ANKARA ÜNİVERSİTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI GÖREV TANIMLARI
ACİL TIP ANABİLİM DALI TRİAJ HEMŞİRESİ
A. GÖREV ÜNVANI
: ACİL TIP ANABİLİM DALI TRİAJ HEMŞİRESİ
B. GÖREV YERİ
: Acil Tıp Anabilim Dalı
C. BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU AMİRİ: Acil Tıp Anabilim Dalı Servis Sorumlu
Hemşiresi
D. GÖREV ÖZETİ
: Acil Servise başvuran hastaların triajını yapmak (hastaların ilk
değerlendirmesini yaparak aciliyet durumlarını belirlemek), hastaların acil servisteki ilk müdahale ve
acil servis triaj alanından başka bir alana transportu sırasında gerekli girişimlerde bulunmak.
E. İŞ GEREKLERİ
:
Eğitim
: Hemşirelikte lisans mezunu olmak,
Deneyim
: en az 3 yıl acil servis deneyimi ve kritik hasta bakımında 6 ay çalışmış olmak,
Özel ihtisas/sertifika
: Sağlık Bakanlığı onaylı Acil Hemşireliği Sertifikası
Alması gerekli eğitimler
: İKYD, Travma Triajı, Triaj ve EKG eğitimleri
F. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
1.
24 saat nöbet sistemine göre kesintisiz olarak hizmet verir.
2.
Acil servise gelen hastaları karşılar ve ilk değerlendirmesini yaparak ( sorun hakkında bilgi
toplayarak) ICD kodunu verir ve hastanın acil servise resmi olarak girişin yapılmasını
sağlar.
3.
Hastaların fiziksel muayenesini yapar.(dış görünüş, yaşam bulguları,EKG çekimi. Yara
bölgesi değerlendirilmesi vb).
4.
Hastaların ICD koduna ve geliş şikayetlerine göre triaj kodunu belirleyerek hastaların
muayene alanına alınma önceliğini sağlar.
5.
Triaj alanında triaj skalasına göre değerlendirmesi yapılan hastaların sürekli takibini yapar,
durumları hakkında hasta ve yakınına bilgi verir.
6.
Triaj alanında beklem ihtimali olan hastaların zaman kaybetmeden tedavilerinin
planlanması için muayene edilmesini ve doktor istemine göre hastanın teşhise yönelik
işlemlerinin başlatılmasını sağlar.(röntgen ve laboratuar tetkiklerini alıp gönderme ve
benzeri)
7.
Hastaların acil servis içinde alınacağı yerin ve hastayı değerlendirecek olan hekimin
belirlenmesini sağlar ve hekime hasta hakkında bilgi verir.(geliş şikayeti, vital bulguları
vb).
8.
Acil servise başvuran tüm hastaların, resmi girişleri yapılmadan önce geliş günleri, ve vital
bulgu saatleri ile birlikte triaj defterine kayıt edilmesini sağlar.
9.
Acil servise kabul edilen hastaların hasta bilgilerinin (acile başvuru sebebi, vital bulgular,
özgeçmiş, kullandığı ilaçlar, alerji durumu)eksiksiz olarak doldurulması ve bu bilgilerin
hastane bilgi sistemine girişinin yapılmasını sağlar.
10. Kardiopulmoner resusitasyon ve ciddi yakınması olan hastaların ilk stabilizasyonu ve
müdahalesi sırasında diğer personele yardım eder.Gerekirse CPR yapar.
11. Triaj alanındaki hasta yakınlarını bekleme salonuna geçmeleri için hekim, hemşire ve
güvenlik görevlileri ile işbirliği yapar.
12. Hastalar için verilen tüm kararların ve yapılan işlemlerin hasta gözlem dosyasına kayıt
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
edilmesini sağlar.
Tedaviyi red eden ve kendi isteğiyle giden hasta bilgisini triaj defterine, hasta dosyasına ve
hastane bilgi sistemine kaydının yapılmasını sağlar.
Sağlık bakanlığı tarafından bildirilmesi istenen bazı hastalık ve durumları istenilen
formlara (triaj form dosyasında bulunmaktadır.) kayıt edilmesini sağlayarak klinik sorumlu
hemşiresine bilgi verir.
Bağlı olduğu amire, çalışmaları ile ilgili olarak rapor verir.
Kaza ve afet planı yönetimine göre görev alır.
Ayaktan hasta dosyalarını eksiksiz olarak tamamlayıp taburculuk işlemlerinin
tamamlanmasını sağlar.
Birlikte çalıştığı sağlık memurunun çalışmasını koordine eder, iş paylaşımını belirler.
Nöbet değişimlerinde hasta hakkındaki bilgiler dosyası ile birlikte hasta başında teslim
edilir.
Görev yerini izinsiz olarak ve nöbetini diğer nöbetçi arkadaşına devretmeden terk edemez.
Hastane yönetimi tarafından tahsis edilmiş olan kimliğini takar.
Hastane ve bölümün çalışma ilkelerine tamamen uyar, çalıştığı yerin tertip-düzenini sağlar,
kullandığı malzemeleri temin eder, korur ve işlerini zamanında tamamlar.
Görevi için kullandığı basılı matbuatın takip eder, azalan evrak ve malzemeleri ayniyat
mutemedine bildirir.
Hastane yönetmeliğince belirlenen kıyafet yönetmeliğine uyar, uyulmasını sağlar.
Download

Acil Tıp Anabilim Dalı Triaj Hemşiresi