İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi
Kanunu Sirküleri
TASLAĞI Hazırlandı.
05-01-15 17:05
Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı'nda, 2012/3305 sayılı Karar sonrası indirimli
kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam
etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili
görüş ve önerilerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /
Konusu
Tarihi
Sayısı
İlgili olduğu maddeler
İlgili olduğu kazanç türleri
: İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
: … /01/2015
: KVK - … / 2015-1 / İndirimli Kurumlar Vergisi - 1
: Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A
: Kurum Kazancı
1. Giriş
Kurumlar vergisi mükellefleri gerek 2009/15199 gerekse 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki
yatırımlarından elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi
uygulamasından faydalanabilmektedirler.
19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mükelleflerin, yatırım teşvik belgesi
kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri kazançlarının yanı sıra yatırım
döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının belirli bir kısmına da
indirimli kurumlar vergisi uygulamaları mümkün hale gelmiştir.
2012/3305 sayılı Karar sonrası indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin
açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Yasal mevzuat
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 28/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla
eklenen 32/A maddesinde kapsamı belirtilen ve Hazine Müsteşarlığınca/Ekonomi
Bakanlığınca teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara,
yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren
yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi
uygulanabilmektedir.
Anılan maddenin ikinci fıkrasına 15/6/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla eklenen
(c) bendiyle, yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak
yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve
gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde
kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli vergi oranı
uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir
il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya Bakanlar
Kurulunun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
3. Yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulaması
2009/15199 sayılı Karar uyarınca mükelleflerin, yatırımlarını kısmen veya
tamamen işletmeye başlamalarından itibaren ve sadece yatırımlarından elde
ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilirken, 6322 sayılı
Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına eklenen
(c) bendiyle, 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesine
sahip mükelleflerin diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri
kazançlarına da yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulanması
mümkün hale gelmiştir.
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara, ilgili
teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak
indirimli kurumlar vergisi uygulanması esastır.
Bakanlar Kurulu 6322 sayılı Kanun ile anılan maddenin ikinci fıkrasına eklenen (c)
bendi kapsamındaki yetkisini 2012/3305 sayılı Kararın 15 inci maddesinin beşinci
fıkrasında kullanmıştır.
Dolayısıyla, mükelleflerin, 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım
teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarına fiilen başladıkları tarihten itibaren, anılan
Kararın 15 inci maddesine göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben,
-Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve
-Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenen ve aşağıdaki
tabloda yer alan oranlarını geçmemek üzere
diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına
indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.
Bölgeler
I
Bölgesel Teşvik
Uygulamaları (%)
0
Büyük Ölçekli
Yatırımlar (%)
0
Stratejik Yatırımlar
(%)
50
II
III
IV
V
VI
10
20
30
50
80
10
20
30
50
80
50
50
50
50
80
Örnek 1:
2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi bulunan (A) A.Ş.
5 inci bölgede 2/3/2013 tarihinde başlamış olduğu toplam 20.000.000 TL’lik
yatırımına ilişkin olarak 2013 yılı sonu itibariyle 10.000.000 TL tutarında yatırım
harcaması yapmıştır. 2014 yılında da devam eden bu yatırımını henüz işletmeye
başlamamış olan (A) A.Ş. 2013 yılında diğer faaliyetlerinden 40.000.000 TL
kazanç elde etmiştir. (Yatırıma katkı oranı %40; vergi indirim oranı %80)
Henüz işletilmeyen yatırımdan kazanç elde edilmediği için (A) A.Ş. sadece diğer
faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi
uygulayabilecektir.
Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi
uygulamasındaki üst sınır:
- 1. sınır: Fiilen yapılan yatırım harcaması
- 2. sınır: Toplam yatırıma katkı tutarının %50’si
[(20.000.000 TL x %40 = 8.000.000 TL) x %50]
= 10.000.000 TL
= 4.000.000 TL
Dolayısıyla yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara,
yararlanılan yatırıma katkı tutarı 4.000.000 TL’yi geçmemek üzere, indirimli
kurumlar vergisi uygulanabilecektir.
İndirimli K.V. oranı : [K.V. oranı – (K.V. oranı x İndirim oranı)]
: [%20 – (%20 x %80)] = [%20 – %16] = %4
- Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç ................................ :
- İndirimli K.V. olmasaydı ödenecek K.V................................ :
- Yararlanılabilecek azami yatırıma katkı tutarı......................... :
- İndirimli K.V. matrahı [4.000.000 / (%20 - %4)]................... :
- İndirimli orana göre hesaplanan K.V. (25.000.000 TL x %4) :
- Genel orana tabi matrah (40.000.000 TL - 25.000.000 TL).... :
- Genel orana göre hesaplanan K.V. (15.000.000 x %20)......... :
- Hesaplanan toplam K.V. (1.000.000 TL + 3.000.000 TL)..... :
40.000.000 TL
8.000.000 TL
4.000.000 TL
25.000.000 TL
1.000.000 TL
15.000.000 TL
3.000.000 TL
4.000.000 TL
4. Yatırım dönemi
“Yatırım dönemi” ifadesinden, yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici
vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi
Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe
kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.
Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına
ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici
vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı
tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona
erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Örnek 2:
(C) A.Ş. 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi
kapsamında 4 üncü bölgede 18/9/2013 tarihinde yatırıma başlamış olup 2013 yılı
içinde 2.000.000 TL yatırım harcaması yapmıştır. (Yatırımın toplam tutarı
30.000.000 TL; yatırıma katkı oranı %30; vergi indirim oranı %70)
(C) A.Ş. yatırımını 12/3/2014 tarihinde fiilen tamamlamış olup 15/4/2014 tarihinde
tamamlama vizesinin yapılması için Ekonomi Bakanlığına müracaat etmiştir.
Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan (C) A.Ş. 1/7/2013 tarihinden itibaren
diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara indirimli kurumlar vergisi
uygulayabilecektir.
(C) A.Ş. 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında diğer faaliyetlerinden 20.000.000
TL kazanç elde etmiştir. Bu dönemde (C) A.Ş. söz konusu yeni yatırımından
herhangi bir kazanç elde etmemiştir.
Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi
uygulamasındaki üst sınır:
- 1. sınır: Fiilen yapılan yatırım harcaması
= 2.000.000 TL
- 2. sınır: Toplam yatırıma katkı tutarının %30’u = 2.700.000 TL
[(30.000.000 TL x %30 = 9.000.000 TL) x %30]
Dolayısıyla, (C) A.Ş. yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği 20.000.000
TL kazanca, yararlanılan yatırıma katkı tutarı 2.000.000 TL’yi geçmemek üzere,
indirimli kurumlar vergisi uygulayabilecektir.
- Safi kurum kazancı ..................................................................... :
TL
(Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç)
- İndirimli K.V. oranı (Vergi indirim oranı: %70).......................... :
- Yararlanılabilecek azami yatırıma katkı tutarı............................. :
TL
- İndirimli K.V. uygulanacak matrah [2.000.000 / (%20 - %6)].... :
TL
20.000.000
%6
2.000.000
14.285.714
- İndirimli orana göre hesaplanan K.V. (14.285.714 TL x %6)..... :
TL
- Genel orana tabi matrah (20.000.000 TL – 14.285.714 TL)........ :
TL
- Genel orana göre hesaplanan K.V. (5.714.286 TL x %20)......... :
TL
- Ödenecek toplam K.V. (857.143 TL + 1.142.857 TL)............... :
TL
857.143
5.714.286
1.142.857
2.000.000
(C) A.Ş.’nin yatırımının 12/3/2014 tarihinde fiilen tamamlanması nedeniyle
31/3/2014 tarihi itibariyle yatırım dönemi sona erdiğinden bu tarihten sonra diğer
faaliyetlerinden elde ettiği kazançları için söz konusu yatırım teşvik belgesi
kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
5. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın kapsamı
İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, mükelleflerin gerek 2009/15199 sayılı
gerekse 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri
kapsamındaki yatırımlarının işletilmesinden elde edilenler hariç olmak üzere tüm
kazançları “diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç” olarak kabul edilecektir.
Dolayısıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımdan elde edilen kazanca
teşvik belgesinde yer alan vergi indirim oranı dikkate alınarak indirimli kurumlar
vergisi uygulanması esas olup gerek 2009/15199 sayılı gerekse 2012/3305 sayılı
Karar uyarınca düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamında elde edilen
kazanç, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında “diğer faaliyetlerden elde edilen
kazanç” olarak değerlendirilmeyecektir.
6. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi
uygulanmasında öncelik sıralaması
Mükelleflerin 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş birden fazla yatırım teşvik
belgesinin bulunması ve yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen
kazancının yetersiz olması durumunda hangi teşvik belgesine öncelik verileceği
mükellefler tarafından serbestçe belirlenebilecektir. Mükellefler tercih ettikleri
teşvik belgesinde yer alan vergi indirim oranına göre ve anılan Kararın 15 inci
maddesinin beşinci fıkrasında belirlenen sınırlar dahilinde diğer faaliyetlerinden
elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayabileceklerdir.
7. Safi kurum kazancının birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamında elde
edilen kazançtan düşük olması
İlgili dönem safi kurum kazancının, 2009/15199 sayılı ve/veya 2012/3305 sayılı
Karara göre düzenlenmiş birden fazla yatırım teşvik belgesi kapsamındaki
yatırımdan bir hesap dönemi içinde elde edilen toplam kazançtan düşük olması
halinde, her bir yatırım teşvik belgesi kapsamında ayrı ayrı elde edilen kazancın bu
yatırımlardan elde edilen toplam kazanca oranının safi kurum kazancına
uygulanması suretiyle, bu teşvik belgelerinde yer alan vergi indirim oranlarına göre
indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.
Örnek 3:
(D) A.Ş. 2013 yılında, 2009/15199 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik
belgesi kapsamındaki yatırımından 300.000 TL, 2012/3305 sayılı Karara göre
düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımından ise 200.000 TL
kazanç elde etmiştir. Ancak, (D) A.Ş.’nin 2013 hesap dönemi sonundaki safi kurum
kazancı 300.000 TL dir.
Yatırımlardan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması:
İlgili yatırımdan elde edilen kazanç
İlgili teşvik belgesi
kapsamında indirimli K.V.
uygulanacak matrah
(2009/15199) =>
(2012/3305) =>
= Safi kurum kazancı x
300.000 / (300.000 + 200.000) = %60
200.000 / (300.000 + 200.000) = %40
İlgili teşvik belgesi kapsamında
indirimli K.V. uygulanacak matrah
(2009/15199) =>
(2012/3305) =>
Yatırımlardan elde edilen toplam
kazanç
= Safi kurum kazancı x Tespit edilen oran
300.000 x %60 = 180.000 TL
300.000 x %40 = 120.000 TL
Dolayısıyla, 300.000 TL’lik safi kurum kazancının 180.000 TL’lik kısmına
2009/15199 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesindeki vergi
indirim oranı; 120.000 TL’lik kısmına ise 2012/3305 sayılı Karara göre
düzenlenmiş yatırım teşvik belgesindeki vergi indirim oranı dikkate alınarak
indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.
Duyurulur.
Download

12 mart İstiklal Marşı