NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2014-2015 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
EĞİTİM FAKÜLTESİ (MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ)
1- Adayın 2014 yılına ait YGS Sonuç belgesi internet çıktısı (Aday 2014 YGS 1, YGS-2, YGS-3,
YGS-4, YGS 5, YGS 6 puanlarından herhangi birinden en az 180 puan almış olmalı)
2-Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi.
3-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm çekilmiş 2 adet fotoğraf.
4 Ön kayıt başvuru dilekçesi
5- Ön kayıt ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (dekont üzerinde müracaat edilen
Bölüm/ bölümlerin adı belirtilecektir)
Kontenjan, Sınav Tarihi ve Yeri
Program Adı
Kontenjan
Müzik
Öğretmenliği
30
Ön Kayıt Tarihi
7 -11 Temmuz
2014
Sınav Tarihi
21 Temmuz
2014’ten sınav
bitimine kadar
(Tüm adaylar için
sınav başlangıç
tarihi 21 Temmuz
2014)
Sınav Yeri :Derbent Kültür Merkezi - NİĞDE
Sınav Saati :10 00
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Lisans programı 2014-2015
eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavına ilişkin bilgiler aşağıdadır.
ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA GETİRECEKLERİ BELGELER
1- Ön kayıt sırasında düzenlenmiş olan resimli “Sınav Giriş Kartı”,
2- Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi),
3- Kurşun kalem, silgi.
SINAV PROGRAMI VE YÖNTEMİ
Müzik Eğitimi Özel Yetenek Giriş Sınavı 21 Temmuz 2014 günü başlayacak olup, iki aşamalı
olarak yapılacaktır.
I. AŞAMA SINAVI
Sınav Yeri : Derbent Kültür Merkezi - NİĞDE
Sınav Saati : 10 00
Müzik Eğitimi Özel Yetenek Sınavının I. aşaması, ön eleme niteliğindedir. Bu aşamada adaylar,
gruplar halinde sınava alınacaklar ve sınavları yazılı olarak yapılacaktır. İlk grupta en az 100 kişi
yazılı sınava alınacak olup, başvuru sayısına göre grup sayısı ve sınav saati belirlenecektir.
Grupların sınav soruları birbiri ile eşdeğer olup yapılan sınavın değerlendirmesinin objektif olması
açısından sınav sorularında, gruplara sorulacak soruların ezberlenebilme ya da diğer gruplara
aktarılabilme durumunun ortadan kalkması için jüri tarafından değişiklik yapılabilecektir.
I. Aşama sınavında başvuru yapan adayların hepsi aynı gün yazılı sınava alınacaktır. İlan edilen
gün ve saatte mazeretli olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.
I. Aşama Sınavının Alt Boyutları:
1.Yazılı sınav
Sınav içeriği:
a- Temel Müzik Teorisi (aralık bilgisi, ritm bilgisi, dizi ve ton bilgisi..vb.)
b- Ritimsel yazma (Ritmik dikte)
c- Müziksel Yazma (Müzikal dikte)
d- Genel Müzik Kültürü
I. Aşama sınavında yer alan yazılı sınavlara ilişkin not dağılımı, I. aşama jüri üyeleri tarafından
tespit edilecektir.
I. Aşama sınav sonuçları, sınavın bittiği gün Rektörlük, Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası ve
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda ilan edilecektir.
I. Aşama (ön eleme) sınavı sonucunda yapılan puan sıralamasında, ilk 100 öğrenci ikinci aşama
sınavına girme hakkı kazanır. (100. sırada yer alan adayla I. aşama özel yetenek sınav puanı eşit
olan 101, 102, 103…vs adaylar da II. aşama sınavına girme hakkı kazanırlar).
II. AŞAMA SINAVI
Sınav Günü ve Saati: I. Aşama Sınav sonuçlarının ilanını takip eden ilk gün. Saat: 09:00
Sınav Yeri : Derbent Kültür Merkezi - NİĞDE
II. Aşama Sınavının Alt Boyutları:
1. Deşifre Solfej: Adaylar jüri tarafından belirlenen bir solfej parçasını deşifre ederek
seslendireceklerdir.
2. Müziksel Söyleme: Sınavın bu bölümünde adayın ses özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel
söyleme sınavında tüm adayların İstiklal Marşı’nı doğru, temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile,
eşliksiz biçimde söylemeleri gerekir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser (parça) adayların
kendileri tarafından seçilir. Bu sınavda adayların ses özelliklerine göre belirlenen eserler
çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülür. Adayların bu sınavda müziksel söyleme
becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur.
a. Sağlıklı bir sese sahip olma: Seste kısıklık, hışırtı ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin
bulunmaması.
b. Sesin tınısı, gürlüğü ve genişliği: Yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel bir ses
rengine sahip olunması.
c. Doğru ve temiz söyleme: Şarkının doğru ritimlerde ve temiz sesle söylenmesi.
d. Konuşmada anlaşılırlık: Seslendirilen şarkıda sözlerin açık ve anlaşılır olması.
e. Müziksel duyarlılık: Seslendirilen şarkıda sesin duyarlı, etkili ve anlamına uygun kullanılması
ile eserin nüans özelliklerine uygun seslendirilmesi.
3. Müziksel Çalma: Sınavın bu bölümünde adayın çalgı çalabilme becerileri ölçülür. Adayların bu
sınavda müziksel çalma becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur.
a. Deşifre çalma: Adaylar sınav esnasında jüri tarafından belirlenecek bir etüt ya da eseri çalgıları
ile deşifre edeceklerdir.
b. Adaylar; tuşlu-dokunmalı (piyano), mızraplı/tezeneli (gitar, mandolin, bağlama, kanun, ud vb.)
yaylı (keman, viyola, kontrbas, kemençe vb.) ve üflemeli (blokflüt, yan flüt, obua, klarnet, ney,
mey vb.) çalgılardan biriyle kendi hazırladıkları bir eseri (Jüri üyeleri ihtiyaç duydukları takdirde
birden fazla eser dinlemek isteyebilir) çalacaklardır.
Ayrıca, fiziksel yapısı çalgı çalmaya ya da müzik yapmaya uygun olmadığı jüri tutanağıyla
kararlaştırılan aday için notlama (değerlendirme) yapılmayacaktır.
Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def vb.), mekanik öğeler taşıyan ve programlanabilir öğeleri
olan (elektronik org vb.) çalgılarla sınava girilmeyecektir.
Adaylar sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano dışındaki çalgıları beraberinde
getireceklerdir. Bir aday sınavda yalnız bir çalgıyı çalabilecektir.
Adayların bu sınavda müziksel çalma becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde
bulundurulur:
a) Doğru ve temiz çalma: Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesiyle eserin doğru ve
kesintiye uğratılmaksızın seslendirilmesi değerlendirilecektir.
b) Teknik düzey: Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği değerlendirilecektir.
c) Müziksel yorum: Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalınması
değerlendirilecektir.
d) Eserin düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilecektir.
* II. Aşama sınavında yer alan Solfej, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma sınavlarına ilişkin
not dağılımı II. Aşama jüri üyeleri tarafından tespit edilecektir.
** I. Aşama (ön eleme) sınavını kazanıp II. Aşama sınavına girmeyen aday/lar için yerleştirme
puanı hesaplanmaz. Dolayısıyla, adayların başarılı sayılabilmeleri için II. Aşama sınavına
girmeleri ön şarttır.
II. Aşama Sınavında 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak 50 ve üzeri puan alan adayların
puanları hesaplanacaktır. 50 puandan aşağı alan aday elenecektir.
*** Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulu'nun onayı ile yaptırılması istenilen çalışmanın özelliğine
göre sınav süresinde kısmî değişiklik yapabilecek ve ikinci aşama sınavında her gün en geç
17.30’a kadar görev yapacaktır.
GENEL HÜKÜMLER
* Özel Yetenek Sınavına giren adaylar bu hükümleri kabul etmiş sayılır.
* Sınav salonunda sigara içilmeyecek ve cep telefonu, kayıt cihazı vb. araçlarla sınava
girilmeyecektir.
* Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır.
KESİN KAYIT TARİHLERİ
Müzik Öğretmenliği Bölümü Asil listede yer alan adayların kayıtları,
18
Ağustos
2014
tarihinde Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Bürosunda
08.00–12.00 ve 13.00–17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Asıl adaylardan kesin kayıt yaptırmayanların yerine yedek aday puan sıralı listeye göre yedek
adaylardan alınacaktır.
Yedek adayların kesin kayıt işlemleri 19 Ağustos 2014
tarihinde
yapılacaktır.
(Müzik
Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavları ile yedek listede olan adaylar 19 Ağustos 2014
tarihinde saat 15:00’a kadar yedek dilekçelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na vermek
zorundadırlar. Kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1-Kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir.
2-Yedeklerin kaydından sonra boş kalan kontenjanlara yeniden yedek kontenjan ilanı ve kaydı
yapılmayacaktır.
3-Herhangi bir sebeple yedek kontenjanların kaydı esnasında kesin kayıt yaptıranların kayıt
sildirmesi halinde boşalan kontenjana yedek kontenjan kaydı yapılmayacaktır
4-Kayıt için belirtilen tarihlerden sonra boş kontenjanlar doldurulmayacaktır.
5- Adaylar kayıt için bizzat başvurmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz.
6- Kayıt için istenen belgelerin aslı olmak durumundadır.
7- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
8- Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez.
9- Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında üniversite gerekli yasal
işlemleri yapmada yetkilidir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Adayın 2014 yılı YGS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
(Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Alan/kol/bölümü diplomasında veya
mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir
resmi belge.
3. 12 adet 4,5*6 cm boyutunda son altı ay içinde önden, kolayca tanınabilecek şekilde çekilmiş
fotoğraf
4. “Askerlikle ilişiği olamadığına dair belge”(1992 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş
erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak ”bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt
olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” dair belge).
5. Kayıt Dilekçesi (Kayıt bürosundan alınacaktır.)
Download

Sınav Kılavuzu - Niğde Üniversitesi