Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014-2015 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları
1- Başvuru için istenen belgeler:
a. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na başvuru dilekçesi.
b. Transkript ’in aslı (Mümkünse yüzlük sistemde veya bu sisteme çevrilmiş).
c. Her döneme ait, detaylı ve onaylı ders içerikleri, ders saatleri ve AKTS kredileri.
d. Disiplin cezası almadığını gösterir resmi belge.
e. ÖSYM sınav sonuç belgesinin onaylı örneği (ÖSYM sistem çıktısı da kabul edilir)
2- Yatay geçiş başvuruları sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. Yatay geçiş başvurusu
yapabilmek için öğrencinin;
a. Hiçbir disiplin cezası almamış olması,
b. Başvurmak istenen sınıftan önceki alt dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması
c. Başvurunun eşdeğer sınıf/dönem için yapılması gerekir.
3- Tıp Fakültesi 1. ve 6. yıla yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
4- Başvuruların şahsen veya noter tasdikli vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen
vekil aracılığıyla yapılması gerekir. Posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmez.
5- Kurumlara arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait Genel Not Ortalaması (GNO)’nın en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
6- Tüm puan türleri 100lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır. Dörtlük veya yüzlük
sisteme göre elde edilen başarı puanlarının birbirlerine dönüştürülmesinde Yüksek Öğretim
Kurumunun ilgili tablosu dikkate alınarak yapılır.
7- Başvuru kriterlerini sağlayan adayların; tıp fakültesine merkezi yerleştirme puanının %50’si ve
bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının %50’si alınarak 100 üzerinden puan
sıralaması yapılır ve buna göre asıl ile yedek adaylar belirlenir.
8- Puan sıralamasında asil ve yedek olan öğrencilerin ders intibakları yapılır. Ders intibaklarında
önceden alınmış derslerin, ders içeriği ve AKTS kredisinin en az %70 uyumlu olması şarttır. Bu
şartın yerine getirilmesi durumunda o dersten muaf olunur. Aksi takdirde muaf olunmayan
dersler için ders intibakı yapılır.
Ders intibakı için ilgili ders sorumluları veya anabilim dalı/dalları görüşü alınır. Lisans
Eğitim Kurulu tavsiye kararına ve Fakülte Yönetim Kurulu onayına göre intibak yapılır.
İntibak dolayısıyla dönem kaybı yaşanabileceği bilinmelidir.
Download

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2015 - E