2013 yılı GSYİH büyüme verileri beklentilere paralel %4 olarak geldi. Büyüme orta vadeli plan hedefinin
üzerinde gerçekleşti. OVP’de 2013 yılı için öngörülen büyüme %3,6 düzeyindeydi. 2013 yılı büyüm verileri
içinde hanehalkı tüketimi %4,6 artarken, devletin nihai tüketimi harcamaları %5,9 artış gösterdi. 2013
yılında devletin nihai tüketim (kamu) harcamaları büyümede en fazla katkı yapan taraf oldu. 2013 yılı
genelinde büyümede iç talep etkili oldu. Dış talep ise büyümeyi negatif etkilemeye devam etti.
Sabit sermaye oluşumu 2013 yılı genelinde %4,3 büyüme kaydederken, stok değişimi %0,1 ile çok sınırlı
oldu. İhracat yıllık %0,1 ile sınırlı katkı yaparken, ithalat (negatif etki) %8,5 artış kaydetti. Dördüncü
çeyrekte arındırılmamış GSYİH bir önceki çeyreğe göre %4,4 artış kaydederken, takvim etkisinden
arındırılmış çeyreklik büyüme %4,7 oldu. Son çeyrekte mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYİH
%0,5’lik artış gösterdi. 2013 yılında cari fiyatlarla ise büyüme hızı %10,2 olarak gerçekleşti.
2013 yılında cari fiyatlarla GSYİH 820,012 milyar dolar (1,562 Milyar TL) oldu. Kişi başı milli gelir ise dolar
bazında 10.782 milyon dolar olurken, geçen sene ki rakam 10.459 dolar seviyesindeydi. TL bazında kişi
başı milli gelir 2012 yılında 18.846 TL iken 2013 yılında 20.533 TL seviyesine yükseldi.
Dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda %6,2 ile toptan ve perakende ticaret ile inşaat büyümeye en fazla
katkı yapan sektörler oldu. Bu iki sektörü %4,9’luk büyüme ile imalat sanayi izledi. 2013 yılı son
çeyreğinde iktisadi faaliyet kolları içinde %4,1 küçülme ile Madencilik ve Taşocakçılığı daralan tek sektör
oldu. Dördüncü çeyrekte dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri %17,4’lük büyüme ile en hızlı büyüyen
iktisadi faaliyet kolu oldu. Yıllık büyümede ise %7,1’lik büyüme ile inşaat, %4,9’luk büyüme ile Toptan ve
perakende ticaret ve %3,8’lik büyüme ile imalat sanayi başı çeken sektörler oldu.
2014 yılında orta vadeli plana göre büyümenin %4 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Ancak 2014
yılında yerel seçimler öncesinde yaşanan olumsuz gelişmeler ve bunun finansal piyasalara yansıması bu
beklentilerin piyasa tarafından aşağı çekilmesine neden oldu. TCMB’nin döviz kurunda yaşanan spekülatif
atak sonrası politika faizlerini agresif bir şekilde yükseltmesi 2014 yılına ilişkin OVP hedeflenen %4’lük
büyüme hedefinin gerçekleştirilme ihtimalini zorlaştırdı. TCMB’nin bozulan enflasyon görünümü ortadan
kalkıncaya kadar sıkı para politikasını devam ettireceğini açıklaması 2014 yılında büyümeye hedeflerinin
tutturulmasının zor olduğuna işaret ediyor. 2014 ilk çeyreğinde yaşanılan olumsuz gelişmeler sonrası bir
çok kurum 2014 yılı büyüme hedeflerini %2-2,5 aralığına çekti. Ancak tüm bu olumsuz gelişmeler rağmen
büyümenin en önemli öncü göstergesi olan sanayi üretimi 2014 Ocak ayında beklentilerin oldukça
üzerinde gelerek kafa karışıklığına neden oldu. Her ne kadar iyi gelen sanayi üretim verilerinde stok
artışının etkisi olsa da yaşanan olumsuz gelişmelere karşın 2014 yılında en azından %3’lük büyüme
oranının yakalanması sağlanabilir. Yılın ilk üç ayında gelen kapasite kullanım oranları (Mart’ta %73,1
geldi) da bu görünümü destekler nitelikte ve büyüme hızının çok hızlı gerilemeyebileceğine işaret ediyor.
Henüz 2014 yılı büyümesi için değerlendirme yapmak için erken olsa da son gelen kapasite kullanım
oranları ve Ocak ayı sanayi üretim verileri 2014 yılı genelinde büyümenin ılımlı da olsa devam etme
ihtimalinin olduğuna işaret ediyor. Yerel seçimlerin sona ermesi sonrası özellikle kamu tarafında
yapılabilecek katkı ve ekonomi yönetiminin alacağı tedbirlerle 2014 yılında büyüme hızı OVP hedeflerine
ulaşmasa da %3 seviyesi civarında gerçekleşebilir.
Büyüme tarafında merkez bankasının yaptığı faiz artırımının ekonomi ve beklentiler üzerindeki negatif
etkisi, döviz kurlarındaki yükselişin yarattığı tahribat, global talebe ilişkin son dönemde gelen negatif
işaretler, Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve hane halkı talebinde yaşanabilecek
düşüş 2014 yılında büyüme üzerinde negatif baskı yapabilecek riskler olarak sıralanabilir.
TL’de yaşanan değer kaybı sonrası ihracatta yaşanmaya başlayan artış, kamu harcamaları kanalı ile
sağlanabilecek ek katkı, sektörel bazda uygulanabilecek teşvikler, inşaat tarafındaki ivmenin yerel
seçimler sonrasında tekrar artmaya başlaması gibi etkenlerde büyümeye ilerleyen dönemde pozitif yönde
katkı yapabilecek etmenler olarak sıralanabilir.
Fatih TOMAKĠN
Yurtiçi Sermaye Piyasaları
Uzman
Tel
: 0216 250 53 06
Faks : 0216 634 17 00
www.asyayatirim.com.tr
TÜĠK BÜLTENĠ
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2013
GSYH 2013 yılında sabit fiyatlarla %4,0, cari fiyatlarla %10,2 arttı.
Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %4,0’lık artışla
122 388 Milyon TL, cari fiyatlarla %10,2’lik artışla 1 561 510 Milyon TL oldu.
Mali aracı kuruluşlar, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %9,8’lik artışla 15 549 Milyon TL,
cari fiyatlarla %12,8’lik artışla 52 483 Milyon TL oldu.
İmalat sanayi, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %3,8’lik artışla 29 446 Milyon TL, cari
fiyatlarla %8,9’luk artışla 239 115 Milyon TL oldu.
KiĢi BaĢına GSYH 2013 yılında cari fiyatlarla 20 531 TL oldu.
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2012 yılında cari fiyatlarla 18 846 TL, 2013 yılında ise 20 531 TL
oldu. 2012 yılında 10 459 ABD doları olan kişi başı GSYH değeri 2013 yılında 10 782 ABD Doları olarak
hesaplandı.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları, “IV. Çeyrek 2013”
(1) : 2013 yılı IV. Çeyrek hariç diğer çeyreklerde güncelleme yapılmıştır.
Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmıĢ sabit fiyatlarla GSYH bir önceki çeyreğe göre %0,5
arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %4,7 lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir
önceki çeyreğe göre %0,5 arttı.
GSYH 2013 yılı dördüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %4,4 arttı
Sabit fiyatlarla GSYH, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 artarak 31
245 Milyon TL’ye ulaştı. Cari fiyatlarla GSYH, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre %11,2 artarak 405 384 Milyon TL’ye ulaştı.
İmalat sanayi, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %14,2 artışla 62 062 Milyon TL, sabit fiyatlarla
%4,9 artışla 7 433 Milyon TL oldu.
Sabit fiyatlarla hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında %4,6 artarken devletin
nihai tüketim harcamaları %5,9 arttı.
Hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında sabit fiyatlarla %4,6’lık artışla 82 069 Milyon TL,
cari fiyatlarla %11,3’lük artışla 1 107 099 Milyon TL oldu.
Devletin nihai tüketim harcamaları 2013 yılında sabit fiyatlarla %5,9’luk artışla 13 332 Milyon TL, cari
fiyatlarla %12,0’lık artışla 235 575 Milyon TL oldu.
Harcamalar
Yöntemiyle
GSYH
Büyüme
Hızları
(1998
fiyatlarıyla),
IV.
Çeyrek
2013
Gayri safi sabit sermaye oluĢumu 2013 yılında sabit fiyatlarla %4,3 arttı.
Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılında cari fiyatlarla %10,6’lık artışla 317 446 Milyon TL, sabit
fiyatlarla %4,3’lük artışla 30 274 Milyon TL oldu.
Sabit fiyatlarla mal ve hizmet ihracatı 2013 yılında %0,1 artarken, mal ve hizmet ithalatı %8,5
arttı.
Mal ve hizmet ihracatı 2013 yılında cari fiyatlarla %7,7’lik artışla 401 429 Milyon TL, sabit fiyatlarla
%0,1’lik artışla 32 039 Milyon TL oldu.
Mal ve hizmet ithalatı 2013 yılında cari fiyatlarla %13,1’lik artışla 504 102 Milyon TL, sabit fiyatlarla
%8,5’lik artışla 35 494 Milyon TL oldu.
Sabit fiyatlarla 2013 yılı dördüncü çeyreğinde hane halklarının nihai tüketim harcamaları %5,3
artarken devletin nihai tüketim harcamaları %6,8 arttı.
Hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %11,9 ‘luk artışla
287 443 Milyon TL, sabit fiyatlarla %5,3’lük artışla 21 029 Milyon TL oldu.
Devletin nihai tüketim harcamaları 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %13,0’lık artışla 71 640
Milyon TL, sabit fiyatlarla %6,8’lik artışla 4 182 Milyon TL oldu.
Gayri safi sabit sermaye oluĢumu 2013 yılı dördüncü çeyreğinde sabit fiyatlarla %6,4 arttı.
Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %15,9’luk artışla 82 241
Milyon TL, sabit fiyatlarla %6,4’lük artışla 7 924 Milyon TL oldu.
Sabit fiyatlarla mal ve hizmet ihracatı 2013 yılı dördüncü çeyreğinde %1,5 azalırken, mal ve
hizmet ithalatı %9,3 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %12,3’lük artışla 109 265 Milyon TL,
sabit fiyatlarla %1,5 azalışla 8 352 Milyon TL oldu.
Mal ve hizmet ithalatı 2013 yılı dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %21,5’lik artışla 136 798 Milyon TL,
sabit fiyatlarla %9,3 artışla 9 035 Milyon TL oldu.
Kaynak: Tüik Bülteninden direkt alıntıdır.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16191
UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiĢ olup, yapılan
yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.’nin görüĢünü yansıtmaktadır. Sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir
ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu
raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düĢünülmemelidir. Bu raporda yer alan
yorumlar,
tavsiyeler
ve
diğer
bütün
bilgiler;
yatırım
danıĢmanlığı
kapsamında
değerlendirilemez. Yatırım danıĢmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim Ģirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müĢteri arasında imzalanacak yatırım danıĢmanlığı
sözleĢmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaĢanacak olan geliĢmeler çerçevesinde
yatırımcıya haber verilmeksizin değiĢtirilebilir. Bu bilgiler ıĢığında yapılan ve yapılacak olan
yatırımların sonuçlarından ġirketimiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya
Yatırım, raporların internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı
gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına
gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.
Download

2013 BÜYÜME VERİSİ - 31 Mart 2014 Pazartesi