan disiplinler arası araştırmalar
ve incelemeler için, uygun bir akademik ortam
sağlayacaktır.

BAU TÜRBAM; özelde Bahçeşehir Üniversitesi
Akademisyenlerine ve öğrencilerine, genelde ise tüm
ulusal ve uluslararası denizcilik sektörüne ve topluma
faydalar sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar,
üniversiteler ve sektörler ile işbirlikleri yapacaktır.
Kapt. Saim OĞUZÜLGEN
TÜRBAM Müdürü
(0212) 381 57 18
[email protected]
Download

Saim OĞUZÜLGEN-TÜRK BOĞAZLARINDA DENİZ KAZALARI ve