BAYK DRAGON II. YARIŞ KUPASI
BODRUM
21-22 Şubat 2015
YARIŞ TALİMATLARI
1
KURALLAR
1.1
Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü organizatörlüğündeki
yarışlar 2013-2016 Yelken Yarış Kuralları (RRS), Yarış İlanı, Yarış Talimatları ve
yayınlanacak değişiklikleri ve geçerli sınıf kuralları uyarınca yapılacaktır.
1.2
Yarışlar RRS Ek 1 – 20.3.2 (b) de tarif edildiği gibi Kategori C olarak belirlenmiştir (Bu
sınıf kuralı 1.24’ü değiştirir)
1.3
Yarışçılar RRS Ek 2 de belirtilen seçilme nitelikleri kurallarına uyacaklardır.
2
YARIŞÇILARA DUYURULAR
Yarışçılara duyurular, yarış sekreterliğindeki resmi ilan tahtasına asılacaktır. Bu şekilde
yapılan duyurular tüm yarışçılara yapılmış resmi duyuru niteliği taşıyacaktır. Asılan
ilanları uygun zamanlarda control etmek yarışçıların sorumluluğundadır. Bu RRS 25’i
değiştirir. Yarış sekreterliği BodrumAçıkdeniz Yelken Kulübü ofisinde kurulacaktır.
3
YARIŞ TALİMATLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
Yarış talimatlarında yapılacak herhangi bir değişiklik, yürürlüğe gireceği günde saat
09:00’dan once ilan edilecektir. Ancak yarış programında yapılacak herhangi değişiklik,
yürürlüğe gireceği günden bir önceki gün saat 20:00’e kadar ilan edilecektir.
4
KIYIDAN VERİLECEK İŞARETLER
4.1
Kıyıdan verilecek işaretler yarış sekreterliği yanındaki göndere basılacaktır.
4.2
CF flandırası kıyıda basıldığında, yarış işaretleri CF’deki ‘1 dakika’ ’60 dakika danaz
olmamak’ ile değiştirilmiştir .
4.3
Y bayrağı kıyıda basıldığında kural 40 denizde devamlı olarak uygulanacaktır. Bu Bölüm
4 girişini değiştirir.
5
YARIŞLARIN PROGRAMI
5.1
Yarışlar yarış ilanında belirtildiği şekilde programlanmıştır:
5.2
Günün ilk yarışından sonra, yarış komitesi daha fazla yarış yapmak isterse, bu niyetini
yarışçılara finiş hattındaki komite botunda ‘F’ bayrağı toka ederek ilan edecektir.
5.3
Günde bir yarıştan fazla yarış yapılacağı zaman, takipeden her yarışın uyarı işareti uygun
olacak en kısa zamanda verilecektir. Yarış prosedürünün başlayacağını yarışçılara
bildirmek için uyarı işaretinden once their işareti en az 4 dakika basılıkalacaktır.
5.4
Serinin son gününde saat 14:30 dan sonar uyarı işareti verilmeyecektir.
6
ROTA
6.1
Ek 1 deki diagram rotayı, ayaklar arasındaki yaklaşık açıları, şamandıraların geçiş
sıralamasını ve şamandıraların şartlı dönüş istikametini göstermektedir. [Rota
Mümkün olduğunca yarışın yaklaşık 70 dakikada biteceği uzunlukta olacaktır ]. Verilen
zamansa decereferans için olduğundan ve zaman limiti olmadığından yarışın süresine
istinaden düzeltme talebi verilmeyecektir.
6.2
Uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile yarış komitesi start komite botundan 1 numaralı
şamandıraya yaklaşık pusula derecesini ilan edecektir.
7
ŞAMANDIRALAR
7.1
Bütün şamandıralar şişme şamandıralardır.
7.2
Yarış talimatları 9.1 uyarınca atılacak yeni şamandıralar değişik renkte olacaktır.
7.3
Rota değişikliğini ilan eden komite botu yarış talimatları 9.2 uyarınca bir şamandıradır.
8
START
8.1
Yarışların startı kural 26 uyarınca, uyarı işareti start işaretinden 5 dakika once verilmek
suretyile yapılacaktır.
8.2
Start hattı, sancak tarafında start komite botunda turuncu kerteriz bayrağı toka edilmiş
direkile iskele tarafındaki şamandıra arasıdır.
8.3
Start işaretinden 10 dakika içinde start edemeyen tekneler start etmemiş sayılacaktır
(DNS). Bu kural A4.1’I değiştirir.
9
9.1
BİR SONRAKİ ŞAMANDIRANIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK
Bir sonraki şamandıranın yerini değiştirmek için yarış komitesi yeni bir şamandıra atacak
(veya finiş hattının yerini değiştirecek) ve esas şamandırayı en kısa zamanda kaldıracaktır.
Bu değişiklider tekne ayağa başlamadan, yeni şamandıra yerinde olmasa dahi, ilan
edilecektir. Yeni şamandıranın dönülmesinden sonar dönülecek herhangi bir şamandıranın
yeri, yarış rotasını uygun tutmak amacı ile, tekrar ilan edilmeye gerek olmadan
değiştirilebilir. Takip eden değişikliklerde yeni bir şamandıra değiştirildiğinde yerine esas
şamandıra atılacaktır.
9.2
Tekneler rota değişikliğiniilanedenyarışkomitesibotuileyakınşamandıranınarasından,
şamandırayıiskeledeveyarışkomitebotunusancaktabırakacakşekildegeçeceklerdir. Bu kural
28.1’i değiştirir.
10
FİNİŞ
10.1
Finiş hattı, İskele tarafında finiş komite botunda turuncuk erteriz bayrağı toka edilmiş
direk ile sancak tarafındaki şamandıra arasıdır.
10.2
Kural 28.1 değiştirilmiştir :Finiş yaptıktan sonar bir tekne Finiş hattından tamamen neta
olacaktır ve finiş hattını geriyekat etmeyecektir.
11
CEZA SİSTEMİ
11.1
Kural 44.2 değiştirilmiştir, buna gore iki dönüş bir dönüş ile değiştirilmiştir.
11.2
Kural 31.2 veya 44.1 uyarınca ceza kullanan veya yarışı terkeden bir tekne, protesto
zamanı içinde yarış sekreterliğinde deklarasyon formu dolduracaktır.
12
ZAMAN LİMİTLERİ
12.1
İlk tekne rotayı tamamlayıp finiş yaptıktan sonra 15 dakika içinde Finişe giremeyen
tekneler finiş yapmadı (DNF) sayılacaktır. Bu kural 35 ve A4.1’i değiştirir.
12.2
Yarışlar için zaman limiti yoktur ancak yerel saate gore günbatımından sonar yarışlara
devam edilmeyecektir. Lider teknenin Günbatımından once finiş yapması halinde, bu
zamandan itibaren 15 dakika içinde finiş yapan diğer teknelerin finişleri, gün Batımına
bakılmaksızın, sayılacaktır.
13
PROTESTOLAR ve DÜZELTME TALEPLERİ
13.1
Protesto formları yarış sekreterliğinden temin edilebilir. Protestolar protesto zaman limiti
içinde verilecektir.
13.2
Protesto zaman limiti, son teknenin günün son yarışını bitirmesinden itibaren 60 dakikadır.
Aynı protesto zaman limiti Yarış komitesi ve protesto komitesi tarafından verilecek
protestolar ve düzeltme talepleri için de geçerlidir. Bu kural 61.3 ve 62.2’yi değiştirir.
Gerekli görüldüğü taktirde, protesto zaman limiti, protesto Komitesi tarafından uzatılabilir
veya kısaltılabilir.
13.3
Yarışçıların taraf olduğu veya şahit olarak çağrıldığı duruşmalar Ve duruşma yeri ve
zamanı, protesto zaman limitinin bitmesinden 15 dakika içinde ilan panosunda ve yarış
sekreterliği kapısında Ilan edilecektir.
13.4
Yarış komitesi ve ya protesto komitesi tarafından verilen Protestolar tekneleri kural
61.1(b)’ye uygun olarak bilgilendirmek Üzere ilan edilecektir.
13.5
Yarış talimatları 11.2 ve 15.1 ihlalleri tekneler tarafından Protesto edilemeyecektir. Bu
kural 60.1(a)’yı değiştirir. Bu Ihlallerin cezası, protesto komitesi kararına bağlı olarak,
Diskalifiy eden daha hafif olabilir.
13.6
Yarışların son günün de tekrar duruşma açılması isteği
(a) Yeniden duruşma açılmasını isteyen tarafın bir gün önceden haberi olması halinde,
protesto zaman limiti içinde;
(b) Aynı gün, yeniden duruşma isteyen tarafın, kararı öğrenmesinden itibaren 30 dakika
içinde yapılacaktır.
Bu kural 66’yı değiştirir.
13.7
Kural 70.4 (b) uyarınca protesto komitesinin kararları kesindir,
Temyiz edilemez.
14
PUANLAMA
14.1
RRS Ek A, Az Puan Sistemi uygulanacaktır.
14.2
Toplam 5 yarış programlanmıştır.
15
GÜVENLİK KURALLARI
15.1
Yarışı terkeden bir tekne en kısa zamanda yarış Komitesini bilgilendirecektir.
16
EKİP veya MALZEME DEĞİŞİMİ
16.1
Yarış komitesinin önceden yazılı izni olmadan yarışçı değişimi yapılmayacaktır.
16.2
Yarış komitesinin izni olmadan kayıp veya hasarlı malzeme Değişimi yapılmayacaktır.
Değiştirme istekleri ilk fırsatta Komiteye yapılacaktır.
17
MALZEME ve ÖLÇÜ KONTROLLARI
Bir tekne veya malzeme, sınıf kurallarına veya yarış Talimatlarına uygunluğu için her
zaman control edilebilir.
18
YARIŞ KOMİTESİ TEKNELERİ
Yarış komitesi tekneleri ‘R’ bayrağı toka edeceklerdir.
19
DESTEK BOTLARI
19.1
Ekip liderleri, antrenör ve diğer destek botları, startı verilecek ilk Yarışın hazırlık
işaretinden tüm teknelerin finiş yapmasına veya Yarış komitesinin tehir, genel geriçağırma
veya abandone ilan etmesine kadar teknelerin yarıştığı alanın dışında kalacaklardır.
20
KARAYA ÇEKME KISITLAMALARI
Yarışlar süresince karaya çekme kısıtlaması olmayacaktır.
21
TELSİZ MUHABERATI
Bir tekne yarışırken, tüm teknelerin duyamayacağı, telsiz Muhaberatı yapmayacaktır. Bu
kısıtlama mobil telefonlar için de geçerlidir.Yarışlarda VHF Kanal 72 kullanılacaktır.
22
ÖDÜLLER
Ödüller 17 Mayıs2015 tarihinde 5 Ayak sonunda dereceye giren ilk 3 dereceye
verilecektir.
23
SORUMLULUK
Yarışçılar yarışa tamamen kendi sorumluluklarında katılır. Bakınız kural 4, Yarışma
Kararı. Organizasyon Otoritesi Yarış ile ilgili veya yarış öncesi, sırasında veya sonrasında
Husule gelebilecek malzeme hasarı, kişisel yaralanma veya Ölümlerde herhangi bir
sorumluluk Kabul etmeyecektir.
11.02.2015
YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ
Download

Yarış Talimatı