2014 – 2015 ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVE RSİ TEM İ Zİ K AZANAN AD A Y L A RI N K
AYITLARI 1 – 5 EYLÜL 2014 TARİ HL ER İ ARASINDA AŞAĞIDA BE Lİ R T İ L E N
GÜNL ERDE K AM PÜS M E RK EZ K ÜT ÜPH A NE B İNASIND A Y A P I L A C A K TI R. K
AYIT YAPTIRACAK ÖĞ R E N Cİ LE R İ M İ Zİ N K AYIT TARİHL E RİN E G Ö R E GELM
ESİ G E R E K M E K T E Dİ R.
KAYIT TARİHİ
KAYIT YAPIL ACA K FAKÜLTE V E YÜKSEKOKUL
2 Eylül 2014 Salı
2 Eylül 2014 Salı
2 Eylül 2014 Salı
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
1 Eylül 2014 Pazartesi
1 Eylül 2014 Pazartesi
1 Eylül 2014 Pazartesi
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
3 Eylül 2014 Çarşamba
3 Eylül 2014 Çarşamba
3 Eylül 2014 Çarşamba
3 Eylül 2014 Çarşamba
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (SPOR YÖNETİCİLİĞİ)
4 Eylül 2014 Perşembe
4 Eylül 2014 Perşembe
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
HACILAR HÜSEYİN AYTEMİZ MESLEK YÜKSEK OKULU
5 Eylül 2014 Cuma
5 Eylül 2014 Cuma
5 Eylül 2014 Cuma
5 Eylül 2014 Cuma
5 Eylül 2014 Cuma
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
DELİCE MESLEK YÜKSEKOKULU
FATMA ŞENSES MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖN KAYIT FORMU için tıklayınız
K AYIT İÇİN GEREK Lİ B ELG ELE R :
1- Aslı kayıt esnasında ibraz edilme k ü ze re Lise diploması veya geçici mezuniyet
belgesinin fotokopisi.
2- Nüfus cüzdanı foto kopisi.
3- 6 Adet (4,5 x 6 ebadında) vesikalık fotoğ raf.
4- İkinci Öğretim-U za ktan Öğretim p rog ra mlar ına yerleşen adayla r için B anka
dekontu (Öğreni m ücret le ri bir sonraki sayfada bulunan tabloda açıklanmıştır.)
5- Öğrenci ön kayıt formu (18/08/2014 tarihinden itibaren internet sayfamı z
üze rinde aktif hale gelece kti r.)
Not: Özel yetenek sınavı ile kayıt hakkı ka zanan öğrencile rin ilgi li Fakü lte ve
Yü kse ko ku lu n internet sitesinde yayınlanan ilgili duyurula rı dikkate alma la rı
gerekme ktedi r.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI HARÇ MİKTARLARI
Akademik Birim Adı
Eğitim Fakültesi (İ.Ö.)
Hukuk Fakültesi (İ.Ö.)
Mühendislik Fakültesi (İ.Ö.)
Fen-Edebiyat Fakültesi (FEN BÖL) (İ.Ö.)
Fen-Edebiyat Fakültesi (EDB.BÖL)(İ.Ö.)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İ.Ö.)
Meslek Yüksekokulları (İ.Ö.)
Meslek Yüksekokulları (Uzaktan Eğitim)
Güz Yarıyılı Harç Miktarı
513,50
577,50
764,50
640,50
481,00
577,50
385,00
385,00
Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerimizin dikkatine;
Kırıkkale Üniversitesi ikinci öğretim ve uzaktan eğitim katkı payı miktarları yukarıdaki listede
belirtilmiştir. Katkı payı ücretleri Türkiye genelindeki herhangi bir Akbank şubesine T.C. Kimlik
numarası belirtilerek 28.08.2014 tarihinden itibaren yatırılması gerekmektedir.
MUAFİYET SINAVLARI ve TARİHLERİ
Yabancı Dil Muafiyet ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı ( Yeni Kayıt
Yaptıran ve Daha Önce Yabancı Dil Hazırlık Başarısız Olan
Öğrencilerimiz İçin ) Ayrıntılar için tıklayınız
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ( Yeni Kazanan Öğrencilerimiz )
Ayrıntılar için tıklayınız
10 Eylül 2014
11 Eylül 2014
Download

kongre-kurulları