AVRUPA KOMİSYONU
APEL - EAC/A03/2014
Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi
2015-2020
İkinci Bölüm- Usule İlişkin Ek
Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon
Belgesi’ne nasıl başvurulmalıdır?
Giriş
Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon
Belgesi alabilmek için başvuru yapmalı mıyım?
Bu daha çok Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği deneyiminize ve kurumunuzun
gelecekteki etkinlikler için vizyonuna bağlıdır. Eğer bu Çağrının birinci bölümündeki ‘9-Ülke
Bazında Geçmiş Yıllara Ait Performans Eşiği’ başlığı altında öngörülen sayıdaki Mesleki Eğitim
ve Öğretim Hareketliliği (Leonardo da Vinci) deneyimine sahipseniz, kurumunuzu daha fazla
uluslararası hale getirme vizyonu içerisindeyseniz ve bu sürdürülebilir uluslararasılaştırma
stratejisi dahilinde ulusötesi Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketlilikleri planlıyorsanız,
Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi sizin için uygun
olabilir. Daha önce böyle bir deneyiminiz yoksa, Erasmus+ yıllık Başvuru Çağrıları altındaki
hareketlilik projelerine başvurmanız tavsiye edilmektedir. Aynı şekilde, daha küçük veya
uzman kuruluşlar için, ya da uluslarası aktivitelere yoğunlaşma planları yapmayan kuruluşlar
için yıllık Başvuru Çağrıları altındaki hareketlilik projelerine başvurmak daha iyi olacaktır. Eğer
kurumunuzun deneyimi yoksa ve bu Çağrının birinci bölümündeki “9-Ülke Bazında Geçmiş
Yıllara Ait Performans Eşiği” başlığı altında öngörülen sayıdaki Mesleki Eğitim ve Öğretim
Hareketliliği gerçekleştirmemenize rağmen kurumunuzu uzun vadede daha uluslararası bir
kurum yapmak ve düzenli, sürdürülebilir hareketlilikler organize etmek istiyorsanız, ulusötesi
Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği yönetmek için gerekli deneyimi tekli projelerle
kazanmanızı ve daha sonra Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon
Belgesi için başvurmanızı tavsiye ediyoruz.
Ayrıca, bir konsorsiyum da Akreditasyon Belgesi için başvuru yapabilir. Konsorsiyum Mesleki
Eğitim ve Öğretim alanında aktif, uluslararasılaşma stratejilerini ve hareketliliklerini
geliştirmek için işbirliği içindeki üç veya daha fazla kurumdan oluşur. Her biri gerekli geçmiş
1
deneyime sahip kurumlardan oluşan konsorsiyum, Akreditasyon Belgesi için başvuru
yapabilir. Bir veya daha fazla üyesinin geçmiş deneyimleri eksik olan konsorsiyumlar ise yıllık
çağrılar çerçevesindeki tekli hareketlilik projelerine başvurabilirler.
Eğer tereddüdünüz varsa varsa, size en iyi yolu tavsiye edecek olan Ulusal Ajansınızla
iletişime geçiniz. İleriki yıllarda Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği
Akreditasyon Belgesi başvuruları için daha fazla olanak öngörülmektedir.
Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon
Belgesi Arkasında Yatan Felsefe
Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi, öğrenici ve personel
için Mesleki Eğitim ve Öğretim hareketliliği organize etmede başarısını ispatlamış kuruluşları
teşvik etmeyi, bu kuruluşlara basitleştirilmiş bir başvuru prosedürü imkânı sunarak
uluslararası stratejilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu da
kurumlara esneklik ve uluslararası aktivitelerini geliştirmek için manevra alanı sağlayacaktır.
Bu sayede, hareketlilik faaliyetlerini müfredata dâhil ederek yurtdışında yapılan öğrenmelere
katkıda bulunarak ve aynı zamanda diğer ülkelerdeki kuruluşlar arasında ağlar oluşturarak,
yabancı dil öğrenimini teşvik ederek ve ulusal Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği
yaklaşımlarının ötesinde düşünerek gönderen kuruluşlar aracılığıyla uluslararası yaklaşımlar
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu uluslararası hareketliliklerin sürdülebilirliği ve istikrarlı bir
şekilde ilerlemesi için bir starteji ve yol haritasıdır.
Her bir ülkeden belli bir grup kurum programın düzenli yaralanıcıları olmuşlar ve uzun yıllar
boyunca uluslararası aktivitelerini geliştirmişler, kalitelerini arttırmışlardır. Mesleki Eğitim ve
Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi almaya uygun bulunduklarında Komisyon bu
kurumların katılımlarını kolaylaştırmayı, sadeleştirilmiş başvurular (sadece hareketlilik akış
planları) ve sadeleştirilmiş raporlamaları uygulamaya koyarak prosedürü basitleştirmeyi
amaçlamaktadır.
Akreditasyon Belgesi sahiplerinin hibe alabilmek için ayrıca yıllık Erasmus+ Genel Çağrısı
altında başvurularını yapmaları gerekmektedir. Belgenin verilmesi aynı zamanda hibe
verileceği anlamına gelmemektedir.
2
Akreditasyon Belgesi sürecinde geçmişteki performanslar ödüllendirilecek, kurumların
uluslararasılaşma stratejileri ve ileriki gelişim planlarının yanısıra kurumun öngörülen
yönetim kapasitesi, hareketlilik organizasyonlarının kalitesi (bir çeşit planlanmış kalite
taahhüdü) kontrol edilecektir.
Akreditasyon Belgesi sahipleri kalite standartlarını devam ettirmek zorundadır ve Erasmus+
süreci boyunca bu kurumlar denetleneceklerdir. Hareketlilik veya yönetimin kalitesindeki
herhangi bir gerileme, öngörülen hareketlilikleri sürdürecek kurumun kapasitesindeki
herhangi bir azalma, uluslararasılaşma sratejisi odağında ve aktivitelerinde bir gerileme
Akreditasyon Belgesinin iptal edilmesine sebep olabilir.
Başvuru Formu
Genel Bilgi
Eğer bir konsorsiyumsanız, lütfen bunu başvuru formunun tümünde ifade ediniz ve
konsorsiyum üyelerinin herbiri için öngörülen rol, aktiviteler ve amaçlardan söz ediniz.
Konsorsiyumunun amacı, hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesini kolaylaştırmak ve
gönderen her bir Mesleki Eğitim kurumunun (örneğin; meslek lisesi) tek başına
sunabileceklerine kıyasla faaliyetlerin kalitesi açısından katma değer sağlamaktır.
Bir Mesleki Eğitim ve Öğretim hareketlilik konsorsiyumunun üyesi olan kurum/kuruluşların
hareketliliğin düzenlenmesine ilişkin hizmetleri birleştirmesi ya da paylaşması ve temas
kişileri ile karşılıklı işbirliği ve paylaşımlar aracılığıyla bu hizmetleri uluslararasılaştırmaları
beklenmektedir. Ortak faaliyetler tipik olarak; hareketliliğin idari, akdi ve mali yönetimini,
katılımcıların ortak seçimini ve/veya hazırlanmasını ve onlara rehberlik yapılmasını ve aynı
zamanda ilgili durumlarda, işletmeler bulmak ve işletmeler ile katılımcıları eşleştirmek için bir
merkezi bir yaklaşımı içermektedir. Hareketlilik konsorsiyumu gelen stajyerler ve personel
için kolaylaştırıcı olarak da hareket edebilir. Bu husus, hareketlilik konsorsiyumu ortaklarının
yerleşik olduğu bölgede bir ev sahibi kurum/kuruluş bulma ve ihtiyaç durumunda yardım
sağlamayı içermektedir.
Konsorsiyum koordinatörü, mümkünse diğer kurum/kuruluşlar/aracı kurum/kuruluşlar ile
birlikte, işletmeler ile temasları geliştirmek ve personel için staj fırsatları ve eğitim yerleri
bulmak, bu faaliyetleri teşvik etmek ve bilgi sağlamak gibi konularda aktif rol oynamalıdır.
Her bir gönderen Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumu, hareketlilik dönemlerinin kalitesi,
içeriği ve tanınmasından sorumludur. Rol ve sorumlulukları ve idari ve mali düzenlemeleri
belirlemek amacıyla konsorsiyumun her bir üyesinin konsorsiyum koordinatörü ile bir
anlaşma imzalaması gerekmektedir; işbirliği usulleri hareketlilik dönemlerine ilişkin hazırlık,
kalite güvencesi ve takip ile ilgili mekanizmaları belirtmelidir.
3
İçerik
Tüm kutucukların gerektiği şekilde doldurulduğundan emin olunuz.
Başvuran Kurum/Kuruluşun Ulusal Ajansı
Kurum/Kuruluşunuzun bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansı doğru bir şekilde seçiniz.
Başvuran Kurum/Kuruluş
Tüm kutucukların gerektiği şekilde doldurulduğundan emin olunuz.
Profil
Kurum/Kuruluşunuzun profilini seçiniz.
Geçmiş ve Deneyim
Kurumunuzu kısaca tanıtınız, ulusötesi hareketliliklerdeki amacınızı ve yurtdışına götürmeyi
istediğiniz kişilerin özelliklerini açıklayınız. Kurumuzun Erasmus+ Programını ile örtüşen
amaçlarını belirtiniz ve Akreditasyon Belgesi almak istemenizin arkasında yatan
motivasyonunuzu açıklayınız.
Ayrıca, ulusötesi hareketliliklerin organizasyonundaki yönetim yapısının insan kaynakları
dâhil olmak üzere (çalışanlar, gönüllüler) belirtilmesi de önem taşımaktadır. Bu
hareketliliklerin yönetiminden sorumlu kişilerin niteliklerini ve uluslararasılaşma stratejinizi
tanımlayınız. Uluslararası bir ofisiniz var mı? Yazılı bir uluslararası stratejiniz var mı?
Daha önce Leonardo da Vinci Hareketlilik sertifikası aldıysanız, sertifikanızın referans kodunu
giriniz (Daha önce 2007-2013 Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde Türkiye’de
Leonardo da Vinci Hareketlilik sertifikası verilmemiştir).
Başvurunuz, sadece bu başvuru formunun başarısına göre değil aynı zamanda Hayat Boyu
Öğrenme Programı (LLP) süresince göstermiş olduğunuz performansınıza göre
değerlendirilecektir. Değerlendiricilerin ellerinde LLP süresince gerçekleştirmiş olduğunuz
uluslararası hareketliliklere dair bilgiler olacaktır. Bu da demek oluyor ki, “Geçmiş ve
Deneyim” bölümünde Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliğine dair deneyimleriniziLeonardo da Vinci sertifikanızın etkilerini ve uluslarasılaşmanıza nasıl etki ettiği dahilmümkün olduğu kadar iyi vurgulayınız.
4
Yasal Temsilci
Yasal nedenlerle, bu bölümün doğru ve tam olarak doldurulması gerekmektedir.
Irtibat Kişisi
Kurumunuzdaki hareketlilik aktivitelerinden sorumlu başlıca irtibat kişisine ait detayları tam
olarak doldurunuz.
Starateji ve Deneyim
1) Burada uluslararası hareketlilik yaklaşımınız ve hedefleriniz dâhil olmak üzere,
kurumunuzun uluslararasılaşma stratejisinin çerçevesini çizen bir doküman eklemeniz
gerekmektedir. Eğer bir konsorsiyumsanız, korsorsiyuma dâhil tüm kurum ve kuruluşlara ait
ilgili detayları belirtiniz. Hareketlilik aktiviteleri ile ilgili stratejik hedeflerinizi ve kararlarınızı
belirtiniz. Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliğine ek olarak, diğer aktivite ve projelerinizi,
uluslararasılaşma yolundaki diğer yöntemlerinizi açıklayınız. Ayrıca, bu stratejinin
uygulanmasındaki kalite yaklaşımınızı ve uluslararası hareketlilikleri teşvik etmede
kullandığınız kendi öz kaynaklarınızı tanımlayınız. Bu tür stratejiler geliştirmek ve
kurumunuzun bu süreçte nerede olduğunu ölçmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
i) http://www.erasmusplusvet.nl/QIS2020/
(Kalite ve Etki Taraması -The Quality and Impact Scan (QIS)- Mesleki Eğitim ve Öğretim
Kuruluşlarının uluslararasılaşma stratejilerine ilişkin mevcut durumlarını analiz etmeleri ve bu
stratejileri geliştirmelerine yardım etmeye yarayan bir araçtır.)
ii) http://www.cimo.fi/services/publications/strength_from_international_cooperation
(Uluslararası işbirliği için stratejik planlama rehberi )
2) Eğer bir konsorsiyum adına başvuruyorsanız, konsorsiyumdaki kuruluşların her biri bu
Çağrının birinci bölümündeki ‘9-Ülke Bazında Geçmiş Yıllara Ait Performans Eşiği’ başlığı
altında öngörülen sayıdaki Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği (Leonardo da Vinci)
deneyimine sahip olması gerekmektedir. Her bir ortağın rolünü belirtiniz ve formda ilgili
alanlarda her bir ortak kurumun amaçları, aktivitelerinin küçük bir tanımı ile bu kurumlara ait
detaylara değininiz. Bir bütün olarak konsorsiyumun nasıl bir işbirliği ve iletişim içerisinde
olacağını da ifade ediniz. Ayrıca, her bir ortak kurumun hareketlilik yürütmek için kullandığı
kendi öz kaynağını ve bu kaynağın nasıl kullanıldığını, hareketliliklere katılan kişi sayılarını ve
profillerini de belirtiniz.
5
Geçmiş ve Şimdiki Hareketlilik Faaliyetlerinin Uygulanması
Genel Bilgi: Geçmiş ve Şimdiki Faaliyetler
Son üç yıl içinde kurumunuzca kaç tane LDV hareketlilik faaliyetinin yürütüldüğü, her bir yıla
ilişkin ortalama kaç katılımcının yer aldığı ve ne tür faaliyetlerde bulunulduğu hakkında bilgi
veriniz. Katılımcı profilinizi ve bu katılımcıların öğrenci mi, çırak mı, yeni mezun mu ya da
çalışan mı olduğunu belirtiniz. Hareketliliğe katılan öğrenci sayısının oranlarını da ifade
ediniz. Unutulmamalıdır ki, değerlendiriciler Akreditasyon Belgesi başvurunuzu
değerlendirirken sadece sizin bu bölümde vermiş olduğunuz bilgiyi değil, ayrıca LLP süresince
gerçekleştirmiş olduğunuz hareketliliklerinize yönelik geçmişteki performansınızı da dikkate
alacaktır.
Kurumsal Konular ve Gelecekteki Hareketlilik Faaliyetlerinin Kalite
Yönetimi
Bu başvurunun önemli bölümlerinden biri gerçekleştireceğiniz hareketlilik faaliyetlerini nasıl
yönetmeyi planladığınızı detaylandırmanızdır. Hareketliliklerin kaliteli olması uygun kalite
yönetimi çerçevesinde başarılabilir, bu yüzden Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği
Akreditasyon Belgesi almak için hazırlıktan izlemeye tüm hareketlilik dönemini nasıl
yöneteceğinizi belirtmeniz önem taşımaktadır. Bu da fiili bir “Kalite Taahhüdü” yapılması
anlamına gelmektedir. Bu taahhüt olmadan kurumunuz Akreditasyon Belgesi alamayacaktır.
Bu sebeple, kurumunuz bünyesindeki hareketliliği nasıl yöneteceğinizi açıklamanız, seyahat
organizasyonu, harcırah, sosyal güvenlik ve uygulamaya yönelik benzeri düzenlemelerin nasıl
yapılacağını detaylandırmanız gerekmektedir.
Eğer hareketlilik talebiniz yüksekse, katılımcıların net ve şeffat olan seçim sürecini seçimin
farklı süreçleri ve son karar kriteri dahil olmak üzere belirtiniz. Hareketliliği en başarılı
öğreniciler için mi yoksa, öğrenme güçlüğü ya da daha az imkanlara sahip daha düşük
performans gösterenler için mi kullanacağınızı ifade ediniz.
Göndermeyi planladığınız katılımcı profilleri hakkında bilgi veriniz. Kaliteli hareketlilik
faaliyetleri için bu kişilerin hazırlığı büyük önem taşımaktadır. Katılımcıların sektöre özel,
görevle ilgili, dilsel, kültürel ya da psikolojik, vb. olarak nasıl hazırlandığını açıklayınız.
6
Eğer hareketliliklerinizde sosyo-ekonomik nedenlerden veya özel gereksinimlerinden dolayı
engelle karşılaşabilecek katılımcılarınız varsa, bu kişilerin katılımlarına olanak sağlamak için
kullanacağınız yaklaşımları detaylandırınız.
Mümkün olan en yüksek kalitede stajı sağlamak için hareketlilik aktivitelerini nasıl
denetleyeceğinizi ve katılımcılar yurtdışında iken kullanacağınız iletişim kanallarınızı
detaylandırmanız gerekmektedir. Katılımcılarınızın yurtdışında desteğe veya danışmanlığa
ihtiyaçları olabilir bu yüzden kişisel ya da mesleki bir müracaat noktasına ihtiyaçları olacaktır.
Ayrıca genç katılımcılar veya özel ihtiyaç sahibi katılımcılar için refakatçi gönderecek
olabilirsiniz. Tüm bunlar da detaylandırılmalıdır.
Öğrenme çıktıları bölümünde, öğrenme çıktılarının ECVET, Europass veya benzeri araçlar
kullanarak nasıl tanınacağını belirtiniz. Evsahibi kuruluşlarla yapılan anlaşmaları ve eğer
ECVET kullanılacaksa Mutabakat Zaptı’nın nasıl hazırlandığını açıklayınız. Ayrıca evsahibi
kuruluşların nasıl seçildiğini, öğrenme çıktılarını dikkate alan Öğrenme Anlaşmalarının nasıl
hazırlanacağını anlatınız. Bu tamamen farklı işbirliği yöntemlerini göstermelidir. Öğrenme
çıktılarının doğrulanması ve tanınmasına yönelik değerlendirme süreçlerini açıklayınız.
Son olarak, geçmiş çalışmalarınızdaki temel başarılarınızı ve etkilerini, sonuçlarınızı nasıl
yaygınlaştırdığınızı, katılımcıların hareketlilik sonrası gelişimlerini takip etmek ve ulusötesi
hareketliliğin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını ölçmek için kullandığınız değerlendirme
prosedürlerini detaylandırmanız gerekmektedir. Duruma göre, başarılarınız vurgularken daha
önceki Leonardo da Vinci Sertifikanızın başarılarını ve etkilerini de belirtiniz.
Geleceğe Yönelik Gelişmeler
Burada, uzun dönemli stratejinizi ve öngörülen yeni gelişmeleri tanımlayınız. Önümüzdeki üç
teklif yılı boyunca (2015, 2016, 2017) planlanan hareketlilik sayınızı öğrenici ve personel
olarak dağılımını yaparak belirtiniz. Ayrıca sadece Erasmus+ hibelerini mi yoksa ulusal
kaynaklar veya kendi öz kaynaklarınızı da kullanacak mısınız açıklayınız. Planlanan hareketlilik
sayınız için istenen rakamlar ortalama rakamlardır. Hareketliliklerin net sayısına sonraki
yıllarda genel teklif çağrısı altında yapılacak olan başvurular sonucu karar verilecek ve daha
sonra da değerlendirilecektir.
Değerlendirme Prosedürü
Başvurum Nasıl Değerlendirilecek?
Başvurunuz, a) kurumunuzun geçmiş yıllarda Mesleki Eğitim Öğretim Hareketliliği organize
etmedeki etkililiği- % 50, b) uluslararasılaşma stratejiniz- % 20, c) hareketliliğin organize
7
edilmesi ve kalite yönetimi- % 20, d) gelecek için planlanan gelişmeler- % 10 kriterlerine göre
değerlendirilecektir. Daha önceki performansınız değerlendirilirken, sadece bu başvuru
formunda verilen bilgi değil, geçmişteki LLP performansınız genel olarak göz önünde
bulundurulacaktır.
Mesleki Eğitim Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi aşağıdaki kriterlere göre
verilecektir.
 GEÇMİŞ PERFORMANSI (DENEYİM VE ULUSÖTESİ HAREKETLİLİK BAŞARILARI ) 50/100
Geçmiş Deneyim Düzeyi: Başvuran kurumun Mesleki Eğitim Öğretim hareketliliği
(Leonardo) aktiviteleri süresince kurumunun boyutu ile orantılı olan deneyim düzeyini,
uluslarasılaşma stratejisi ve yetkinliğini (çağrıdaki Geçmiş Yıllara Ait Performans Eşiğinde
belirtilen sayıda başarılı bir şekilde yürütülen ve tamamlanan proje), hareketlilik sayısını,
bütçesinin büyüklüğünü, vb. açıklamaktadır. 10/100
Geçmiş Deneyimin Niteliği: Başvuran kurumun Mesleki Eğitim Öğretim hareketliliği
(Leonardo) yürütmedeki geçmiş deneyimleri mevcut başvurusunun niteliğini gösterir.
Burada da hedef gruplar, hedef ülkeler, ortaklar, sektörler, yerleşim süreleri, çalışma
programları, hazırlık süreci, yeterliliklerin tanınması ve diğer ilgili bilgiler dikkate alınmıştır.
10/100
Geçmiş Deneyimlerin Kalite ve Başarısı: Başvuran kurumun Mesleki Eğitim Öğretim
hareketliliği (Leonardo) aktiviteleri ve/veya diğer hareketlilik aktiviteleri süresince ne
derecede başarılı deneyimler (bütçenin kullanımı, yönetimin kalitesi, katılımcı
memnuniyeti, yeterliliklerin tanınması, LDV Sertifikasi kullanımı) sergilemiştir. İlgili
yerlerde, başvuran kurum ulusötesi hareketlilik yönetmedeki başarılarını kanıtlamak için
LDV hareketlilik sertifikasının nasıl kullanıldığını açıklamıştır. Başvuran kurum LDV
hareketliliklerindeki başarıları ve gelişimlerinin yanı sıra ortaklıklarındaki kalite ve uzun
süreli gelişim taahhüdünü belirtmektedir. 30/100

“ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ”: KURUMSAL STRATEJİ, STRATEJİ GELİŞİMİ VE
ULUSLARARASI HAREKETLİLİK TAAHHÜDÜ 20/100
Başvuru ve uluslararasılaşma stratejisinin destekleyici dökümanları (başvuru formuna
eklenen) özgün ve kaliteli, ulusötesi hareketlilikleri de kapsayan bir uzun vadeli
sürdürülebilir uluslararasılaşma yaklaşımını ifade eder. Genel yaklaşım, uzun vadeli
uluslararasılaşma gelişim taahhüdü ve ulusötesi hareketlilik stratejisi açıkça ifade
edilmiştir.
 “KURUMSAL MESELELER VE KALİTE YÖNETİMİ” 20/100
8
Kurumun gerek geçmişteki performansı gerek geleceğe yönelik planlarında iç yönetim
yapısı, insan kaynakları ve hazırlıktan tanıtım, yaygınlaştırma, değerlendirmeye kadar ki
hareketlilik organizasyonu da dâhil olmak üzere başvuran kurum, hareketlilik
yönetiminde yüksek kalite seviyesine ulaşmaktadır. Bu şunları içermektedir;
Kurumsal Meseleler, gerçek genel bir yaklaşımı ve kurumsal konulardaki (seyahat,
konaklama, sosyal güvenlik gibi hareketliliklere dair düzenlemeler, katılımcıların seçimi ve
hazırlanması, özel ihtiyaç sahibi kişilerle ilgilenme, izleme, danışmanlık, öğrenme
çıktılarının tanınması, yaygınlaştırma ve değerlendirme) uzun vadeli bir gelişimi
göstermektedir. 15/100
Kalite yönetimi, insan kaynakları ve sürdürülebilir yapılara vurgu yaparak net genel bir
yaklaşım ve kalite yönetimiyle paralel, uzun vadeli gelişim taahhüdü göstermektedir.
5/100
 GELECEĞE YÖNELİK GELİŞİM 10/100
Başvuran kurum açık, tutarlı ve ilgili bir gelecek gelişimi tasarlamaktadır. Öngörülen
gelişimler net olarak açıklanmış, genel nitelik ve uluslararasılaşma stratejisinin kalitesiyle
tutarlılık göstermektedir. Planlanan gelişimler başvuran kurumun uzun vadeli stratejik
yaklaşımı ile uygunluk göstermektedir. Önümüzdeki 3 yıl için ifade edilen beklentiler
genel uluslararasılaşma stratejisi içerisinde gerçekçi gözükmekte ve geçmiş deneyim
dikkate alınmaktadır.
Değerlendirme
Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi almak için
toplamda 70/100 puanı geçmek ve dört kategorinin her birinden en az 25/50, 10/20,
10/20, 5/10 puan almak gerekmektedir. Kategorilerin herhangi birinden eşiğin altında
kalmak başvurunun reddedilmesine sebep olacaktır.
Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi ve İzleme
Başvurunuz değerledirildiktan sonra Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği
Akreditasyon Belgesi alıp almadığınız konusunda Aralık 2014’e kadar bilgilendirileceksiniz.
Belgeyi almaya hak kazanırsanız 2015 Teklif Çağrısı altındaki Mesleki Eğitim ve Öğretim
Hareketliliğine kolaylaştırılmış bir başvuru prosedürü izleyerek başvurabilirsiniz. Gerekli
performası sergilediğiniz takdirde akreditasyonunuz 2020’ye kadar devam edecektir. Belgeyi
alamadığınız takdirde 2015 Teklif Çağrısı altındaki tekli hareketliliklere başvuruda
bulunabilirsiniz.
9
Raporlama ve İzleme
Raporlama için, Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi alan kurumlar
sözleşme bitiminde bütçe kullanımı hakkındaki temel istatistikleri ve hareketlilik sayısını
gösteren basitleştirilmiş elektronik bir form dolduracaklardır.
Akreditasyon Belgesinin üçüncü yılında ve 2020’de bu basitleştirilmiş rapora ek olarak belge
sahiplerinden uluslararasılaşma süreci ve Akreditasyon Belgesinin etkileri hakkında bir rapor
yazmaları istenecektir.
İzleme için, Akreditasyon Belgesi sahipleri Ulusal Ajansları tarafından izlemeye/yerinde
kontrollere tabi tutulabilirler. Bu izleme aynı zamanda a) kurumların finansal ve işletme
yönetimlerini b) hareketliliklerinin kalitesini c) uluslararası stratejilerinin gelişimini
kapsamaktadır. İzleme sonucunda ciddi problemlerle karşılaşılması durumunda gelecekteki
bütçenin kesilmesine, hatta Akreditasyon Belgesi’nin iptal edilmesine sebep olabilir.
Akreditasyon sürecinde, Ulusal Ajans çalışmalarınızı değerlendirmek için bir izleme ziyareti
yapabilir veya Akreditasyon Belgesi sahipleri gelişimlerinin değerlendirilmesi için bir
toplantıya davet edilebilirler.
Akreditasyon Belgesinin Feshi
Kalitesizlik, kötü finansal yönetim, sahtecilik, düşük hareketlilik sayısı, uluslararasılaşma
stratejisinde bir gelişme olmaması veya bu strateji odağında düşüş Akreditasyon Belgesinin
iptal edilmesine sebep olabilir. Bu durumda kurum genel çağrılar altındaki Mesleki Eğitim ve
Öğretim Hareketliliği başvurusunda bulunabilir.
10
Download

AVRUPA KOMİSYONU