TÜRK‹YE BAROLAR B‹RL‹⁄‹
BAfiKENT ÜN‹VERS‹TES‹
HUKUK UYUfiMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK E⁄‹T‹M‹
SORULARI
ED‹TÖR
Prof. Dr. Ali HALICI - Baflkent Üniversitesi
Av. Musa TOPRAK - Türkiye Barolar Birli¤i
--1--
HUKUK UYUfiMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK E⁄‹T‹M‹
BÖLÜM YAZARLARI
Arabuluculuk
Doç. Dr. Mustafa Özbek (Baflkent Üniversitesi – Hukuk Fakültesi)
Müzakere
Doç. Dr. Ünsal S›¤r› (Baflkent Üniversitesi - Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Yavuz Erçil (Baflkent Üniversitesi – ‹letiflim Fakültesi)
Davran›fl
Prof. Dr. Nesrin Hisli fiahin (Baflkent Üniversitesi – Psikoloji Bölümü)
Prof. Dr. Do¤an Kökdemir (Baflkent Üniversitesi – Psikoloji Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Nilay Pekel Uluda¤l› (Baflkent Üniversitesi – Psikoloji Bölümü)
Dr. Didem Kad›hasano¤lu (Baflkent Üniversitesi – Psikoloji Bölümü)
Dr. Zuhal Yeniçeri (Baflkent Üniversitesi – Psikoloji Bölümü)
‹letiflim
Prof. Dr. Özcan Ya¤c› (Baflkent Üniversitesi – ‹letiflim Fakültesi)
Prof. Dr. Nejat Bas›m (Baflkent Üniversitesi – ‹ktisadi Ve ‹dari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Recep Tayfun (Baflkent Üniversitesi – ‹letiflim Fakültesi)
ISBN
978-605-5316-87-7
Bas›m Yeri: Baflkent Klifle Matbaac›l›k
Türkiye Barolar
Birliği
Yayınları:
253
Bay›nd›r
Sokak No:
30/E
K›z›lay-Ankara
Tel: Mart
0.312.2014
431 54 90
Basım Yeri
Şen Matbaa
Özveren Sok. 25/B Demirtepe-ANKARA
--2--
Download

HUKUK UYUfifiMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK E⁄‹T‹M