2014
TKHK - FİNANSAL PLANLAMA
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri
Temel Kanununa eklenen “EK MADDE 14”
Ülkemizde tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri
Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun
görülen yılda en fazla dört yüz (400) yabancı hastanın;
 Tedavi giderleri
 Gerektiğinde hastaların kendileri ve en fazla iki kişiyi
geçmeyen refakatçilerinin konaklama giderleri
 Gidiş-dönüş olmak üzere yol masrafları
(tedavinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete
ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla),
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanır.
Finans Kaynağı
Kanun kapsamında sevki yapılan yabancı
uyruklu hastalara ait tedavi ve diğer giderler
(konaklama giderleri ile gidiş-dönüş olmak üzere yol
masrafları) Kurumumuz Genel Bütçe kaynaklarından
karşılanmaktadır.
Ödenek Tahsisi Yapılacak Ödenek
Kalemleri
15.75.00.62-07.9.9.23-1-03.5
(07/05/1987 Tarih
ve 3359 sayılı Kanun Ek Madde 14 Kapsamında
yürütülen Hizmetler (Hizmet Alımları))
15.75.00.62-07.9.9.23-1-03.9
(07/05/1987 Tarih
ve 3359 sayılı Kanun Ek Madde 14 Kapsamında
yürütülen Hizmetler (Tedavi Giderleri))
Tedavi Giderleri
Faturalandırma

Hastanın tedavisi sona erdiğinde yapılan tüm
tedavi uygulamaları için SUT fiyatlarına göre
tedavi faturası düzenlenecektir.
Ödenek Talep
SAĞLIK TESİSİ
BİRLİK GENEL SEKRETERLİĞİ
*Sağlık Tesisinden
yazı ile gelen Ödenek
talepleri Genel
Sekreterlikler
Aracılıyla iletilmelidir
Ödenek Talep
Sistemine girilmelidir
2- MİKTAR GİRİLİR
(VİRGÜLSÜZ)
1-TALEPTE
BULUNULACAK
ÖDENEK TERTİBİ
SEÇİLİR
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen “EK
MADDE 14” uyarınca tedavisi yapılan yabancı uyruklu hasta tedavi giderleri
3-GEREKÇE BELİRTİLİR
6-KAYDETE BASILIR
5-EKLENMESİNİ İSTEDİĞİMİZ BELGELER (BİLDİRİM
FORMU, SEVK FOTOKOPİLERİ) EKLENİR
4-KURUM/SAĞLIK TESİSİ SEÇİLİR
Bildirim Formu
Sevk Yazısı
Fotokopisi
Ödenek Talep


Bildirim Formu ve Sevk fotokopileri haricinde
herhangi bir evrak gönderilmemelidir.
Kesinlikle Fatura gönderilmemelidir.
Ödenek Tahsili

HYS’de (Harcama Yönetim Sistemi)
düzenlenen ödeme belgesi hastalara ait sevk
belgeleri ve faturaları ile bağlı olduğu
Malmüdürlükleri’ne teslim edilir.
Hastanenin vergi nosu
ve banka bilgileri,
Üniversiteye sevkli
hasta ise üniversitenin
bilgileri
İşlem tipi
1-Harcama
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununa eklenen “EK
MADDE 14” uyarınca tedavisi yapılan
yabancı uyruklu hasta tedavi giderleri
630.3.0.0.0
7.9.9.23
630.3.9.8.90
Fatura tutarı
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununa eklenen “EK
MADDE 14” uyarınca tedavisi yapılan
yabancı uyruklu hasta tedavi giderleri
Ödenek Tahsili

Malmüdürlüğü ödeneği
ödeme belgesindeki
banka hesaplarına
aktarır.
Döner Sermaye Hesap Planı
120.01.15.01 Adli Vaka
120.01.15.02
Tutuklu-Hükümlü
244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan
120.01.15.03
İkili Anlaşmalar
120.01.15.09 Diğer Sağlık Bakanlığı
Muhasebe Kayıtları
Borç
120.01.15.09- (Diğer Sağlık 100 TL
Bakanlığı)
600- ( Yurt İçi Satışlar)
Alacak
100TL
/
*Not: Tahakkuk Kaydı ödenek tahsisini
beklemeksizin Döner Sermaye kayıtlarına
alınacaktır.
Muhasebe Kayıtları
Borç
100 TL
102- ( Banka)
120.01.15.09- (Diğer Sağlık
Bakanlığı)
/
Alacak
100 TL
_____
*Not: Tahsilat Kaydı Malmüdürlükleri tarafından
ödeneklerin Döner Sermaye hesaplarına aktarımı sonrası
kayıtlarına alınacaktır.
KONAKLAMA VE YOL MASRAFLARI
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri
Temel Kanununa eklenen “EK MADDE 14”

Gerektiğinde hastaların kendileri ve en fazla
iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinin her biri
için günlük olarak (1300) gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutara kadar olan konaklama
giderleri ile gidiş-dönüş olmak üzere yol
masrafları….
Yol Masrafları Ve Konaklama
Hasta ve 2(iki) kişiyi geçmeyen refakatçilerinin
konaklama giderleri, gidiş-dönüş yol masrafları
giderlerinin (tedavi giderleri hariç) karşılanması için
 Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire
Başkanlığımız (312) 705 13 65-64 nolu telefonları
ile irtibata geçilmesi veya
 Ödenek Talep Sistemi’ne giriş yapılması halinde
Genel Bütçenin ilgili tertibinden (15.75.00.6207.09.09.23-1-03.5) ödenek tahsisi öncelikli olarak
yapılacaktır.
Avans

Görevlendirilecek harcama yetkilisi mutemedine
avans ve kredi açılması
Ödeme Belgesi
İletişim
DÖNER SERMAYE BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
FİNANSAL PLANLAMA BİRİMİ
TEL :705 13 65 – 64
FATİH MURAT YÜKSEL
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu