EYLÜL
1. Hafta
Pazartesi
1
Okul Öğretmenl er Kurul u
Topl a ntıs ı görev da ğıl ımı
tebl i ği vb konul a r
2. hafta
Salı
2
*Okul kül türü Ol uşturma
Okul ba şa rıs ını a rtırma k
i çi n ha ngi ça l ışma l a r
ya pıl a bi l i r?(G. CÖMERT- R.
AYDIN)
*Öğrenci ba şa rıs ızl ığın
nedenl eri ve çözüm
öneri l eri (K. AYYILDIZ - D.
CÖMERT)
8
*Günümüzde Öğretmeni n
deği şen rol l eri nel erdi r?
(M. YILMAZ - R. GEÇAL)
*Öğrenme-öğretme s üreci
ve eği ti m orta ml a rının
düzenl enmes i (D. YILMAZ S. USTAALİOĞLU)
3. hafta
Cuma
5
*Yeni , fa rkl ı ve büyük bi r
okul na s ıl ya ra tıl ır?( M.
KAYKILI - S. USTAALİOĞLU
10
11
Pz
6
7
Pazartesi
1. Hafta
12
13
Çarşamba
31
KİTAP OKUMA SINAVI
DENEME SINAVI
TÜM SINIFLAR
2. hafta
14
Salı
30
Perşembe
Cuma
1
2
3
Si vi l Sa vunma Ta tbi ka tı
Vel i Topl a ntıs ı
ARA KARNE
LYS DENEME SINAVI
6
7
8
9
10
SINIFLAR
ARASI
FUTSAL
MÜSABAKALARI
Kutl u doğum Koordi na s yon
Topl a ntıs ı
KİTAP OKUMA SINAVI
Cmt
Pz
4
5
11
12
18
19
25
26
*Seminer Dönemi Raporlaması
(Digital ve Dosya olarak)
Zümre Toplantıları
Edebiyat (09 ,00 - 10,00)
Dil ve Anlatım ( 10,00 11,00 ) Coğrafya (11,00 12,00)
İlçe Zümre Toplantısı
*Zümre Toplantıları Müzik ve
Görsel Sanatlar (09 ,00 - 10,00)
Matematik ve Geometri ( 10,00
- 11,00 ) Almanca (11,00 12,00)
16
17
18
19
Zümre ve Yıllık Planların
Teslim edilmesi (İsmail
ÇAPOĞLU)
OGYE Ekibinin
oluşturulması ve Çalışma
Ekiplerinin Kurulması (
Murat AYAZ)
Proje Ölçütlerinin
Oluşturulması ve
Değerlerdirme Takvimi
24
25
26
Eği ts el Kol Li s tel eri ni n
Müdür Ya rdımcıs ına
Tes l i mi ( Eşref
KARAMEHMET)
Proje Ödevi Al a n
öğrenci l eri n İda reyhe
Bi l di ri l mes i ( Eşref
KARAMEHMET)
23
Cmt
Değerl er Eği ti mi ve okul da
değerl er eği ti mi na s ıl
uygul a nma l ı ve ne gi bi
ça l ışma l a r ya pıl ma l ıdır?(B.
KAYKILI - N. ZİYAGİL)
Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Hizmetleri
Yürütme Kurulunun
Görevlendirmelerin tebliğ
edilmesi
22
NİSAN
2015 NİSAN
Perşembe
4
*Eği ti mde Etki l i İl eti şi m
Na s ıl Sa ğl a nır?(T. ÖZTÜRK M. ÇAKIR)
Sene Ba şı Öğretmenl er
Kurul u
9
Zümre Toplantıları Fizik
(09,00 - 10,00 ),
Kimya(10,00 - 11,00) ,
İngilizce (11,00 - 12,00)
15
4. hafta
2014 EYLÜL
Çarşamba
3
20
3. hafta
21
27
4. hafta
28
13
14
15
16
17
SINIFLAR
ARASI
FUTSAL
MÜSABAKALARI
LYS DENEME SINAVI
20
21
22
23
24
Kutl u Doğum Geces i
Soruml ul uk Sına vı Koordi na s yon
Topl a ntıs ı
Ul us a l Egemenl i k ve Çocuk
Ba yra mı
LYS DENEME SINAVI
KİTAP OKUMA SINAVI
DEĞERLER EĞİTİMİ
10. KİTAP OKUMA SON DERS
29
5. hafta
30
5. hafta
27
28
29
30
OKUL
VE
SINIF
GEZİLERİ
KİTAP SINAVI SON DERS
ARALIK
18
19
7
VELİ TOPLANTISININ
YAPILMASI
YGS ZÜMRE TOPLANTISI
10 ARALIK
KOORDİNASYON EKİBİ
8
9
10
11
12
13
14
2. ZÜMRE TOPLANTISI
İNSAN HAKLARI VE
DEMOKRASİ HAFTASI
DEĞERLER EĞİTİMİ
KİTAP OKUMA SINAVI
YGS DENEME 12 SINIF
19
2. hafta
20
21
YGS DENEME SINAVI
12. SINIF
26
27
28
Pazartesi
Salı
Çarşamba
MAYIS
2015 MAYIS
Perşembe
Cmt
Cuma
Pz
1. Hafta
Pazartesi
2
3
4
5
6
7
Çarşamba
Perşembe
Cmt
Pz
1
2
3
Proje Ödevlerinin
Değerlendirme Toplantısı
LYS DENEMESİ
9
10
Cuma
1. Hafta
1
2. hafta
Salı
LYS KURSU
12
6
YGS LYS KURSU
11
YGS LYS
KURSU
5
Cuma
YGS LYS KURSU
10
Pz
4
Perşembe
MEVLANA GECESİ
KİTAP OKUMA
SINAVI
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
FAALİYET RAPORU
NOTLARIN E OKULA
GİRİLMESİ
Okul Mecl i s Ba şka nl a rı
Kes i n Ada yl a rın
Bel i rl enmes i
Cmt
3
Çarşamba
2
2. hafta
8
4
5
6
7
8
VE
SINIF
GEZİLERİ
LYS DENEME SINAVI
LYS KURSU
Salı
1
LYS KURSU
1. Hafta
YGS LYS KURSU
9
Pazartesi
5
YGS LYS KURSU
8
Pz
4
YGS LYS KURSU
Ygs Düzey Bel i rl eme Sına vı
( Tüm Sınıfl a rı)
3
YGS LYS KURSU
Okul Mecl i s i i çi n Sınıf
Tems i l ci l eri n
Bel i rl enmes i ( Sınıf
Ba şka nl a rın da
Bel i rl enmes i ), Eği ts el Kol
Okul Öğrenci Mecl i s
Ba şka nl ığı Ta kvi mi İl a nı
7
Cmt
Cuma
2
YGS LYS KURSU
6
2. hafta
ŞUBAT
2015 ŞUBAT
2014 ARALIK
Perşembe
1
YGS LYS KURSU
Çarşamba
YGS LYS KURSU
Salı
LYS KURSU
EKİM
2014 EKİM
Pazartesi
1. Hafta
12
13
14
15
16
17
19 Ma yıs Koordi na s yon
Topl a ntıs ı
DENEME SINAVI
TÜM SINIFLAR
11. KİTAP OKUMA SON DERS
OKUL
17
18
VOLEYBOL
TURNUVASI
MÜSABAKALARI
3. hafta
9
10
11
2. Dönem Ba şı Öğretmen
Kurul u Topl a ntıs ı
4. Zümre Topl a ntıl a rı
12
13
14
15
4. Zümre Topl a ntıs ı
YGS DENEME SINAVI
16
17
18
19
20
21
22
Sına v Ta ri hl eri ni n E- okul a
gi ri l mes i
DEĞERLER EĞİTİMİ
KİTAP OKUMA SON DERS
28 Şuba t Koordi na s yon
Topl a ntıs ı
YGS DENEME SINAVI
24
25
26
27
28
DENEME SINAVI TÜM
SINIFLAR
Ayl ık Ogye Topl a ntıs ı
Si vi l Sa vunma Ha fta s ı
Of'un Kurtul uşu (28 Şuba t)
İl çe Zümre Topl a ntıs ı
DENEME SINAVI
YGS
KİTAP OKUMA SINAVI
3. hafta
11
26
4. hafta
22
23
24
25
SINIFLAR
ARASI
VOLEYBOL
TURNUVASI
TÜM OKUL DENEME
SINAVI
KİTAP OKUMA SINAVI
4. hafta
4. hafta
18
19
20
Ata türk'ü Anma ve Gençl i k
Ba yra mı
GEO - FELFEFE
SINAVI
SINAVI
23
24
21
Şi i r Geces i Koordi na s yon
Topl a ntıs ı
KURAN'I KERİM-BİYOLOJİ
ALMANCA- ÖMB
SINAVI
LYS KURSU
25
LYS KURSU
29
24
Okul Ai l e Bi rl i ği
Topl a ntıs ın 25.09.2014
Cuma rtes i günü ya pıl ma s ı
28
29
30
31
TARİH- DİN KÜLTÜRÜ
SINAVI
KİMYA - DİL VE ANLATIM
SINAVI
LYS KURSU
28
22
12. KİTAP OKUMA SON DERS
23
LYS KURSU
22
29 Eki m Koordi na s yon
Topl a ntıs ı
YGS LYS KURSU
21
Okul Mecl i s i Ba şka nı
Seçi ml eri n Ya pıl ma s ı
YGS LYS KURSU
3. KİTAP SINAVI SON DERS
20
4. hafta
Sos ya l Soruml ul uk Projes i ( M.
GENÇCAN)
LYS KURSU
16
ARASI
YGS LYS KURSU
15
SINIFLAR
YGS LYS KURSU
3. hafta
YGS LYS KURSU
17
YGS LYS KURSU
16
Si vi l Sa vunma Ta tbi ka tı (
Son Ders )
YGS LYS KURSU
15
Tübi ta k ça l ışma l a rı Ders ve
Öğretmen Seçi mi ( Sa a t
15,00)
YGS LYS KURSU
14
LYS KURSU
2. KİTAP SINAVI SON DERS
13
3. hafta
İNGİLİZCE-EĞİTİM PSKOLOJİSİ
SINAVI
4. KİTAP SINAVI SON DERS
30
31
BİYOLOJİ- DİN K.
SINAVI
GEOMETRİ - FELFEFE
SINAVI
5. hafta
23
5. KİTAP OKUMA SON DERS
OCAK
27
Ayl ık Ogye Topl a ntıs ı
FZK -ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİM TARİHİ
SINAVI
YGS LYS KURSU
3
4
5
6
7
8
9
*10 Ka s ım Koordi na s yon
topl a ntıs ı
*Soruml ul uk Sına vı
Ta kvi mi n ol uşturul ma s ı
KİTAPOKUMA SINAVI
DEĞERLER EĞİTİMİ
YGS ZÜMRE ÖĞRETMENLER
TOPLANTISI
YGS DENEME SINAVI
12 SINIF
11
12
13
14
15
16
Pazartesi
Salı
Çarşamba
HAZİRAN
2015 MART
Perşembe
1. Hafta
Cmt
Pz
2
3
4
ALMANCA- ÖMB
SINAVI
Cuma
1
5
6
7
8
9
10
11
MATEMATİK - Ö.İ.Y
SINAVI
COĞRAFYA - SAĞLIK
SINAVI
FZK - İNKLP -
TÜRK EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
SINAVI
KİMYA - DİL VE ANLATIM
SINAVI
12
13
14
15
Pazartesi
Salı
Çarşamba
2015 HAZİRAN
Perşembe
Cmt
Cuma
Pz
Pazartesi
1
1. Hafta
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
2
3
4
12. SINIF LYS HIZLADIRILMIŞ
PROGRAM TÜM GÜN
12. SINIF LYS HIZLADIRILMIŞ
PROGRAM TÜM GÜN
12. SINIF LYS HIZLADIRILMIŞ
PROGRAM TÜM GÜN
12. SINIF LYS HIZLADIRILMIŞ
PROGRAM TÜM GÜN
EDEBİYET SINAVI
2.TELAFİ SINAVI
4.TELAFİ SINAVI
6.TELAFİ SINAVI
1.TELAFİ SINAVI
3.TELAFİ SINAVI
5.TELAFİ SINAVI
7.TELAFİ SINAVI
5
Cmt
Pz
6
7
8. TELAFİ SINAVI
LYS KURSU
YGS LYS KURSU
2
YGS LYS KURSU
Pz
1
YGS LYS KURSU
Cmt
YGS LYS KURSU
Cuma
26
COĞRAFYA -EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
SINAVI
MART
2015 OCAK
Perşembe
YGS LYS KURSU
Çarşamba
MATEMATİK- ÖİY
SINAVI
LYS KURSU
KASIM
Salı
25
Proje Notl a rının E okul a
Gi ri l mes i
9. KİTAP OKUMA SON DERS
2014 KASIM
Pazartesi
1. Hafta
5. hafta
YGS LYS KURSU
29
EDEBİYAT - KURAN
SINAVI
YGS LYS KURSU
5. hafta
31
DENEME SINAVI
YGS LYS KURSU
30
Tüm yazılı tarihlerinin e- Cumhuriyet Bayramı
Öğrenci Davranışları
okula girilmesi------------ Kızılay Haftası (29 Ekim - Değerlendirme Kurulu (
Aylık Ogye Toplantısı
4 Kasım)
Kani AYYILDIZ)
YGS LYS KURSU
Cumhuri yet Ba yra mı
Dos ya s ının Tes l i m
edi l mes i ( Eşref
KARAMEHMET)
YGS LYS KURSU
27
5. hafta
13
14
20
21
27
28
12. SINIF LYS HIZLADIRILMIŞ
PROGRAM TÜM GÜN
1. Hafta
18
9
18 Ma rt Koordi na s yon
Topl a ntıs ı
6
12. SINIF HIZLANDIRILMIŞ
YGS PROGRAMI TÜM GÜN
KİTAP OKUMA SINAVI
12. SINIF HIZLANDIRILMIŞ
YGS PROGRAMI TÜM GÜN
10
11
12
13
12. SINIF HIZLANDIRILMIŞ
YGS PROGRAMI TÜM GÜN
12. SINIF HIZLANDIRILMIŞ
YGS PROGRAMI TÜM GÜN
7
8
2. hafta
8
9
12. SINIF LYS HIZLADIRILMIŞ
PROGRAM TÜM GÜN
12. SINIF LYS HIZLADIRILMIŞ
PROGRAM TÜM GÜN
15
16
10
Onur Bel ges i Al a ca k
Öğrenci l eri n Li s tes i ni n Onur
kurul u Ba şka nına Veri l mes i
11
12
12. SINIF LYS HIZLADIRILMIŞ
PROGRAM TÜM GÜN
Karne Günü
18
19
12. SINIF HIZLANDIRILMIŞ
LYSPROGRAMI TÜM GÜN
6. TELAFİ SINAVI
5.TELAFİ SINAVI
7.TELAFİ SINAVI
21
22
23
24
25
16
17
18
19
20
Ogye grubunun Raporların
İdareye Teslim Edilmesi(
Murat AYAZ)
Karne Günü
GEOMETRİ - FELFEFE
SINAVI
BİYOLOJİ- DİN KÜLTÜRÜ
SINAVI.
Ça na kka l e Şehi tl eri Anma
Töreni
DEĞERLER EĞİTİMİ
İNGİ - EĞTİM PSK
SINAVI
ALMANCA- ÖMB
SINAVI
1.TELAFİ SINAVI
12. SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ PROGRAM
TAM GÜN
İs ti kl a l Ma rşı ve Mehmet
Aki f'i Anma Töreni
12. SINIF HIZLANDIRILMIŞ
YGS PROGRAMI TÜM GÜN
12. Sınıfl a r Ygs Mora l
Geces i
15
3. hafta
LYS KURSU
23
4. TELAFİ SINAVI
3.TELAFİ SINAVI
İNGİ - EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
SINAVI
14
LYS KURSU
22
2. TELAFİ SINAVI
YGS LYS KURSU
ALMANCA- ÖMB
SINAVI
YGS LYS KURSU
İNGİ - EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
SINAVI
Sınıflar Arası Bilgi
Yarışması Kodn.Toplantıs
12 SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ
PROGRAM
GEOMETRİ - FELFEFE
SINAVI
3. hafta
12 SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ
PROGRAM
BİYOLOJİ- DİN KÜLTÜRÜ
SINAVI
YGS LYS KURSU
Ata türk Ha fta s ı (10 - 16
Ka s ım)
5
18 Ma rt Koordi na s yon
topl a ntıs ı
YGS LYS KURSU
17
4
MEHMET AKİF İ ANMA
İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ
ETKİNLİĞİ KOORDİNASYON
TOPLANTISI
2. hafta
YGS LYS KURSU
10
3
Yeşi l a y Ha fta s ı
YGS LYS KURSU
16
E okula Notların Girilmesi
Onur Belgesi Alacak
Öğrencilerin Listesinin
Onur kurulu Başkanına
Verilmesi
Sosyal Sorumluluk Projesi
( Tamer ÖZTÜRK)
MATEMATİK - ÖİY
3. hafta
2
YGS LYS KURSU
2. hafta
YGS LYS KURSU
2. hafta
17
Rehberl i k Yürütme Kurul u
Topl a ntıs ı----- Sınıf Rehberl i k
Dos yl a rın Tes l i mi
6. Zümre Topl a ntıl a rı
Yıl Sonu Öğretmenl er Topl a ntıs ı---------------Ogye Topl a ntıs ı
Ders Kes i mi Tuta na kl a rı
Ya zıl ı ka ğıtl şa rın tes l i mi
22
23
24
25
26
Yıl s onu Zümre Topl a ntıl a rın
Tes l i mi
Ders değerl erndi rme
Ra ponunun tes l i m edi l mes i
Kul ub Fa a l i yet Ra porunun
tes l i mi
Adres Bi l gi l eri n Veri l mes i ( Tüm
Öğretmenl er)
Proje Değerl endi rme
Çi zel gel eri n Tes l i mi
29
30
31
3. hafta
28
29
30
YGS DENEME SINAVI
12 SINIF
KİMYA - DİL VE ANLATIM
SINAVI
4. hafta
19
20
Karne Görüşlerinin Eokula Yazılması
Sınıflar Arası Bilgi
Yarışması 1. Tur
Rehberlik Yürütme Kurulu
ToplantısI
3. Zümre Toplantıları
Sınıflar Arası Bilgi
Yarışması 2. Tur
12 SINIF YGS
12 SINIF YGS
12 SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ PROGRAM
HIZLANDIRILMIŞ PROGRAM HIZLANDIRILMIŞ PROGRAM
FZK - İNKLP - AST
21
22
4. hafta
29
5. hafta
LYS KURSU
TARİH - EDEBİYAT
SINAVI
21
LYS KURSU
COĞRAFYA - ÇAĞDAŞ TÜRK
EĞİTİM TARİHİ
SINAVI
20
YGS LYS KURSU
19
YGS LYS KURSU
24 KASIM KOORDİNASYON
TOPLANTISI
MATEMATİK KURANI KERİM
18
YGS LYS KURSU
17
YGS LYS KURSU
4. hafta
1 ARALIK KOORDİNASYON
TOPLANTISI
27
KİTAP OKUMA SINAVI
5. hafta
26
27
28
29
30
31
12 SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ
PROGRAM
12 SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ
PROGRAM
12 SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ
PROGRAM
12 SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ
PROGRAM
12 SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ
PROGRAM
23
MATEMATİK - ÖİY KURAN I
KERİM SINAVI
24
25
26
TARİH - EDEBİYAT
SINAVI
COĞRAFYA - SAĞLIK
FZK - İNKLP - AST
27
KİMYA - DİL VE ANLATIM
SINAVI
28
LYS KURSU
AYLIK OGY TOPLANTISI
26
LYS KURSU
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
PROGRAMI
25
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
12 SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ
PROGRAM
24
12 SINIF YGS
HIZLANDIRILMIŞ
PROGRAM
4. hafta
5. hafta
Bel i rl i Günl er e Ha fta l a r
Ra porl a rının Tes l i mi
5. hafta
NOT: PLANLAMADA DAĞITIMI YAPILAN ALANLAR
* E OKUL İŞLEMLERİ , YAZILILAR, BELİRLİ GÜNLER ve HAFTALAR , DENEME SINAVLARI . ZÜMRE TOPLANTILARI , OKUL TOPLANTILARI, VELİ TOPLANTILARI, DÖNEM SONU İŞEMLERİ, KİTAP OKUMA SINAVLARI, SPORTİF FAALİYETLER, YGS- LYS KURSLARI, TELAFİ SINAVLARI, OGYE TOPLANTILARI, GEZİLER,
OKUL MÜDÜRÜ
VEHAP KURT
Download

2014/2015 yıllık çalışma planımız