ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi
Özel ambulans servisleri, hizmet altyapı özellikleri ve personel durumuna göre çağrı
merkezi ya da çağrı merkezi ve istasyonlardan oluşur.
Başvuru koşulları:
Ambulans(lar)ın ve acil sağlık araçlarının üzerinde yer alan yazı ve işaretler, tıbbi araç-gereç
ve malzemeler aşağıdaki örnek formlar kısmında belirtilen listelere ve dış dizayn resimlerine uygun
olmalı ve haricen ekleme yapılmamalıdır. Her ambulans servisi, en az iki adet kara ambulansını ve
ekibini bulundurmak zorundadır. Ambulans sayısı beşin üzerinde olan ambulans servisleri,
kullandıkları ambulanslardan herhangi birinin geçici olarak hizmet dışı kaldığı durumlarda
kullanılmak üzere her beş adet ambulans için bir adet olmak üzere yedek ambulans
bulundurabilirler. Bulundurulan yedek ambulans için ayrıca personel gerekmez. Ancak yedek
ambulansın hangi ambulansın yerine ve kaç gün süre ile kullanılacağı en geç bir gün önce
müdürlüğe bildirilir. Ambulans ve Acil Sağlık Aracı olarak kullanılacak araçlara öncelikle
Müdürlükçe Uygunluk Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun için; örnek formdaki listede
belirtilen gerekli tüm belgeler bir dosya halinde hazırlanarak Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık
Hizmetleri Şubesine, Ambulans / Acil Sağlık Aracı Uygunluk Belgesi almak için başvuru yapılır.
Başvurusu uygun görülen kuruluşa uygunluk belgesi düzenlenir ve bu belgeye istinaden yetkili
trafik birimlerince aracın sınıfına uygun olarak tescili yapılır.
Gerekli Belgeler:
a) Mesul müdür tarafından Sağlık Müdürlüğü' ne hitaben yazılmış sahip veya sahiplerini,
kuruluşun ünvanını, faaliyet adresini, verilecek olan ambulans hizmetlerini, sahip olunan
ambulans sınıfını ve plakasını bildirir dilekçe,
b) Ambulansların park yeri ve servisin yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,
c) Araç takip sistemi ve navigasyon sistemi fatura fotokopisi yada montaj formu,
d) Ambulansın faaliyet göstereceği gün ve saatleri bildiren dilekçe,
e) İşletmenin Merkez ve Şube adresleri, telefon ve faks numaraları gibi iletişim bilgilerini
bildirir mesul müdür onaylı beyan,
f) Ambulans ve Acil Sağlık aracı olarak kullanılacak olan taşıtlara ait trafik tescil belgelerinin
mesul müdürce onaylanmış birer örneği,
g) Yetkili birimden alınmış işyeri açma belgesi örneği,
h) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belgenin örneği,
i) Yetkili birimle yapılan tıbbi atık sözleşmesi örneği,
j) Bildirilen personelin bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmadığına dair mesul müdür
onaylı beyanname,
k) Açılacak ambulans servisinde görev yapacak mesul müdürle yapılan sözleşmenin ve
hekimlik diplomasının varsa uzmanlık belgesinin birer örneği, ambulansta çalışmak
istediğine dair dilekçesi, 2 adet vesikalık fotoğraf , T.C. Kimlik numarası.
l) Personel bildirim formunda ise araç plakası yoksa motor, şasi numarası ile sınıfı belirtilerek
ünvanları ile birlikte liste halinde hazırlanır. Acil yardım ambulanslarında en az üç
personelden oluşan bir ekip görev yapar. Ekipte en az bir hekim veya bir paramedik veya
Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş modül eğitimlerini tamamlamış bir acil tıp teknisyeni ile
diğer bir sağlık personeli ve bir şoför bulunur. Ambulansta sürücülük görevini öncelikle acil
tıp teknisyeni veya zorunlu hallerde paramedik yürütebilir. Bu durumda şoför
bulundurulmaz. Hekim bulundurulmayan acil yardım ambulanslarında hasta kabininde nakil
esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan personelden en az biri paramedik
olmalıdır. Hekim veya paramedik bulunmayan acil yardım ambulanslarında çalışacak acil
tıp teknisyeni; temel modül, travma resüsitasyon, çocuklarda ileri yaşam desteği ve erişkin
ileri yaşam desteği kurslarını başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmalıdır. Hasta nakil
ambulanslarında en az bir sağlık personeli ve bir şoför olmak üzere iki personel görev
yapar. Ekipte şoför yerine bir ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) veya acil tıp
teknisyeni (ATT) çalıştırılabilir. Hasta nakli sırasında en az bir sağlık personeli hasta
kabininde bulunur. Özel donanımlı ambulanslarda bir hekim veya bir paramedik ile bir
sağlık personeli olmak üzere en az iki personel görev yapar. Ekipte şoför yerine bir
paramedik veya acil tıp teknisyeni çalıştırılabilir. Yoğun bakım ambulanslarında çalışacak
hekim ve sağlık personelinin; Bakanlıkça onaylanmış temel modül, erişkin ileri yaşam
desteği ve travma resüsitasyon kurslarını, yenidoğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak
olan ambulanslarda çalışacak hekim ve sağlık personelinin ise Bakanlıkça onaylanmış temel
modül ve çocuklarda ileri yaşam desteği ve / veya NRP kursunu başarı ile tamamlamış ve
sertifika almış olmaları zorunludur.
i. (Yukarıda belirtilen personel sayıları 8 saatlik mesai için geçerlidir)
m) Ambulans servisinde çalışacak hekimlere ait; ambulans servisinde çalışmak istediklerine
dair dilekçeleri, diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu yönetmelikte belirtilen kurs
sertifikalarının birer fotokopisi, ikişer adet vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik numarası.
n) Ambulans servisinde çalışacak sağlık personeline ait; ambulans servisinde çalışmak
istediklerine dair dilekçeleri, diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu yönetmelikte
belirtilen kurs sertifikalarının birer fotokopisi, ikişer adet vesikalık fotoğrafları, eğer
şoförlük de yapacaklar ise sürücü belgesi fotokopisi, T.C. Kimlik numarası.
o) Şoför olarak olarak çalışacak olan sağlık eğitimi almamış personelin sürücü belgesi
fotokopisi, sürücü olarak çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, iki adet vesikalık fotoğraf
ve temel ilkyardım eğitimi sertifikası fotokopisi,
p) Bulundurulan aracın sınıfına göre örnek formdaki listelerde belirtilen asgari tıbbi cihaz,
araç-gereç, malzeme ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mesul müdür tarafından araç
için onaylanmış liste, Tüm fotokopiler mes'ul müdür tarafından onaylanacaktır.
İşlem adımları:
Ambulans servisi kuracaklar, bizzat veya mes'ul müdürleri vasıtasıyla, gerekli evrakların
mevcut olduğu başvuru dosyası ile İstanbul Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesine
başvururlar.
Başvuru dosyasında eksiklik yoksa açılacak kuruluş, çağrı merkezi (Madde.16'ya
uygunolarak hazırlanır) ve istasyon(lar) ile ambulanslar incelenir.
Başvurunun uygun görülmesi halinde mes'ul müdür adına Mesul Müdürlük Belgesi, Hekim
ve Sağlık Personelinin her birine Personel Çalışma İzin Belgesi ve kuruluşa Özel Ambulans Servisi
Uygunluk Belgesi ve araçlara ise sınıfına göre Uygunluk Belgesi düzenlenir.
Başvuru yeri:
Tel : 0212 413 05 31-34. 4 hat
Adres :
İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi
E-5 Karayolu Üzeri Çocuk Esirgeme Kurumu Karşısı, Lojistik Destek Müdürlüğü
İncirli Mevkii Bakırköy / İSTANBUL
Başvuru Şekli:
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez. Şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın
vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
Özel Durumlar:

Başvuru sırasında sağlık kuruluşunda çalışan sağlık personeline ait okul çıkış
belgeleri, başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kabul edilir. Ancak bu süre sonunda
diplomasının aslını ibraz etmek zorundadır, ibraz edilmemesi halinde, personelin
çalışmasına müsaade edilmez.

Ambulanslar, her ne surette olursa olsun amaçları dışında kullanılamaz. Hasta
nakil amaçlı olarak kullanılmak üzere tahsis olunan ambulanslar, tahsis amaçları dışında
Acil yardım ambulansı yerine kullanılamaz.
Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ambulans servislerinin faaliyet gösterdikleri çağrı
merkezi veya istasyonlardan herhangi birinde adres değişikliği veya ilave istasyonlar açıldığı
takdirde; Gerekli Belgeler kısmında belirtilen tüm belgeler düzenlenerek müdürlüğe yedi gün
içinde bir dilekçe ile başvurulur.
Download

Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi