ACE Çok Uluslu Öğrenci
Grup Seyahat Sigortası
Özel Şartları
I. Sigortanın Konusu
1.
işbu Grup Sigorta Sözleşmesi ile, prim ödenmesi karşılığında, teklif kapsamında yer
alan beyan ve ekleri de dâhil Sigortacıya verilen tüm beyan ve bilgiler çerçevesinde;
Poliçede açıkça yer yazılması kaydıyla aşağıdaki teminatların biri ya da daha fazlasından birisi
sonucu sigorta süresi içinde Sigortalıların maruz kalacağı kayıp ya da zararlar için, Poliçe, işbu
Özel Şartlar, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları
hüküm ve şartlarına tabi olmak üzere, Sigortalılara teminat verilmektedir:
1 - Tıbbi Giderler
2 - Kaza Sigortası
3 - İlave Masraflar ve Yardım
4 – Kişisel Sorumluluk Sigortası
5 - Hukuki Yardım
6 - Seyahat ve Valiz/Eşya Sigortası
2.
Sigortalı Olabilecek Kişiler
Genel kabul görmüş usullerde eğitim alan ya da staj gören ve ya ülkesi dışında geçici olarak
ders vermekte olan herkes ve bu kişilerin aile fertleri, tabiiyetlerine bakılmaksızın, “Çok
Uluslu Öğrenci Grup Seyahat Sigortası”ndan faydalanabilir.
II.
Tanımlar
Aşağıdaki kelime ve ibarelerin Grup Sigorta Sözleşmesi ya da herhangi bir teyit e-mail’inde
yer aldığı hallerde, söz konusu kelime ve ibareler, aşağıda belirtilen anlamlarda olacaktır.
Kaza/Kazara
Bir Sigortalının isteği hilafına meydana gelen, vücudunu doğrudan etkileyen, nedeni ve yeri
tıbbi olarak tespit edilebilecek harici ve ani bir olay anlamındadır.
Akupunktur Uzmanı
Yetkili makamlardan alınan izinle “Doktor -Akupunktur Uzmanı” olarak faaliyet gösteren bir
Doktor ya da Akupunktur Uzmanı anlamındadır.
Valiz/Eşya
Sigortalının, Yolculuğa çıkarken yanına aldığı veya Sigortanın Süresi içinde varış noktasına
önceden gönderdiği ya da yönlendirdiği eşyalar anlamındadır.
1
Valiz/Eşya Gecikmesi
Ulaşımdaki gecikmelere bağlı olarak, varış noktasına Sigortalı ile aynı günde gidememiş olan,
bagaja verilmiş Valiz/Eşya anlamındadır.
Diş Hekimi
Yetkili makamlardan alınan izinle Diş Hekimi olarak faaliyet gösteren kişi anlamındadır.
Diş Tedavi Harcamaları
Sadece acil diş tedavisi için ve bir Diş Hekimi tarafından reçetesi yazılan İlaçlar için
gerçekleştirilen harcamalar anlamındadır.
Doktor
Yetkili makamlardan alınan izinle “Doktor” olarak faaliyet gösteren kişi anlamındadır
Coğrafi Sınır
Grup Poliçesinde belirtilen coğrafi alan anlamındadır.
Grup Sigorta Sözleşmesi
Sigorta Ettiren ile Sigortacı arasında Bilgi Formu, Grup Poliçesi, Özel Şartlar ve Ferdi Kaza
Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları, teminat limit/tutarlarını
ihtiva eden sigorta sözleşmesi anlamındadır.
Grup Poliçesi
Grup Sigorta Sözleşmesinin, Sigortalının kimlik bilgilerini, başlangıç ve bitiş tarihini, ödeme
bilgilerini, prim ve teminat tutarlarını ihtiva eden Grup Sigorta Sözleşmesinin kapak sayfası
anlamındadır.
Sigorta Ettiren
Akit taraf olarak hareket eden eğitim kurumu, organizasyon ya da şahıs anlamındadır.
Ev Eşyaları
Sigortalının sorumluluğu altında olan, normalde ev eşyaları olarak kabul edilebilecek ve
olağan ikamet ülkesi dışında bulunan Sigortalının daimi adresi ya da ikametinde bulunmakta
olan tüm taşınabilir eşyalar anlamındadır.
Sigortacı
ACE European Group Limited, Türkiye Şubesi anlamındadır.
Sigorta Sertifikası
Sigortalı için Sigortacı tarafından düzenlenen, Grup Sigorta Sözleşmesi kapsamında teminat
sunulan Sigortalının/Sigortalıların ayrıntılarını, doğum tarihlerini, Primlerini, seçmiş oldukları
Coğrafi Sınırları ve başlangıçtan sona erme süresine kadar Sigorta Dönemini ayrıntılı olarak
sunan evrak anlamındadır.
Sigortalı
Şahsi ayrıntıları Sigorta Sertifikası üzerinde yer almakta olan kişi anlamındadır.
Aracı
Grup Poliçesinde ismi belirtilen sigorta aracısı anlamındadır.
Seyahat
Grup Poliçesinde açıkça tanımlanan yolculuk anlamındadır
2
İlaçlar
Sadece bir Doktor ya da Diş Hekimi tarafından verilen bir reçete ile temin edilen bir çare
olarak anlaşılmalıdır.
Tıbbi Gereksinim
Genellikle bilinmekte olan tıbbi-bilimsel hususları esas alan bakım, muayene ya da tedavi
gereksinimi olarak kabul edilmelidir.
Tıbbi Nakil
Tıbbi nedenlerden ötürü bağımsız olarak seyahat edemeyeceği düşünülebilen bir hastanın
uygun tedavisinin mümkün olacağı en yakın hastaneye ya da tıbbi bakım kurumuna tıbbi
açıdan gerekli olan nakli olarak kabul edilmelidir.
Fizyoterapist
Yetkili makamlarca bu sıfatla tescil edilen bir telafi terapisti de dâhil olmak üzere, pratisyen
bir Fizyoterapist (ya da spor Fizyoterapisti) anlamındadır.
Psikoterapi
Bir Doktor ya da uzman tarafından belirlenmesinin ardından bir psikiyatrist ya da psikolog
tarafından verilen tedavi olarak kabul edilmelidir.
(Yarı) Profesyonel Sporlar
Kişinin hayatını kazanmak amacı ile ya da ekonomik bir menfaatin elde edilmesi karşılığında
gerçekleştirilen Spor anlamındadır.
Savaş
Devletler arasındaki silahlı çatışma, istila, yabancı düşman müdahalesi, iç savaş, askeri darbe
ya da iktidarın zorbalıkla ele geçirilmesi anlamındadır.
III.
Genel İstisnalar
Ferdi Kaza ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarından kaynaklanan istisnalar dışında kalan
haller saklı kalma üzere, durum gerektirebileceği üzere, Grup Sigorta Sözleşmesi
çerçevesinde, Sigortacı, doğrudan ya da dolaylı olarak aşağıdakilerden kaynaklanan,
aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ya da bunlarla bağlantılı ödeme için sorumlu
olmayacaktır:
Savaş
Araç Kaçırma/Grev
Doğrudan ya da dolaylı olarak Sigortalının bilerek ve isteyerek bir araç kaçırma, grev, isyan,
ya da terör eyleminde yer alması ile ilgili ya da bunlardan kaynaklanan haller.
Uyuşturucular
Tıbbi reçete ile olan haller haricinde, alkol, ilaç, uyuşturucu, narkotik ya da uyarıcı
kullanımından kaynaklanan haller.
Nükleer Reaksiyonlar
Bir tıbbi tedavi sürecinde gerçekleşen haller haricinde, nükleer reaksiyonlar ya da radyasyon
vasıtası ile ya da radyasyonla ilgili olarak meydana gelen haller.
3
IV.
Sigorta Teminatlarına Yönelik Özel Şartlar
IV. 1. Tıbbi Giderler Teminatı
IV.1.1 Teminatın Konusu
Bu teminat, bir yurtdışı Seyahati esnasında Sigortalının yaralanması ya da hasta
olması durumunda, Sigortacı, aşağıdaki haller için Sigortalıya Grup Poliçesinde
belirtilen limitlere kadar teminat sağlar:
a) Akupunktur
Doktor - Akupunktur Uzmanına danışma ve tedavi, Grup Poliçesinde belirtilen
miktara kadar teminat altında olacaktır.
b) Yardımcı Cihazlar
İlgili cihaz satın alınmadan önce, tüm protez ve tıbbi cihaz talepleri ile ilgili olarak
genel pratisyen ya da uzman Doktordan resmi bir başvuru ve/veya referans
yazısı sunulmalıdır. Sigortacı tarafından protez ve tıbbi cihaz maliyetlerinin
tazmin edilmesi, Tıbbi Gereksinim argümanlarını ve hastayı tedavi eden Doktor
tarafından tedavi planının temin edilmesini gerektirir; bu durum, Sigortacının
tıbbi danışmanı tarafından değerlendirilecektir.
c) Diş Tedavi Harcamaları
Aşağıdakilere bağlı olarak gerçekleştirilen diş tedavi harcamaları
 Sigorta Süresi içinde ve Sigorta Sözleşmesi geçerli olduğu sürece, Grup
Poliçesinde belirtilen limitlerle sınırlı olmak üzere, akut tıbbi gereklilik
halinde (örneğin ağrının giderilmesine ilişkin anlık gereksinim halinde).
 IV.2. maddede, “Kaza” Sigorta” Teminatı ve Kaza ve Kaza Tanımının
Genişletilmesi alt fıkrasında öngörüldüğü şekilde dişlere hasar gelmesi
durumunda, dişlerle ilgili harcamalar, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere
kadar karşılanır.
d) Tıbbi Giderler
Aşağıdaki ilgili süre boyunca, tıbbi olarak gerekli tedaviler için gerçekleştirilen,
sigortanın geçerli olduğu hallerde, Poliçede belirtilen teminat limitlere kadar
karşılanan giderlerdir. Hastaneye yatma durumunda, tazmin, hastaneye yatma
tarihini müteakip 365. güne kadar olacaktır.
Tıbbi tedavi giderleri aşağıdakiler olacaktır:
 Hastaneye yatma ve ameliyat;
 Bir Doktor tarafından belirlenen tedavi ve muayeneler;
 Sigorta süresince kullanılmak üzere bir Doktor tarafından reçetesi yazılan
İlaçlar;
 Tıbbi tedavinin gerçekleştirilmekte olduğu konuma ambülans ile gidilip
gelinmesi maksadı ile tıbbi açıdan gerekli olan ulaşım;
 Psikiyatrik olarak gündüz ya da konaklamalı tedavi;
 fizik tedavi (sportif fizik tedavi de dâhildir);
 ayakta hasta rehabilitasyon tedavisi;
 böbrek diyalizi;
 pratisyen Doktor tarafından gerekli kılan haller de dâhil olmak üzere,
laboratuar araştırmaları.
4
e) Tıbbi Nakil
Uygun tedavinin mümkün olacağı en yakın hastane ya da tıbbi bakım kurumuna
tıbbi olarak gerekli nakil giderleridir. Söz konusu nakle ilişkin gereksinim, hastayı
tedavi eden Doktor tarafından bu gereksinimi ortaya koyacak şekilde verilecek
bir yazılı beyana dayanmalıdır. Sigortalının kendi aracı ile nakledilmesi
durumunda, nakil giderleri, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar karşılanır.
f)
Aşağıdakileri de içerecek şekilde, anne gebelik durumunda ve anne için doğum
ve çocuk için gerekli ya da endike olan hallerde Tıbbi Olarak Gerekli Olan
Hastanede ya da Doğumevinde Doğum:
 Hastanede yatılması gerekli olduğu sürece (müsait olan) en uygun fiyatlı
kategoride anne ve çocuk için bir arada bakım masrafları ve ilgili masraflar;
 Annenin doğum yapmasından itibaren azami 8 gün süre yetkililer tarafından
kabul gören bir doğum merkezi tarafından, “A” sınıfı bir hemşire ya da
sertifikalı bir doğum yardımcısı tarafından verilen doğum bakımı;
 Aşağıdakilerle ilgili olarak fatura edilen ilave giderler;
 Bir uzman, pratisyen Doktor veya doğum uzmanı için ödenen yatarak
/ayakta tedavi gideri;
 Tıbbi açıdan gerekli olan Tıbbi nakil amacı ile gerçekleştirilen giderler.
g) Tıbbi Olarak Gerekli Olmaksızın Hastanede ya da Evde, Doğumevinde Doğum
 Annenin doğum yapmasından itibaren azami 8 gün süre ile anne ve çocuk
için beraber bakım giderleri ve/veya yetkililer tarafından kabul gören bir
doğum merkezi tarafından evde, “A” sınıfı bir hemşire ya da sertifikalı bir
doğum yardımcısı tarafından verilen doğum bakımı. Doğum bakımı, Grup
Poliçede belirtilen limitlere kadar karşılanır.
 Uzman, pratisyen Doktor ya da doğum uzmanı tarafından alınan doğum
yardım ücreti.
 Ayakta tedavi imkânlarından faydalanmak maksadı ile gerçekleştirilen
giderler.
h) Fizyoterapi
Pratisyen doktor ya da Uzman Doktor tarafından verilmiş olan bir sevkin
kanıtının ibraz edilmesinin ardından bir Fizyoterapist (ya da spor Fizyoterapisti)
tarafından uygulanan tedavidir. Yıllık maksimum olan miktardan daha fazla
tedavinin gerekmesi durumunda, önceden ve pratisyen doktor tarafından
verilecek bir rapora istinaden rızanın alınması gereklidir.
Aşağıda belirtilmekte olan tedavi şekilleri, fizik tedavi olarak sayılmayacaklardır:
 Konuşma tedavisi;
 ergoterapi ve meslek hastalığı tedavisi;
 doğum öncesi egzersizleri;
 spor masajı.
i)
Psikoterapi
Pratisyen doktor ya da Uzman Doktor tarafından verilmiş olan bir sevk yazısının
ibraz edilmesinin ardından yapılan tedavilerin maliyetleri, İlave tedavilere ilişkin
maliyetler, sadece Sigortacının bu konuda önceden yazılı onay vermiş olması
durumunda karşılanacaktır. Söz konusu rıza, ilave tedavinin tıbbi açıdan
gerekliliğine ve Sigortalı tarafından bir tedavi planının ibraz edilmiş olmasına
istinaden verilecektir.
5
IV.1.3 İstisnalar
Genel Muafiyetlere ilave olarak Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları, aşağıdakiler,
Tıbbi Giderler Teminatına özgü muafiyetlerdir.
Bu çerçevede, Sigortacı, aşağıda sayılanlara ilişkin herhangi bir gideri tazmin
etmeyecektir:
a) Estetik Ameliyatlar
Bir Kaza ya da hastalığa bağlı olarak bir şekil bozukluğu söz konusu olmadığı sürece,
hastanın görünümünü iyileştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilmekte olan
ameliyatın sebebinin kişinin kendi arzusu, gereksinimi ya da şartlarından
kaynaklanması durumunda, ameliyata ait giderler.
b) Yurtdışında Gerçekleştirilen Harcamalar
Münhasıran ya da kısmen yurtdışında konaklamanın maksadına yönelik olarak
yurtdışında gerçekleştirilen harcamalar.
c) Beslenme Uzmanı
Danışma, tedavi ve gıda takviyeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen harcamalar.
d) Mevcut Bozukluk ve Kusurlar
Sigorta başlamış ise ve başladığı zaman, şartların, ilgili giderlerin ortaya çıkmasının
makul olarak beklenebileceği şekilde bilindiği veya mevcut olduğu haller.
e) Evde Bakım
Sigortacının bu konuda bilhassa rızasının alınmadığı sürece, evde bakım ile ilgili
maliyetler.
f) Organ Nakli
Sigortacının bu prosedür konusunda bilhassa rızasının alınmadığı sürece bir organ
nakli ile ilgili maliyetler.
g) Sağlık Hizmetleri Sunanlar Tarafından Tahsil Edilen Kayıt Ücretleri
Sigortacı, sağlık hizmetleri sunanların giderlerini hasta vizite ücretleri üzerinden
karşılayacaktır. Kayıt ücretleri karşılanmayacaktır.
h) Spesifik Terapiler
Hücre terapisi ve diğer alternatif terapilerin giderleri.
i) Gözlükler ve Lensler
Gözlük ve lenslerin, ortopedik kalemlerin ve benzer cihaz ve aparatların maliyetleri
j) Aşılar, hastalıktan korunma ve tarama programları
Aşılar, hastalıktan korunma, tıbbi muayene, tıbbi belge ve tarama programlarına ait
giderler.
k) Zaruri Dönüş
6




Sigortalının normalde ikamet etmekte olduğu ülkedeki mevzuat ya da
yönetmeliklerin uygulanmasının bir sonucu olarak, ya da
Sigortalının ülkesine dönmek üzere gerekli izinleri sonradan kaybetmesi
durumunda, veya
Sigortalıya verilen oturma izninin, sona erme tarihinden sonra
uzatılamaması durumunda ve
Sigortalının hastalığı ile veya geçirmiş olduğu bir Kaza ile ilgili olarak,
ülkesine nakil edilmesi zaruri hale gelirse,
Sigortacı, bu giderlerin Sigortalının bağlantılı olduğu eğitim kurumunca tazmin
edilmesinin mümkün olmadığı hallerde, aşağıdakilere ilişkin giderleri
karşılayacaktır:
 Tıbbi açıdan uygun ve mümkün olan en uygun fiyatlı nakil vasıtası ile,
Sigortalının ülkesine kara, deniz ya da hava yolu ile nakledilmesi;
 Sigortalının nakil esnasındaki tıbbi bakım ve imkânlar;
 Grup Poliçesinde gösterilen limitlere kadar olan iletişim/telekomünikasyon
giderleri;
 Sigortalının evine ya da ailesinin adresine ya da sair sabit varış noktasına ya
da tedavi göreceği tıbbi bakım kurumunun tesislerine vardığı noktaya kadar
olan konaklaması.
Geçerli mevzuat ya da yönetmelikler gereği izin verilmesi durumunda,
Sigortalının ülkesine naklini; normal ulaşım yollarıyla ve yardım almaksızın
ülkesine dönebileceği zamana kadar ertelemelidir. Söz konusu erteleme süresi
içinde, Sigortalı, prim ödemeleri karşılığında sigortası devam ettiği sürece,
sigorta şartları çerçevesinde maliyet bedeli üzerinden tıbbi giderlerinin
tazminine yönelik sigortalı olarak kalmaya devam edecektir. Sigortalının ülkesine
dönüş Seyahati için elinde hâlihazırda bulunan biletlerden (dönüş biletleri de
dâhil olmak üzere) yararlanmalıdır. Söz konusu biletler/dönüş biletleri tazmin
edilmez.
IV.2. Kaza Teminatı
IV.2.1 Teminatın Konusu
Bu teminat, Sigortacı Sigortalıya aşağıdaki haller için Poliçede belirtilen limitlere
kadar teminat sağlar:
a) Vefat
Sigortalının Seyahat esnasında bir Kazanın doğrudan ve münhasır sonucu olarak
ölümü durumunda, Grup Poliçesinde belirtilen limit ödenir.
b) Daimi Maluliyet Durumunda Ödeme
Sigortalının Seyahat esnasında doğrudan ve bizzat Kazanın sonucu olarak daimi
olarak malul olması durumunda, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar
karşılanır.
Ödeme tutarı, daimi maluliyetin kapsamının tarafsız ve tıbbi olarak
belirlenmesinin hemen ardından tespit edilecek olup, bu tespit Kazanın
gerçekleşmesi tarihinden itibaren iki yılı aşamaz. Ödeme, yukarıda belirtilen
tutarın, aşağıda belirtilen bir yüzdesi olacaktır:
7
Yaralanma
tam ve tedavi edilemez felç
tam ve tedavi edilemez zihinsel hastalık
aşağıdakilerde tam işlev kaybı:
her iki gözde görme
tek gözde görme
Şirket tek gözde görme kaybı için tam ödeme yapmış ise,
diğer gözde görme kaybı
her iki kulakta duyma kaybı
tek kulakta duyma kaybı
Şirket tek kulakta duyma kaybı için tam ödeme yapmış ise,
diğer kulakta duyma kaybı
Koku ve tat
Böbrek ya da dalağın işlevi
Omuz eklemine kadar kol
dirseğe kadar ya da dirsekle omuz arasındaki kol
Bileğe kadar el ve/veya bilek ile dirsek eklemi arasında kol
Dize kadar ya da diz ile kalça eklemi arasında bacak
Kalça eklemine kadar bacak
Bilek eklemine kadar ayak ya da bilek ve diz arasında bacak
Baş parmak
İşaret parmağı
İşaret parmağı haricinde bir el parmağı
Ayak baş parmağı
Ayak baş parmağı haricinde bir ayak parmağı
Böbrek ya da dalak
Ses
Yüzde
%100
%100
%100
%50
%70
%100
%30
%30
%10
%10
%75
6%5
%60
%60
%70
%50
%25
%15
%10
%10
%5
%10
%100
Kısmı işlev kaybı durumunda, yukarıdaki yüzdelerin orantılı bir kısmı
ödenecektir. Yukarıda belirtilmeyen tüm daimi maluliyet hallerinde, sigortalının
meslek ve sanatı dikkate alınmaksızın, önem derecelerine göre ve cetvelde
yazılı nisbetlere kıyasen maluliyet derecesi belirlenecektir.
c) Daimi Maluliyet Sonrası Ölüm
Bu durumda ödeme, yukarıda IV.2.1.(a) maddedeki ölüme bağlı ödeme için Grup
Poliçede belirtilen limite göre yapılır. Aynı Kazadan kaynaklanan daimi
maluliyete bağlı bir ödeme varsa, ölüme bağlı azami sigorta tutarında mahsup
edilir.
IV.2.2
Kaza Tanımının Kapsamının Genişletilmesi
İşbu teminat anlamında, Ferdi Kaza Genel Şartları 2 ve 3. maddelerinde
tanımlananlar saklı kalmak üzere, aşağıdakiler de bir Kaza olarak kabul edilir:
 İlaç kullanımından kaynaklanan patojenlerin yol açmadığı akut zehirlenme,
 Suya ya da başka bir maddeye istemsiz olarak düşmenin ya da bir insan ya da bir
hayvan kurtarmak üzere suya girmenin doğrudan bir sonucu olarak patojenlere
bağlı enfeksiyon;
 Doğrudan, ilk yardımın ya da tıbbi açıdan gerekli bir tedavinin sonucu olarak
komplikasyon ya da Kaza Sonucu yaralanmanın daha kötü bir hal alması;
8






Doğrudan bir Kaza ile ilgili yara enfeksiyonu ya da kan zehirlenmesi;
Patojenler hariç olmak üzere madde ya da nesnelerin istemsiz olarak yutulması;
Havasızlıktan boğulma, suda boğulma, güneş çarpması, hipertermi, donma,
yanma, yıldırım düşmesi ya da başka bir elektrik boşalması sonucu çarpılma;
Bir felakete bağlı olarak bitkinlik, açlık, susuz kalma ya da güneş yanığı;
Tabiatı ve yeri tıbbi olarak tespit edilebilen ve iç hasarın derhal meydana geldiği
burkulma, çıkı ya da kas veya tendon yırtılması;
Şarbon, uyuz, bulb dermatit, trikofit (trichophytia), Akdeniz humması ya da inek
çiçeği.
IV.2.3 Tazminat Ödemesi
a) Mevcut Rahatsızlıklar
Bir Kazanın sonuçları, Sigortalının hasta olmasına ya da fiziksel ya da zihinsel bir
rahatsızlığına bağlı olarak daha ağır bir duruma gelirse, Kaza tamamen elverişli
durumda ve sağlıklı bir kişiyi etkilemiş olsa idi ödenecek tutardan daha yüksek bir
ödeme yapılamaz.
b) Mevcut Maluliyet
Mevcut bir daimi maluliyet, bir Kazaya bağlı olarak daha ağır bir hale gelirse, ödeme
daimi maluliyetin son Kaza öncesi ve sonrasındaki yüzdesi arasındaki farka göre
hesaplanır.
c) Ekstra Ödeme
Kazadan sonra altı ay içinde daimi maluliyete ilişkin herhangi bir ödeme tespit
edilemez ise, Sigortacı, daha sonra tespit edilen daimi maluliyete ilişkin ödeme
üzerinden, her bir yıl için %6 ekstra ödeme yapacaktır. Söz konusu ekstra ödeme,
Kazadan sonraki yedinci aydan daimi maluliyet için ödeme yapılmaya başlanan
zamana kadar olacak şekilde hesaplanır.
d) Azami Ödeme
Geçerli sigorta süresi dâhilinde meydana gelen bir daimi maluliyet hali ile ilgili
yapılacak ödeme, hiçbir halde daimi maluliyet için Grup Poliçede belirtilen azami
sigorta tutarını aşamaz.
e) Vergiler
Kanun gereğince Sigortacının tazminatı ödemesinden önce, söz konusu tazmin
talebine uygulanacak vergiyi kesmesinin öngörüldüğü hallerde, Sigortacı, ödemeyi
yapmadan önce söz konusu vergi kesintilerini yapacaktır. Diğer tüm hal ve
durumlarda, ilgili taraflar verginin ödenmesinden sorumlu olur.
f) Arama ve Kurtarma Harcamaları
Sigortalı kayıp olarak bildirilmişse polis yetkililerinin arama veya kurtarma
operasyonu gerçekleştirmesinin gerekli olması durumunda, aşağıdaki hallerde,
masraflar, Grup Poliçede belirtilen tutara kadar karşılanır;
 Sigortalının Kazara fiziksel yaralanmaya ya da hastalığa maruz kaldığı bilinmekte
ise ya da bu kanaat mevcutsa; ya da
 Sigortalının Kazara fiziksel yaralanmaya ya da hastalığa maruz kalmasının
önlenmesi için bunun gerçekleştirilmesi, hava veya emniyet şartları nedeni ile bir
zaruret arz etmekte ise,
9







Sigortacı, aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi kaydı ile, Sigortalının aranması ve
emniyetli bir yere getirilmesi maksadıyla kurtarma ya da polis makamlarınca
gerçekleştirilen gerekli ve makul harcamalar için Grup Poliçesinde belirtilen
tutara kadar Sigortalıyı tazmin edecektir;
Makul tüm yerel emniyet tavsiyeleri ve önlemleri alınmış ve riayet edilmiş
olmalıdır.
Potansiyel olarak bir tazminat talebine sebebiyet verebilecek bir acil duruma
dair, Sigortacı derhal ya da makul olarak mümkün olan en kısa süre içinde
haberdar edilmelidir.
Sigortalı, bu şekilde bir düzenleme yapmanın makul ve elverişli olduğu hal ve
durumlarda, sadece Sigortacının da konuya dâhil olması ve/ve veya mutabık
kalması ile arama ve kurtarma faaliyeti için düzenlemelerde bulunmalıdır.
Giderler, sadece Sigortalının arama ve kurtarma operasyonuna oranı seviyesinde
ödenecektir.
Maliyetler, sadece Sigortalının arama ve kurtarma vasıtası ile
bulunduğu/emniyete alındığı noktaya kadar, ya da arama ve kurtarma
yetkililerinin arama faaliyetlerinin sürdürülmesinin artık faydasız olduğu
yönündeki tavsiyelerini verdiği zamana kadar karşılanacaktır
Arama ve/veya kurtarmada görev alan uygun kurtarma yetkililerinden yazılı bir
beyanat alınmalı ve bir tazminat talep durumunda Sigortacıya sunulmalıdır.
IV.2.4 İstisnalar
Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu Kaza Teminatına özgü istisnalardır.
a)
Grup Sigorta Sözleşmesi uyarınca bir ödeme hakkı veren herhangi bir Kaza
sonucunda daha önceden mevcut bir durumun daha ağır bir duruma gelmesi
hali teminat kapsamında yer almamaktadır.
b) Sigortalı aşağıdaki şartları haiz bir Kaza geçirmiş ise, Sigortacı herhangi bir
ödeme yapmayacaktır:
Alkol ve Uyuşturucu
Bir tıbbi reçetede yer aldıkları haller haricinde, alkol, ilaç, uyuşturucu, narkotik ya
da uyarıcı kullanımından kaynaklanan haller.
Hava Taşıtları
Toplu taşıma ruhsatına sahip bir hava taşıtında yolcu olarak bulunulan haller
hariç olmak üzere, her türlü hava taşıtının kullanımından kaynaklanan haller.
Tehlikeli Sporlar
Su altı sporlarına, dövüş sporlarına veya güce dayalı sporlara katılma ya da
bunları gerçekleştirme esnasında, amatör olarak yapılanların haricinde herhangi
bir spordan, büyük hayvan avından, paraşütle atlamaktan, kaya tırmanmaktan ya
da Buzdağı tırmanmaktan/dağcılıktan (açık arazilerde ya da tecrübesiz kişilerce
de erişilebilecek yol bulunmayan arazilerde gerçekleşen durumlar hariçtir), kayak
yapmaktan ve dağlık bölgelerde kızakla kaymaktan kaynaklanan haller.
10
Dövüş ya da Tehlikeli Davranışlar
Savunma/şahsi savunma, ya da bir kişi, hayvan ya da mal kurtarmak ya da
korumak üzere gerçekleştirilen durumlar hariç olmak üzere bir kavga ya da
tehlikeli davranıştan kaynaklanan haller.
Askeri Hizmet
Askeri hizmet esnasında ve askeri hizmetin bir sonucu olarak.
Suç İşleme
Sigortalının bir suç işlemesinden ya da bir suç ortağı olarak hareket etmesinden
kaynaklanan haller.
Sürat Yarışları
Bisiklet, motosiklet, motorlu araç, motorlu tekne ya da at yarışlarına katılma ya
da hazırlanma sürecinden kaynaklanan haller.
IV.2.5 Şartlar ve Limitler
İşbu teminat bakımından, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında tanımlanan şartlara
ilave olarak, aşağıdakiler de uygulanacaktır:
a) Ödeme Almaya Haz Kazanan Tarafların İşbirliği
Sigortalının ölümü durumunda, ödeme almaya hak kazanan kişi, gerekli olması
durumunda ölüm sebebini tespit etmeye yönelik tüm önlemler de dâhil olmak üzere,
işbirliği içinde hareket etmekle yükümlü olacaktır.
b) Ödemenin Tespit Edilmesi
Ödemenin ve daimi maluliyetin kapsamı Sigortacı tarafından, tıbbi uzmanlar ve diğer
uzmanlarca temin edilecek olan bilgi esasına göre belirlenecektir.
c) Destek Mahiyetinde Ekstra Muayene
Sigortalı, talep edilmesi durumunda, masrafları Sigortacıya ait olmak üzere, Sigortacı
tarafından görevlendirilen bir Doktorun kendisini muayene etmesine ya da Sigortacı
tarafından talep edilen bir hastane ya da kuruma muayene için yatırılmasına izin
vermek zorundadır.
d) Üçüncü Şahısları Bilgilendirme
Sigortalı, ibraz edilen her türlü tazmin talebinin usulünce değerlendirme altına
alınabilmesi amacı kapsamında, Sigortacıya üçüncü şahıslardan bilgi alma konusunda
yetki vermek ile yükümlüdür.
e) Bulunma/Emniyete Alınmanın Bildirimi
Sigortalı, tamamen ya da kısmen bulunma/emniyete altına alınmanın ardından
Sigortacıyı derhal haberdar etmek zorundadır.
f) Ödemeler
Aksi kararlaştırılmadığı sürece, bu teminat kapsamında yapılacak olan ödemeler,
Sigortalıya yapılır, ölümü durumunda ise Sigortalı’nın kanuni mirasçılarına yapılır.
11
g) Bilgi verilmesi
Sigortalı, Sigortacıya ya da Sigortacı tarafından talep edilen uzmanlara, Sigortacının
gerekli gördüğü ya da önemli kabul ettiği tüm bilgileri temin etmek ve tazminat
tutarının tespit edilmesine ilişkin herhangi bir olgu ya da durumu gizlememek
zorundadır.
h) İyileşmenin Desteklenmesi
Sigortalı, kendi tedavisini desteklemek amacı ile derhal bir Doktora tedavi olmak ve
bu konuda mümkün olan her şeyi yapmak ile yükümlüdür
i) Hasarın Bildirilmesi
Sigortacının bir maluliyete bağlı olarak ödeme yapmakla yükümlü olabileceği bir
Kazanın meydana gelmesi durumunda, Şirket yazılı olarak ve makul şekilde mümkün
olan en kısa süre içinde, ancak, en geç Sigortalının hareket etmesinden önce olmak
üzere haberdar edilmelidir.
j) Ölümün Bildirilmesi
Sigortalının ölümü halinde, Sigortacı makul ölçülerde mümkün olan en kısa
zamanda, ancak, en geç defin ya da cenazenin yakılma işleminin 48 saat öncesinde
bu durumdan haberdar edilmelidir.
IV. 3. “İlave Harcamalar ve Yardım” Teminatı
IV.3.1 Teminatın Konusu
Bu teminat çerçevesinde, Sigortalının, yurtdışında bir Seyahat esnasında
yaralanması ya da hasta olması durumunda, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere
kadar aşağıda sayılan ilave harcamaları karşılayacak şekilde genişletilir:
a)
İlave Harcamalar
İlave Harcamalara Yönelik Teminat aşağıdakileri kapsamaktadır:
a.1 Aile Fertleri için Uçak Bileti ve Konaklama
Sigortalının bir Seyahat esnasında bir hastalık ya da Kazaya bağlı olarak vefat
etmiş, ya da Sigortalı hayati tehlike içeren bir durum içinde ise, Sigortalının iki
aile ferdinin bulundukları ülkeden Sigortalının bulunduğu ülkeye seyahat
etmeleri için, gidiş dönüş uçak bileti ve konaklama giderleri.
a.2 Hava Yolu ile Seyahate Bağlı Ekstra Harcamalar
Sigortalının, bir Seyahat esnasında iken, ebeveynlerinin, eşinin ebeveynlerinin,
çocuklarının, erkek kardeşlerinin, kız kardeşlerinin ya da eşinin vefatına, ya da
hayatını tehdit eden bir hastalığa bağlı olarak ülkesine çağrılması durumunda,
gerçekleştirmek zorunda olduğu, azami dört haftalık süre için, gidiş dönüş uçak
bileti harcaması ve ayrıca havalimanına ulaşımla ilgili gerekli olan ekstra giderler.
a.3 Telekomünikasyon Giderleri
Madde IV.3, “İlave Harcamalar ve yardım” teminatı kapsamında sigortalanmış
bir Seyahat esnasında iken Sigortalının başına herhangi bir olay gelmesi
durumunda, söz konusu olaydan kaynaklanan gerekli telekomünikasyon
giderleri.
12
b) Yardım
Yardım teminatı aşağıdakilere ilişkin ödemeleri kapsamaktadır:
b.1 Acil Tahliye
Tur Assist Sigortalının, gerekli tıbbi yardımın mevcut olduğu en yakın hastaneye
taşınması ve nakledilmesi ile ilgili olarak, normal ve gerekli kara ya da hava ulaşımı ve
ulaşım esnasındaki tıbbi bakımı; iletişimi sağlayacak ve ortaya çıkan diğer tüm gerekli
ve olağan masrafları ödeyecektir; bu işlemlerin, öğrenimin gerçekleştiği ülkede
yapılması şart değildir.
Sigortacı, kendi inisiyatifi ile, bir Sigortalının tıbbi durumunun, tıbbi anlamda
tahliyeyi gerekli kılacak kadar ciddi olup olmadığını tespit etme, Sigortalının
tahliye edileceği konumu belirleme ve söz konusu tahliye ya da ülkesine nakil
işlemini gerçekleştirme usul ve yöntemlerine dair karar verme hakkına sahiptir.
Tahliye/ülkesine nakil işleminin düzenlenmesi, Sigortacı makul tüm şartları göz
önünde bulundurma hakkına sahiptir. Nakil işleminin özel ambülans, hava taşıtı,
helikopter, tarifeli uçuş, demiryolu ya da kara yolu ile yapılmasına yönelik tespit
işleminde, durumun aciliyeti, Sigortalının seyahat etmeye uygunluğu,
havalimanının müsait olup olmaması, hava şartları ve seyahat mesafesi dikkate
alınacaktır. Aksi kararlaştırılmadığı sürece, Sigortalı bir Doktor ile sürekli tıbbi
gözetim altında nakledilecektir.
b.2 Tıbbi Gözetim Altında Sigortalının Ülkesine Nakli
Sigortacı, katılımcının, tabiyeti altında olduğu ülke dışında bir yere nakledilmesi
durumunda, Sigortalının hastaneye yatırılmak ya da tıbbi tahliye sonrasında
rehabilitasyon tedavisi için ülkesine nakledilmesine yönelik düzenlemeleri
gerçekleştirir ve buna ilişkin normal ve gerekli giderleri karşılar.
b.3 Cenazenin Sigortalının Ülkesine Nakli
Sigortacı, Sigortalının cenazesinin, ölüm yerinden ülkesine nakledilmesini
düzenleyecek ya da nakledilmesine yönelik tüm makul ve gerekli giderleri
karşılar ya da bir aile ferdinin ya da müşavirinin/avukatının talebi ve Sigortacının
önceden yazılı rızası ile, söz konusu giderlerin Sigortalının cenazesinin, ölüm
yerinden ülkesine nakledilmesi masraflarını aşmamakta ise, Sigortalının öldüğü
yerde, yerel bir cenaze gerçekleştirilmesini düzenler ve bunlara yönelik tüm
makul ve gerekli giderleri karşılar.
IV.3.2 İstisnalar
Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu İlave Harcamalar ve Yardıma İlişkin
Teminata özgü istisnalardır.
a) Sigortacı önceden yazılı rıza vermediği sürece, aşağıdaki olaylar, haller,
bozukluklar ve faaliyetler ve ilgili ya da bunlardan kaynaklanan harcamalar
teminat kapsamında yer almamaktadır:
b) Sigortalının Ülkesine Bir Kereden Daha Fazla Nakli
Sigorta Süresi boyunca Sigortalının her bir ayrı tıbbi durumu için birden fazla acil
durum tahliyesi ve/veya ülkesine nakli;
13
c) Onaylanmayan Gider ve Harcamalar
Asistan hizmet kapsamına açıkça alınmamış ve [Yardım Şirketinin Adını Girin]
tarafından önceden ve yazılı olarak onaylanmamış ve/veya [Yardım Şirketinin
Adını Girin] tarafından karşılanmayan gider ve harcamalardır.
Bu istisna ücra ve ilkel bölgelerde, Sigortacı ile önceden irtibata geçilmesinin
mümkün olmadığı hallerdeki acil tıbbi tahliyeler ya da bir gecikmenin,
katılımcının ölümüne ya da durumunun ağırlaşmasına yol açmasının makul
olarak öngörülebildiği hallerdeki acil tıbbi tahliyeler için geçerli olmayacaktır;
d) Olağan ikamet ülkesindeki haller
IV.3 madde kapsamında Cenazenin Sigortalının ülkesine nakline ilişkin
teminatlarda bahsedilen haller hariç olmak üzere, Sigortalının ülkesi sınırları
dâhilinde ya da yurtdışında iken gerçekleşen bir olay;
e) Önceden mevcut olan haller ve belirtilmeyen tedavi.
Sigortalı tarafından uzman Doktorun tavsiyelerinin hilafına gerçekleştirilen ya da
daha önceki bir Kaza, mevcut durum, ya da hastalığın bir sonucu olarak tıbbi
bakım, dinlenme ve iyileşme amacı ile gerçekleştirilen giderler;
f)
Tıbbi olarak gerekli olmayan hallerdeki tıbbi tahliye ya da Sigortalının ülkesine
nakli.
Tıbbi tahliye ya da Sigortalının ülkesine nakil giderleri
f.1 Sigortalının ciddi bir tıbbi durumu yoksa ve/veya Sigortalı, Doktorun
kanaatince yerel olarak etkin bir şekilde tedavi edilebilirse ya da tedavi,
Sigortalı ülkesine ya da gönderilmekte olduğu ülkeye gidinceye kadar makul
bir şekilde ertelenebilmekte ise;
f.2 Doktorun kanaatince Sigortalı, tıbbi gözetim olmaksızın normal bir yolcu
olarak seyahat edebilecek durumda ise;
g) Tehlikeli Faaliyetler
Sigortalının bir mağara araştırması, kılavuz eşliğinde gerçekleştirilmesi gereken
ya da halat kullanımını gerektiren dağcılık ya da kaya tırmanışına, mağaracılık
çalışmalarına, serbest düşüş faaliyeti, paraşüt ile atlama, bungee jumping,
balona binme, delta kanat, sualtı sporları, dövüş sporları, rallicilik, yürüyerek ya
da koşarak yapılan yarışlar haricindeki tüm yarış ve profesyonel ya da sponsorluk
çerçevesindeki tüm organize spor faaliyetlerine katıldığı ya da bu şekilde bir
faaliyete dâhil olduğu zamanlarda meydana gelen/uğranılan bir Kaza ya da
yaralanma ile ilgili maliyetler;
h) Hava Yolculuğu
Bir hava taşıtı/tarifeli uçuş seferi dâhilinde yolcu, ya da Sigortalının sahibi olduğu
ya da kiralamış olduğu bir hava taşıtı dâhilinde iş amacı ile seyahat etmekte olan
bir yolcu sıfatı ile bulunulan hal ve durumlar dışında, her türlü hava taşıtının
kullanımı sırasında maruz kalınan maliyetler;
i)
Kusurlu Fiil
Sigortalının haksız fiile yol açacak bir görev ya da haksız fiile teşebbüsü
neticesinde ortaya çıkan giderler;
14
j)
Lisanssız Doktor/ Standart Dışı Tedavi
Lisanssız bir Doktor tarafından gerçekleştirilen ya da Lisanssız bir Doktor
tarafından verilen talimatlara göre gerçekleştirilen tedaviye ya da tedavinin
gerçekleştirildiği ülkede tanımlandığı hali ile standart tıbbi uygulamaya uygun
olmayan tedaviye ilişkin giderler;
k) Askeri Hizmet ya da Polislik Hizmetleri
Sigortalı tarafında herhangi bir ülkedeki askeri hizmet ya da polislik hizmetinde,
(seferberlik ilan edilip edilmemesinden bağımsız olarak) savaşa, istilaya, yabancı
düşman hareketlerine, saldırgan fiillere, iç savaşa, isyana, ayaklanmaya, ihtilal ya
da başkaldırı hareketlerine aktif olarak katılınmasından kaynaklanan giderler;
l)
Deniz üzerinde
Bir gemi, ya da petrol arama platformu ya da benzeri bir deniz üzeri noktadaki
faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan giderler
IV.3.3 Şartlar ve Limitler
a) Aşağıdakilere bağlı olarak ortaya çıkan giderlerin tazmin edilmesi;
a.1 Hava yolculuğuna dair ilave giderler;
Aile fertleri için uçak bileti;
Konaklama giderleri;
Telekomünikasyon giderleri;
(i) Seyahatin ilk gününde başlamak üzere, her bir 12 aylık dönem boyunca bir
kez olmak üzere akraba başına ödenir.
(ii) ekonomi sınıfı maliyetini esas alacak şekilde, gerçekleştirilen hava
seyahati harcamalarına göre ödenir
a.2. Acil tahliye;
Tıbbi gözetim altında ülkesine nakli;
Cenazenin Sigortalının ülkesine nakli;
Her bir olay ve Sigortalı başına, Grup Poliçede belirtilen ilgili teminatlara dair
limitlerle sınırlı olacaktır.
b) Hasar/Yaralanma Durumunda Sigortacıya İhbar Verilmesi
b.1 Şirketi, kanunen harcamalardan sorumlu olacağı bir duruma yol açabilecek
herhangi bir olası durum karşısında, Sigortacı makul olarak mümkün olan en
kısa süre içinde haberdar edilmeli ve ilgili bilgiler de belirtilmelidir.
Yardım gerekli ise,
………………………. ile derhal irtibata geçilmelidir.
c) Dokümantasyon
Sigortacının hasar ile ilgilenmek ve tazminatı tespit etmek üzere gereksinim
duyduğu dokümantasyon asılları, örneğin, hastayı tedavi eden Doktor/Doktorlar
tarafından verilen beyanat, ölüm belgesi, hava yolculuğuna ait bilet ya da sair
bilgiler temin edilmelidir.
15
IV. 4. Kişisel Sorumluluk Teminatı
IV.4.1 Teminatın Konusu
a) Bu teminat çerçevesinde, Sigortacı, Seyahatten kaynaklanan ve Sigorta Süresi
içinde meydana gelen, Sigortalının kanunen tazminat ödemekle yükümlü olduğu
aşağıdaki hallere dair tüm giderlerle ilgili olarak Sigortalıyı tazmin edecektir:
 Kazara fiziksel yaralanma (ölüm ve hastalık da dâhildir); ya da
 Kazara mal kaybı ya da hasarı.
Bu teminat kapsamında, Sigortacının her bir olayla veya bir olaydan doğrudan
ya da dolaylı olarak doğan bir dizi olayla ilgili olarak, ödenecek tüm tazminatlar
için ödeyeceği azami tutar, Grup Poliçesinde belirtilen limit olacaktır.
Yukarıdakilere ek olarak, aşağıdakiler de (“Mahkeme Giderleri ve Kanuni Faiz”),
sigorta bedeline ilaveten tazmin edilecektir:
 Sigortacının onay ya da talebi ile gerçekleştirilen işlemlere ve talimatı
üzerine verilen hukuksal yardımlara bağlı giderler;
 Bu teminat kapsamında olan ana para kısmına yönelik kanuni faiz.
b) Kişisel Sorumluluk
Teminat altına alınan sorumluluk, Sigortalı’nın bir gerçek kişi olarak doğacak
kişisel sorumluluğudur. Ek uğraş olarak iştigal edilenler de dâhil olmak üzere bir
faaliyetin yürütülmesi veya ücretli bedeni işçilik yapılmasından kaynaklanan
sorumluluk teminat kapsamında değildir. İşveren ya da işverenin kanuni halefleri
ya da varislerince yöneltilecek talepler, işbu teminat kapsamına dâhil değildir.
c) Teminatın Özellikleri
Bu teminat, sigorta süresi içinde meydana gelen hasar ile ilgili olarak, yukarıdaki
açıklanan kişisel sorumluluk kapsamında, Sigortalı ve/veya Sigortalıların tümü ve
bir aile teşkil eden tüm Sigortalıları içine alacak şekilde tüm Sigortalıların
sorumluluğunu, ayrı poliçeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Grup Poliçesinde
belirtilen limitlere kadar karşılar.
Özel şartlarda zarara atıf yapıldığı yerlerde, bu kişilere ve mala gelen zarara atıf
olarak kabul edilecektir. Kişilere gelen zarar, müteakip hasar da dâhil olmak
üzere, ölüm ile sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın, yaralanma ya da
kişilerin sağlıklarına zarar gelmesi vasıtası ile ortaya çıkan hasar anlamında
olacaktır. Mala gelen zarar, müteakip zarar da dâhil olmak üzere, Sigortalılar
haricindeki kişilerin fiziksel mallarına gelen zarar ve/veya tahribat ve/veya kayıp
nedeni ile ortaya çıkan zarar anlamında olacaktır.
IV.4.2 İstisnalar
Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu Kişisel Sorumluluk Teminatına özgü
istisnalardır:
a) Hava taşıtı
Bir hava taşıtı, model hava taşıtı, delta kanat, hedefe güdümlü hava taşıtı, yamaç
paraşütü, kablo kumandalı uçurtma, uçak gemisi, model roket ya da tamamen
doldurulduğu zaman çapı 1m’yi aşan balonların yol açtığı ya da bunlara bağlı
ortaya çıkan zararlara ilişkin sorumluluklar dâhil değildir. Ancak bu istisna,
aşağıdakiler için geçerli değildir:
16
a.1 azami 20 kg ağırlığında uzaktan kumandalı model hava taşıtlarının yol açtığı
ya da bunlara bağlı ortaya çıkan zararlara dair sorumluluk;
a.2 ilgili hava taşıtında meydana gelen zarar da dâhil olmak üzere, Sigortalının
bir hava taşıtında yolcu sıfatı ile doğan sorumluluğu.
Madde a.1 ve a.2 kapsamında belirtilen teminat, sorumluluğun daha erken bir
tarihte olup olmamasına bakılmaksızın, başka ve farklı bir sigorta kapsamında
teminat altında olduğu haller için geçerli olmaz.
b) Emanet/Kontrol
Aşağıdaki sayılan zararlardan kaynaklanan sorumluluk teminat altında değildir:
 bir Sigortalının ya da bir Sigortalı adına hareket eden bir kişinin, bir kira,
lease, kiracılık ya da rehin anlaşması uyarınca emaneti/kontrolü altında
bulunan bir mülkte meydana gelen zarar,
 Ek uğraş olarak iştigal edilenler de dâhil olmak üzere, bir faaliyet
gerçekleştirilmesinden ya da arkadaşlar arasında nezaket icabı yapılanlar
haricinde fiziksel güç ile iş yapılmasından ve askeri hizmet ya da kamu
hizmetinin ifasından kaynaklanan zarar;
 Sigortalının hataen emaneti/kontrolü altında bulunan bir mülkte meydana
gelen zarar;
 Sigortalının ya da Sigortalı adına hareket eden bir kişinin emaneti/kontrolü
altında bulunan motorlu araçlar, karavanlar/tekerlekli evler, katlanır
römork, motorlu araçlar ya da deniz taşıtları (yelkenli sörfler de dâhil olmak
üzere) ve hava taşıtlarında meydana gelen zarar;
 Sigortalının ya da Sigortalı adına hareket eden bir kişinin emaneti/kontrolü
altında bulunan para, kıymetli evrak, banka kartları, havale kartları ya da
kredi kartlarına yönelik ve/veya sayılanların kaybı, çalınması ya da mevcut
olmamasından kaynaklanan zarar.
Ancak yukarıda belirtilmeyen ve Sigortalının emaneti/kontrolü altında
bulunan mülkteki hasara yönelik sorumluluk, Grup Poliçesinde belirtilen
limite kadar sigortalıdır.
Bir Sigortalının stajı esnasında emaneti/kontrolü altında bulunan ya da stajın
gerçekleştiği adrese ait olan mülk, “Muhteviyat” kapsamında Grup
Poliçesinde belirtilen limite kadar sigortalıdır.
c) Motorlu taşıtlar
Sigortalının sahip olduğu, tasarrufunda bulundurmakta olduğu, tarafından
sürülmekte olan ya da tarafından kullanılmakta olan bir motorlu taşıt ile ya da
böyle bir motorlu taşıt vasıtasıyla neden olunan zarar ile ilgili sorumluluk,
sigorta teminatı dışındadır.
Söz konusu bu istisna, aşağıda belirtilen durumlarda geçerli değildir:
 Söz konusu motorlu taşıtın göreceği hasar da dâhil olacak şekilde, bir
Sigortalının bir motorlu taşıt dâhilinde yolcu sıfatı ile yer alması
durumundaki sorumluluğu;
 Sigortalının, söz konusu tertibatın hızının 10 kilometre/saat’i aşamayacak
kapasitede olması durumunda, motorlu bir çim biçme makinasının,
çocuklara mahsus bir oyuncağın ya da benzer bir cihazın sahibi/kullanıcısı, ya
da uzaktan kumandalı model otomobillerin sahibi/kullanıcısı olarak
sorumluluğu;
17


Bir Sigortalının, motorlu bir taşıta bağlı olmayan bir karavan römorku,
Valiz/Eşya römorku ya da tekne römorku vasıtası ile neden olunan hasar ile
ilgili yükümlülüğü. Bağlantı (kuplaj) kopması dolayısı ile neden olunan hasar
bu yükümlülük kapsamından hariç tutulmaktadır;
Bir Sigortalının 18 yaşından daha küçük olması durumunda, bir motorlu taşıtı
sahibinin izni olmaksızın keyif ve gezinti amacı ile kullanması sırasında neden
olduğu hasar ile ilgili yükümlülüğü.

Sorumluluk, aşağıda belirtilmekte olan durumlarda teminat dışındadır:
 Motorlu taşıtın çalınması ya da suiistimal edilmesi durumunda;
 Motorlu taşıtın kendisine verilen zararlar söz konusu olduğunda.
Vandalizm olmaksızın keyif için araç çalma halinde, bu teminat, yükümlülüğün,
daha erken bir tarihte olup olmamasından bağımsız olarak başka ve farklı bir
sigorta kapsamında teminat altında olduğu hallerde geçerli olmaz.
d) Tekneler
Bir tekne ile ya da bir tekne vasıtası ile neden olunan zararlar ile ilgili sorumluluk
teminat dışındadır:
Ancak, bu istisna durumu, aşağıda belirtilmekte olan durumlarda geçerli değildir:
 Sandallar, kanolar, yelkenli tekneler ya da uzaktan kumandalı tekneler ile ya
da bu tür tekneler vasıtası ile neden olunan zararlar ile ilgili sorumluluğu;
 Söz konusu teknenin (dıştan takma bir motor da dâhil olacak şekilde)
kapasitesi 3 kW değerini aşacak bir motor ile hazırlanmış olmadığı sürece,
yelken alanı 16 metrekareden daha fazla olmayan yelkenli tekneler ile, ya da
bu şekilde bir yelkenli tekne vasıtası ile neden olunan zarar ile ilgili
sorumluluk,
 Söz konusu teknenin kendisine verilen hasar da dâhil olacak şekilde bir
Sigortalının bir tekne dâhilinde yolcu sıfatı ile yer alması durumundaki
sorumluluk.
Yukarıdaki teminat, sorumluluğun, daha erken bir tarihte olup olmamasından
bağımsız olarak başka ve farklı bir sigorta kapsamında teminat altında olduğu
hallerde geçerli olmaz.
e) Silahlar
(Ateşli silahlar da dâhil olmak üzere) bir silah vasıtası ile neden olunan hasarlar
ile ilgili sorumluluklar istisnadır.
IV.4.3 Şartlar ve Limitler
a) Karşılıklı Sorumluluk
Yukarıda belirtilen Sigortalının bir diğerine karşı olan sorumluluğu, sadece, ilgili
Sigortalının maruz kaldığı şahsi zararları için ve söz konusu Sigortalıların, sair
şekilde doğan talep haklarına ilişkin bir talep olmaması kaydıyla, ortak olarak
sigortalanmış olacaktır. Bir Sigortalının çalışmakta iken meydana gelen bir
Kazadan kaynaklanan hasarlar nedeniyle hizmetlilere karşı olan sorumluluğu da,
mülkteki zarar kapsamında sigortalanmış durumdadır. Talepte bulunan tarafın,
olayda doğrudan dahil olan gerçek kişiden farklı olması durumunda ve dolayısı
18
ile bir dezavantaja sahip olması veya ilgili kişinin varisleri olması durumunda
herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.
b) Güvence
Sigorta teminat kapsamında bulunan bir zararla ilgili olarak, mağdur olan
tarafların haklarını garanti altına almak üzere, yetkili bir makamın para teminatı
sunulmasını emretmesi durumunda, Sigortacı, Sigorta Bedelinin azami %10’una
kadar olan bir teminatı sağlar. Sigortalılar, serbest kılınır kılınmaz garantiyi
Sigortacının alması için gerekli onay/yetkiyi vermekle ve ayrıca, geri ödemenin
temin edilmesine yönelik olarak tam bir işbirliği içinde hareket etmekle
yükümlüdürler.
c) Gönüllü Yardım


Ölüm ya da fiziksel yaralanma;
Sigortalının eşyalarına karşı açık bir zarar tehdidini önlemek üzere ücretsiz
olarak yardım verilmesi sırasında, Sigortalı haricindeki kişilerin zarara maruz
kalması durumunda, Sigortacı bu teminat kapsamında yer alan zarar
giderlerini karşılayacaktır.
Tazminata ilişkin düzenlemeler, normal şekilde özel hukuka göre
gerçekleştirilecektir. Tazminatın ödenmesinde, dezavantajlı durumda olan
kişinin sair şekilde elde ettiği tüm ödemeler, bu tazminat tutarından mahsup
edilecektir.
Talepte bulunan tarafın, olayda doğrudan yer alan gerçek kişiden farklı olması
durumunda ve dolayısı ile bir dezavantaja sahip olması veya ilgili kişinin varisleri
olması durumunda herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.
IV.5. Hukuki Yardım Teminatı
IV.5.1 Teminatın Konusu
Bu teminat çerçevesinde, Sigortalının, Seyahati esnasında, bir üçüncü şahıs
nedeniyle yaralanır ya da hasta olursa, Sigortacı aşağıdaki amaçlar ile, Grup Poliçede
belirtilen limite kadar karşılar:
a) Kanuni Harcamalar
Sigortalı’nın öğrenim ya da eğitim süresince yurtdışındaki bir konaklama
esnasında Sigortalının fiziksel olarak yaralanmasına, hasta olmasına ya da
ölmesine sebep olan üçüncü şahıstan, Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına
tazminat almak amacı ile gerçekleştirilen harcamaları, Grup Poliçede belirtilen
teminat limitine kadar karşılanır.
b) Gözaltı
Grup Poliçesinde yer alması kaydıyla, Sigortalı yurtdışında öğrenim ya da eğitim
süresince gözaltına alınır ya da gözaltına alınma tehdidi ile karşı karşıya kalır ise,
yabancı avukatın giderleri Grup Poliçede belirtilen teminat limitine kadar
karşılanır.
19
c) Kefalet
Sigortalı yurtdışında öğrenim ya da eğitim süresince gözaltına alınır ya da
gözaltına alınma tehdidi ile karşı karşıya kalır ise, Poliçede belirtilen teminat
limitlerine kadar, kefalet ödemek amacı ile avans Sigortacı tarafından organize
edilir ve verilir.
Sigortalı, avansı, ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde, ya da yetkililer tarafından
geri ödenmesi durumunda veya Sigortalının duruşmaya katılmasının makul
olarak mümkün olmadığı haller hariç, duruşmaya katılmamasına bağlı kefaletin
irat kaydedilmesi durumunda Sigortacıya derhal geri ödenmelidir.
IV.5.2 İstisnalar
Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu Hukuki Yardım Teminatına özgü
istisnalardır:
Aşağıdaki özelliklere sahip Kanuni Harcamalar için, ödeme yapılmaz:
 Sigortalı tarafından bir şiddet suçunun veya mülkiyet hakkına yönelik bir suçun
işlenmesi ya da narkotik mevzuatının ihlal edilmesinin sonucu olarak
gerçekleştirilmiş ise;
 Bir seyahat acentesi, tur operatörü sigorta şirketi ya da acentelerine karşı
tazminat talebinde bulunmak amacını taşımaktaysa;
 Sigortalı, Sigortacı ya da bu sigortanın düzenlenmesinde görev alan herhangi bir
kuruluş ya da kişiye karşı tazminat talebinde bulunmak amacını taşımaktaysa.
IV.5.3 Şartlar ve Limitler
a) Kanuni Harcamalar – Sigortalı’nın Sigortacıya:
 Amaçlanan savunmanın gerçekleştirilmesine ilişkin makul gerekçelerin
bulunduğunu,
 Kanuni harcamaların makul olduğu hususlarını kanıtlamak suretiyle,
amaçlanan savunma için Sigortacının ön onayını alması gereklidir.
b) Aynı olay veya şartlardan kaynaklanan her türlü temyiz de dâhil olmak üzere,
tüm tazminat talepleri ve kanuni takipler, tek bir tazminat talebi olarak
addedilecektir. Eğer kurtarma uygulaması başarı ile sonuçlanırsa, kısmen ya da
tamamen tazmin olunan kanuni yardıma ilişkin tüm maliyetler, azami olarak
Sigortacı tarafından tazmin edilen miktara kadar, Sigortacıya ait olacaktır.
IV.6. Seyahat ve Valiz/Eşya için Teminat
IV.6.1 Teminatın Konusu
a) Bu teminat çerçevesinde, Sigorta Süresi içinde, bir Seyahat esnasında,
Sigortalının, Valiz/Eşya ya da Ev eşyaları kaybolur, çalınır ya da hasar görür ise
ya da Valiz/Eşya Gecikmesi söz konusu olursa, Sigortacı Grup Poliçesinde
belirtilen limite kadar karşılar:
Valiz/Eşya Gecikmesi açısından teminat, söz konusu Valiz/Eşyanın bulunmasına
yönelik masraflar ve havayolu ya da sorumlu tarafın tazminat vermediğinin
kanıtlanabilmesi kaydı ile, Seyahate devam edilebilmesine müsaade etmek üzere
elzem ikame eşyaların satın alınmasına yönelik harcamalar ile sınırlı olacaktır.
20
b) Valiz/Eşya Kapsamında Teminat Altında Olan İlave Eşyalar
Aşağıdakiler de, Grup Poliçesinde belirtilen azami limit kadar temin edilir:
 Yelkenli sörf ve bisikletler (aksesuarlar dâhildir)
 Fotoğrafçılık, film, video, ses ve bilgisayar ekipmanı (aksesuarlar dâhildir)
 Mücevherat ve saatler
 Telekomünikasyon ekipmanı (mobil ya da sair)
 Seyahat Belgeleri (Pasaport, Sürücü Ehliyeti, Vize, Uçak Bileti)
c) Ulaşım Aracında bırakılan eşyalar
Kilitli otomobil bagajı içinde dışarıdan görülemeyecek bir şekilde tutulmakta ise;
ulaşım aracı içinde bırakılan (değerli eşyalar haricindeki) eşya, sadece
Sigortalının makul koşullar çerçevesinde daha fazla emniyet önlemi almasının
beklenemeyeceği hal ve durumlarda sigorta kapsamına alınacaktır.
d) Ev Eşyaları
Ev eşyaları, aşağıda belirtilmekte olan riskler kapsamında, kayıp ve hasara karşı
Grup Poliçesinde belirtilen tutarlarla sınırlı olarak sigortalanmıştır:
c.1 Akvaryumlar
Akvaryumların camlarının ve duvar aynalarının herhangi bir harici felaket
dolayısı ile kırılması. Camın kırılmasından dolayı ev eşyaları üzerinde
meydana gelen hasara ilave olarak camın gördüğü hasar da sigorta
kapsamında olacaktır.
c.2 Vinçler
Vinçlerin ya da şahmerdanların çökmesi.
c.3 Çarpma/Çarpışma
Sigortalının ikamet etmekte olduğu binalar dâhil olduğu çarpmalar ya da
çarpışmalar.
c.4 Patlama
Yangın ve patlama.
c.5 Yangın
Yangın ve yangının söndürülmesi.
c.6 Yıldırım düşmesi
Yangına neden olup olmamasından bağımsız olarak, yıldırım düşmesi.
c.7 Yağış
Sigortalının ikamet etmekte olduğu binaya ve/veya Sigortalının ikamet
etmekte olduğu binanın ilgili ek binalarına ve/veya ilgili ek binalara çatıdan
ya da çatı derelerinin ya da gider borularının kırılması, tıkanması ya da
taşması sonucunda yağmur, kar ya da erime sonucu su girmesi. Bina
bakımının kusurlu bir şekilde gerçekleştirilmesi sonucu meydana gelen
hasarlar ve kanalizasyon suyu ve yeraltı suyu tarafından neden olunan
hasarlar hariç tutulmaktadır.
c.8 Hırsızlık/Soygun
Hırsızlık, gasp ve soygun ile birlikte bu tür olaylar ya da bu tür girişimler
sonucu meydana gelen tahribat ve hasarlar, sadece söz konusu hırsızlığın
Sigortalının kalemlerinin yer almakta olduğu binanın içinden
gerçekleştirilmiş olması durumunda telafi edilecektir.
c.9 Vandalizm
Sigortalının ikamet etmekte olduğu binaya kanun dışı yollar ile giren bir
şahsın işlemiş olduğu vandalizm suçu.
c.10 Su boruları
21
Su sızıntısı ya da taşmasının atıfta bulunulmakta olan tesisat, makineler ya da
tertibatlar dâhilinde mevcut bir kusurun doğrudan bir sonucu olması koşulu
ile, Sigortalının ikamet etmekte olduğu bina ve veya ilgili ek bina dâhilinde
yer almakta olan merkezi ısıtma sistemlerinden ya da su tesisatlarından ve
bu tür tertibatlara bağlanmış olan her türlü sıhhi ve diğer cihazlardan, buna
ilave olarak çamaşır makinalarından, bulaşık makinalarından ve ana su
borusuna korumalı bir bağlantı vasıtası ile bağlanmış olan bu tür diğer
ekipmanlardan meydana gelen, önceden tahmin edilemeyecek nitelikte su
sızıntıları ya da taşmaları. Tesisat, makineler ya da tertibatların aşınma ve
yıpranmalarının ya da yetersiz bakıma tabi tutulmalarının bir sonucu olarak
meydana gelecek olan her türlü hasar ile birlikte kanalizasyon ya da yeraltı
suyunun neden olduğu her türlü hasar hariç tutulmaktadır.
IV.6.2 İstisnalar
Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu Seyahat ve Valiz/Eşya için Teminata
özgü istisnalardır:
Sigortacı, aşağıdaki durumlar için ödeme yapmaz:
a) Gözetim altında bulundurulmayan kıymetli eşyalar
Uygun şekilde kilitlenmiş bir oda haricinde, gözetim altında bulundurulmayan
video, bilgisayar, fotoğraf, film, ses ya da telekomünikasyon ekipmanı,
mücevher, saat, kürk ya da diğer kıymetli eşyalar. Kilitli bir ulaşım aracında
bulunma, bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.
b) Eşyanın Tabiatından Kaynaklanan Kusur/ Eşyanın Tabiatından Kaynaklanan
Bozulma
Bir trafik Kazası ya da haşerelere bağlı zararlar dışındaki aşınma ve yıpranmaya
bağlı zararlar.
c) Ulaşım Aracında Bırakılan Eşyalar
Sigortalının makul koşullar çerçevesinde daha fazla emniyet önlemi almasının
beklenemeyeceği hal ve durumlar haricinde, ulaşım aracı içinde bırakılan ve söz
konusu kalemlerin usulünce kilitlenmiş bir araç bagajı dâhilinde yer aldığı ve
ayrıca dışarıdan görülmeyecek durumda olduğu (değerli eşyalar haricindeki)
eşya.
d) Ulaşım Araçları
(Yelkenli tekneler hariç tutulmak üzere) Teknelerde, (delta kanat ve yamaç
paraşütleri de dâhil olmak üzere) hava taşıtlarında, motorlu taşıtlarda ve
mopedlerde, karavan ve (bisikletler ile birlikte (çadırlar da dâhil olmak üzere)
ilgili aksesuarları, bileşenleri ve ek tertibatları da dâhil olacak şekilde) diğer
taşıtlarda meydana gelen kayıp, hırsızlık ya da zararlar.
e) Para, belgeler, koleksiyonlar ve hayvanlar
Nakit, çek ve/veya kredi kartları, her türlü kıymetli evrak, el yazması, proje ve
çizimler, koleksiyonlar (örneğin, posta pulu ya da madeni para koleksiyonları),
hayvanlar üzerinde meydana gelen kayıp, hırsızlık ya da zararlar.
f)
Kayıt Cihazları
Sadece kayıt ekipmanının hasarlanmasından kaynaklanan zararlar.
g) Çizikler
22
Hasarlı kalemin amaçlanan kullanımı için kullanılamaz olmadığı sürece, çizik,
göçük, leke ve diğer şekil bozulmaları gibi bozulmalardan ibaret olan zararlar.
IV.6.3 Şartlar ve Limitler
a) Sigorta Bedelinin Üzerinde Tazminat Ödemesi
Sigortacı, aşağıdaki hallere bağlı olarak, gerekirse, ev eşyalarının Sigorta
Bedelinin azami %10’una kadar, sigorta bedelinin üzerinde ödeme yapacaktır:
 Sigortalının kanunen sorumlu olduğu hallerde, Sigortalının ikamet ettiği
binada, haneye tecavüze ya da haneye tecavüz teşebbüsüne bağlı olarak
zarar oluşması durumunda;
 İşbu madde ya da aşağıda sayılan olaylardan birine ya da daha fazlasına bağlı
olarak Sigortalının ikamet ettiği binada kalamaz hale gelmesi durumunda,
başka bir yerde, gerekli konaklama için gerçekleştirilen ekstra giderler:
Yangın/ Patlama/ Hırsızlık/ soygun/ Vandalizm/ Fırtına/ Yağış/ Vinç/
Akvaryum/ Çarpma/ Çarpışma/ Yıldırım düşmesi / Su boruları,
 Temizlik/Kaldırma masrafları, yani temizlik/kaldırma çalışmalarının, teminat
kapsamındaki olayın gerekli bir sonucu olması durumunda, hasar
değerlendirmesinde
zaten
belirtilmemiş
olan
ev
eşyalarının
temizlenmesi/kaldırılmasına ilişkin giderler.
b)
Sigortalının yükümlülükleri
Bir Hasar durumunda, yukarıda sayılan şartlara ek olarak, Sigortalının
aşağıdakileri yapması gerekir:
 Bir kayıp, hasar, vandalizm, soygun, gasp ya da soygun durumunda, konuyu
mümkün olan en kısa süre içinde, ancak her halükarda en geç 24 saat içinde
polise bildirmek. Polis tarafından onaylanmış raporun bir nüshası,
Sigortacıya gönderilmelidir;
 Gerekli olması durumunda, sigortalanan eşyaların hak sahipliğini, değer ve
yaşını kanıtlamak;
 Valiz/Eşya veya ev eşyalarında hasar oluşması durumunda, tamir edilmeleri
öncesinde, Sigortacının bunları incelemesine izin vermek;
 Sigortalı eşyaların tren, tekne, hava taşıtı ya da sair ulaşım yöntemleri ile
nakliyesi esnasında hasar meydana gelmesi durumunda, teslim almasını
müteakip, iyi durumda olup olmadığını ve/veya herhangi bir şeyin eksik olup
olmadığını tespit etmek üzere Valiz/Eşyayı kontrol etmek;
 Herhangi bir şeyin eksik olması ve/veya iyi bir durumda olmaması halinde,
Sigortalı, konuyu nakliye şirketine bildirmek ve nakliye şirketinin, söz konusu
bildirimin yapıldığına dair resmi teyidini sağlamakla yükümlüdür.
c)
Hasarın Tespiti
c.1 Mevcut Değer
Mevcut değer, yenileme değeri eksi, eskime ya da aşınma ve yıpranmaya
bağlı olarak değerdeki azalmayı temsil eden değer anlamında olacaktır.
c.2 Piyasa Değeri
Aynı tür ya da kalitede yeni eşyalar ile değiştirilemeyen eşyalar söz konusu
olduğunda, tazminat tutarında, piyasa değerini esas alınacak olup, söz
konusu değer, Sigortalı tarafından, hasar meydana gelmeden hemen
önceki durumu ile, ilgili eşyaların Sigortalı tarafından satılması halindeki
piyasa değerini ifade eder.
23
c.3 Yenileme Değeri
Yenileme değeri, eşyanın aynı tür ve kalitede yenisinin satın alınması için
ödenmesi gereken tutar anlamında olacaktır.
Valiz/Eşya ve ev eşyaları için tazminatın hesaplanmasında baz alınacak
miktar, 12 aydan eski olmayan eşyalar söz konusu olduğunda, yenileme
değeri olacaktır. 12 aydan eski eşyalar söz konusu olduğunda ise, tazminat,
mevcut değer esasına göre tespit edilecektir.
c.4 Onarım ya da Yenileme
Hasarlı ya da kayıp eşyalar, makul bir şekilde onarılabilmekte ve/veya
yenilenebilmekte
ise,
Sigortacı,
bunları
onartmak
ya
da
yeniletmek/değiştirmek hakkına sahip olacaktır.
c.5 Seyahat Belgeleri
Seyahat belgeleri için ödenecek olan tazminatın hesaplanmasında baz
alınacak olan miktar, söz konusu belgelerin tekrar çıkarılması için ödenmesi
gereken miktar olacaktır.
V.
Tazminat Talepleri
Duruma göre Ferdi Kaza Sigortası ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarının geçerli
hükümlerine tabi olmak üzere (ikisi bir arada “ilgili Genel Şartlar” olarak anılacaktır) aşağıdaki
şartlar geçerli olacaktır:
V.1
Sigortalı, Sigortacının ödeme yapmak durumunda kalabileceği bir durumdan
haberdar olur olmaz:
 Sigortacı ya da Aracısını makul ve mümkün olan en kısa süre içinde hasarla ilgili
tüm ayrıntıları verecek şekilde bilgilendirecektir;
 Kusurun kabulü anlamına gelecek herhangi bir tutum ve davranışta bulunmaktan
kaçınacaktır.
 Aracıya makul ve mümkün olan en kısa sürede tüm yazı veya diğer belgeleri
gönderecektir;
 Hasarı azaltmak ya da sınırlı tutmak üzere mümkün olan her şeyi yapacaktır;
 Referans yazıları, tıbbi evrak, okunaklı faturalar gibi destekleyici belgelerle
birlikte, tazminat talep formunu doldurup imzalayarak makul bir süre içinde
Aracıya iletecektir;
 Sigortacının menfaatlerine halel getirebilecek herhangi bir husustan kaçınacak
ve tam bir işbirliği içinde hareket edecektir.
V.2
Ekstra harcamalar (acil durum merkezi) Sigortalının, ülkesinden yardım gerektirecek
şekilde ciddi olarak hasta olması ya da ciddi bir Kaza geçirmesi durumunda, ya da bir
tahliye, hastanenin garanti beyanı, ülkesine nakil, cenazenin nakli ya da Sigortalının
ülkesine zamanından önce dönmesinin gerekli olması durumunda, Sigortalı, günde
24 saat erişim mümkün olan aşağıdaki şekilde irtibata geçilebilir;
444 42 23
0-212-692 24 99
[email protected]
Sigortalı, “poliçe numarası” nı her zaman beraberinde bulundurmalıdır.
Ayrıca, Sigortalının yardım talebini desteklemek üzere Sigortalıdan yazılı bir tıbbi
beyan da talep edilebilir. Sigortalı teminat altında ise, [Sağlık Bakım Yardım Şirketi
24
ismini girin] biletler ve bilet harcamaları ilgili gerekli organizasyonları
gerçekleştirecektir. Sigortalı, daha önceden ekstra seyahat ve/veya konaklama
giderleri için ödeme yapmış ise, Sigortalı Genel Tazminat Talep Formunu
doldurmalıdır. Genel Tazminat Talep Formunun yanısıra, Sigortalı orijinal biletleri ve
destekleyici belgeleri de eklemelidir.
V.3
Madde 2 Kapsamındaki Tıbbi Giderlere Ait Tazminat Talepleri
Sigortalı, tıbbi giderlerini önceden ödemiş ise, Sigortalı Tıbbi Tazminat Talep
Formunu doldurmalı ve ayrıca orijinal (okunaklı) faturaları da eklemelidir. Tıbbi
muayene/hastaneye yatma sebebi Tazminat Talep Formu üzerinde belirtilmelidir.
Tıbbi harcamalar, Psikoterapi ya da uzun süreli fizik tedavi ya da kronik bir hastalığın
tedavisi için ise, Sigortalı ayrıca, Sigortalıyı tedavi eden Doktor tarafından temin
edilen endikasyon ve tedavi planını da eklemelidir.
Sigortalının Amerika Birleşik Devletlerinde bir sağlık bakım kurumunu ziyaret etmek
durumunda kalması halinde, Sigortalı önce aşağıdaki yetkililer ile irtibata geçmelidir:
444 42 23
0-212-692 24 99
[email protected]
Amerika Birleşik Devletleri haricinde dünyanın herhangi bir yerinde hastaneye
yatmak durumunda kalması halinde, Sigortalı önce aşağıdaki yetkililer ile irtibata
geçmelidir:
444 42 23
[email protected]
Not: Genel pratisyen tarafından tedavi giderleri, “düzenli tedavi görmeyen hasta”
bedeli üzerinden teminat kapsamındadır. Kayıt harcamaları teminata dâhil değildir.
V.4
Madde 1 Kapsamındaki Kaza Sigortası Tazminat Talepleri
Bir Kazadan kaynaklanan ölüm ya da daimi maluliyet durumunda, sigortalı ya da
yakın bir akrabası, mümkün olan en kısa süre içinde telefon ya da email ile ilgili
Sigortacı veya Aracıyı haberdar etmelidir. Sigortalının ölümü halinde, Sigortacı,
makul şekilde mümkün olan en kısa süre içinde, ancak en geç, defin ya da yakma
işleminden 48 saat önce haberdar edilmelidir. Ölüm durumunda, Aracı ya da
Sigortacı, yakın akrabasından, kendilerine bir ölüm belgesi veya ölüme dair sair kanıt
ve ölüm tazminatını kimin alması gerektiğine dair bir beyanat vermelerini talep
edecektir.
V.5
Madde 6 Kapsamındaki “Ev Eşyaları ve Valiz/Eşya” Teminatına Dair Tazminat
Talepleri
Bir hasar, kayıp, hırsızlık, gasp ya da soygun durumunda Sigortalı aşağıdakileri
yapmalıdır:
 Durumu derhal yerel kolluk güçlerine bildirmeli ve onlardan bu bildirimin teyit
etmesini talep etmelidir;
 Havalimanında bir hasar, kayıp, hırsızlık, soygun halinde, durumu derhal havayolu
personeline rapor etmeli ve Sigortalıya, bu konuda belgeli bir kanıt vermelerini
talep etmelidir;
25
 Diğer tüm hallerde, durumu yetkili makamlara rapor etmelidir.
Sigortalı, Sigortalının Aracısı tarafından temin edilen Genel Tazminat Talep Formunu
doldurmalıdır. Form üzerinde hasarın ayrıntılı bir tarifi için yeterli yer bulunmamakta
ise, ayrı bir açıklama da eklenebilir.
Sigortalı, kaybın yeri, tarihi ve saatine dair detayların yanısıra, hasarın ne şekilde
meydana geldiğine dair kapsamlı bir açıklama temin etmeli ve ayrıca satın alma
faturalarını ve tamir faturalarını göndermeli, kayıp Valiz/Eşyanın satın alma fiyatını,
tipini ve satın alma tarihini belirtmelidir. Hasarlı bir eşya tamir edilememekte ise,
Sigortalı, bunu teyit etmek üzere mağazadan yazılı bir beyan alarak sunmalıdır.
V.6
Madde 4 ve 5 Kapsamındaki “Kişisel Sorumluluk” ve “Hukuki Yardım” Teminatlarına
Tazminat Talepleri
Bir sorumluluk durumunda Sigortalı, Sigortalının Aracısı tarafından temin edilen
Genel Tazminat Talep Formunu doldurmalıdır.
Form üzerinde hasarın ayrıntılı bir tarifi için yeterli yer bulunmamakta ise, ayrı bir
açıklama da eklenebilir. Sigortalı, hiçbir zaman sorumluluk kabul etmemelidir.
“Hukuki Yardım” Sigortası söz konusu ise, Sigortalı, Aracısı veya Sigortacısını, makul
olarak mümkün olan en kısa süre içinde telefon ya da e-mail ile haberdar etmelidir.
VI.
Muhtelif Hükümler
Aşağıdaki şartlar bir bütün olarak bu Grup Sigorta Sözleşmesi için geçerlidir.
V.1
Sigorta Süresi
İşbu Sigorta, sadece Grup Poliçede belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır.
Teminat, Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 00.00’da başlayacak ve son gün Orta Avrupa
Zaman Dilimine göre saat 23.59’da sona erecektir.
Ayrıca Sigortalı’nın sigortalı olmak için Grup Sigorta sözleşmesi çerçevesinde gerekli şartları
sonradan kaybetmesi halinde, işbu Sigorta kendiliğinden derhal sona erecektir.
Sigortalının ülkesine girdiği gün başlayan en fazla sekiz ardışık süre ile geçici konaklama
süresince de tıbbi giderler için teminat devam edecek olup, söz konusu geçici konaklama, aile
ziyaretine, tatile, ya da IV.3 'İlave harcamalar ve yardım' teminatında sunulan hallere ilişkin
olabilir.
26
Teminat ayrıca, uluslararası bir çalışma programının bir parçası olarak, Sigortalının ülkesinde
azami 9 ay süre ile yapacağı staj süresince de geçerli olacaktır.
Sigortalının kendi ülkesine daimi olarak dönmesi durumunda, tıbbi giderler kategorisine ait
sigorta, Sigortalı, sağlık bakım giderleri için sigorta yaptırana kadar, dönüşünü müteakip
azami 14 güne kadar geçerli olacaktır, ancak bu husus, söz konusu 14 günlük sürenin sigorta
süresi dâhilinde kalması şartına tabidir.
Eğitime bağlı nedenlerle, Grup Sigorta Sözleşmesinin Sigorta Süresi aşılırsa, sigorta, sona
erme tarihinden önce temdit edilebilir ve temdit edilmesi durumunda, Grup Sigorta
Sözleşmesi, temdit edilmiş süre için de geçerli kalmaya devam eder.
VI.2
Sona Erme
Sigortacı;
Sigorta Ettirenin son bilinen adresine otuz gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle,
işbu Grup Sigorta Sözleşmesini iptal edebilir ve bu durumun gerçekleşmesi durumunda
iptalin gerçekleştiği tarihe kadar olan döneme ilişkin prim hesaplanacak ve Sigortacı ödenmiş
primin kazanılmamış kısmını derhal iade eder.
Sigorta Ettiren;
Sigortacının son bilinen adresine otuz gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, işbu
Grup Sigorta Sözleşmesini iptal edebilir ve bu durumun gerçekleşmesi durumunda, herhangi
bir tazminat talebinin ödenmemiş olması ya da ödenmesi gerekli hale gelmemesi kaydı ile ve
bu Grup Sigorta Sözleşmesi çerçevesinde bir tazminat talebine sebebiyet verebilecek
herhangi bir olayın meydana gelmemiş olması kaydı ile, iptalin gerçekleştiği tarihe kadar olan
döneme ilişkin prim hesaplanacak ve Sigortacı ödenmiş primin kazanılmamış kısmını derhal
iade edecektir.
Prim İadesi
Grup Sigorta Sözleşmesinin, Sigorta Süresinden önce iptal olması ya da sair bir nedenle sona
ermesi durumunda, Sigortacı bu Grup Sigorta Sözleşmesine dair tazminat talebinde
bulunulmamış olmasına ya da beklemede olan potansiyel bir tazminat talebine tabi olarak,
kullanılmamış olan süre ya da seyahati esas alacak şekilde, işlemeyen süreye ait primi iade
edecektir.
VI.3
Diğer Sigorta Poliçeleri
Diğer sigorta poliçelerinin bulunması halinde, işbu Grup Sigorta Sözleşmesi, anılan
sigortalardan sonra gelecektir. Bu hallerde, Sigortalı, Sigortacıya karşı bir tazminat talebinde
bulunursa ve teminat var ise, Sigortacının ihtiyarında olmak üzere, söz konusu tazminat
talebi ile Sigortacı ilgilenebilir ve Sigortacı daha sonra söz konusu ödemelerini, diğer
poliçelere rücu edebilir.
Bir tazminat talebi halinde, Sigorta Ettiren, Sigortacının talebi üzerine, aynı olay ya da kayba
dair teminat altında olabileceği diğer herhangi bir sigorta poliçesine dair bilgi vermekle
yükümlüdür.
VI.4
Geçerli Kanunlar
Grup Sigorta Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre düzenlenmiş ve Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanacaktır.
27
VI.5
Zamanaşımı
Ferdi Kaza Genel Sigortası 20. madde ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları 14. maddesi
hükümlerine tabidir.
VI.6
Kişisel Verilerin Korunması
Sigortacı müşterilerinin mahremiyetini ve kendilerine emanet edilen bilginin gizlilik ve
güvenliğini korumaya ilişkin sorumluluğuna vakıftır. Sigortacı ayrıca bilgiyi adil bir şekilde,
hedeflenen maksadı doğrultusunda kullanmasını temin edecek ve kayıtları sadece gerekli
olan süreler boyunca muhafaza eder. Sigortacı ACE Şirketler Grubuna mensuptur. Sigortacı
ve diğer grup şirketleri, verilen bilgileri; Sigorta Sözleşmesi süresince işbu Grup Sigorta
Sözleşmesi’nin idaresi, tazminat taleplerinin işleme alınması ve müşteri hizmetlerinin
sunulması amacı ile verilen diğer bilgiler ile beraber kullanabilir. Bunlara ilaveten,
yolsuzluğun önlenmesi maksadı ile, bilgiler, aşağıdaki taraflara da açıklanabilir ve aşağıdaki
taraflarca da kullanılabilir:
1.
2.
3.
Sigortacının hizmet tedarikçileri ve acenteleri; ve/veya
Tayin edilmiş olmaları halinde Sigorta Ettirenin acentesi; ve/veya
Diğer sigortacılar ve denetim organları.
Sigortacı ayrıca yukarıdaki maksatlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyetinde sağlanan veri
korumasını sunmayan ülkelere de bazı bilgiler aktarabilir. Aktarılan bilginin korunmasını
temin etmek maksadı ile bir sözleşme mevcut olacaktır.
Sigorta Ettirenin bilginin suretini talep etme (ki bunun için Sigortacı küçük bir ücret talep
edebilir) ve herhangi bir yanlışlığı düzeltme hakkı bulunmaktadır. Talimatlara doğru bir
şekilde uyulmasını temin etmek ve Sigortacının hizmetlerini personel eğitimi vasıtası ile
iyileştirmek üzere, telefon görüşmeleri dinlenebilir ve kaydedilebilir.
VI.7
Hile
Grup Sigorta Sözleşmesi kapsamındaki herhangi bir tazminat talebinin herhangi bir açıdan
hileli olması ya da Bu Grup Sigorta Sözleşmesi kapsamında menfaat elde etmek maksadı ile
Sigorta Ettiren veya Sigorta Ettiren adına hareket eden herhangi biri tarafından ya da bir
Sigortalı veya Sigortalının herhangi bir kanuni temsilcisi tarafından herhangi bir hileli
yönteme ya da yola başvurulması durumunda, Sigortacı, söz konusu tazminat talebi ile ilgili
herhangi bir yükümlülüğü doğmaz.
VI.8
Şikâyetler
Sigortacı, sigortalılara yüksek kaliteli hizmet sunmaya odaklı olarak faaliyet göstermektedir
ve bunu daimi olarak sürdürmek arzusundadır. Herhangi bir sigortalı, sigortacının kendisine
birinci sınıf hizmet sunmadığı kanaatinde olması halinde ya da bu sigortaya dair soruları için,
www.............................. adresinden bu sözleşmeyi düzenleyen aracı ile ya da 444 42 23
numaralı telefondan Sigortacı ile irtibata geçmelidir.
VI.9 Geçerli Lisan
Bu Grup Sigorta Sözleşmesi ya da bu Grup Sigorta Sözleşmesi hüküm ve şartları veya
herhangi bir kısmı Türkçe haricinde bir lisanda temin edilmişse, Türkçe lisanında belirtilen
hüküm ve şartlar geçerli olacaktır.
28
İşbu Özel Şartların münferit Bölüm ya da alt bölümlerine ilişkin Özel Tanımlar, ilgili Bölüm
ya da alt bölümlerde yer almaktadır.
29
Download

Student Insurance Package