BASIN AHLAK ESASLARI ŞİKAYET FORMU
Tarih:
Kurumumuzca Basın Ahlak Esasları ile ilgili şikayetlerin değerlendirmeye alınabilmesi için Şikayet Formunda ve ekinde aşağıdaki hususlar
yer almalıdır.
Şikayetçinin;
Adı
1
Soyadı *
2
3
T.C. Kimlik Numarası *
4
İrtibat Telefonu
5
e-posta Adresi
6
Posta Adresi
Şikayet Edilen Mevkutenin;
Adı
7
8
Yayınlandığı Tarih
Şikayet Konusu;
Haber/Yazı/Resim vb.nin Başlığı
9
10
11
Haber/Yazı/Resim vb.nin Yayımlandığı
Sayfa Numarası
Şikayete Konu Yayının Basın Ahlak Esasları
Hakkında alınan 129 sayılı Genel Kurul
Kararının;
a) Hangi maddelerini,
b)
Hangi ifadelerle,
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
12
c) Neden ihlal ettiği
……………………………………………………………………………………………………………
Şikayetiniz ile alakalı ilgili mevkute tarafından yayımlanmayan cevap ve düzeltme talebiniz varsa, bu konudaki kesinleşmiş
yargı kararının bir sureti ile bu kararın ilgili mevkuteye tebliğine ilişkin belge
13
Yayının sureti
İMZA
AÇIKLAMALAR
i) Basın Ahlak Esasları hakkında 129 sayılı Genel Kurul Kararı uyarınca yapılacak başvurulara konu haber, yazı, resim ve benzerlerinin gazete ve/veya
dergilerde yayımlanması gerekmektedir. Anılan Genel Kurul kararına ilişkin düzenlemeler, resmi ilan ve/veya reklam yayını ile alakalı mevkuteleri
kapsamaktadır. Dolayısıyla, Web siteleri/elektronik ortam/internet/TV/Radyolar ile ilgili şikâyetler hakkında işlem yapılamamaktadır.
ii) Bir yazı, haber, resim veya benzeri yayının Basın Ahlâk Esaslarına aykırı olduğu yolundaki başvurular, yayın tarihinden 1 (bir) gün sonra başlamak
üzere en geç 30 (otuz) gün içinde Kurumumuz kayıtlarına ulaşmaması halinde dikkate alınmaz.
iii) Vekaleten yapılan başvurularda vekaletnamenin de eklenmesi gerekmektedir.
(*) Şikayetçinin tüzel kişi olduğu durumlarda Soyadı ve T.C. Kimlik no bölümlerinin doldurulmasına gerek yoktur.
Download

PDF Formatı - Basın İlan Kurumu