Karar No
Karar Tarihi
: 142
: 24/01/2014
Ataşehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen
23/1/2014 tarihli, 32 sayılı yazıda; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler
Genel Seçimleri için güncelleştirme amacıyla askıya çıkartılan listelere bazı seçmenlerle ilgili
muhtarlık bünyesinde oturmadıkları iddiasıyla 600 adedi 22/01/2014 saat 17.00 itibariyle
olmak üzere 1000’den fazla, 23/01/2014 saat 14.00 itibari ile de 100 kadar itiraz dilekçesi
verildiği, bu seçmenlerle ilgili emniyet araştırması istenmekte olup, bu araştırmaların kesin
kararının verilmesi gereken 25/01/2014 tarihinden önce bitirilmesinin mümkün olmadığı
belirtilerek, bu sürenin 27/01/2014 tarihine kadar uzatılması hususunda görüş bildirilmesi
istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
İstem; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için
güncelleştirme amacıyla askıya çıkartılan listelere bazı seçmenlerle ilgili muhtarlık
bünyesinde oturmadıkları iddiasıyla 600 adedi 22/01/2014 saat 17.00 itibariyle olmak üzere
1000’den fazla, 23/01/2014 saat 14.00 itibari ile de 100 kadar itiraz dilekçesi verildiği, bu
seçmenlerle ilgili emniyet araştırması istenmekte olup, bu araştırmaların kesin kararının
verilmesi gereken 25/01/2014 tarihinden önce bitirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, bu
sürenin 27/01/2014 tarihine kadar uzatılmasına ilişkindir.
Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen
Seçim Takviminde;
25 Ocak 2014 Cumartesi günü;
“1-Muhtarlık bölgesi askı listelerine,
……..
yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00),”
şeklinde düzenlenmiştir.
Ataşehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 23/01/2014 tarihli yazısında, itiraz
dilekçelerinin ve itiraz edilen seçmen sayısının çokluğu ve bu seçmenlerle ilgili yapılacak
olan araştırmanın Seçim Takviminde belirtilen 25/01/2014 Cumartesi günü saat 17.00’ye
kadar bitirilmesinin mümkün olmamasının bildirilmesi karşısında; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 79. maddesinde seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen
içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek
Seçim Kuruluna verildiği, siyasi haklar ve ödevlerin Anayasa’nın “Temel Hak ve Ödevler”
başlıklı ikinci kısmında düzenlenmiş olması karşısında, vatandaşların Anayasa’nın 67.
maddesinde belirtilen seçme ve seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını
kullanabilmelerini temin için;
a) Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen
Seçim Takviminde muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak olan itirazların karara
bağlanmasının son gününün 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatılmasına,
b) 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca
verilen kararların, nüfus müdürlüklerince 29 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar
işlenmesinin bitirilmesine,
karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen
Seçim Takviminde muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak olan itirazların karara
bağlanmasının son gününün 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatılmasına,
2- 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca
verilen kararların, nüfus müdürlüklerince 29 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar
işlenmesinin bitirilmesine,
3- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
4- Karar
yayınlanmasına,
özetinin
Türkiye
Radyo
Televizyon
Kurumunda
duyuru
olarak
5- Kararın bir örneğinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne
gönderilmesine,
6- Karar örneği ve eki Genelge’nin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim
kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,
24/1/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Hakkı MANAV
Download

Karar No : 142 Karar Tarihi : 24/01/2014 Ataşehir lçe Seçim Kurulu