TÜRK‹YE BAROLAR B‹RL‹⁄‹
BAfiKENT ÜN‹VERS‹TES‹
HUKUK UYUfiMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK E⁄‹T‹M‹
ED‹TÖR
Prof. Dr. Ali HALICI - Baflkent Üniversitesi
Av. Musa TOPRAK - Türkiye Barolar Birli¤i
HUKUK UYUfiMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK E⁄‹T‹M‹
BÖLÜM YAZARLARI
Arabuluculuk
Doç. Dr. Mustafa Özbek (Baflkent Üniversitesi – Hukuk Fakültesi)
Müzakere
Doç. Dr. Ünsal S›¤r› (Baflkent Üniversitesi - Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Yavuz Erçil (Baflkent Üniversitesi – ‹letiflim Fakültesi)
Davran›fl
Prof. Dr. Nesrin Hisli fiahin (Baflkent Üniversitesi – Psikoloji Bölümü)
Prof. Dr. Do¤an Kökdemir (Baflkent Üniversitesi – Psikoloji Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Nilay Pekel Uluda¤l› (Baflkent Üniversitesi – Psikoloji Bölümü)
Dr. Didem Kad›hasano¤lu (Baflkent Üniversitesi – Psikoloji Bölümü)
Dr. Zuhal Yeniçeri (Baflkent Üniversitesi – Psikoloji Bölümü)
‹letiflim
Prof. Dr. Özcan Ya¤c› (Baflkent Üniversitesi – ‹letiflim Fakültesi)
Prof. Dr. Nejat Bas›m (Baflkent Üniversitesi – ‹ktisadi Ve ‹dari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Recep Tayfun (Baflkent Üniversitesi – ‹letiflim Fakültesi)
ISBN
978-605-5316-81-5
Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 248
Mart 2014
Basım Yeri
Şen Matbaa
Bas›m Yeri: Baflkent
Klifle Matbaac›l›k
Bay›nd›r Sokak No: 30/E K›z›lay-Ankara
Özveren
Sok. 25/B Demirtepe-ANKARA
Tel: 0.312. 431 54 90
--ii--
‹Ç‹NDEK‹LER
BÖLÜM I
ARABULUCULUK
1. ALTERNAT‹F UYUfiMAZLIK ÇÖZÜMÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. GENEL OLARAK ARABULUCULUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3. ARABULUCULU⁄A BAfiVURULAN DURUMLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. ARABULUCULU⁄A BAfiVURULURKEN D‹KKATE ALINACAK HUSUSLAR . . . . . . . . . . . . 6
4.1. Ekonomiklik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.2. Zamanlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.3. Gizlilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4.4. Taraflar›n ‹ste¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
4.5. Taraflar›n Temsili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
4.6. ‹liflkiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
4.7. Kaybedilen F›rsatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4.8. Serbestlik ve Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4.9. Organizasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5. ARABULUCUNUN ‹fiLEVLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6. ARABULUCULU⁄A BAfiVURULMASININ UYGUN OLMADI⁄I DURUMLAR . . . . . . . . . 10
7. ADIM ADIM ARABULUCULUK SÜREC‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8. ARABULUCUNUN ROLÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8.1. Organizatörlük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
8.2. ‹letiflim Direktörlü¤ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
8.3. Müdahale ve Rehberlik Etmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
8.4. Çözümün Cesaretlendiricisi Olmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
8.5. Dinleyici Olmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
9. ARABULUCULAR ARASINDAK‹ FARKLARIN SEBEB‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9.1. Arabuluculu¤un Amac›ndaki Farkl›l›klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
9.2. Uygun ve Etkin Davran›fl›n De¤iflik Aç›lar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
10. ARABULUCULUK POL‹T‹KASI ÜZER‹NDE YAPILAN TARTIfiMALAR . . . . . . . . . . . . . . 16
10.1. Tarafs›zl›k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
10.2. Gizlilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
11. HUKUK UYUfiMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
11.1. Kanunun Kapsam› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
11.2. Arabuluculu¤un Tan›m› ve Genel Esaslar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
11.3. Arabuluculu¤a Baflvurulabilecek Uyuflmazl›klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
--iii--
12. ARABULUCULU⁄A BAfiVURULMA USÛLÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12.1. Mahkemenin Taraflar› Uzlaflma veya Arabuluculu¤a Teflvik Etmesi . . . . . . .22
12.2. Mahkemenin Davan›n Arabulucuya Gönderilmesi Karar› Vermesi . . . . . . . .23
12.3. Taraflardan Birinin Uzlaflma veya Arabuluculu¤a Baflvurmay› Teklif Etmesi .23
12.4. Dava Dosyas›n›n Arabulucuya Verilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
12.5. Arabuluculuk Sonunda Mahkemece Ön ‹nceleme Duruflmas›nda . . . . . . . . .24
Verilecek Karar
13. ARABULUCUNUN SEÇ‹LMES‹ VE N‹TEL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
13.1.. Arabulucunun Seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
13.2. Arabulucular›n Nitelikleri ve E¤itimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
14. ARABULUCUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ ‹LE ET‹K KURALLAR . . . . . . . . . . . . . 27
14.1. Arabulucu Unvân›n› ve Bu Unvân›n Sa¤lad›¤› Yetkileri Kullanma Hakk› . . . . .27
14.2. Ücret ve Masraf ‹steme Hakk› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
14.3. Görevi Özenle, Tarafs›z ve Ba¤›ms›z Biçimde Yerine Getirme Yükümlülü¤ü .30
14.4. Taraflar Aras›nda Eflitli¤i Gözetme Yükümlülü¤ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
14.5. Reklâm Yasa¤›na Uyma Yükümlülü¤ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
14.6. Taraflar› Ayd›nlatma Yükümlülü¤ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
14.7. S›r Saklama Yükümlülü¤ü ve Tan›kl›ktan Çekinme Hakk› . . . . . . . . . . . . . . . .31
14.8. Dosya Saklama Yükümlülü¤ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
14.9. Aidat Ödeme Yükümlülü¤ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
15.ARABULUCULUK SÜREC‹N‹N BAfiLAMASI, ZAMANAfiIMI VE HAK DÜfiÜRÜCÜ . . . . 32
SÜRELER‹N DURMASI
16. ARABULUCULUK MÜZAKERELER‹N‹N YÜRÜTÜLMES‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
16.1. Taraflar›n ‹lk Toplant›ya Davet Edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
16.2. Taraflar›n Müzakerelere Bizzat veya Arabuluculuk Konusunda . . . . . . . . . . .33
Özel Yetki Verilmifl Vekilleri Arac›l›¤›yla Kat›lmas›
16.3. Arabulucunun Müzakereleri Yönetmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
17. ARABULUCULUKTA G‹ZL‹L‹K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
17.1. Arabuluculuk Müzakerelerinin Gizlili¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
17.2. Delil ve Tan›kl›k Yasa¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
18. ARABULUCULU⁄UN SONA ERMES‹ VE UZLAfiMA SA⁄LANMASI . . . . . . . . . . . . . . . 36
18.1. Arabuluculuk Sürecinin Sona Erdi¤i Hâller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
18.2. Arabuluculuk Süreci Sonunda Tutanak veya Anlaflma . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Belgesi Düzenlenmesi
18.3. Anlaflma Belgesine ‹cra Edilebilirlik fierhi Verilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
--iv--
BÖLÜM II
MÜZAKERE
1. ALTERNAT‹F UYUfiMAZLIK ÇÖZÜMÜ (AUÇ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2. MÜZAKEREN‹N TANIMI, ‹fiLEV‹, ÖZELL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3. MÜZAKERE SÜREC‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1. Haz›rl›k ve Planlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
3.2. Müzakereye Girifl ve Yürütme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
3.3. Sonuçland›rma ve Anlaflma Yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
3.4. De¤erlendirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
4. MÜZAKERE D‹NAM‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. MÜZAKERE SÜREC‹N‹N B‹LEfiENLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6. MÜZAKERE B‹Ç‹MLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
7. MÜZAKERE STRATEJ‹LER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1. Rekabetçi Stratejiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
7.2. Uyuflmac› Stratejiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
7.3. Problem Çözücü Stratejiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
7.4. Kaç›nmac› Stratejiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
7.5. Uzlaflmac› Stratejiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
8. MÜZAKERE TAKT‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
9. MÜZAKERE ET‹⁄‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
10. ARABULUCULUK VE MÜZAKERE ‹L‹fiK‹S‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
10.1. Arabuluculuk Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
10.2. Arabuluculuk Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
10.3. Arabuluculuk Örnekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
11. MÜZAKEREDE YAPILAN HATALAR VE MÜZAKEREC‹L‹K ‹PUÇLARI . . . . . . . . . . . . . . 82
11.1. “Tek Yol” Hatas› (hakikat bende sendromu, dedi¤im dedik sendromu) . . . . .83
11.2. “Ya Kazan ya Kaybet” Hatas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
11.3. “Rastgele Dolanma” Hatas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
11.4. Yanl›fl Çerçevelemek (misframing) Hatas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
11.5. Halo etkisi (halo effect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
11.6. Alg›lama Hatas› (misperception) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
11.7. Z›tlaflt›rma Hatalar› (contrasteffect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
11.8. Kal›pyarg›lar (Kliflelefltirme-Basmakal›p düflünmek, stereotyping) . . . . . . . .85
11.9. Grupdüflün Yan›lg›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
--v--
BÖLÜM III
DAVRANIfi
DAVRANIfi: BEY‹N ve Z‹H‹N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
STRES YÖNET‹M‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ÖFKE YÖNET‹M‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ö⁄RENME VE BELLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
1. Ö⁄RENME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
1.1 Ça¤r›fl›msal Olmayan Ö¤renme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
1.2 Ça¤r›fl›msal Ö¤renme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
2. BELLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6. SOSYAL ETK‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Uyum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Kabul Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
‹taat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
--vi--
BÖLÜM IV
‹LET‹fi‹M
1. ‹LET‹fi‹M KAVRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2. ‹NSAN ‹L‹fiK‹LER‹ VE ARABULUCULUK SÜREC‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3. ‹LET‹fi‹M ORTAMI VE ARABULUCULUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4. ‹LET‹fi‹M MODEL‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5. ARABULUCULUK GÖRÜfiMELER‹NDE SÖZLÜ VE SÖZSÜZ ‹LET‹fi‹M . . . . . . . . . . . . . 131
5.1. Sözlü ‹letiflimin Arabuluculuk Görüflmelerindeki Rolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.2. Arabuluculuk ve Sözsüz ‹letiflim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.3. Sözsüz ‹letiflim Unsurlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
5.4. Vücut Hareketleri – (Kinesics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
5.5. Bafl Bölgesi -Mimikler ve Bak›fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
5.6. Göz ‹liflkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
5.7. Beden Duruflu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
5.8. Arabuluculuk Görüflmelerinde Bedensel Temas – Dokunma . . . . . . . . . . . . .138
5.9. Arabuluculuk ve Kiflileraras› Mesafenin Önemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
5.10. Çeflitli iletiflim araçlar› (Giyim, Aksesuar, Kiflisel Bak›m ve Makyaj) . . . . . . .140
6. ARABULUCULUK SÜREC‹NDE KEND‹N‹ TANIMA VE BAfiKALARINI . . . . . . . . . . . . . 140
ANLAMA OLGULARI
6.1. Kendini Tan›ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
6.2. ‹nsanlar› Anlama ve Empati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
7. ARABULUCULUK GÖRÜfiMELER‹NDE D‹NLEME BECER‹S‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.1. Konuflman›n H›z› ve Konuflmac›n›n Rolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
7.2. Tipik Dinleme Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
7.3. Arabuluculuk Görüflmelerinde Aktif Dinlemenin Rolü ve Önemi . . . . . . . . . .144
8. SAVUNUCU VE AÇIK ‹LET‹fi‹M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
8.1. Savunucu ‹letiflim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
8.2. Aç›k ‹letiflim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
SONSÖZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
YARARLANILAN KAYNAKLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
--vii--
Ek-1 ARABULUCULUK ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹N‹N TAHL‹L‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Ek-2 2014 YILI ARABULUCULUK ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Ek-3 UYUfiMAZLIK ÇÖZÜMÜNÜN EKONOM‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE . . . . . . . . . . 199
KARAR A⁄ACI ANAL‹Z‹
Ek-4 TÜRK‹YE ARABULUCULUK KURULU ARABULUCULUK S‹STEM‹ VE . . . . . . . . . . . 239
ARABULUCULAR ‹Ç‹N MODEL ET‹K VE UYGULAMA KURALLARI
--viii--
Download

HUKUK UYUfifiMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK E⁄‹T‹M‹