1.B asam akta S ık
K arşılaşılan Vakalard a
A kılcı İlaç K u llan ım ı
GrandPasha Otel/Kıbrıs
Cumartesi 25 & Pazar 26 Ekim
2014
1.B asam akta S ık K arşılaşılan Vakalard a Akılcı İlaç
K u llan ım ı To p lan tısı
25 E k im
9.00–10:00
Y üz ey sel M antar E nfeksiy onlar ı ve H S V-1 E nfeksiy onları Tanı ve
Tedavi Yaklaşım ları
P rof.D r.B ilal
D oğan
Am aç: P rof. D r. Bilal D oğan’ın anlatım ıy la sağlık sektörü
profesy onellerini y üz ey sel m antar enfeksy ionları ve H S V-1
enfeksiy onları tanı ve tedavi y aklaşım ları konusund a
bilgilend irm e k.
10.00-10.15
10.15-11.00
A ra
2013/2014 H T G üncel Tedavi K ılavuz ları ve K K B'lerin Tedavideki
Yeri
P rof.D r. İstem ihan
Tengiz
Am aç: P rof. D r. İstem ihan Tengiz ’in anlatım ıy la sağlık sektörü
profesy onellerini 2013/2014 H T güncel tedavi kılavuz ları ve
K K B’lerin tedavideki y eri konusund a bilgilend irm e k.
1.Basamakta Sık Karşılaşılan Vakalarda Akılcı İlaç Kullanımı - Cumartesi 24 &
Pazar 25 Ekim 2014
2
1 .B a s a m a k ta S ık K a rş ıla ş ıla n Va k a la rd a A k ılc ı İla ç K ulla nım ı
To p la ntıs ı
25 E kim
11.15 –12.00
2013/2014 H T G üncel Tedavi K ılavuz ları ve K K B'lerin Tedavideki
Yeri
P rof.D r. İstem ihan
Tengiz
Am aç: P rof. D r. İstem ihan Tengiz ’in anlatım ıy la sağlık sektörü
profesy onellerini 2013/2014 H T güncel tedavi kılavuz ları ve
K K B’lerin tedavideki y eri konusund a bilgilend irm e k.
12.00-13.00
Yem ek
13.30-14.30
İBS Teşhis ve Tedavi Y öntem leri
Am aç: P rof. D r. C em K alay cı’nın anlatım ıy la sağlık sektörü
profesy onellerini İBS teşhis ve tedavi y öntem leri konusund a
bilgilend irm e k.
P rof.D r. C em
K alaycı
3
1.Basamakta Sık Karşılaşılan Vakalarda Akılcı İlaç Kullanımı - Cumartesi 24 &
Pazar 25 Ekim 2014
1 .B a s a m a k ta S ık K a rş ıla ş ıla n Va k a la rd a A k ılc ı İla ç K ulla nım ı
To p la ntıs ı
25 E kim
14.45-16.00
S olunum Yolu E nfeksiy onlar ına G üncel Yaklaşım
P ro f.D r.U m u t
A kyo l
Am aç: P rof.D r.U m ut Aky ol’un anlatım ıy la sağlık sektörü
profesy onellerini solunum y olu enfeksiy onlarına güncel y aklaşım
konusund a bilgilend irm e k.
1.Basamakta Sık Karşılaşılan Vakalarda Akılcı İlaç Kullanımı - Cumartesi 24&
Pazar 25 Nisan 2014
4
1 .B a s a m a k ta S ık K a rş ıla ş ıla n Va k a la rd a A k ılc ı İla ç K ulla nım ı
To p la ntıs ı
26 E kim
9.00-9.45
Akılcı İlaç K ullanım ı
Amaç: Dr. Deniz Tutkunkardaş’ın anlatımıyla sağlık
profesyonellerini akılcı ilaç kullanımı konusunda
bilgilendirmek.
9.45 – 10.00
Dr. Deniz
Tutkunkardaş
Ara
1.Basamakta Sık Karşılaşılan Vakalarda Akılcı İlaç Kullanımı - Cumartesi 24&
Pazar 25 Nisan 2014
5
1 .B a s a m a k ta S ık K a rş ıla ş ıla n Va k a la rd a A k ılc ı İla ç K ulla nım ı
To p la ntıs ı
26 E kim
10:00–10:45
M alpraktis
10:45–11:15
K ahve M olası
11:15–12:00
M alpraktis
12.00–13.00
Yem ek
Respiratory Network of Excellence Meeting - Cumartesi 25 & Pazar 26 Ekim 2014
A vukat M ehm et
A li A kgün
A vukat M ehm et
A li A kgün
6
Download

1.Basamakta Sık Karşılaşılan Vakalarda Akılcı İlaç