İLAN
ŞEFAATLİ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALLARIN:
Taşınmaz
D.No
66120100063
66120100209
66120100210
66120100211
66120102088
İmar
Durumu
Hazine
Hissesi
Tahmini
Bedeli
333.00
İmarlı
Tam
20,000.00
12
108.47
İmarlı
Tam
13
208.69
14
6
204.92
1,278.64
İmarlı
İmarlı
İmarsız
Tam
Tam
Tam
Mah/Köyü
Mevkii
Cinsi
Pafta
Ada
Parsel
Bahçelievler Mahallesi
Bahçelievler
Arsa
50 50 0 C
352
6
İnceşehir Mahallesi
Köyardı
Arsa
50 51 G
435
İnceşehir Mahallesi
Köyardı
Arsa
50 51 G
435
İnceşehir Mahallesi
Temlik Köyü
Köyardı
Köyiçi
Arsa
Arsa
50 51 G
J33 b 06 d
435
103
Yüzölçümü
(M2)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
4,000.00
2/27/2015
10:00
2,500.00
500.00
2/27/2015
10:15
4,500.00
900.00
10:30
4,500.00
4,000.00
900.00
800.00
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
Geçici
Teminatı
1)- Yukarıda belirtilen TAŞINMAZMALLAR'ın 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi yarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile karşılarında belirtilen gün ve saatte Şefaatli Malmüdürlüğü Makam
Odasında SATIŞ ihalesi yapılacaktır.
2)- İhaleye katılacak isteklilerin ;
a)- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun (2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden her hangi biri olabilir) veya Banka Teminat Mektubunun (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
b)-Gerçek kişilerin; T.C. Kimlik numaralarını gösteren Nüfus Kayıt Örneği veya arkalı-önlü Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin, Vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamenin,
c)- Tüzel Kişilerin 2013 yılı Vizeli Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesinin ;
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir..
3)- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Dairede görülebilir.
4)- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep üzerine ; Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için 5.000,00 - (Beşbin) TL'yi, dışındakiler için 1.000,00(Bin) TL'yi aşması halinde satış bedelinin 1/4'ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde 3'er aylık dönemler halinde taksitle de ödenebilecektir.
5)- Satışı yapılan taşınmaz mallar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu gibi satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden de müstesnadır.
6)- Teklifler Posta ile de verilebilir. Ancak Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7)- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; Bu ihalelere ilişkin bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve www.yozgatdefterdarligi.gov.tr web sitelerinden öğrenilebilir. (TEL : 0 354 564 10 85)
İLAN OLUNUR
10:45
11:00
Download

Şefaatli Malmüdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanı