TÜRKĠYE KÜREK FEDERASYONU
KÜREK SPORU SAĞLIK TEDBĠRĠ TALĠMATI
Madde 01) AMAÇ
a- Bu talimatın amacı kürek sporunun her tür şartta yapılması sırasında oluşabilecek
sağlık sorunlarının, yapılan risk analizi sonrasında önlenmesini temin etmektir.
b- Ġlgili spor dernekleri, kamu ve özel kuruluşlar, üniversiteler, her düzeyde okullar ile
diğer tüm organizasyonlarda kürek sporuna özgü sağlık tedbirlerine belli bir standart
kazandırmaktır.
Madde 02) TANIMLAR VE KISITLAMALAR
Bu talimattaki;
a- TKF
:
Türkiye Kürek Federasyonu’nu,
b- Teşkilat
:
TKF Merkez, Yurtiçi, Yurtdışı Birimlerini,
c- Kulüp
:
Kürek sporuyla ilgili olarak kurulmuş veya
şube açmış her organizasyonu,
d- Sporcu
:
Kürek sporu ile ilgilenen lisanslı veya
Lisanssız her düzeydeki sporcuyu,
e- Kurul
:
TKF Sağlık Kurulu’nu,
f- Parkur
:
Kürek Yarış Alanı’nı,
g- Takım Doktoru
:
TKF Sağlık kurulu başkanı tarafından
görevlendirilmiş doktoru,
h- Sağlık Ekibi
:
TKF Sağlık kurulu başkanı tarafından
Öngörülmüş ekibi oluşturan kişileri,
i- Arama Kurtarma Botu ve Ekibi :
Yarışmalar sırasında TKF Sağlık Kurulu
Başkanı tarafından göreve çağrılmış dalga çıkarmayan, süratli, mobil defibrilatör
dahil ilk yardım ekipmanı ile donatılmış botu ve bu botta görevli ekipte bulunan her
bir kişiyi,
j- Ambulans ve Ekibi
:
Yarışmalar sırasında TKF Sağlık Kurulu
Başkanı tarafından göreve çağrılmış tam teşekküllü (mobil defibrilatörü mevcut)
ambulansı, bu ambulansta bulunan doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli ve
araç sürücüsünü
ifade eder.
İstanbul Bürosu: Balıkçı Yunus Sokak, Sahil Palas Apartmanı No:8, Daire:21, Bostancı-İstanbul
T:0216 410 03 38, F: 0216 410 05 53
Madde 03) KAPSAM
Bu talimat TKF’nun düzenlediği yurt içi ve yurt dışı kamp ve yarışlarla, ayrıca bunların
dışındaki her tür kürek organizasyonunu kapsar.
Madde 04) ALINACAK TEDBĠRLER
Yarış ve benzeri organizasyonlarda;
a- Yarış parkurunun başlangıç ve bitiş noktalarına, en çok 500 metre (1000 metre’lik
parkurlarda 250 metre) mesafede ve en az bir noktada bulundurmak üzere; donanım ve
ekip açısından tam teşekküllü, süratli ve dalga çıkarma özelliği bulunmayan ambulans
botu.
b- Çıkış iskelesine yakın bir konumda en az 1 adet ekip ve donanım açısından tam
teşekküllü, mobil defibrilatör’ü mevcut olan bir kara ambulansı
c- Organizasyon süresince bağlantı sağlanacak, en yakın mesafede, öncelikle gidilmesi
gereken tam teşekküllü hastane belirlenmesi.
d- Mevcut sağlık ekiplerinin haberleşmesinin sağlanması ve tek merkezden yönetimi
açısından sağlık kurul başkanı tarafından yetkilendirilmiş bir sorumlunun belirlenmesi.
Teknik Kurul’da bunun duyurulması.
e- Ergometre salon yarışlarında ambulans botu dışındaki zorunluluklar aynen geçerli
olup kamplarda kullanılmak üzere hazırlanmış TKF’na ait sağlık sandığı ve mobil
defibrilatör hazır bulundurulur.
Kamplarda ;
a- 1 adet takım doktorunun bulundurulması,
b- 1 adet fizyoterapistin bulundurulması,
c- 1 adet mentör olarak psikolog veya spor psikiyatrın bulundurulması,
d- 1 adet diyet uzmanı veya diyetisyenin bulundurulması,
e- Kampa giriş yapıldığı andan, kampın kapanma anına kadar tüm kamp çalışanları ve
sporcularının süreli sağlık ve kaza sigortalarının sağlanması ve bu sigortanın, kafile
olarak hareket edilmesi durumunda kafilenin yola çıkmasından dönüşünün tam olarak
sağlandığı ana kadar süreyi kapsaması,
f- Kamp süresince kullanılacak olan sağlık donanımının ve ilgili sarf malzemelerinin
sağlık kurulunun uygun gördüğü miktarda ve normlarda kalıcı olarak sağlık sandıkları
içerisinde hazır bulundurulması,
g- TKF’na ait mobil defibrilatör ve fizyoterapide kullanılacak cihazların kamplarda hazır
bulundurulması,
h- Antrenmanlar süresince yeter sayıda uygun normda can simidinin antrenör botunda
hazır bulundurulması,
i- Antrenör botunda kış aylarında hipotermi açısından kuru malzeme (uygun nitelikte
battaniye giysi vs.) ve hazır ısıtıcı (hot pocket) bulundurulması,
j- Antrenör botunda bulundurulması gereken malzemenin sorumluluğunu antrenör ve
yardımcılarına verilmesi,
gerekli ve zorunludur.
İstanbul Bürosu: Balıkçı Yunus Sokak, Sahil Palas Apartmanı No:8, Daire:21, Bostancı-İstanbul
T:0216 410 03 38, F: 0216 410 05 53
Madde 06)
Bu talimatta ki zorunlulukların yönetimi sağlık kurulu başkanı tarafından idare edilir ve
görülen lüzum üzerine gerekli ek tedbirler ilave edilerek duyurulur.
Madde 07)
Bu talimat yönetim kurulu kararıyla onaylandıktan ve resmi sitede yayımlandığı tarihten
itibaren geçerlidir.
İstanbul Bürosu: Balıkçı Yunus Sokak, Sahil Palas Apartmanı No:8, Daire:21, Bostancı-İstanbul
T:0216 410 03 38, F: 0216 410 05 53
Download

Sağlık Talimatı - Türkiye Kürek Federasyonu